ТОП 10:

Тема13. Радянська модернізація України 

(2 години)

 

План

 

1. Причини впровадження, суть і наслідки політики індустріалізації.

2. Колективізація сільського господарства.

3. Утвердження тоталітарного режиму в країні. Масові репресії.

 

Питання для самоперевірки

1. Чому радянське господарство перебувало на до індустріальній стадії розвитку?

2. Назвіть джерела фінансування індустріалізації.

3. Які підприємства було збудовано і реконструйовано під час радянської модернізації?

4. Назвіть позитивні і негативні риси колективізації в сільському господарстві.

5. Чи можна назвати політичний режим, що існував в УРСР в 1930-х рр., тоталітарним?

 

Література

 

– Акуленко ВЛ. Злочин пам'яті. - К., 1991.

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. - К., 1990.

– Гунчак Т. Україна: перша половина 20 ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

– Даниленко В.М. Сталінізм на Україні: 20-30 рр. - К., 1996.

– Історія України XX – початку XXI століття: Навч. посіб. / За заг. ред. В.А. Смолія.- К., 2004.

– Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. – К., 1991.

– Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник. – К., 2006.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Світлична В.В. Історія України. – К., 2002.

– Шаповал Ю. Україна 20-50-х років. – К., 1993.

Методичні поради

Відповідь на перше питання слід почати з переліку причин, які зумовили необхідність проведення в Радянському Союзі модернізації економіки. Потім слід відзначити, що у грудні 1925 року XIV з’їзд ВКП(б) проголосив курс на індустріалізацію. Порівняйте методи і завдання політики “воєнного комунізму” та індустріалізації.

Розкрийте завдання і методи впровадження індустріалізації, її наслідки. З’ясуйте джерела фінансування цієї політики. Чому процес індустріалізації одразу зіштовхнувся з низкою об’єктивних труднощів? Які особливості мав перший п’ятирічний план в Україні? Що таке промисловість групи “А” і групи “Б”?

Яким чином вплинула стаття Й. Сталіна “Рік великого перелому” на хід політики індустріалізації? Назвіть позитивні і негативні наслідки індустріалізації для України. Зробіть висновок, чи перетворилася Україна із аграрної на індустріальну республіку.

Переходячи до розгляду другого питання, необхідно відзначити, що на листопадовому пленумі 1929 року ЦК ВКП(б) було проголошено курс на форсовану колективізацію сільського господарства. Вона стала складовою воєнно-комуністичного штурму. У чому полягала суть сталінської колективізації? Чому значна частина селян чинила опір політиці Й. Сталіна на селі? Охарактеризуте зміст статті Й. Сталіна “Запаморочення від успіхів”. Зазначте, що колгоспи стали частиною командної економіки. Скільки селянських господарств було об’єднано в колгоспи? Вкажіть результати колективізації в Україні. Порівняйте причини та наслідки голоду 1921-1922 та 1932-1933 років.

Третє питання почніть із визначення рис тоталітарного режиму. Які факти свідчать про зміцнення тоталітаризму в Україні у 1920-1930-х роках? Схарактеризуйте проведення масових репресій в УРСР у цей період. Хто став жертвами політичних репресій 1920-1930-х років? Проти яких організацій проводилися судові процеси? Що вам відомо про справу над, так званою, Спілкою визволення України? Чому Українська автокефальна православна церква припинила своє існування? Яку роль зіграв НКВС у проведенні репресій в країні?

Чи можна вважати репресії 1920-1930-х роках умовою функціонування тоталітарного режиму в СРСР? Визначте основні підсумки соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку УРСР у 1930-ті роках.

 

Дайте визначення термінам: ідеологія, індустріалізація, колективізація, кооперація, культ особи, НЕП, тоталітаризм, українізація.

 

Тема 14. Україна в період Другої світової війни

 

(2 години)

 

План

 

1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні та у початковий період Другої світової війни (1939-1941 рр.).

2. Україна в початковий період Великої Вітчизняної війни: бойові дії, боротьба з окупаційним режимом.

3. Визволення території України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом.

 

Питання для самоперевірки

1. Які наслідки мала діяльність СРСР в 1939-1940 рр. для України?

2. Назвіть причини Другої світової війни.

3. Що Ви знаєте про процес визволення України від фашистів в 1943-1944 рр.?

4. Якою була роль радянського та націоналістичного руху опору?

5. Які наслідки мала Друга світова війна для України?

 

Література

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Васюта І.К. Політична історія Західної України (1918-1939). – Л., 2006.

– Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І., Даниленко В. М., Євтух В. Б. Історія України: Навч. посіб. — К., 2002.

– Кентій Анатолій Вікторович. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946-1956 рр.). — К., 1999.

– Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник. – К., 2006.

– Лазарович М.В. Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність. — Т., 2000.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Лето 1941 Украина: документы и материалы. - К., 1991.

– Субтельний О. Україна: історія. - К., 1993.

– Трохимович В. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945). – Львів, 1995.

Методичні поради

При підготовці до першого питання з’ясуйте причини Другої світової війни. Слід зазначити, що напередодні Другої світової війни визначилися три групи країн, зацікавлених у вирішенні українського питання. До першої групи відносять СРСР, Польщу, Румунію, Чехословаччину; до другої – Англію, Францію, США; третьої – Німеччину, Угорщину. Які наміри мали ці держави щодо українських земель?

Слід запам’ятати, що у кінці 1930-х років західноукраїнські землі опинилися в полі геополітичних інтересів двох тоталітарних режимів – радянського і німецького. Розкажіть, якими договорами визначалася доля західноукраїнських земель в системі радянсько-німецьких відносин в 1939-1940 роках. Яка історична подія сприяла возз’єднанню західноукраїнських земель з УРСР? Як відбулося приєднання до СРСР Східної Галичини і Буковини? Висвітліть, у чому полягають соціально-економічні, політичні, адміністративні заходи із радянізації краю. Зробіть висновок про позитивні та негативні наслідки цього процесу для жителів Західної України.

Друге питання розпочніть з того, що 22 червня 1941 року фашистська Німеччина напала на СРСР. Визначте причини поразок Червоної армії у 1941-1942 роках. Схарактеризуйте плани Німеччини щодо воєнної кампанії проти СРСР. Розкажіть про гітлерівський план “Барбаросса”. Які факти свідчать про те, що Український напрямок для Гітлера був одним із головних?

Охарактеризуйте хід бойових дій в Україні в 1941-1942 роках за схемою: назва битви – дата – хід битви – результат. Слід запам’ятати, що із залишенням 22 липня 1942 року м. Свердловська Ворошиловградської області всю територію України було окуповано німецько-фашистськими військами.

Розкажіть про адміністративний устрій рейхскомісаріату “Україна” на чолі з Е. Кохом. У чому полягає план “Ост”, яким було передбачено встановлення “нового порядку” на окупованих територіях? Визначте суть “нового порядку”, встановленого нацистами в Україні.

Продовжуючи відповідь на друге питання, слід зазначити, що антифашистський рух опору в Україні включав радянський та націоналістичний рух. Важливою датою в історії радянського партизанського руху було утворення Українського штабу партизанського руху на чолі з Т. Строкачем 30 травня 1942 року. Розкажіть про форми і методи боротьби партизанських з’єднань на території України.

Далі необхідно перейти до розповіді про боротьбу націоналістичного руху на Західній Україні. Згадайте, коли була утворена ОУН? Охарактеризуйте сильні та слабкі сторони її діяльності. Розповідаючи про розкол у 1940 році ОУН на дві організації – ОУН(б) і ОУН(м), порівняйте різні шляхи досягнення однієї мети – незалежності України.

Становлення Оунівського партизанського руху почалося в середині 1942 року Розкажіть про військові операції УПА на чолі з Р. Шухевичем. Які історичні факти свідчать про те, що ОУН-УПА боролася зразу на три фронти: проти німецьких окупантів, радянських партизанів та польських формувань Армії Крайової? Чому оцінка діяльності ОУН-УПА залишається суперечливою? Визначте історичне значення діяльності радянського партизанського та націоналістичного руху опору.

При відповіді на третє питання необхідно визначити, що визволення території України від фашистів розпочалося із визволення 18 грудня 1942 році першого українського населеного пункту – с. Півнівки Міловського району Ворошиловградської області. Ця подія сталася завдяки перемозі радянських військ у Сталінградській битві, яка стала початком корінного перелому у Другій світовій війні.

Розкажіть про хід бойових дій на території України у 1943-1944 роках за наведеною вище схемою. Слід відзначити, що вся українська територія була звільнена від фашистів у жовтні 1944 року Розкрийте результати найважливіших операцій радянських військ у 1944 році Якими були наслідки і уроки війни? Підкресліть, що в результаті війни нарешті об’єдналися українські етнічні землі в межах однієї держави. Схарактеризуйте вклад народу України в перемогу над фашизмом. Скільки українських військових стали Героями Радянського Союзу під час війни? Яких втрат зазнала Україна в Другій світовій війні?

 

Дайте визначення термінам: депортація, ОУН, колабораціонізм, пакт Молотова-Ріббентропа, план “Ост”, “рейкова війна”, рейхскомісаріат, УПА.

 

Тема 15. Україна у 1945 – І половині 1950-х рр.

 

(2 години)

 

План

 

1. Адміністративно-територіальні зміни України у повоєнний період.

2. Радянізація західних областей України.

3. Особливості відбудови народного господарства. Культурне життя в Україні в 1940-х – на початку 50-х рр.

 

Питання для самоперевірки

1. Що Ви знаєте про територіальні зміни УРСР після Другої світової війни?

2. Які західноукраїнські організації і партії домагалися незалежності для України?

3. Що вам відомо про операцію “Вісла”?

4. Яким галузям економіки віддавалася перевага під час відбудови народного господарства?

5. Порівняйте радянську релігійну політики міжвоєнного і повоєнного періодів.

Література

– Бажан О. Г., Білоусько О. А., Власов В. С., Мицик Ю. А. Історія України: Навч. посіб. — К., 2006.

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Історія України / Кер. Ю.Зайцев. – Львів, 1996.

– Історія України XX – початку XXI століття: Навч. посіб. / За заг. ред. В.А. Смолія. - К., 2004.

– Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник. – К., 2006.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Остафiйчук В.Ф. Історія України: Сучасне бачення: Навч. посiб. – К., 2002.

– Світлична В.В. Історія України. – К., 2002.

– Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. – К., 1991.

– Україна: друга половина 20 ст. Нариси історії. – К., 1997.

Методичні поради

Відповідь на перше питання почніть з розповіді про те, що наприкінці війни процес об'єднання українських земель та формування території України вступив у вирішальну фазу. Чому процес врегулювання територіального питання з Польщею був складним і тривалим. Які етнічні землі втратила Україна через підписання 16 серпня 1945 року договору щодо радянсько-польського державного кордону?

Охарактеризуйте вирішення питання Закарпатської України. Чому Чехословаччина розглядала цей край як невід’ємну частину своєї держави? Треба відзначити, що в закарпатському регіоні розгорнувся народний рух за возз'єднання з єдинокровними братами українцями. Як це вплинуло на процес возз’єднання Закарпаття з Україною? Коли було підписано договір між Чехословаччиною і СРСР про входження Закарпатської України до складу УРСР? Що вам відомо про вирішення територіального питання між СРСР і Румунією? Які території було передано УРСР? Яким було історичне значення об’єднання українських етнічних земель в складі УРСР?

На початку другого питання розкажіть про те, що процес відбудови у возз'єднаних районах УРСР проходив набагато складніше, ніж на сході республіки. Чому склалася така ситуація? Яких галузей економіки торкнулася модернізація протягом четвертої п'ятирічки в західних областях України? Які особливості мав процес індустріалізації в західному регіоні УРСР? Охарактеризуйте процес форсованої колективізації в повоєнній Західній Україні.

Продовжуючи відповідь зверніть увагу на те, що економічна модернізація потребувала значної кількості освічених кваліфікованих робітників. Як це вплинуло на розвиток освіти і науки в Західній Україні?

Поясніть чому місцеве населення, яке, як правило, висувалося на другорядні посади і могло певною мірою активно впливати на розвиток подій лише на рівні села або району? Охарактеризуйте ліквідацію Української греко-католицької церкви.

На початку третього питання охарактеризуйте збитки завдані війною УРСР. Як вплинув голод 1946-1947 років на процес відбудови народного господарства України? Чому, на вашу думку, характерною рисою відбудовчих процесів повоєнного періоду в СРСР була опора на внутрішні ресурси і сили? Чому ставка робилася на відновлення насамперед важкої промисловості? Яку роль відіграла командна систему у відбудовчих процесах в радянській державі?

Які завдання ставилися перед українським селом під час відбудови народного господарства? Чи можна стверджувати, що радянська економіка була відновлена у короткі строки? Назвіть ті українські підприємства, які було реконструйовано і ті, які було побудовано з нуля.

 

Дайте визначення термінам: демографічний потенціал, “холодна війна”, “план Маршалла”, греко-католики, саботаж, диверсія.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.008 с.)