ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Національно-визвольний рух українського народу у середині XVII ст. Україна у період «Руїни» 

(2 години)

 

План

 

1. Причини, основні етапи та найважливіші битви визвольної війни 1648-1657 рр.

2. Утворення та характерні риси української козацької держави - Війська Запорозького.

3. Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток України в період «Руїни».

 

Питання для самоперевірки

 

1. У чому полягають причини національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького?

2. Охарактеризуйте козацьку державу Б.Хмельницького.

3. Назвыть причини громадянської війни (вересень 1657 - червень 1663 р.)

4. Проаналізуйте поділ козацької України на два гетьманства

(вересень 1657 - червень 1663 р.)

5. Охарактеризуйте боротьбу за возз'єднання Української держави

в другій половині XVII ст.

 

Література

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Гетьмани України: Історичні портрети. – К., 1991.

– Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 18 ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

– Дорошенко Д.І. Нарис історії України. У 2-х томах. - К., 1992.

– Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба. — К. , 2001.

– Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. У 2-х т. – Т.2. – К., 1995.

– Руїна: друга половина XVII ст. / Редкол.: В. А. Смолій та iн. – К., 1996.

– Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. — К., 2003.

– Уривалкін О. М Історія України (середина XIII - середина XVII ст.). - К., 2005.

– Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років 18 століття. Причини і початок Руїни. – К., 1998.

Методичні поради

 

У першому питанні з’ясуйте причини війни: соціальні, економічні, політичні, релігійні, національні. Вкажіть, які верстви населення взяли участь у націоналтьно-визвольних змаганнях. Яку роль у війні відіграло Кримське ханство? Проаналізуйте його позицію щодо козаків і Речі Посполитої.

Охарактеризуйте основні битви українців з поляками: під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями та ін. Проаналізуйте суть мирних договорів. Порівняйте умови Зборівського (1649 р.), Білоцерковського договорів (1651 р.) і Березневих статей (1654 р.). Яким було історичне значення війни під проводом Б. Хмельницького? На яких правах Україна увійшла під протекторат Московської держави? Розкажіть про зовнішньополітичну діяльність Б. Хмельницького після підписання “Березневих статей”. Чому гетьман пізніше почав вважати союз із Москвою помилкою?

Друге питання розпочніть з аналізу еволюції поглядів Б. Хмельницького та його соратників на процес українського державотворення? Охарактеризуйте принципи держави Війська Запорозького за такими ознаками: територія, система органів влади, адміністративно-територіальний устрій, фінансова система, структура війська, пріоритети зовнішньої політики, державна символіка. Яким чином розподілялися повноваження між Гетьманом і Військовою (Генеральною) радою?

Якою була роль національної армії в розбудові Української держави? Дайте характеристику історичному значенню держави Війська Запорозького.

У третьому питанні потрібно змалювати ситуацію, яка склалася в Україні після смерті Б. Хмельницького у 1657 році. Проаналізуйте внутрішню і зовнішню політику І. Виговського. У чому сутність Гадяцького договору 1658 року? Як Ви вважаєте, яких помилок допустився І. Виговський, в результаті яких втратив булаву?

Розкажіть про гетьманування Ю. Хмельницького, його коливання від союзу із Москвою (Переяславський договір 1659 р.) до союзу із Польщею (Слободищенський трактат 1660 р.). Необхідно знати, що наслідком зазначеного трактату став територіальний розкол України на Правобережжя і Лівобережжя.

Зверніть увагу, що доба “Руїни” (60-80-ті рр. XVII ст.) характеризувалася як територіальним, так і політичним розколом. Розкажіть про політику гетьманів Лівобережної України: І. Брюховецького, Д. Многогрішного, І. Самойловича. Що Ви знаєте про діяльність гетьманів Правобережної України: Ю. Хмельницького, П. Тетері, П. Дорошенка? З’ясуйте, які українські території відійшли до Росії, Польщі та Туреччини за Андрусівським перемир’ям 1667 року, Бахчисарайським мирним договором 1681 року, “Вічним миром” 1686 року? У чому полягає історичне значення періоду “Руїни” для подальшого розвитку України?

 

Дайте визначення термінам: автономія, “Березневі статті”, “Вічний мир”, Гетьманщина, протекторат, революція, “Руїна”, державний переворот.

 

Тема 7. Україна у XVIIІ ст.

 

(2 години)

 

План

 

1. Гетьманування І.Мазепи. Конституція П.Орлика.

2. Обмеження української автономії урядом Російської держави протягом XVIІI ст.

3. Українські землі внаслідок поділів Польщі і російсько-турецьких війн.

 

Питання для самоперевірки

1. Якими були наслідки поразки революції для українського суспільства?

2. Охарактеризуйте поділ українських земель між сусідніми державамми.

3. Проаналізуйте взаємовідносини І. Мазепи та Петра І.

4.У чому виявився наступ царизму на автономні права України?

5. Що Ви знаєте про процес колонізації Півдня України у другій половині XVIII століття?

Методичні поради

Відповідь на перше питання слід розпочати із характеристики внутрішньої і зовнішньої політики гетьмана І. Мазепи. Що свідчить про те, що новий гетьман розпочав своє правління як політик промосковської орієнтації? Яку державу мріяв побудувати І. Мазепа? Чи планував Петро І ліквідувати гетьманщину та козацький устрій України? Чому у 1708 році під час російсько-шведської війни Мазепа перейшов на бік Карла ХІІ?

Після смерті І. Мазепи Козацька рада 1710 року обрала гетьманом в еміграції П. Орлика. Новообраний гетьман уклав зі своїми виборцями та запорозькими козаками договір, який дістав назву «Конституція прав і вольностей Війська Запорозького», або Бендерська конституція. Які зміни були внесені в модель державної структури і в пріоритети соціальної політики? Чи розширювалися демократичні засади суспільства? Які права Запорозької Січі були закріплені в Конституції П. Орлика? Чи згодні Ви з твердженням, що Конституція П. Орлика «випередила свій час»?

Даючи відповідь на друге питання наведіть факти, які свідчили про те, що у XVIII столітті російське самодержавство крок за кроком ліквідовувало українську автономію і приєднувало українські землі до Російської імперії. Яку роль в обмеженні автономних прав Гетьманщини відіграла перша і друга Малоросійської колегії?

Який опір чинили узурпаторській політиці Російської імперії українські гетьмани І. Скоропадський, П. Полуботок, Д. Апостол? Наведіть факти, що за останнього гетьмана К. Розумовського Гетьманщина переживала “золоту осінь” своєї автономії? Що Ви знаєте про реформи Катерини ІІ щодо остаточної ліквідації української автономії. Коли і чому була зруйнована Запорозька Січ? Які методи використовувала Катерина ІІ щоб підпорядкувати собі українські еліти?

Третє питання почніть з розповіді про соціально-економічне становище на українських землях у складі Польщі і Росії у другій половині XVIII століття. Охарактеризуйте ситуацію в міждержавних відносинах Росії, Польщі та Туреччини. Яке місце в них займала Гетьманщина?

Стратегічною метою імперської політики Росії було встановлення цілковитого контролю над правобережними землями України та над Північним Причорномор’ям і Приазов’ям. Це їй вдалося лише наприкінці XVIII століття внаслідок другого (1793) і третього (1795) поділів Польщі та позавершенні Російсько-Турецьких війн. Якими були наслідки участі українського населення у війнах Російсії з Туреччиною? Охарактеризуйте адміністративний поділ на українських землях після їхнього входження до складу Російської імперії. Яким було історичне значення об'єднання в межах однієї держави більшості українських земель (майже 80 % )?

 

Тема 8. Україна у І половині ХІХ ст.

 

(2 години)

 

План

 

1. Соціально-економічний розвиток України у І половині ХІХ ст.

2. Суспільно-політичний розвиток Наддніпрянської України. Кирило-Мефодіївське братство.

3. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії.

 

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте суспільно-політичний розвиток українських земель у першій половині ХІХ століття.

2. Що Ви знаєте про розвиток сільського господарства і промисловості України в першій половині ХІХ століття?

3. Назвіть характерні риси відродження української нації.

4. Які суспільні рухи виникли на території України в першій половині ХІХ століття?

5. Яким був соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель в Австрійській імперії?

Література

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1997.

– Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: курс лекцій. – К., 2005.

– Грушевский М.С.Иллюстрированная история Украины. - К., 1997.

– Гуржій І., Смолій В. Як почала формуватися українська нація. – К., 1991.

– Історія України: нове бачення. У 2-х т. – Т.1. – К., 1990.

– Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

– Литвин В. М. Історія України: Підручник. — К., 2006.

– Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. У 2-х т. – Т.2. – К., 1995.

Методичні поради

У першому питанні слід зазначити, що українські землі у першій половині ХІХ століття належали Російській та Австрійській імперіям. Для економічного розвитку цих територій характерними були: криза феодально-кріпосницької системи господарювання і розвиток товарно-грошових відносин.

Проаналізуйте ситуацію, яка склалася в сільському господарстві. Які категорії селян ви знаєте? Назвіть причини та наслідки деградації поміщицьких угідь? Охарактеризуйте процес поступової руйнації натурального господарства та еволюційний перехід господарської діяльності на рейки товарності та підприємництва.

Говорячи про промисловий розвиток країни, треба розкрити сутність промислового перевороту (середина 30-х років). Які галузі промисловості були найбільш розвинуті в Україні? Охарактеризуйте появу районів, що спеціалізувалися на виробництві певної промислової продукції. Що гальмувало розвиток капіталістичних відносин у промисловості і сільському господарстві?

Даючи відповідь на друге питання зверніть увагу на те, що перша половина XIX ст. стала періодом визрівання глибокої суспільно-політичної кризи в Російській імперії, внаслідок якої зародився політичний опозиційний рух. Цей рух знайшов своє організаційне оформлення в масонських ложах. Які масонські організації ви знаєте? Чим вони займалися і які цілі ставили перед собою?

Розкажіть про мету декабристських організацій. Чому декабристський рух вважають революційним виступом? Порівняйте програмні документи: “Руську правду” П. Пестеля і “Конституцію” М. Муравйова. Як вирішувалося українське питання у цих документах? Проаналізуйте невдачі виступу Чернігівського полку. Як ви вважаєте, чому виступ декабристів зазнав поразки?

Дайте характеристуку широкому селянському руху, що розгорнувся на українських землях в першій половині XIX століття Розкажіть про безкомпромісну боротьбу з поміщиками Кармалюка та його прибічників.

У середині 40-х років ХІХ століття український національний рух вступив у політичну стадію. У 1846 р. виникає Кирило-Мефодіївське товариство (братство). Чому це товариство історики називають першою українською політичною організацією? Назвіть її членів. Схарактеризуйте основні програмні положення цієї організації. Як було визначено місце і роль українського народу у тогочасному світі? В чому полягає заслуга членів Кирило-Мефодіївського братства?

Відповідаючи на третє питання розкажіть про те, що наприкінці XVIII століття імперія Габсбургів стала володаркою значної частини західноукраїнських земель. Після смерті Йосифа II (1790) в Австрійській імперії розпочався період реакції та згортання реформ. Поміщикам майже повністю вдалося відновити свої колишні права та привілеї. Як це позначилося на житті українських селян і як вплинуло на розвиток селянських господарств? Ці контрреформи на селі викликали реакцію селянських мас. В який формах селяни виражали свій протест? Розкажіть про опришківський рух.

На початку 30-х років XIX століття центром національного руху в Галичині став Львів, саме тут розгорнуло свою діяльність напівлегальне демократично-просвітницьке і літературне угруповання «Руська трійця». Назвіть склад цієї організації. Яку мету вони поставали перед собою і чим займалися? Що ви знаєте про літературно-науковий альманах «Русалка Дністрова»?

Зверніть увагу на активізацію суспільно-політичного розвитку західноукраїнських земель під впливом революційних подій у Австрійській імперії 1848-1849 роках. Розкажіть про політичні засади першої русько-української організації у Львові – Головної Руської ради. Які наслідки мали події революції 1848-1849 років у Західній Україні?

 

Дайте визначення термінам: буржуазія, модернізація, угіддя, промисловий переворот, романтизм, консолідація, маніфест.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.45.252 (0.008 с.)