ТОП 10:

Тема 16. Україна у ІІ половині 1950-х – І половині 80-х рр. 

(2 години)

 

План

 

1. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.).

2. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток УРСР у період застою.

3. Дисидентський рух в Україні.

 

Питання для самоперевірки

1. Що передбачав процес десталінізації?

2. Охарактеризуйте приєднання Криму до УРСР.

3. Чи сприяла десталінізація активізації України на міжнародній арені?

4. Охарактеризуйте дисидентський рух в Україні.

5. Якими чинниками було зумовлене піднесення сільськогосподарського виробництва в період десталінізації?

Література

– Бажан О. Г., Білоусько О. А., Власов В. С., Мицик Ю. А. Історія України: Навч. посіб. — К., 2006.

– Баран В.К. Україна після Сталіна: нарис історії 1953 – 1985. – Львів, 1992.

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Історія України / Кер. Ю.Зайцев. – Львів, 1996.

– Історія України XX – початку XXI століття: Навч. посіб. / За заг. ред. В.А. Смолія. - К., 2004.

– Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник. – К., 2006.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Остафiйчук В.Ф. Історія України: Сучасне бачення: Навч. посiб. – К., 2002.

– Світлична В.В. Історія України. – К., 2002.

– Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. – К., 1991.

– Україна: друга половина 20 ст. Нариси історії. – К., 1997.

Методичні поради

 

У першому питанні слід зазначити, що початок лібералізації всього суспільного життя в СРСР був зумовлений смертю Й. Сталіна 5 березня 1953 року. Продовжіть відповідь розповіддю про те, як вплинув на хід десталінізації ХХ з’їзд КПРС, що відбувся у лютому 1956 року. Які зміни в Україні відбулися завдяки десталінізації? Охарактеризуйте критику культу особи Й. Сталіна.

Яка подія стала центральною під час відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією? Чи було розширено права УРСР після смерті Й. Сталіна? Як позначилася десталінізація на діяльності УРСР на зовнішній арені? Чи було реформовано управлінські структури в Україні? Чим було зумовлене різке піднесення сільськогосподарського виробництва в другій половині 1950-х років? Що вам відомо про розробку та реалізацію надпрограм у народному господарстві? За яких умов М. Хрущов став Головою Ради Міністрів СРСР? Які це мало наслідки? Що вам відомо про усунення М. Хрущова від влади?

Даючи відповідь на друге питання зверніть увагу на те, що новим керівництвом радянської держави було взято курс на “стабілізацію”. Що вам відомо про економічні реформи періоду “застою”? Охарактеризуйте радикальну трансформацію органів управління народним господарством, що розпочалася у жовтні 1965 року. Чим було вигідне переведення підприємств на систему госпрозрахунку? Якими були досягнення восьмої п’ятирічки? Чому реформи були згорнуті на початку 1970-х років?

Продовжіть відповідь розповіддю про те, якою була логіка розвитку командно-адміністративної системи в 1970-х роках. Що вам відомо про “культ сірості” в управлінні державою? Чомувідбулося злиття функцій партійного і державного апарату? З якими проблемами УРСР зіштовхнулася у соціальній сфері? Яким було історичне значення періоду “застою”?

Третє питання розпочніть розповіддю про те, що дисидентський рух в Україні зародився ще в середині 1950-х років. Охарактеризуйте створення і діяльність групи Левка Лук’яненка. Які ще об’єднання з’явилися в 1960-х роках? Що вам відомо про створення і діяльність Ініціативної групи захисту прав людини в СРСР? Які судові процеси проти дисидентів було організовано в першій половині 1970-х років? Чому поява в 1976 році Групи сприяння виконанню Гельсінських угод в СРСР вважається початком нового етапу в розвитку дисидентського руху? Проаналізуйте діяльність Української гельсінської групи. Які ще течії в українському дисидентському русі ви можете виокремити?

 

Дайте визначення термінам: лібералізація, пропагандистська кампанія, реабілітація, дисидент, децентралізація, інфраструктура, “хрущовська відлига”.

 

Тема 17. Розпад Радянського Союзу. Україна на шляху до незалежності

 

(2 години)

 

План

 

1. Україна в період перебудови (1985-1991 р.). Основні етапи перебудови та їх зміст.

2. Соціальний та національний рух в умовах перебудови.

3. Декларація про державний суверенітет. Акт проголошення незалежності України.

 

Питання для самоперевірки

1. Назвіть причини початку “перебудови” в СРСР.

2. Чи можна вважати “перебудову” революцією згори?

3. Якими булла наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС?

4. Охарактеризуйте утворення Народного руху України.

5. Яким було історичне значення референдуму 1 грудня 1991 року?

Література

– Бажан О. Г., Білоусько О. А., Власов В. С., Мицик Ю. А. Історія України: Навч. посіб. — К., 2006.

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Історія України / Кер. Ю.Зайцев. – Львів, 1996.

– Історія України XX – початку XXI століття: Навч. посіб. / За заг. ред. В.А. Смолія. - К., 2004.

– Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник. – К., 2006.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Остафiйчук В.Ф. Історія України: Сучасне бачення: Навч. посiб. – К., 2002.

– Світлична В.В. Історія України. – К., 2002.

– Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. – К., 1991.

– Україна: друга половина 20 ст. Нариси історії. – К., 1997.

Методичні поради

 

На початку першого питання слід зазначити, що трансформація радянського суспільства розпочалася з ініціативи влади. Скажіть, коли було проголошено курс на прискорення соціально-економічного розвитку країни? Далі слід зазначити, що на першому етапі “перебудови”, що охоплював 1985-1987 роки, відбувався процесс визрівання цього політичного курсу. Якими були характерні риси цього етапу? Яких кардинальних змін зазнала нова редакції програми партії, прийнята на лютневому ХХVII з’їзді КПРС в лютому 1986 року? Які недоліки радянської державної системи виявила аварія на ЧАЕС?

Продовжіть відповідь характеристикою другого етапу “перебудови”, який охоплював січень 1987 – літо 1988 року. Які завдання було поставлено на на січневому (1987) Пленумі ЦК КПРС, який поклав початок новому етапові перебудови? Що вам відомо про скидання консервативного баласту в кадровій політиці? Чому, на вашу думку, В. Щербицькому вдалося зберегти свою посаду? Зміщення центру рушійних сил перебудови зверху вниз відбулося на другому етапі “перебудови”, який охоплював літо 1988 – травень 1989 року. На XIX Всесоюзній конференції КПРС (червень – липень 1988 р.) було порушено питання про необхідність глибокого реформування політичної системи. Чи вдалося реалізувати ці завдання? На четвертому етапі, що охопив травень 1989 – лютий 1990 року відбулося розмежування та протистояння політичних сил. Що вам відомо про створення демократичних фронтів? Назвіть причини і наслідки шахтарських страйків? За яких умов було відмінено 6 статтю Конституції СРСР, яка проголошувала керівну і спрямовуючу роль КПРС у суспільстві?

Для п’ятого етапу (лютий – грудень 1990 р.) була характерною радикалізація народних мас. Назвіть причини збільшення напруги в суспільстві. Коли і як М. Горбачова було обрано Президентом СРСР? Чому вперше в історії України 15 травня 1990 року Верховна Рада почала працювати в парламентському режимі? Шостий етап (грудень 1990 – серпень 1991 р.) ознаменував кінець “перебудови”. Чому в команді М. Горбачова намітився поворот від демократії до політики “міцної руки”? Поясніть, чому в 1991 році валовий суспільний продукт в Україні знизився на 11,3%? Охарактеризуйте проведення березневого референдуму. Що вам відомо про підписання нового Союзного Договору?

Друге питання розпочніть з розповіді про те, що “перебудова” в СРСР стала потужним поштовхом до кардинальних перетворень в радянському суспільстві. Як вплинули, висунуті М. Горбачовим лозунги: “гласність” і “широка демократія” на подальший суспільний розвиток в УРСР? Що вам відомо про закриття, так званих, “білих плям” історії після початку “перебудови”? Яким чином катастрофа на Чорнобильскій АЕС вплинула на переосмислення суспільних порядків?

Починючи з літа 1987 року в УРСР розпочалося активне формування соціальної бази “перебудови”. Передусім це виявилося у появі неформальних організацій. Які організації ви знаєте і якою була їхня ідеологічна база? Що вам відомо про утворення Народного руху України? Що вам відомо про установчий з’їзд НРУ, який відбувся у вересні 1989 року? Які течії існували в НРУ? Охарактеризуйте діяльність Української Гельсінської спілки.

Далі слід зазначити, що політичний плюралізм сприяв розгортанню багатопартійності. Назвіть перші формально задекларовані політичні партії в УРСР. Як вплинуло відзначення злуки УНР і ЗУНР 21 січня 1990 року на активізацію політичного життя в Україні? Що вам відомо про голодування студентів 2 до 17 жовтня 1990 року в Києві? Які воно мало наслідки? Які політичні вимоги було висунуто на установчому з’їзді Всеукраїнської організації солідарності трудящих?

Відповідь на третє питання почніть з налізу причин прийняття Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України. Якими були її основні положення? Як вплинула спроба консервативних сил взяти реванш в СРСР 19-21 серпня 1991 року на державне та суспільне життя в СРСР? Чому прийняття Верховною Радою України 24 серпня 1991 року Акта про незалежність було цілком закономірним? Охарактеризуйте переговори між Україною і Росією щодо юрисдикції Криму. Чому Україна парафувала Договір про економічне співтовариство? Що вам відомо про проведення всенародного референдуму та вибори президента 1 грудня 1991 року в Україні? Яким було історичне значення зустрічі президентів України, Росії і Білорусі 7-8 грудня 1991 року в Біловезькій пущі? Яким чином було утворено співдружність незалежних держав?

 

Дайте визначення термінам: політична свідомість, революція згори, “перебудова”, гласність, “білі плями” історії, референдум.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.230 (0.005 с.)