Провідний шлях слухового аналізатораМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Провідний шлях слухового аналізатора1-й нейрон лежить у завитку в спіральному, вузлі. Дендрит його закінчується у спіральному органі. Аксон в складі VIII пари черепних нервів - присінково-завиткового нерва — входить через внутрішній слуховий отвір у порожнину черепа і направляється в міст.

2-й нейрон лежить у мості в передньому або задньому слухових ядрах. Аксон його формує латеральну петлю, може переходити на протилежну сторону (часткове перехрестя) і підіймається в проміжний мозок.

3-й нейрон лежить у проміжному мозку в метаталамусі в медіальному колінчастому тілі (підкірковий центр слуху). Аксон його йде через задню ніжку внутрішньої капсули, через променистий вінець, утворюючи слухову променистість, в кору.

4-й нейрон лежить у корі у верхній висковій звивині у внутрішній зернистій пластинці (кірко­вий кінець слухового аналізатора).

Провідний шлях вестибулярного аналізатора

1-й нейрон лежить у вестибулярному вузлі на дні внутрішнього слухового ходу. Дендрит його закінчується рецепторами рівноваги у внутрішньому вусі. Аксон в складі присінково-завиткового нерва (VIII пара черепних нервів) входить через внутрішній слуховий отвір у порожнину черепа і направляється в міст.

2-й нейрон лежить у мості в одному з 4-х вестибулярних ядер. Аксон його може перейти на протилежну сторону (часткове перехрестя) і підіймається в проміжний мозок.

3-й нейрон лежить у проміжному мозку в таламусі (підкірковий центр рівноваги). Аксон його йде через задню ніжку внутрішньої капсули, через променистий вінець в кору.

4-й нейрон лежить у корі в середній та нижній вискових звивинах у внутрішній зернистій пластинці (кірковий кінець вестибулярного аналізатора).

Матеріали для самопідготовки.

Ситуаційні задачі.

1.Хворому вставлено діагноз: запалення середнього вуха, ускладнене мастоїдитом. На якій стінці барабанної порожнини розташовані отвори, що

з’єднують барабанну порожнину і комірці сосцеподібного відростка?

A *задня

B передня

C верхня

D нижня

E медіальна

2.Після перенесеного гнійного отиту (запалення внутрішнього вуха) у дитини 7 років з’явились симптоми менінгіту (запалення твердої мозкової оболони). Яким шляхом могла поширитися інфекція?

A *Через водопровід присінка

B Через барабанний каналець

C Через вікно завитки

D Через вікно присінка

E Через каналець завитки

3. У хворого під час куріння спостерігається вихід диму з вушної раковини. Яка структура органу слуху вражена?

A * Барабанна перетинка

B Зовнішній слуховий прохід

C Кістковий лабіринт

D Перетинчастий лабіринт

E Кортієвий орган

4. Хлопчик 4 років часто хворіє на ГРВІ. Як наслідок – в нього сильно збільшений трубний мигдалик, закриває глотковий отвір слухової труби. З чим слухова труба сполучає порожнину глотки?

A *З барабанною порожниною

B З внутрішнім вухом

C З носоглотковим ходом

D З порожниною гортані

E З ротовою порожниною

5. У хворого спостерігається зниження гостроти слуху. Яка із зазначених ана­томічних структур не бере участь у проведенні механічних коливань до Кортієва органа?

A. Ossicula auditus.

B. Scala vestibule.

C. Membrana tympani.

D. Scala tympani.

E. *Tuba auditiva.

6. До лікаря звернулася жінка, 54 роки, зі скаргами на запаморочення, нудоту, порушення рівноваги після падіння і травми голови. Порушення функції якої структури внутрішнього вуха найімо­вірніше було?

A. Membrana tympani

B. *Labyrinthus osseus.

C. Organum spirale.

D. Organum vestibulдre.

E. Canalis longitudinalis modiolilі

7.Дитина, 7 років, часто хворіє ГРЗ. При огляді - значне збільшення глоткового мигдалика, що закриває глотковий от­вір tuba auditiva, яке призводить до зниження слухової чутливості у дитини. На якій стінці барабанної порожнини відкривається слухова труба?

A. *Paries caroticus

B. Paries jugularis

C. Paries labyrinthicus.

D. Paries mastoideus.

E. Paries tegmentalis.

8. Хворий, 18 років, звернувся до лікарні зі скаргами на шум і больові відчуття у вусі. Об'єктивно - у хворого гостре ре­спіраторне захворювання, риніт. Через який отвір у глотці інфекція потрапила в барабанну порожнину і спричинила її запалення?

A.* Глотковий отвір слухової труби.

B. Барабанний отвір слухової труби.

C. Хоани.

D. Зів.

E. Вхід в гортань.

9.Хворому поставлено діагноз правосторонній мастоїдит. Вкажіть найбільш вірогідне джерело поширення гнійно-запального процесу в комірки соско­подібного відростка.

A. 3 груднинно-ключично-соскоподібного м'яза.

B. 3 губчастої речовини потиличної кі­стки.

C. *3 барабанної порожнини.

D. 3 підшкірної клітковини.

E. 3 середньої черепної ямки.

10.У дитини, 2 роки, після перенесеного грипу з'явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху і запале­ння середнього вуха. Яким чином інфекція потрапила в середнє вухо?

A. Через foramen jugularis.

B. *Через слухову трубу.

C. Через canalis caroticus.

D. Через atrium mastoideum.

E. Через canalis nasolacrimalis.

11.Хлопчик, 4 роки, часто хворіє на ГРВ1. Як наслідок - у нього сильно збільше­на трубний мигдалик, що закриває гло­тковий отвір слухової труби. 3 чим слу­хова труба сполучає порожнину глот­ки?

А. 3 порожниною гортані.

В. 3 внутрішнім вухом.

C. 3 носоглотковим ходом.

D.* 3 барабанною порожниною.

E. 3 ротовою порожниною.

12.При гнійному отиті гноєм зруйновано верхню стінку барабанної порожнини. В яку черепну ямку пошириться гній з барабанної порожнини?

A. У задню черепну ямку

B. У передню черепну ямку

C. *У середню черепну ямку

D. В очну ямку

Е. У крилопіднебінну ямку

13. У хворого фолікулярна ангіна усклад­нилася гострим отитом (запаленням

середнього вуха). Які анатомічні пере­думови існують для цього?

A. Лімфоепітеліальне кільце Пирого­ва

B. *Фаллопієва труба.

C. Пороки розвитку глотки.

D. Євстахієва труба.

Е. Наявність грушовидного поглибле­ння

14.У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом. Далі вини­кла загроза гнійного тромбозу найб­лижчої венозної пазухи. Якої?

A. Нижньої кам'янистої

B. Верхньої сагітальної

C. Поперечної

D. Прямої

Е. *Сигмоподібної

15. Дитина, 5 років, потрапило в ЛОР-від-ділення з діагнозом - гнійне запалення середнього вуха. Захворювання поча­лося із запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?

A. Сонний канал.

B. Каналець барабанної струни.

C. Барабанний каналець.

D. *М'язовотрубний канал.

Е. Сонно-барабанні канали.

16.Позитивний симптом Вебера при дос­лідженні органа слуху (звучання каме­ртона при розташуванні його на сере­дині тімені чути краще хворим вухом) свідчить про ураження:

А. Завитки.

B. III пари черепномозкових нервів.

C. Підкоркових центрів слуху.

D. Коркової слухової ділянки.

Е. *Слухових кісточок і барабанної пе­ретинки.

Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998.

 

 

Тема 19. Орган смаку. Орган нюху. Провідні шляхи.

Кількість годин – 2

Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

Навчальні цілі.

Вивчити орган смаку, його складові. Вивчити орган нюху, його складові.

Розібрати провідні шляхи названих аналізаторів.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу біології – філогенез органа смаку, нюху;

- для подальшого вивчення тем.

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.

4.1. Теоретичні питання до заняття:

1. Чим представлений периферичний відділ нюхового аналізатора?

2. Де знаходяться підкіркові та коркові центри нюху?

3. Будова провідникового шляху нюхового аналізатора.

4. Де знаходяться рецептори органа смаку?

5. Які черепні нерви проводять смакові відчуття до ствола мозку?

6. Де знаходиться другий та третій нейрони аналізатора смаку?

7. Де розташований кірковий центр органа смаку?

 

4.2. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:робота з вологими препаратами, муляжами, вирішення тестових завдань та ситуаційних задач з бази «Крок-1»

Зміст теми заняття.

Периферичною частиною нюхового аналізатора є нюхові рецепторні клітини, розміщені в слизовій оболонці верхнього носового ходу, носовій перетинки.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.012 с.)