ТОП 10:

Тематика рефератів з історії України1. Передумови утворення Київської держави. Норманська теорія.

2. Реформи Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Адміністративний устрій Київської Русі.

3. Політика Литовського князівства і Польщі по відношенню до України. Війна Свидригайла: причини і наслідки.

4. Основні етапи закріпачення українських селян (ХVI ст.).

5. Утворення українського народу: ознаки, етапи формування, етнополітична характеристика.

6. Люблінська унія: її передумови, зміст і політичні наслідки.

7. Причини утворення козацтва, його соціальний устрій.

8. Запорозька Січ – основа української державності: устрій, функції, символіка, історичне значення.

9. Козацько-селянські повстання 90-х рр. ХІV ст. під керівництвом К.Косинського і С. Наливайка та їх значення.

10. Причини католицької експансії в Україні. Берестейська церковна унія та її політичні наслідки.

11. Народні рухи в Україні в першій половині ХVII ст. та їх наслідки.

12.Національно-визвольна революція українського народу 1648-1657 рр.: причини, рушійні сили, основні етапи. Березневі статті Б.Хмельницького.

13. Діяльність гетьмана І.Виговського. Умови Гадяцької унії.

14. Політика Росії та Туреччини щодо України в другій половині ХVIIІ ст. Бахчисарайський мирний договір.

15. Антифеодальний рух на Правобережній Україні і західноукраїнських землях у другій половині XVII – першій половині XVIII ст. Опришки.

16. Події Північної війни та їх політичні наслідки для України. Конституція П.Орлика: зміст та значення.

17. Політична ситуація в Україні в 20-ті - 60-ті рр. ХVIII ст. Малоросійські колегії та їх діяльність.

18. Політика Катерини ІІ щодо України. Остаточна ліквідація української державності.

19. Народний рух на Правобережній Україні в ХVIII ст. Коліївщина.

20. Декабристський рух в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство, його програмні основи і значення.


21. Реформи 60-х – 70-х рр. XIX ст. в Росії та їх вплив на розвиток України.

22. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ ст. Революція 1848 р. і Галичина.

23. Національно-визвольний рух в Україні в 50-70-ті рр. ХІХ ст. Діяльність громад.

24. Народне питання в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, його причини, суть і прояви. Столипінська реформа.

25. Політичні партії в Україні на початку XX ст.: передумови виникнення, напрями діяльності, програмні настанови.

26. Революційний і національно-визвольний рух українського народу в 1905-1907 рр.

27. Ставлення українських політичних партій до Першої світової війни. Українські січові стрільці.

28. Центральна Рада: партійний і соціальний склад. Напрями діяльності. Помилки і прорахунки.

29. І та ІІ Універсали Центральної Ради та їх історичне значення.

30. Ш та ІV Універсали Центральної Ради та їх значення.

31. Військові дії Радянської країни проти УНР (1917-1918 рр.). Їх причини і хід.

32. Виникнення ЗУНР та взаємозв’язки з УНР.

33. Українська держава за часів Гетьманату та Директорій: внутрішня і зовнішня політика.

34. Соціально-економічна політика Радянської влади в Україні в період громадянської війни та її наслідки ( 1919-1920 рр.).

35. Заключний етап громадянської війни в Україні. Утвердження Радянської влади.

36. Причини переходу до НЕПу в Росії, її реалізація в Україні.

37. Індустріалізація промисловості України: мета, особливості, наслідки.

38. Колективізація сільського господарства в Україні: мета, методи проведення, наслідки.

39. Політичні репресії в Україні в 20-30-ті рр. XX ст., їх причини та наслідки.

40. Суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель 20-30-ті рр. XX ст.: політичні організації, об'єднання, їх ідеологія та діяльність.

41. Пакт Молотова–Ріббентропа і його наслідки для України. Радянізація західних областей.

42. Початок Великої Вітчизняної війни: бойові дії на території України. Причини перших поразок. Заходи радянського уряду в перші місяці війни.

43. Нацистський окупаційним режим в Україні. Рух опору.

44. Визволення України від гітлерівських окупантів. Причини Перемоги.

45. Україна в післявоєнний період (1945-1955 рр.): відбудова і розвиток промисловості, сільського господарства, закладів освіти та культури.

46. Хрущовські реформи в Україні.

47. Дисидентський і правозахисний рух в Україні у 60-70-ті роки ХХ ст. та його значення.

48. Соціально-економічна і політична криза в Україні в кінці 70-80-х рр. ХХ ст.: причини, прояви, шляхи вирішення.

49. Розвиток національно-демократичного руху в Україні наприкінці 80- початку 90-х рр. ХХ ст. Утворення громадських організацій, рухів, політичних партій.

50. Прийняття Декларації про державний суверенітет України, її основні положення та реалізація. Акт проголошення державної незалежності України і його значення.


Розділ 4

Рекомендована література

 

Основні підручники

 

1. Бойко О. Історія України / Посібник. – К., 2010.

2. Гудзь В. Історія України. — К., 2008.

3. Король В. Ю. Історія України: навч. посіб. – К., 2005.

4. Лазарович М. Історія України. — К., 2008.

5. Литвин В. Історія України. — К., 2010.

 

Додаткові підручники

 

6. Алексєєв Ю., Вертегел А., Даниленко В. Історія України:— К., 2004.

7. Багацький В., Кормич Л. Історія України. — К., 2010.

8. Бажан О. Г., Білоусько О. А., Власов В. С., Мицик Ю. А. Історія України: Навч. посіб. — К., 2006.

9. Баран В., Войтович Л., Грицак Я., Зайцев О. Історія України. — Л., 2003.

10. Бонь О.І., Іванюк О.Л. Історія України: Курс лекцій. – К., 2008.

11. Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І., Даниленко В. М., Євтух В. Б. Історія України: Навч. посіб. — К., 2002.

12. Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2005.

13. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст.. – К., 2001.

14. Дещинський Л., Терський С., Хома І. Історія України та її державності: курс лекцій. – Л., 2009.

15. Добров П., Єсіп І. Історія України: курс лекцій. — Донецьк, 2009.

16. Енциклопедія українознавства. У 8-ми т. – К., 1995.

17. Історія України XX – початку XXI століття: Навч. посіб. / За заг. ред. В. А. Смолія. - К., 2004.

18. Історія України: Посiбник / За ред. Темко Г.Д., Тупчiєнко Л.С.- К., 2002.

19. Історія України: Короткий тлумачний словник / О.А. Підлісна (відп. ред.), О.В. Лихолат, А.О.Лихолат (уклад.). — К., 2004.

20. Казьмирчук Г., Коцур А., Вербовий О. Історія України. — К., 2010.

21. Конституція України. – К., 1996.

22. Лазарович М. Історія України. — К., 2008.

23. Литвин В. М. Історія України: Підручник. — К., 2006.

24. Остафiйчук В.Ф. Історія України: Сучасне бачення: Навч. посiб. – К., 2008.

25. Політична історія України / За ред.. В.І.Танцюри. – К., 2002.

26. Свідерській Ю., Окаринський В. Давня і середньовічна історія України. – У 4 ч. – Тернопіль, 2007.

27. Світлична В.В. Історія України. – К., 2006.

28. Черкашина Н. К. Історія України: від давніх часів до сьогодення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2005.

Збірники документів

 

29. Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990.

30. Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів / В.Верига (редкол. ), О. Кучерук, Ю. Черченко (упоряд.). — К., 2002.

31. Етнонаціональна історія України в документах та матеріалах / П.С. Сохань (ред.), І.О. Кресіна (упоряд.). — К., 1997.

32. Історія України: Документи. Матеріали / Уклад. Король В.Ю. – К., 2001.

33. Історія українських політичних партій. Кінець ХІХ ст. – 1917 р.: Хрестоматія- посібник / Б.І. Корольов (упоряд.), І.С. Михальський (упоряд.). — К., 2003.

34. Кирило-Мефодіївське товариство. У 3-х т. – К., 1990.

35. Колективізація і голод на Україні (1929-1933). Збірн. докум. і матеріалів. – К., 1993.

36. Конституційні акти України (1917-1920). – К., 1992.

37. Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 годов. Итоговый отчет 1990 года. – М., 1990.

38. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. У 2-х ч. /За ред. В.Ф.Панібудьласка. – К., 1997.

39. О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 г. / Известия ЦК КПСС. –1989. - № 3.

40. Самостійна Україна. / Збірник програм українських політичних, партій початку XX ст. – Тернопіль, 1991.

41. Українські політичні партії XIX – початку XX ст. / Програмові і
довідкові матеріали. – К., 1993.

42. Херсону 200 лет. 1778-1978. Сборник документов и материалов / Завгородний В.П. (отв. ред.). – К., 1978.

43. Хрестоматія з історії України для студентів вузів. – К., 1993.

Узагальнюючі праці

 

44. Авраменко А. М., Галушок В. Г., Бачинська О. А., Богиря А. М., Верстюк В.Ф. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. – К., 2000.

45. Антонович В. Б. Коротка історія козаччини. – К., 1991.

46. Апанович О. Розповіді про українських козаків. – К. 1991.

47. Аркас М.М. Історія України-Русі. – К., 1990.

48. Багатопартійна Українська держава на початку 20 ст. Програмні документи перших українських політичних партій. – К., 1992.

49. Баран В. Д., Залізняк Л. Л., Зубар В. М., Німчук В. В., Отрощенко В. В. Етнічна та етнокультурна історія України: У 3 т. — К., 2005.

50. Бердута М. З. Історичні постаті. Гетьмани України. – Х., 2004.

51. Борисенко В.Й. Курс української історії: з найдавніших часів до XX ст.: Навч. посіб. – К., 1998.

52. Борисенко В.Й., Заремба С.З. Україна козацька. – К., 1993.

53. Васюта І.К. Політична історія Західної України (1918-1939). – Л., 2006.

54. Винниченко В.К. Відродження нації. Ч. 1-3. – К., 1990.

55. Вінцковський Т.С.Політичні діячі України: 1917-2004.- Х., 2005.

56. Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій
України. – К.,1993.

57. Гетьмани України: історичні портрети. – К., 1991.

58. Годы и судьбы (воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, преподавателей и сотрудников университета) / Херсонский государственный технический университет. Кафедра украиноведения. / Ред. коллек.: Бардачев Ю.Н. (руковод.), Сусоров В.Д., Чиркова Л.Н. – Херсон, 2000.

59. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

60. Голобуцький О. П., Криворучко Т. Г., Кулик В. О., Якушик В. М. Політичні партії України. — К., 1996.

61. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1991.

62. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

63. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – К., 1991-1998.

64. Гунчак Т. Україна: перша половина 20 ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

65. Гуржій І., Смолій В. Як почала формуватися українська нація. – К., 1991.

66. Давня історія України. ­- Кн. 1-2. – К., 1994-1995.

67. Даниленко В.М. Сталінізм на Україні: 20-30 рр. - К., 1996.

68. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - У 2-х т. – К., 1992.

69. Ефименко О. Я. Історія України та її народу / Пер. Калита В.Д. – К., 1992.

70. Іванченко Р. Київська Русь: початки Української держави. – К., 1996.

71. Історія січових стрільців: Воєнно-історичний нарис. – К., 1992.

72. Історія України /Кер. авт. колект. Ю. Зайцев. – Львів, 1996.

73. Історія України в особах: ІХ – XVIII ст. / Замлинський В., Войцехiвська І., Галаган В. та iн. – К., 1993.

74. Історія України в особах: ІХ-ХУІІІ ст. – К., 199З.

75. Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. – К., 1995.

76. Історія України. Курс лекцій. – Кн. 1-2. – К., 1991-1992.

77. Історія України. Навч. посіб. / Під ред. В.А.Смолія. – К., 1997.

78. Історія України: нове бачення. У 2-х т. / Під ред. В. А.Смолія. – К., 1995.

79. Історія української культури: У 5 т. / Я.Д. Патон (голов.ред. ) — К., 2001.

80. Історія Української РСР. У 8-ми т. – К., 1979.

81. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. – К., 1991

82. Кентій Анатолій Вікторович. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946-1956 рр.). — К., 1999.

83. Колесник В.Ф., Рафальський О. О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900-1907. — К., 1998.

84. Костомаров М.І. Історія України в життєписах визначних її діячів. – К., 1991.

85. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

86. Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба. — К., 2001.

87. Лазарович М.В. Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність. — Т., 2000.

88. Лановик Б.Д. Історія України: Навч.посiб. для вузiв. – К., 2000.

89. Литвин В.М. Політична арена України. Дійові особи і виконавці. – К., 1994.

90. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія галицького стрілецтва. – Львів, 1991.

91. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

92. Мицик Ю.А., Плохій СМ., Стороженко І.С. Як козаки воювали. – К., 1991.

93. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 1993.

94. Нариси з історії українського національного руху. – К., 1994.

95. Національні процеси в Україні: Історія і сучасність. Документи і матеріали: Довідник / За ред. Панібудьласка В.Ф. – У 2-х ч. – Ч.2. – К, 1997.

96. Памяти жертв – в назидание живым. Материалы и документы о херсонцах-остарбайтерах и бывших узниках нацизма / Херсонский государственный технический университет. Кафедра украиноведения. / Ред. коллек.: Бардачев Ю.Н. (руковод.), Сарибеков Г.С., Рогальский Ф.Б., Новиков А.А., Бондарчук Ю.В., Сусоров В.Д., Чиркова Л.Н. – Херсон, 2005.

97. Політична історія України. XX століття: у 6 т. / Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. - К., 2002 – 2003.

98. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України: У 2 т. — К., 2002.

99. Помним. Материалы и документы о херсонцах – бывших узниках фашизма / Херсонский государственный технический университет. Кафедра украиноведения. / Ред. коллек.: Бардачев Ю.Н. (руковод.), Сарибеков Г.С., Сусоров В.Д., Чиркова Л.Н. – Херсон, 1998.

100. Руїна: друга половина XVII ст. / Редкол.: В. А. Смолій та iн. – К., 1996.

101. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. — К., 2003.

102. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1993.

103. Сушинський Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст.: Історичні есе: У 2 т. — О., 2004.

104. Толочко П. Історичні портрети. – К., 1990.

105. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.

106. Трохимович В. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945). – Львів, 1995.

107. Україна: друга половина 20 ст. Нариси історії. – К., 1997.

108. Українська державність у 20 ст. – К., 1996.

109. Українська революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях. – К. ,1998.

110. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років. – К., 1993.

111. Шевчук В.П. Історія української державності. – К.,1998.

112. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. - К., 1990.

113. Яковенко Н.М. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.

114. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років 18 століття. Причини і початок Руїни. – К., 1998.

 

 

З М І С Т

 

Вступ.....................................................................................................  
Розділ 1. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять............................................................................    
Розділ 2. Контрольні питання з історії України...............................  
Розділ 3. Тематика рефератів з історії України................................  
Розділ 4. Рекомендована література..................................................  

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.014 с.)