ТОП 10:

Тема 9. Українські землі у ІІ половині ХІХ ст. 

(2 години)

 

План

 

1. Реформи 1860-70-х рр. та їх наслідки для України.

2. Розвиток суспільно-політичної і національної думки в Наддніпрянщині.

3. Західноукраїнські землі в ІІ половині ХІХ ст. Утворення перших політичних партій.

 

Питання для самоперевірки

1. Як вплинули реформи 1860-70-х рр. На соціально-економічний розвиток України?

2. Охарактеризуйте суспільно-політичний розвиток українських земель в другій половині ХІХ століття.

3. В чому полягає суть Валуєвського циркуляру та Емського указу?

4. Як вплинув промисловий переворот (1960-ті рр.) на економічний розвиток України?

5. Охарактеризуйте процес становлення української нації в ХІХ столітті.

Література

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1997.

– Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: курс лекцій. – К., 2005.

– Грушевский М.С.Иллюстрированная история Украины. - К., 1997.

– Гуржій І., Смолій В. Як почала формуватися українська нація. – К., 1991.

– Історія України: нове бачення. У 2-х т. – Т.1. – К., 1990.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

– Литвин В. М. Історія України: Підручник. — К., 2006.

– Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. У 2-х т. – Т.2. – К., 1995.

Методичні поради

У першому питанні слід зазначити, що в середині ХІХ століття Російська імперія, до складу якої входило 80% українських земель, опинилася в глибокій кризі і далеко відстала від Західного світу у формуванні нового буржуазного суспільства. Після поразки Росії у Кримській війні (1853-1856 рр.) російські правлячі еліти вирішили розпочати реформи. Чому ця модернізація в Росії мала наздогоняючий характер? Які напрями народного господарства були реформовані? Які наслідки мали реформи Олександра ІІ для народів Російської імперії? Чи виправдала сподівання селян реформа аграрного сектору? Які протиріччя містили в собі російські реформи? Чим відрізнялися реформи в Росії від реформ в Австрії?

Розкриваючи друге питання почніть з розповіді про модернізаційні реформи в Росії, які стимулювали піднесення суспільного руху в Наддніпрянській Україні. Серед суспільно-політичних рухів другої половини ХІХ століття слід виокремити: народницький, соціал-демократичний і ліберальний.

Розкажіть про етапи діяльності народницького руху. Порівняйте програму діяльності двох течій цього руху: помірковану і радикальну. Треба відмітити, що політична боротьба із самодержавством методом терору не принесла дієвих результатів.

Продовжить розповідь про те, що наприкінці ХІХ століття поширюється ідеологія марксизму, на базі якої формувалася соціал-демократична течія суспільно-політичного руху. Охарактеризуйте причини появи та розгортання марксистського руху в Україні, його основні ідеї. Слід відзначити, що першими пропагандистами цього вчення в Україні ще на початку 1870-х років стали М. Зібер і С. Подолинський. Яку роль у розвитку соціал-демократичного руху відіграв “Союз за визволення робітничого класу”?

Ще один напрям суспільно-політичного руху – ліберальний – виник на межі 1870-80-х років. В Україні він формувався головним чином на основі земської ліберальної опозиції. Розкажіть про основні форми роботи земств. З’ясуйте причини того, що ліберальний рух не зміг стати потужною опозиційною силою.

Крім того, у зв’язку з розвитком капіталізму в Російській імперії, активізувався процес формування української нації. В кінці 1850-х років представники української інтелігенції об’єдналися в організації, що почали називатися громадами. Що Ви знаєте про діяльність Київської громади? Назвіть активних учасників громадівського руху. Яку роль відіграв у розвиткові українського національного руху журнал “Основа”? Розкажіть про напрями культурницької діяльності громадівців у 1870-80-х роках. Яке значення для українського національного руху мали ідеї М. Драгоманова? Відповіддю на активізацію українського руху стали Валуєвський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876 року. Проаналізуйте зміст цих документів.

Розкриття третього питання почніть з розповіді про ситуацію в сільському господарстві Західної України в середині ХІХ століття Чому фільварково-панщинні господарства не вписувалися у нові ринкові відносини? Чому феодальні відносини гальмували не лише розвиток виробництва на селі, а й промисловий розвиток? У чому полягала суть австрійської колоніальної політики в Західній Україні? Що вам відомо про опришківський рух? Назвіть прични розпуску Головної Руської Ради?

Визначте причини переміщення центру національного руху в 70-80-х роках ХІХ століття в Західну Україну. Порівняйте мету діяльності двох течій суспільно-політичного руху – народовців і москвофілів. Яку роль у розвиткові української культури відіграли Літературно-наукове товариство ім. Т. Шевченка і “Просвіта”?

Для захисту інтересів українського населення Західної Україні інтелігенція почала створювати перші політичні партії. Українські революціонери-демократи у Львові у 1890 році заснували першу українську політичну партію – Русько-українську радикальну партію. Розкажіть про її політичну програму. Що вам відомо про створення у Львові в 1899 році Української національно-демократичної пратії?

Які результати мав національний рух в Західній Україні в кінці ХІХ століття?

 

Дайте визначення термінам: контрреформи, Валуєвський циркуляр, Кирило-Мефодіївське товариство, федерація, пролетаріат, РУРП.

 

 

Тема 10. Україна на початку ХХ століття

 

(2 години)

 

План

1. Соціально-економічний розвиток України.

2. Національний рух в Україні на початку ХХ століття.

3. Вплив І російської революції на події в Україні. І світова війна і Україна.

 

 

Питання для самоперевірки

1. Назвіть перші українські партії та їх лідерів.

2. Що Ви знаєте про національний рух в Україні в роки Першої російської революції 1905-1907 рр.?

3. Які особливості мав розвиток капіталізму в Україні?

4. Що вам відомо про діяльність української фракції в російській Думі?

5. Охарактеризуйте завершення промислового перевороту в Україні.

 

Література

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Винниченко В.К. Відродження нації. У 3-х ч. - К., 1990.

– Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: курс лекцій. – К., 2005.

– Історія України: нове бачення. У 2-х т. – Т.2. – К., 1990.

– Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник. – К., 2006.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. - К., 1993.

– Революция на Украине: по мемуарам белых. - К., 1990.

– Українська державність у 20 ст. – К., 1996.

– Українська революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях. – К.,1998.

 

Методичні поради

Перше питання почніть з характеристики української промисловості, яка переживала на рубежі XIX і XX століть період індустріалізації. У яких умовах вона відбувалася? Охарактеризуйте світову економічну кризу 1900-1903 pоків. Які вона мала наслідки?

До яких наслідків призвела концентрація промислового виробництва в Україні? Які монополії вам відомі? Важливою особливістю промислового розвитку України був нерівномірний розвиток її регіонів. Які промислові регіони вам відомі? Імперії вбачали в Україні насамперед потужну сировинну базу. Як це вплинуло на її промисловий розвиток?

На початку XX ст. більшість поміщицьких господарств в Україні перейшло на капіталістичні рейки. Які це мало наслідки для розвитку сільського господарства? Чи всі поміщики пристосувалися до буржуазних відносин? Як змінило життя не тільки дворянства, а й селянства перетворення землі на товар? Чому посилився процес майнової диференціації селянства? Чи назрівав в Україні вибух народного гніву?

На початку другого питання розкажіть про те, що в Україні на рубежі ХІХ-ХХ століть активізувався національний рух. Назвіть причини піднесення цього руху. Що вам відомо про створення в 1987 році Всеукраїнської загальної організації? Назвіть причини організації Революційної української партії. Хто увійшов до проводу цієї структури? Дайте характеристику першому програмному документу цієї організації, брошурі «Самостійна Україна» М. Міхновського. Які нелегальні періодичні видання видавали рухівці? Чи вплинула рухівська пропаганда на піднесення селянського руху?

Починаючи з 1904 року від РУП відокремлюються певні групи, які створили нові політичні партії. Які саме партії було утворено, хот був її членами і які цілі вони ставили перед собою? Напередодні революції політична палітра в Україні вже охоплювала широкий спектр національних політичних партій. Найрадикальніші з них висунули гасло державної незалежності України. Чому ліберали та консерватори не змогли організаційно згуртувати свої сили на національному ґрунті?

Розкриття третього питання почніть зі з’ясування причин Першої російської революції 1905-1907 років. Якою була соціальна база революції? Назвіть етапи революції. Які наслідки мали революційні події в Україні? Яке значення мала діяльність Української думської громади у І та ІІ Державних думах? Чому Перша російська революція зазнала поразки? Які факти свідчать про посилення національного гніту урядом П. Столипіна? У чому суть Столипінської аграрної реформи та її результати в Україні?

Розкажіть про причини Першої світової війни. Які країни представляли два військових блока: Троїстий (Четверний) союз і Антанту? У чому полягає трагедія українського народу, пов’язана із цією війною? Які негативні тенденції мала війна для національного руху в Україні?

 

Дайте визначення термінам: індустріалізація, монополізація, дрібнобуржуазний уклад, багатогалузеве господарство, народний гнів, соціалізм, профспілка.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.173.236 (0.008 с.)