Тема 10. Додатковий та під’язиковий нерви. Топографія, гілки, області іннервації.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Додатковий та під’язиковий нерви. Топографія, гілки, області іннервації.Кількість годин – 2

Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

Навчальні цілі.

Навчити студентів топографії додаткового та під’язикового нерва, вивчити їх гілки, області іннервації.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу біології – філогенез черепних нервів;

- для подальшого вивчення тем.

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.

4.1. Теоретичні питання до заняття:

1. Назва, кількість, функцію та місце розташування ядер додаткового та під'язикового нервів в речовині мозку?

2. Місце виходу цих нервів з речовини мозку?

3. Отвори черепа, з яких виходять вищезазначені нерви з порожнини черепа?

4. Хід та особливості топографії додаткового та під’язикового нервів?

5. Ділянки іннервації додаткового та під’язикового нервів?

6. Джерела іннервації язика?

 

4.2. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:робота з вологими препаратами, муляжами, вирішення тестових завдань та ситуаційних задач з бази «Крок-1»

Зміст теми заняття.

ХІ пара черепних нервів – додатковий нерв (nervus accessorius)

Ядра:

1) ядро додаткового нерва (соматомоторне) – лежить в передніх рогах п’яти верхніх шийних сегментів спинного мозку, проектується на ромбоподібну ямку.

2) двояке ядро (соматомоторне) – лежить у довгастому мозку.

Волокна: нерв містить тільки рухові волокна (аксони мотонейронів ядра

додаткового нерва – спинномозкові корінці (radices spinales) і аксони

мотонейронів двоякого ядра – черепні корінці (radices craniales).

Спинномозкові корінці входять у порожнину черепа через великий потиличний отвір, зливаються з черепними корінцями і сформований додатковий нерв виходить з порожнини черепа черз яремний отвір.

Ділянки іннервації: грудинно-ключично-соскоподібний і трапецієподібний м’язи.

Під’язиковий нерв.Під’язиковий нерв (n. hуpoglossus) (ХІІ пара черепних нервів) є руховим нервом м’язів язика. Ці нервові волокна починаються від рухового ядра під’язиковогонерва, яке знаходиться в продовгуватому мозку. З продовгуватого мозку n. hуpoglossus виходять численні корінці в борозні між пірамідою і оливою. Стовбур під’язикового нерва направляється вперед і латерально в однойменний

канал і проходить через нього. Вийшовши з каналу, n. hуpoglossus йде вниз і

дещо вперед. Огинаючи блукаючий нерв і внутрішню сонну артерію з

латеральної сторони. Далі, пройшовши між внутрішньою сонною артерію і внутрішньою яремною веною, під'язиковий нерв направляється під заднє черевце двочеревого м’яза і підшилопід'язиковий м’яз і йде в піднижньощелепний трикутник. Утворивши дугу, обернену випуклістю донизу, під'язиковий нерв направляється вперед і вверх до язика в товщі якого розпадається на язикові гілки.

Від під'язикового нерва відходить висхідна гілка, яка містить рухові волокна, ввійшовши в нього від І спинномозкового нерва. Вказана висхідна гілка сполучається з гілками шийного сплетення, в результаті чого спереду від загальної сонної артерії утворюється шийна петля (аnsа сеrvicalis).

Матеріали для самопідготовки.

Ситуаційні задачі.

1.В процессе стоматологических манипуляций повреждены волокна 12 пары

черепномозговых нервов слева. В чем это проявилось?

A * нарушение сокращения мышц языка слева

B Нарушение сокращения мышц мягкого неба

C Нарушение сокращения мышц гортани

D Нарушение сокращения мышц поднимающих подъязычную кость

E Нарушение сокращения мышц глотки

2. У хворого, який поступив у неврологічне відділення, при обстеженні виявлено відхилення язика вбік при висовуванні, атрофічні зміни половини язика, порушення мови. Який нерв пошкоджений?

A *Під’язиковий

B Язиковий

C Барабанна струна

D Язико-глотковий

E Блукаючий

3. Хворий скаржиться на ускладнення підйому правої руки вище горизонтального рівеня. Ураження якого нерва призводить до цього?

A. Лівий додатковий нерв.

B. *Правий додатковий нерв.

C. Великий грудний.

D. Малий грудний.

E. Правий блукаючий.

4. У хворого ускладнені повороти голо­ви вліво і закидання її назад. При ураженні якого нерва це може бути?

A. Великий грудний.

B. *Лівий додатковий нерв.

C. Правий додатковий нерв.

D. Малий грудний.

E. Правий блукаючий.

5. У хворого при висуненні язика спосте­рігається відхилення його верхівки вправо. Рухова іннервація якого чере­пного нерва порушена в цьому випад­ку?

A. *N. hypoglossus dexter.

B. N. glossopharyngeus dexter

C. N. vagus dexter.

D. N. trigeminus sinister.

E. N. facialis sinister

Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998.

 

Тема 11. Змістовий контроль знань „Спинномозкові та черепно-мозкові нерви.”

Кількість годин – 2.

1. Теоретичні питання.

1. Спинномозковий нерв, його утворення, гілки. Задні гілки спинномозкових нервів, склад їх волокон, топографія та ділянки іннервації.

2. Грудний спинномозковий нерв: топографія, гілки.

3. Шийне сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації.

4. Плечове сплетення: утворення, топографія. Короткі та довгі гілки ділянких іннервації

5. Поперекове сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації.

6. Крижове сплетення: утворення, топографія. Короткі та довгі гілки ділянки іннервації.

7. Назва III, IV, VI пари черепних нервів?

8. Які ці нерви за складом волокон та функцією?

9. Як називаються ядра вищезазначених нервів, скільки ядер має кожен

нерв, функція ядер та де вони розміщені?

10. Де нерви виходять з речовини головного мозку?

11. Через які отвори у черепі виходять гілки з порожнини черепа?

12. Хід кожного з нервів.

13. Регіони іннервації кожного нерва та їх гілок.

14. Назва V пари черепних нервів? Склад волокон та функція трійчастого нерва?

15. Яку назву мають ядра трійчастого нерва, функція ядер та де вони розміщені? Де нерв виходить з речовини головного мозку?

16. Будова та топографія трійчастого вузла. Через які отвори у черепі виходять гілки нерва з порожнини черепа?

17. Області іннервації очного нерва?

18. Хід верхньощелепного нерва, функція, розгалуження, відділи.

19. Зони іннервації верхньощелепного нерва

20.Назвати всі отвори основи черепу та нижньої щелепи.

21. Топографія крило - піднебінної ямки.

22. Будова нижньої щелепи.

23. Рельєф ромбоподібної ямки.

24. Вегетативні вузли голови.

25. Який за характером нижньощелепний нерв.

26. Які м’язові гілки відходять від нижньощелепного нерва.

27. Що іннервують чутливі гілки нижньощелепного нерва.

28. Які вегетативні вузли знаходяться по ходу гілок трійчастого нерва.

29. Як називаються латинською лицевий та проміжний нерви та їх нумерація?

30. Які ядра має лицевий нерв, їх функція та місце розташування?

31. Проекція ядер на ромбоподібну ямку.

32. Гілки лицевого та проміжного нерва.

33. Через який отвір виходить з порожнини черепа лицевий та проміжний нерви?

34. Топографія, хід лицевого та проміжного нерва.

35. Ділянки іннервації лицевого та проміжного нерва.

36. Як називається латинською блукаючий нерв та його нумерація?

37. Які ядра має блукаючий нерви, їх функції та місце розташування?

38. Проекція ядер на ромбоподібну ямку.

39. Гілки блукаючого нерва.

40. Через який отвір виходить з порожнини черепа блукаючий нерв?

41. Топографія, хід блукаючого нерва.

42. Ділянки іннервації блукаючого нерва.

43. Назва, кількість, функцію та місце розташування ядер язикоглоткового, додаткового та під'язикового нервів в речовині мозку?

44. Місце виходу цих нервів з речовини мозку?

45. Отвори черепа, з яких виходять вищезазначені нерви з порожниничерепа?

46. Хід та особливості топографії язикоглоткового, додаткового та під’язикового нервів?

47. Ділянки іннервації язикоглоткового, додаткового та під’язикового нервів?

48. Джерела іннервації великих слинних залоз?

49. Джерела іннервації язика?

Ситуаційні задачі.

1. На будівництві робітник пошкодив собі праву бокову поверхню шиї в результаті удару балкою при її падінні. Під час падання допомоги у потерпілого виявилась знижена чутливість щкіри передньо-бокової поверхні щиї праворуч. Який нерв постраждав у даному випадку?

A.* n transversus colli

B. n vagus

C. n phrenicus

D. n accessories

E. n trigeminus

2. У больного хроническим заболеванием печени был отмечен положительный френикус-симптом. К какой мышце прижимают диафрагмальный нерв для проверки этого симптома?

A.* Передней лестничной мышце

B. Средней лестничной мышце

C. Подключичной мышце

D. Задней лестничной мышце

E. Грудино-ключично-сосцевидной мышце

3. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на втрату чутливості шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу, що з’явилася після порізу шкіри над грудинно-ключично-соскоподібним м'язом. Пошкодження якого нерва дало таку клінічну картину?

A. * N. auricularis magnus

B. N. transversus colli

C. N. occipitalis minor

D. N. supraclaviculares

E. N. phrenicus

4. Під час операції при доступі до правої підключичної артерії з’явилося ускладнення у вигляді порушення дихання. Пошкодження якої структури обумовило вказане явище?

A. *Діафрагмальний нерв

B. Зірчастий вузол

C. Спиномозковий нерв

D. Додатковий нерв

E. Підязиковий нерв

5. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати таку кліничну картину?

A.* N. auricularis magnus.

B. N. transversus colli.

C. N. occipitalis minor.

D. Nn. supraclaviculares.

E. N. vagus.

6. Хворий скаржиться на болі в ділянці діафрагми при диханні, які з’явилися після незначного ушкодження грудної клітини. Про порушення якого нерва йдеться?

A.*Діафрагмальний нерв

B. Підлопатковий нерв

C. Надключичні нерви

D. Надлопатковий нерв

E. Поперечний нерв шиї

7. Унаслідок операційної травми м'яких тканин шиї справа, порушилися регу­лярні рухові екскурсії правого куполу діафрагми. Який з нервів достовірно постраждав?

A. N. vagus.

B.*N. phrenicus dexter.

C. N. acessorius.

D. Rr. dorsales nervi spinalis.

E. N. intercostales

8.Чоловік з колотою раною в ділянці чотирьохстороннього отвору звернувся до лікаря. При обстеженні виявлено, що потерпілий не може відвести руку від тулуба. Який нерв вірогідно ушкоджений?

A.* n. Axillaris

B. n. medianus

C. n. radialis

D. n. ulnaris

E. n. subclavius

9. Постраждалого в аварії водія доставлено у стаціонар з ушкодженням медіального надвиростка плечової кістки. Який нерв при цьому може бути ушкоджений?

A. * n. Ulnaris

B. n. radialis

C. n. axillaries

D. n. muscolocutaneus

E. n. medianus

10. Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці присередньої поверхні плеча. Запалення якого нерва спостерігається у хворого?

A.*Шкірного присереднього нерва плеча

B. Шкірного присереднього нерва передпліччя

C. Променевого нерва

D. Ліктьового нерва

E. Пахвового нерва

11. Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці передньої поверхні плеча до ліктьового суглоба після травми. Запалення якого нерва спостерігається у хворого?

A. Присереднього шкірного нерва плеча

B. Присереднього шкірного нерва перепліччя

C. Променевого нерва

D. Ліктьового нерва

E. Пахового нерва

12. У жінки, що хворіє на остеохондроз, з`явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?

A.* Пахвового нерва.

B. Підлопаткового нерва.

C. Дорсального нерва лопатки.

D. Підключичного нерва.

E. Грудо-спинного нерва.

13. Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого затруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті і порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?

A. *n. Medianus

B. n. musculocutaneus

C. n. ulnaris

D. n. cutaneus antebrachii medialis

E. n. radialis

14. У хворого після травми правої верхньої кінцівки спостерігається порушення функцій м’язів-розгиначів, а також відсутність шкірної чутливості на задній поверхні руки. Який нерв пошкоджено?

A. * променевий

B. ліктьовий

C. серединний

D. м,язевошкірний

E. пахвовий

15. При запалені глибоких лімфатичних вузлів пахвової області хірург повинен був розкрити глибоко розміщений гнійник. Після операції хворий втратив здатність згинати передпліччя в ліктьовому суглобі та порушилася шкірна чутливість бічної поверхні передпліччя. Якого нерва було ушкоджено при оперативному втручанні?

A.*N.musculocutaneus.

B. N.radialis.

C. N.ulnaris.

D. N.medianus.

E. N.axillaris.

16. Випадково стукнувшись ліктем об стіл, хворий відчув пекучість і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

A. *N. ulnaris.

B. N. radialis.

C. N. medianus.

D. N. axillaris.

E. N. musculocutaneus.

17. Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

A. * N. ulnaris

B. N. radialis

C. N. medianus

D. N. musculocutaneus

E. N. cutaneus antebrachii medialis

18. При обстеженні пацієнта з ножовими ранами правої руки встановлено втрату чутливості шкіри бічної половини тильної поверхні кисті та проксимальних фаланг 1-го, 2-го і частково 3-го пальців. Який нерв пошкоджено?

A. * Променевий

B. Серединний

C. Ліктьовий

D. М’язово-шкірний

E. Бічний шкірний передпліччя

19. У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньо-бічної поверхні передпліччя. Порушення якого нерва має місце?

A. *м’язово-шкірного

B. Променевого

C. Серединного

D. Ліктьового

E. Пахвового

20. У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м’язів плеча і передпліччя. Який нерв пошкоджено?

A*Променевий

B. Ліктьовий

C. Серединний

D. М’язово-шкірний

E. Пахвовий

21.Хворий не може розігнути гомілку, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Пошкодження якого нерва виявило неврологічне обстеження?

A.*Стегнового

B. Затуленого

C. Сідничного

D. Верхнього сідничного

E. Статево-стегновий

22. В травматологічний пункт доставлений хворий з пораненням великого поперекового м’яза. Хворий втратив можливість розгинати гомілку в колінному суглобі. Який нерв ушкоджений в даному випадку?

A.* Стегновий нерв

B. Клубово-підчеревний

C. Клубово-пахвинний

D. Статево-стегновий

E. Затульнний нерв

23. У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Які нервові структури вражені?

A.*Стегновий нерв

B. Верхній сідничий нерв

C. Великий малогомілковий нерв

D. Затульний нерв

E. Нижній сідничий нерв

24. При огляді хворого лікар-невропатолог встановив відсутність "колінного рефлекса" при постукуванні по зв’язці наколінка. Який нерв може бути пошкоджений в цьому випадку?

A.*Стегновий

B. Затульний

C. Сідничний

D. Великогомілковий

E. Загального малогомілковий

25. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх привідних м’язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено?

A.*Затульний нерв

B. Клубовопахвинний нерв

C. Стегновий нерв

D. Латеральний шкірний нерв стегна

E. Задній шкірний нерв стегна

26. У чоловіка, що хворіє на остеохондроз, з'явився різкий біль у м'язах живота (бічних та передніх). При об'єктивному обстеженні лікар констатував підвищену больову чутливість шкіри підчеревної ділянки. Ураження якого нерва могло спричинити цій біль?

A.* Клубово-підчеревного нерва

B. Сідничого нерва

C. Затульного нерва

D. Стегнового нерва

E. Статево-стегнового нерва

227. Після операції апендектоміїу хворого залишилася знижена чутливість шкіри над паховою зв'язкою на місці проведеної операції. Гілки якого нерва були пошкоджені в процесі оперативного втручання?

A. N.ilioinguinalis.

B. N.genitofemoralis.

C. N. femoralis.

D. N.cutaneus femoralis lateralis.

E. *N.iliohypogastricus.

28. При обстеженні хворого спостерігаються сильні болі в ділянці передньої поверхні стегна, атрофія чотириголового м'яза. Який нерв уражений?

A. Замикальний

B. *Стегновий

C. Сідничий

D. Великогомілковий

E. Малогомілковий

29. Порушення тактильної та температурної чутливості в ділянці нижніх двох третин передньозовнішньої поверхні стегна (хвороба Рота) пояснюється ураженням якого нерва.

А. Статево - стегнового нерва.

В. *Стегнового нерва.

С. Сідничогонерва.

D. Латерального шкірного нерва стегна.

Е. Великогомілкового нерва.

30. Після травми стегна у пацієнта спостерігається розлад шкірної чутливості на передній поверхні стегна і медіальній поверхні гомілки, абсолютно неможливо енергійне розгинання ноги в колінному суглобі. Пошкодження якого нерва можна припустити?

A. *Стегнового

B. Замикального

С. Сідничого

D. Верхнього сідничного

Е. Нижнього сідничного

31. У хворого виявлено порушення чутливості шкіри передньомедіальної поверхні гомілки. Який нерв уражений?

A. Замикальний

B. Сідничий

C. *Підшкірний

D. Зовнішній шкірний нерв стегна

Е. Малогомілковий

32. При огляді хворого виявлено поруше­ння шкірної чутливості на задній поверхні гомілки. З пошкодженням якого нерва пов'язано це порушення?

A. Задній шкірний нерв стегна.

B. Стегновий нерв.

C. *Сідничий нерв.

D. Замикальний нерв.

E. Нижній сідничний нерв.

33. Хворий після поранення лівої гомілки втратив здатність утримувати стопу в пронованому положенні. Який нерв пошкоджено?

A.*поверхневий малогомілковий

B. глибокий малогомілковий

C. Великогомілковий

D. Сідничний

E. загальний малогомілковий

34. Який нерв можна пошкодити при про­веденні оперативного втручання з приводу варикозного розширення великої підшкірної вени?

A. Медіальний шкірний нерв ікри

B. Поверхневий малогомілковий

C.*Підшкірний

D. Бічний шкірний нерв ікри

Е. Великогомілковий

35. При пальпації навколо анального отвору і зовнішнього сфінктера прямої ки­шки у хворого спостерігаються больові відчуття. Який нерв пошкоджений?

A. *N. pudendus.

B. N. ischiadicus.

C. N. femoralis.

D. N. tibialis.

Е. N. obturatorius.

36. У хворого ознаки втрати зорового сто­рожового рефлексу. Які ядра стовбу­рової частини мозку пошкоджено?

A. Ядра окорухового нерва

B. Ядра нижніх горбиків пластинки по­крівлі

C. Ядра верхніх горбиків пластинки по­крівлі

D. Ядра блокового нерва

37. Хворий звернувся до лікаря зі скарга­ми на опущення верхньої повіки (птоз). Лікар виявив ще ознаки косоокості і запропонував подальше обстеження. Дисфункцію якого ядра припустив лі­кар?

A. Рухове ядро трійчастого нерва.

B. Рухове ядро окорухового нерва.

C. Підкіркові зорові ядра.

D. Рухове ядро лицьового нерва.

Е. Кірковий центр зору.

38. Хворий звернувся зі скаргами на по­рушення зору, пов'язане з опущенням повіки, неможливістю повернути око вгору і всередину. При огляді у хворо­го відмічено, що око відведене назовні, зіниця розширена і не реагує на світло, хворий не бачить близько. Який нерв пошкоджено?

A. Блоковий.

B. Відвідний.

С. Зоровий.

D. Окоруховий.

Е. Трійчастий.

39. У результаті травми черепа з пошкод­женням верхньої стінки правої очної ямки постраждалий втратив можли­вість піднімати праву повіку і праве око. Який нерв достовірно пошкодже­ний?

A. N.trochlealis.

B. R.inferior oculomotorius.

С. R.superior n.oculomotorius.

p. N.abducens.

E. N.ophthalmicus.

40. Дитина, 3 роки, потрапила до клініки з діагнозом: розбіжна косоокість. Ураже­нням яких нервів вона викликана?

A. Зорових

B. Блокових

C. Відвідних

D. Окорухових

E. Очних

41. При перевірці зіничного рефлексу у хворого спостерігається уповільнення реакції на світло лівого ока. Функція якого вегетативного ядра постражда­ла?

A. Червоного ядра.

B. Ядра блокового нерва.

C. Парасимпатичного ядра III пари че­репних нервів (ядра Якубовича).

D. Ядра верхніх горбиків покрівлі сере­днього мозку.

Е. Ядра нижніх горбиків покрівлі сере­днього мозку.

42. Пацієнт звернувся до окуліста зі скар­гами на опущення верхньої повіки. При обстеженні було діагностовано пухли­ну головного мозку. Ядро якої пари черепних нервів уражене патологіч­ним процесом?

А. VII пари ЧМН.

B. II пари ЧМН.

C. IV пари ЧМН.

D. VI пари ЧМН.

E. III пари ЧМН.

43. У пацієнта при епідемічному енцефа­літі спостерігаються одно- або двобіч­ний птоз (опущення повік), розбіжна косоокість, порушення акомодації. Зі­ниці розширені. Ядра якої пари череп­них нервів уражені?

A. III.

B. IV.

C. V.

D. VI.

Е. VII.

44. У хворого запалення верхньощелепно­го нерва. В якому отворі основної кіст­ки проходить цей нерв?

A. Овальному.

B. Круглому.

C. Яремному.

D. Венозному.

E. Остистому.

45. У постраждалого лівосторонній пере­лом щелепної кістки із втратою шкір­ної чутливості над нею. Який нерв по­шкоджено:

A. Щелепно-лицьовий нерв.

B. Лицьовий нерв.

C. Нижньоочноямковий нерв.

D. Щічний нерв.

E. Мала гусяча лапка.

46. При ковтанні їжі хворий відчуває уск ладненя, що пов'язані з паралічем м'якого піднебіння. Який нерв пошкоджено?

A. III гілка трійчастого нерва.

B. Лицьовий нерв.

C. І гілка трійчастого нерва.

D. II гілка трійчастого нерва.

E. Під'язиковий нерв.

47. До лікаря звернувся хворий зі скаргою на ускладнення щільного зімкнення щелеп при жуванні. Лікар встановив атрофію жувальних м'язів, розміщених нижче виличної дуги. Гілки якого че­репного нерва іннервують зазначену групу м'язів?

А. N. vagus.

B. N. ophthalmicus.

C. N. glossopharyngeus.

D. N. trigeminus (III гілка)

E. N. facialis.

48. У хворого спостерігається біль і відчу­ття оніміння в слизовій оболонці ясен верхньої щелепи. Які з нервів можуть бути пошкоджені?

А. N. facialis.

B. Nn. alveolaris superiors (n. maxillaries)

C. N. glossopharingeus

D. N. vagus.

E. N. ophthalmicus.

49. У постраждалого правосторонній пе­релом і крововилив в ділянці передньої третини нижньої щелепи, втрата шкір­ної чутливості в ділянці підборіддя. Який нерв травмовано?

A. Підборідний нерв.

B. Верхні альвеолярні нерви.

C. Щічний нерв.

D. Нижній альвеолярний нерв.

E. Щелепно-під'язикові нерви

50. Які з названих нервів можуть ушкоджу­ватися при гаймориті і оперативних втручаннях на гайморовій порожнині?

A.N. mandibularis.

B.N. facialis

C.Nn. alveolares superiors.

D.N. oculomotorius

E.N. lingualis

51. Хворий із запаленням слизової оболо­нки язика скаржиться на розлад зага­льної чутливості передніх двох третин язика. Ураження якого нерва це спри­чинено?

A. Барабанного

B. Язикового

C. Барабанної струни

D. Блукаючого

52. При первинному обстеженні у хворо­го встановлено відсутність чутливості передніх 2/3 язика. Смакову чутливість збережено. Який нерв уражений?

A. Під'язиковий нерв.

B. Барабанна струна лицьового нерва.

C. Язикова гілка трійчастого нерва піс­ля її з'єднання з барабанною струною.

D. Язиковоглотковий нерв

E. Язична гілка трійчастого нерва до її з'єднання з барабанною струною

53. Хвора відчуває нападоподібні болі в ділянці лоба, в очному яблуці, у внутрішньому куті очної ямки. Натискан­ня в медіальній частині надочноямко­вого краю болюче, порушена шкірна чутливість. Який нерв уражений?

А. Верхньощелепний

В.Блоковий

С. Відвідний

D. Очний

Е. Окоруховий

54. 54-річний чоловік скаржиться на від­сутність чутливості шкіри нижньої по­віки, зовнішньої латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трі­йчастого нерва. Через який отвір вихо­дить з черепа ця гілка?

A. Підочноямковий отвір.

B. Рваний отвір.

C. Верхню очноямкову щілину.

D. Остистий отвір.

E. Овальний отвір.

55. У чоловіка, 60 років, вікова далекозо­рість у зв'язку з ослабленням власти­востей акомодацій кришталика і глад­ких м'язів судинної оболонки очного яблука, яке вимагає корекції лінзами. Гілками якого вузла іннервуються м'я­зи corpus ciliare?

A. G. oticum.

B. G. pterygopalatinum.

C. G. ciliare.

D. G. trigeminale.

E. G. sympathicus.

56. У хворого невралгія війкового вузла (синдром Шарлена) - герпетичний ви­сип на шкірі лоба, ознаки ураження склери, радужної оболонки, болі в ді­лянці очей з іррадіацією в ніс, хвороб­ливість внутрішнього кута ока. Гілки якого нерва утворюють чутливий корі­нець g. ciliare?

A. N. infraorbital is.

B. N. ethmoidalis anterior.

C. N. ethmoidalis posterior.

D. N. supraorbitalis.

Е N. ciliarislong

57. Лікар ввів у підочноямковий отвір роз­чин анестетика. Які нерви знеболюю­ться при цьому?

A. Відвідний.

B. Підочноямковий і передні верхні альвеолярні гілки.

C. Окоруховий нерв.

D. Блоковий нерв.

Е. Нижньощелепний нерв.

58. У чоловіка з цукровим діабетом періо­дично виникають запалення сальних залоз верхньої повіки (Glandulae sebaceae (Zeis)) з пошкодженням по­вік, що викликає у хворого біль, свер­біння. Який нерв іннервує шкіру верх­ньої повіки?

A. N. ophtalmicus.

B. N. oculomotorius.

C. N. abducens.

D. N. trochlearis.

Е. N. infraorbitalis.

59. При огляді травмованого в дорожній пригоді лікар встановив ураження зов­нішньої стінки очної ямки. Постраждалий втратив можливість відведення очного яблука на травмованому боці. Який нерв міг бути ураженим у цьому випадку?

A. N. oculomotorius.

B. N. trochealis

C. N. abducens

D. N. ophthalmicus.

E. N. infraorbitalis

60. Після крововиливу в мозок у хворого виникла стійка косоокість правого ока, втрачено здатність до відведення його латерально. Ядро якого черепного не­рва пошкоджене при крововиливі?

A. N. facialis dexter.

B. N.abducens dexter.

C. N.oculomotorius.

D. N.abducens sinister.

E N.trochlearis.

61. Після пологів акушер знайшов у ново­народженого двосторонню збіжну ко­соокість. Пошкодження яких ядер че­репних нервів розвинулося у новона­родженого після родової травми?

A. N. oculomotorius.

B. N.trochlearis.

C. N. abducens.

D. N. trigeminus.

Е. N. facialis.

62. У хворого із запаленням лицьового нерва спостерігається посилена сльо­зотеча і виділення з носа на уражено­му боці. Який вегетативний вузол за­лучено в запальний процес?

A. Війковий

B. Під'язиковий

C. Піднижньощелеповий

D. Привушний

E. Крилопіднебінний

63. У хворого спостерігається асиметрія обличчя, особливо при спробі викона­ти активне скорочення м'язів обличчя. Про ураження якого нерва повинен думати лікар?

A. Трійчастого 1-ої гілки (очний)

B. Лицьового, його рухових волокон

C. Трійчастого 2-ої гілки (верхньоще­лепний)

D. Трійчастого 3-ої гілки (нижньоще­лепний)

Е. Під'язикового

64. Унаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку передньою часткою язи­ка і сльозотеча. Подразненням якого нерва це викликано?

A. Блукаючого

B. Під'язикового

C. Нижньощелепного

D. Лицьового

E. Барабанної струни.

65. Який нерв уражений, якщо у хворого права носогубна складка згладжена, розширена права очноямкова щілина (її неможна заплющити під час примруження, тому що повіки не змикаю­ться), виникають ускладнення під час розмови і їжі (їжа застряє між щокою і зубами)?

A. N. vagus dexter.

B. N. abduceus dexter.

C. N. glossopharyngeus sinister

D. N. facialis dexter

E. N. trigeminus dexter

66. У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад сприйняття смаку в передній частині язика. Який нерв постраждав?

А. N. vestibulo-cochlearis

B. N. facialis

C. N. trigeminius

D. N. vagus

E. N. glossopharyngeus

67. При розтині глибокого абсцесу щоки було проведено вертикальний розріз, після чого спостерігається порушення ункції м'язів на місці операції. Гілки кого нерва були перерізані?

A. Нижньощелепного

B. Під'язикового

C. Блукаючого

D. Верхньощелепного

Е. Лицьового

68. Хворий скаржиться на сухість у роті, зменшення виділення слини. Які нерви пошкоджені?

A. Парасимпатичні волокна барабан­ної струни.

B. Рухові волокна під'язикового нерва.

C. Чутливі волокна язикового нерва.

D. Парасимпатичні волокна блукаю­чого нерва.

Е. Симпатичні волокна симпатичного стовбура.

69. У хворого після перенесеного грипу спостерігається маскоподібне обличчя: кут рота опущений, носогубна склад­ка згладжена, нижня повіка опущена. Який з нервів пошкоджений?

A. Верхньощелепний

B. Нижньощелеповий

C. Великий кам'янистий

D. Лицьовий

70. У боксера після удару в привушну ді­лянку зліва виник параліч мімічних м'я­зів на цьому ж боці. Який нерв пошко­джено?

A. Малий кам'янистий нерв.

B. Очний.

C. Верхньощелепний.

D. Нижньощелеповий.

Е. Лицьовий

71. У хворого знижений слух на ліве вухо. В якому утворенні локалізовані ядра ураженого нерва?

A. Гіпоталамус.

B. Проміжний мозок

C. Середній мозок

D. Pedunculi cerebri

E. Area vestibularis ромбовидной ямки

72. У хворого порушено орієнтування в просторі і рівновагу тіла. Які ядра сто­вбура мозку пошкоджені?

А. Присінкові ядра

B. Ядро лицьового нерва

C. Ядра медіальних колінчастих тіл

D. Рухове ядро додаткового нерва

73. У хворого втрата слухової чутливості внаслідок пошкодження восьмої пари ЧМН. В якому вузлі знаходяться перші нейрони слухового шляху?

A. Gangl. trigeminale

B. Gangl. vestibulare.

C. Gangl. geniculi.

D. Gangl. spirale.

E Gangl. ciliare.

74. Хворий скаржиться на запаморочен­ня і втрату слуху з боку правого вуха. Який нерв пошкоджений?

A. Правий нерв присінково-завитко-вий.

B. Лівий нерв присінково-завитковий

C. Під'язиковий.

D. Блукаючий.

E. Блоковий.

75. У хворого втрата слухової чутливості внаслідок пошкодження восьмої пари ЧМН. В яких ядрах знаходиться другий нейрон слухового шляху?

A. Nucl. cochlearis lateralis et medialis.

B. Nucl. cochlearis ventralis et dorsalis.

C. Nucl. cochlearis accessorius.

D. Nucl. vestibularis lateralis et medialis.

E Nucl. vestibularis ventralis et dorsalis.

76. Під час прийому до клініки, обстежу­ючи хворого, виявлено, що у нього порушені смакові рецептори, що спри­ймають гірке, порушена тактильна чу­тливість задньої 1/3 язика. Який нерв залучено у патологічний процес?

A. Під'язиковий.

B. Язиковий.

C. Язикоглотковий.

D. Лицьовий.

E. Трійчастий.

77. До клініки звернувся чоловік, 45 років, зі скаргами на втрату чутливості в ді­лянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепних нервів порушена?

A. IX

B. X

C. VII

D. V

78. У хворого спостерігається порушення функції привушної слинної залози. Який нерв підсилює її секрецію?

A. N. auricularis major

B. N. petrosus major.

C. N. petrosus profundus

D. N. auricularis minor

E. N. petrosus minor.

79. Хворий скаржиться на біль у корені язика і в ділянці піднебінних мигдали­ків. Який нерв іннервує ці ділянки?

A. Під'язиковий.

B. Додатковий нерв.

C. Язикоглотковий нерв.

D. Трійчастий.

Е. Блоковий.

80. Рентгенологічно у хворого виявлено збільшені лімфатичні вузли в ділянці кореня легені. Хворий скаржиться на уповільнення серцевого ритму і боль­ові відчуття в серці. Лікар вважає, що симптоми з боку серця викликані тис­ком на його нерви збільшених вузлів. Які з нервів стиснуто збільшеними лі­мфатичними вузлами?

A. N. splanchnicus major.

B. N. phrenicus.

C. Nn. intercostals

D. Truncus sympaticus

E. Rr. cardiaci n. vagus

81. У хворого з аневризмою підключичної артерії спостерігається охриплість го­лосу. З подразненням якого нерва це може бути пов'язано?

A. N. laryngeus inferior sinister

B. N. laryngeus superior dexter

C. N. Laryngeus reccurens sinister

D. N. Laryngeus superior sinister.

E. N. laryngeus reccurens dexter

82. Хворому проведено субтотальну суб-фасціальну резекцію щитоподібної за­лози. У післяопераційному періоді три­валий час зберігається охриплість го­лосу. Який нерв пошкоджений у ході операції?

A. Під'язиковий

B. Поворотний гортанний нерв

C. Верхній горловий

D. Нижньощелеповий

83. Після операції на шлунку у хворого виявлено ускладнення: уповільнилася перистальтика і секреція залоз і посла­бився воротарний сфінктер. Який нерв був пошкоджений при операції?

A. Блукаючий нерв.

B. Додатковий нерв.

C. Язикоглотковий.

D. Трійчастий.

E. Блоковий.

84. Виконуючи неврологічне обстеження пацієнта, 22 роки, лікар попросив його відкрити рот і вимовити звук "Аааа", при цьому оцінював, чи симетрично піднімається м'яке піднебіння. Потім лікар доторкнувся ватним тампоном до м'якого піднебіння і у відповідь виник блювотний рефлекс, що супроводить­ся рухом піднебіння та глотки. Які че­репні нерви досліджував лікар?

A. 10,11 і 12.

B. 5,7 і 9.

C. 7,8 і 9.

D. 9 i 10.

Е. 9 і 12.

85. У хворого, 60 років, тромбоз сигмопо­дібного синуса в ділянці яремного от­вору. При цьому задіяні IX, X, XI пари черепних нервів. Це призвело до пору­шення ковтання, охриплості, уповіль­нення пульсу і дихання, судом м'язів у ділянці шиї. Які м'язи шиї задіяні?

A. М. sternohyoideus

B. М. scalenus anterior

С. М. scalenus posterior

D. М. omohyoideus

E. Mm. tapezius, m. stenocleido-mastoideus

86. Хворий скаржиться на ускладнення підйому правої руки вище горизонта­льного рівеня. Ураження якого нерва призводить до цього?

A. Лівий додатковий нерв.

B. Правий додатковий нерв.

C. Великий грудний.

D. Малий грудний.

E. Правий блукаючий.

87. У хворого ускладнені повороти голо­ви вліво і закидання її назад. При ура­женні якого нерва це може бути?

A. Великий грудний.

B. Лівий додатковий нерв.

C. Правий додатковий нерв.

D. Малий грудний.

E. Правий блукаючий.

88. У хворого при висуненні язика спосте­рігається відхилення його верхівки вправо. Рухова іннервація якого чере­пного нерва порушена в цьому випад­ку?

A. N. hypoglossus dexter.

B. N. glossopharyngeus dexter

C. N. vagus dexter.

D. N. trigeminus sinister.

E. N. facialis sinister

89. Хворий із зусиллями вимовляє слова, а також скаржиться на ускладнення при ковтанні. Пошкодження якого нерва викликало таку клінічну картину?

А. N.vagus

B. N.facialis.

C. N.glossopharyngeus.

D. N.accessorius.

Е. N.hypoglossus.

90. У процесі стоматологічних маніпуля­цій пошкоджені волокна 12 пар черепномозкових нервів зліва. У чому це виявилося?

A. Порушення скорочення м'язів м'я­кого піднебіння.

B. Порушення скорочення м'язів язи­ка зліва.

C. Порушення скорочення м'язів гор­тані.

D. Порушення скорочення м'язів, що піднімають під'язикову кістку.

E. Порушення скорочення м'язів глот­ки.

91. У хворого, 40 років, з переломом ос­нови черепа діагностовано синдром Граденіго, для якого характерні різкі болі в лобноскроневій ділянці і немож­ливість відвести око назовні. Функція яких нервів порушена?

A. N. oculomotorius, n. ophthalmicus.

B. N. trochlearis., n. ophthalmicus.

C. N. abducens, n. ophthalmicus.

D. N. vagus, n. ophthalmicus.

E. N. inraorbitalis, n. ophtalmicus.

92. У хворого на фоні розриву a. carotis interna в печеристій пазусі спостеріга­ється пульсуючий екзофтальм (синх­ронно пульсу), вислуховується дую­чий шум (через очне яблуко), розширення очної щілини і зіниці. Які пари черепних нервів, що проходять в sinus cavernosus разом з покодженою судиною, стиснуті гематомою?Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.093 с.)