ТОП 10:

Тема 18. Розбудова Української суверенної незалежної держави 

(2 години)

 

План

 

1. Політичний розвиток Української незалежної держави. Конституція України.

2. Соціально-економічні реформи.

3. Основні напрями зовнішньої політики України. Культура України в умовах незалежності.

 

Питання для самоперевірки

1. Чи було українське суспільство готове до державотворчого процесу?

2. Визначте особливості процессу формування багатопартійної системи в Україні.

3. Назвіть основні пріорітети зовнішньої політики України.

4. У яких міжнародних організаціях приймає участь Україна?

5. Яке значення мало прийняття Конституції України для її державного будівництва?

Література

– Бажан О. Г., Білоусько О. А., Власов В. С., Мицик Ю. А. Історія України: Навч. посіб. — К., 2006.

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Історія України / Кер. Ю.Зайцев. – Львів, 1996.

– Історія України XX – початку XXI століття: Навч. посіб. / За заг. ред. В.А. Смолія. - К., 2004.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Остафiйчук В.Ф. Історія України: Сучасне бачення: Навч. посiб. – К., 2002.

– Світлична В.В. Історія України. – К., 2002.

– Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. – К., 1991.

– Україна: друга половина 20 ст. Нариси історії. – К., 1997.

Методичні поради

 

Відповідь на перше питання почніть з аналізу чинників, які зумовили появу на політичній карті світу незалежної держави – України. Чому в українському суспільстві після розпаду СРСР переважали настрої невдоволення? Охарактеризуйте процес запровадження атрибутів державності в Україні. 11 жовтня 1991 року Верховна Рада затвердила концепцію оборони та розбудови Збройних сил України. З якими проблемами зіштовхнулася Україна на шляху створення національної армії?

Пріоритетним напрямом державотворчого процесу було формування трьох основних гілок влади — законодавчої, виконавчої та судової. Чи завжди українській владі вдавалося зберегти баланс між цими гілками влади. Обґрунтуйте відповідь. Охарактеризийте акцію “Україна без Кучми” і Помаранчеву революції. Які вони мали наслідки?

Напочатку другого питання охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал України. Слід зазначити, що структурі природних ресурсів визначальну роль відіграють земельні, мінеральні, водні та лісові ресурси. До яких наслідків призвело тотальне одержавлення економіки в радянській Україні? Чи відомо вам, що в українській економіці існували істотні диспропорції у територіальному розміщенні виробничих сил? Як це впливало на подальший соціально-екномічний розвиток України? Охарактеризуйте рівень мілітаризованості української економіки. Як позначилося на екологічній ситуації в Україні перетворення її, ще в 1920-х роках, на одну з основних промислових баз СРСР? Чи вдалося Україні подолати ці труднощі? Коли Україна отримала статус держави з ринковою економікою? Чому, на вашу думку, рівень життя населення України на рубежі XX-XXI століть значно нижчий від світових стандартів? Що вам відомо про реформи освіти і медицини в Україні?

Третє питання почніть з того, що основні засади зовнішньої політики Української держави були закладені ще Декларацією про державний суверенітет України (липень 1990 p.). Який зовнішньополітичний курс там було окреслено? 2 липня 1993 року Верховна Рада України схвалила “Основні напрями зовнішньої політики України”. Які завдання зовнішньої політики України там було закріплено? Як впливає географічне розташування України на її зовнішню політику? У яких міжнародних організаціях Україна бере участь? Охарактеризуйте відмову України від ядерної зброї.

Проаналізуйте процесс втупу України до європейських структур. Коли було схвалено европейські прагнення України Европейським Союзом? Які чинники заважють України прискорити евроінтеграцію? Назвіть характерні риси співраці України з НАТО? Що вам відомо про взаємовідносини України з Росією та іншими сусідніми державами?

Продовжіть відповідь аналізом культурного процессу в пострадянському українському суспільстві. У чому полягав змість гасла духовного відродження України? У листопаді 1993 року Кабінет Міністрів затвердив программу “Освіта” (“Україна XXI століття”). Що вона передбачала? Що вам відомо про розвиток української літератури і книгодрукування? Охарактеризуйте розкол в українському православ’ї.

 

Дайте визначення термінам: інститут президента, державотворчий процес, корупція, громадянство, багатопартійність, майнова диференціація.

 

 


Розділ 2

Контрольні питання з історії України

1. Передумови утворення Київської Держави. Норманська теорія.

2. Реформи Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Адміністративний устрій Київської Русі.

3. Занепад Київської Русі: причини і наслідки.

4. Причини занепаду Галицько-Волинського князівства. Захоплення українських земель Литвою і Польщею.

5. Політика Литовського князівства і Польщі по відношенню до України. Війна Свидригайла: причини і наслідки.

6. Основні етапи закріпачення українських селян у ХVІ ст.

7. Утворення українського народу: ознаки, етапи формування, етнополітична характеристика.

8. Люблінська унія: її передумови, зміст і політичні наслідки.

9. Причини утворення козацтва, його соціальний устрій.

10. Запорозька Січ - основа української державності: устрій, функції, символіка, історичне значення.

11. Козацько-селянські повстання 90-х років XVI ст. під керівництвом К.Косинського, С. Наливайка та їх значення.

12. Причини католицької експансії в Україні. Берестейська церковна унія та її політичні наслідки.

13. Народні рухи в Україні в першій половині XVII ст. та їх наслідки.

14. Національно-визвольна революція українського народу 1648-1657 рр.: причини, рушійні сили, основні етапи, наслідки. Березневі статті Б. Хмельницького.

15. Адміністративно-політичний устрій української гетьманської держави.

16. Діяльність гетьмана І. Виговського. Умови Гадяцької унії.

17. Політика Росії та Туреччини щодо України в другій половині XVII ст. Бахчисарайський мирний договір.

18. Антифеодальний рух на Правобережній Україні та західноукраїнських землях у другій половині XVII ст. - першій половині XVIII ст. Опришки.

19. Руїна: її причини і наслідки. Діяльність гетьмана П. Дорошенка.

20. Події Північної війни та їх політичні наслідки для України. Конституція П.Орлика: зміст та значення.

21. Політична ситуація в Україні в 20-60-ті рр. XVIII ст. Малоросійські колегії та їх діяльність.

22. Політика Катерини II щодо України. Остаточна ліквідація української державності.

23. Народний рух на Правобережній Україні у XVIII ст. Коліївщина.

24. Декабристський рух в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство, його програмні основи і значення.

25. Реформи 60-х-70-х років XIX ст. в Росії та їх вплив на розвиток України.

26. Західноукраїнські землі в першій половині XIX ст. Революція 1848 р.

27. Особливості та хід промислового перевороту в Україні у XIX ст.

28. Національно-визвольний рух в Україні в 50-70-ті рр. XIX ст. Діяльність громад.

29. Аграрне питання в Україні в кінці ХІХ - на початку XX ст., його причини, суть і прояви. Столипінська реформа.

30. Політичні партії в Україні на початку XX ст.: передумови виникнення, напрями діяльності, програмні настанови.

31. Революційний і національно-визвольний рух українського народу в 1905-1907 рр.

32. Ставлення українських політичних партій до Першої світової війни. Українські січові стрільці.

33. Центральна Рада: партійний і соціальний склад. Напрямки діяльності. Помилки і прорахунки.

34. І та II Універсали Центральної Ради та їх історичне значення.

35. II і IV Універсали Центральної Ради та їх історичне значення.

36. Військові дії Радянської Росії проти УНР (1917-1918 рр.), їх причини і хід.

37. Брестський мирний договір: причини укладення, зміст і наслідки.

38. Виникнення ЗУНР та взаємозв'язки з УНР.

39. Українська держава за часів Гетьманату та Директорії: внутрішня і зовнішня політика.

40. Соціально-економічна політика Радянської влади в Україні в період громадянської війни та її наслідки (1919-1920 рр.).

41. Заключний етап громадянської війни в Україні. Утвердження Радянської влади.

42. Причини переходу до НЕПу в Росії та її реалізація в Україні.

43. Політика українізації: причини, хід, наслідки (1923-1933 рр.).

44. Індустріалізація промисловості України: мета, особливості та наслідки.

45. Колективізація сільського господарства в Україні: мета, методи проведення, ліквідація куркульства, наслідки.

46. Голод 1932-1933 рр. в Україні, причини і наслідки.

47. Політичні репресії в Україні в 20-30-ті рр. XX ст., їх причини та наслідки.

48. Суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель у 20-30-ті рр. XX ст.: політичні організації, об'єднання, їх ідеологія та діяльність.

49. Утворення Карпатської України та її історичне значення.

50. Пакт Молотова-Ріббентропа і його наслідки для України. Радянізація західних областей.

51. Початок Великої Вітчизняної війни: бойові дії на території України. Причини перших поразок. Заходи Радянського уряду в перший місяць війни.

52. Нацистський окупаційний режим в Україні. Рух опору.

53. Визволення України від гітлерівських окупантів. Причини перемог.

54. Україна в післявоєнний період (1945-1955 рр.): відбудова і розвиток промисловості, сільського господарства, закладів освіти та культури.

55. Хрущовські реформи в Україні.

56. Дисидентський і правозахисний рух в Україні в 60-70 рр. XX ст. і його значення.

57. Соціально-економічна і політична криза в Україні в кінці 70-80-х рр. XX ст.: причини, прояви, шляхи вирішення.

58. Розвиток національно-демократичного руху в Україні наприкінці 80-початку 90-х XX ст. Утворення громадських організацій, рухів, партій.

59. Прийняття Декларації про державний суверенітет України, його основні положення та реалізація.

60.Акт проголошення державної незалежності України та його історичне значення.


Розділ 3Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.006 с.)