ТОП 10:

Тема 11. Епоха державного відродження України 

(2 години)

 

План

1. Вплив Лютневої революції 1917 р. на події в Україні. Утворення і діяльність Центральної Ради.

2. Гетьманат П. Скоропадського: внутрішня і зовнішня політика. Директорія.

3. Суть громадянської війни. Причини поразки Української національно-демократичної революції.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть причини проголошення автономії України.

2. Охарактеризуйте політичну діяльність М. Грушевського.

3. Що вам відомо про політику Тимчасового уряду щодо українських земель?

4. Назвіть сильні і слабкі сторони політики П. Скоропадського.

5. Чому Директорія втратила контроль над територією України?

 

Література

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Винниченко В.К. Відродження нації. У 3-х ч. - К., 1990.

– Історія України: нове бачення. У 2-х т. – Т.2. – К., 1990.

– Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник. – К., 2006.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. - К., 1993.

– Революция на Украине: по мемуарам белых. - К., 1990.

– Українська державність у 20 ст. – К., 1996.

– Українська революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях. – К.,1998.

Методичні поради

Перше питання теми розпочніть з розповіді про те, що одразу після Лютневої революції питання про самовизначення України опинилося в епіцентрі політичної боротьби. Обґрунтуйте відповідь. Розкажіть про утворення Центральної Ради та її політичний і соціальний склад. Проаналізуйте еволюцію поглядів Центральної Ради від автономістських до самостійницьких. Як Ви думаєте, чому після Лютневої революції в Україні переважали автономістські погляди?

Охарактеризуйте відносини Ради із Тимчасовим урядом. Що було проголошено у І та ІІ універсалах? Які події відбулися у жовтні 1917 року в Петрограді? У чому суть ІІІ універсалу Центральної Ради? Чому цей документ привів до війни із більшовиками?

Які історичні обставини зумовили прийняття Центральною Радою IV універсалу? Які наслідки мала угода, підписана у Бресті делегацією Центральної ради та делегацією Німеччини і Австро-Угорщини? Проаналізуйте помилки Центральної Ради. Розкрийте історичне значення діяльності Центральної Ради.

Друге питання почніть із висвітлення причин, які призвели до консолідації та активізації несоціалістичних сил України, лідером яких став почесний отаман Вільного козацтва генерал П. Скоропадський.

Схарактеризуйте історичні умови, у результаті яких 29 квітня 1918 року П. Скоропадський був проголошений гетьманом України. Розкажіть про успіхи внутрішньої політики уряду П. Скоропадського взагалі, й в галузі культури зокрема. Розкажіть про утворення Української автокефальної православної церкви. Порівняйте здобутки зовнішньої політики, яку здійснювали Центральна Рада та уряд Гетьманської держави. Зверніть увагу, що стабільність “Української держави” залежала від австро-німецьких збройних формувань. Чому українці виступали проти цих військ? Які, на Вашу думку, причини падіння гетьманату.

Слід продовжити розповідь про те, що 14 листопада 1918 року у Києві утворено верховний орган УНР – Директорію. Хто входив до її складу? Зверніть увагу, що внутрішня політика Директорії не мала чіткості і послідовності у зв’язку із складними історичними умовами, в яких вона діяла. У чому полягала суть розколу між членами Директорії? Розкажіть про орієнтири зовнішньої політики Директорії, її боротьбу із іноземними інтервентами, радянськими та білогвардійськими військами в Україні. З’ясуйте причини поразки Директорії.

При відповіді на третє питання згадайте, що громадянська війна розгорнулася між Добровольчою армією, армією адмірала Колчака, генерала, барона Врангеля та іншими військовими з’єднаннями «білих», — і частинами Червоної Армії. Охарактеризуйте утворення Доно-Кавказького союзу та діяльність “білих” генералів. Назвіть причини перемоги Червоної армії над білими військами, назвіть основні битви. Як червоним вдалося захопити Турецький Вал? Чому після цієї події війська Врангеля були приречені на поразку в Криму? Що вам відомо про махновський рух? Назвіть наслідки Громадянської війни. Необхідно запам’ятати, що підсумком цього складного процесу став новий розподіл українських земель між Польщею, Чехословаччиною, Румунією та Радянською Росією.

Яка подія сталася у Києві 22 січня 1919 року? Чому сьогодні цей день відзначається як день соборності України? З’ясуйте причини того, що ця подія залишилася символічною. Чим було обумовлене утвердження радянського режиму на українських землях. З’ясуйте причини поразки Української національно-демократичної революції, продемонструйте її історичне значення.

 

Дайте визначення термінам: громадянська війна, революція, універсал, Центральна Рада, самостійники, Генеральний секретаріат, Директорія.

 

 

Тема 12. Українська СРР в умовах нової економічної політики

 

(2 години)

 

План

1. Входження Української республіки до складу СРСР.

2. Суть та наслідки НЕПу для України.

3. Політика коренізації в УСРР.

Питання для самоперевірки

1. Чим була обумовлена гостра соціально-економічна й політична кризу в СРСР на початку 1920-х рр.

2. Що Ви знаєте про процес утворення УСРР?

3. У чому полягає сутність нової економічної політики в Україні?

4. Чому запровадження НЕП було тимчасовим заходом?

5. Чим було обумовлене запровадження політики коренізації?

 

Література

– Багатопартійна Українська держава на початку 20 ст. Програмні документи перших українських політичних партій. – К., 1992.

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Винниченко В.К. Відродження нації. У 3-х ч. - К., 1990.

– Гунчак Т. Україна: перша половина 20 ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

– Історія України: нове бачення. У 2-х т. – Т.2. – К., 1990.

– Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник. – К., 2006.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. - К., 1993.

– Революция на Украине: по мемуарам белых. - К., 1990.

– Українська державність у 20 ст. – К., 1996.

– Українська революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях. – К.,1998.

Методичні поради

Відповідь на перше питання слід почати з розповіді про першу спробу проголошення радянської влади в Україні, що відбулася ще 11-12 грудня 1917 року. Охарактеризуйте утворення у листопаді 1918 року Тимчасового робітничо-селянського уряду України на чолі з Г. П’ятаковим.

Важливо з’ясувати, що 1919 рік є роком встановлення радянської форми державності. Розкажіть про утворення УСРР. Слід чітко з’ясувати, що означають абревіатури: УСРР, РНК, РСФРР, ВУЦВК. Проаналізуйте зміст першої Конституції УСРР, що вам відомо про систему органів влади у республіці. Ви згодні із думкою, що Україна лише формально була самостійною державою? Далі необхідно висвітлити сутність економічної політики більшовиків, яка отримала назву “воєнного комунізму”. Що вам відомо про підписання угоди про воєнний і господарський союз між Україною і Росією в 1920 році?

Слід запам’ятати, що 30 грудня 1922 року на І з’їзді Рад СРСР було утворено СРСР, що складався з чотирьох державних утворень: РСФСР, УСРР, БСРР, ЗСФРР (Азербайджан, Вірменія, Грузія). Який документ законодавчо закріпив вступ Радянської України до Радянського Союзу? Які права мала Україна у складі СРСР?

Переходячи до розгляду другого питання, дайте характеристику економічному становищу українських земель після складного періоду Громадянської війни. Розкажіть про поглиблення економічної кризи, занепад промисловості і сільського господарства, політичну кризу 1921 року і посилення прірви між селянством і владою в країні на початку 1920-х років.

Зробіть висновок про необхідність зміни економічного курсу країни. Слід зазначити, що у березні 1921 року Х з’їзд РКП(б) прийняв рішення про заміну продрозкладки продподатком, що і поклало початок переходу до НЕПу. Необхідно з’ясувати мету і сутність цієї політики. Потрібно мати чітке уявлення, що складовими НЕПу у політико-ідеологічній сфері були жорсткий однопартійний режим, в економіці – адміністративно-ринкова система господарювання. НЕП передбачав шлях до соціалізму через державний капіталізм. Розкажіть про зміни в промисловості і сільському господарстві. Чому НЕП вважався тимчасовим відступом від соціалізму? Назвіть позитивні та негативні наслідки цієї політики в Україні. Чому у 1929 році НЕП було згорнуто?

Відповідь на третє питання почніть за налізу причин запровадження в Україні та інших республіках Радянського Союзу політики “коренізації”. Які положення політики коренізації було сформульовано на XII з'їзді РКП(б) у квітні 1923 pоку? У чому полягали розбіжності у поглядах на розвиток національних рухів між О. Шумським і Й. Сталіним?

Охарактеризуйте декрет ВУЦВК від 27 липня та 1 серпня 1923 pоку та створення комісія з українізації на чолі з секретарем ЦК КП(б)У В. Затонським. Що вам відомо про реалізацію політики коренізації в районах України, населених національними меншинами? Проаналізуйте боротьбу з буржуазним націоналізмом в Україні. Коли і чому було згорнуто українізацію? Назвіть результати і наслідки реалізації в Україні політики коренізації в 1920-х – 1930-х роках.

Дайте визначення термінам: суверенітет, НЕП, кооперація, продрозкладка, догматизм, українізація.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.173.236 (0.005 с.)