ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Українські землі у литовсько-польський період 

 

(2 години)

 

План

 

1. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського.

2. Україна під владою Речі Посполитої. Люблінська та Берестейська унії.

3. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIV-XVI ст.

Питання для самоперевірки

1. Якими були причини “бархатного” приєднання українських земель до складу Великого князівства Литовського?

2. Яке місце зайняла староруська мова в Литовсько-Руській державі?

3. Порівняйте становище православної церкви в Литовсько-Руській державі та Речі Посполитій?

4. Якими були причини покатоличення та ополячення української шляхти в Речі Посполитій?

5. Назвіть наслідки уніатського розколу для православної церкви України?

Література

– Авраменко А. М., Галушок В. Г., Бачинська О. А., Богиря А. М., Верстюк В. Ф. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. – К., 2000.

– Апанович О. Гетьман України і кошові отамани Запорозької січі. – К., 1993.

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

– Крип'якевич І.П. Історія України. - Львів, 1990.

– Лановик Б.Д. Історія України: Навч.посiб. для вузiв. – К., 2000.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Світлична В.В. Історія України. – К., 2002.

– Уривалкін О. М Історія України (середина XIII - середина XVII ст.). - К., 2005.

– Черкашина Н. К. Історія України: від давніх часів до сьогодення. – К., 2005.

– Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. - К., 1990.

Методичні поради

Відповідь на перше питання розпочніть з розповіді про те, що протягом ХIV-ХVI століть українські землі увійшли до складу сусідніх держав: Угорщини, Молдавського князівства, Великого князівства Литовського, Польщі, Московського князівства. Які саме території відійшли до цих держав? Більша частина українських земель опинилася під владою Великого князівства Литовського. Розкажіть про політику Литви по відношенню до українців. Які факти свідчать про те, що литовці “старого не змінювали, а нового не впроваджували”?

Продовжуючи відповідь на це питання розкрийте проблему «ослов'янення» литовських правителів. Які факти свідчать про асиміляцію литовської знаті слов’янським населенням Литовсько-Руської держави? Розкажіть про втрату автономії українськими землями після укладення Кревської унії між Литвою та Польщею. Яким чином відреагували литовські феодали та руські удільні князі на пропольську політику литовських правителів? Як прийшов до влади Вітовт?

Яким чином вплинула нова польсько-литовська унія 1413 р. підписана у Городлі на становище слов’янського населення в об’єднаній державі? Дайте характеристику московсько-литовському протистоянню в ХVI столітті. Чому частина українських князівств добровільна перейшла під владу московського царя?

Друге питання розпочніть розповіддю про позицію крупних українських землевласників-магнатів та дрібної шляхти у відношенні до питання приєднання українських земель до Польщі. Чому Литва змушена була піти на участь у спільному польсько-литовському сеймі, який мав винести остаточне рішення щодо включення Литовської держави до кладу Польщі?

Чому завдяки українській шляхті землі українських князівств потрапили під вплив Польщі? Проаналізуйте причини укладенння польсько-литовської унії, яка юридично закріпила появу нової держави — Речі Посполитої. Які наслідки мало створення цієї держави для українців?

Назвіть причини, що спровакували кризу православної церкви. Які обставини спричинили моральну деградацію церковної ієрархії, загальну дезорганізацію і занепад православної церкви. Чому в частині вищої церковної ієрархії православної церкви визріла думка про доцільність унії з католицькою церквою? Які українські єпископи виступали за унію з католиками?

Де і коли відбулося юридичне оформлення унії? Чому Собор, на якому планувалося об’єднання церков, розколовся на дві частини? Які наслідки це мало? Охарактеризуйте наступ на православну церкву після підписання унії.

Третє питання розпочніть розповіддю про нові явища в економічній сфері за польсько-литовської доби в українських землях. Повідомте, які події стали причиною пожвавлення процесу виробництва пшениці у Речі Посполитій на українських землях. Які це мало наслідки для українських селян?

Чому на українських землях в XIV-XVI століттях відбувалося стрімке зростання великого феодального землеволодіння? Якими були джерела його зростання? В чиїх руках була зосереджена більша частина земель? Охарактеризуйте тиск феодалів на селянську общину. До яких наслідків він призвів? Поясніть появу фільварків. Залежно від форм феодальної експлуатації, характеру повинностей українське селянство поділялося на кілька груп. Охарактеризуйте їх.

Як вплинуло на розвиток Львова знаходження його на єдиному торговельному шляху, що з’єднував Захід зі Сходом? Охарактеризуйте процес оформлення шляхти в привілейований стан. Яке місце в українському суспільстві литовсько-польської доби займало духовенство? Поясніть чому поява Магдебурзького права була тісно пов'язана з розвитком державотворчого процессу в XIV-XVI століттях.

Дайте визначення термінам: унія, шляхта, магнати, король, сейм, міщани, орден, фільварок, цех.

 

Тема 5. Українське козацтво

 

(2 години)

 

План

 

1. Причини виникнення українського козацтва. Формування козацтва як соціального стану.

2. Запорозька Січ: адміністративний устрій, функції, історичне значення.

3. Хотинська війна і козацтво. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI - першої третини XVII ст.

 

Питання для самоперевірки

1. Назвіть причини виникнення козацтва.

2. Чи можна назвати Запорозьку Січ демократичною державою?

3. Які органи влади існували в Січі?

4. Хто розпочав Хотинську війну?

5. Що Ви знаєте про повстання К.Косинського та С. Наливайка?

 

 

Література

– Авраменко А. М., Галушок В. Г., Бачинська О. А., Богиря А. М., Верстюк В. Ф. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. – К., 2000.

– Апанович О. Гетьман України і кошові отамани Запорозької січі. – К., 1993.

– Бойко О.Д. Історія України. – К., 2006.

– Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

– Крип'якевич І.П. Історія України. - Львів, 1990.

– Лановик Б.Д. Історія України: Навч.посiб. для вузiв. – К., 2000.

– Литвин В. Історія України. — К., 2010.

– Світлична В.В. Історія України. – К., 2002.

– Уривалкін О. М Історія України (середина XIII - середина XVII ст.). - К., 2005.

– Черкашина Н. К. Історія України: від давніх часів до сьогодення. – К., 2005.

– Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. - К., 1990.

Методичні поради

Напочатку першого питання розкажіть про виникнення українського козацтва. З’ясуйте суть теорій походження козацтва. Що означає слово “козак”? Коли вперше з’являється цей термін в історичних джерелах?

Поява козацтва була пов’язана із складною історичною ситуацію, що склалася на українських землях. У зв’язку із цим розкрийте причини виникнення козацтва. Для себе чітко уявіть, які були утиски з боку Речі Посполитої у відношенні до різних категорій українського населення: селян, міщан, української шляхти, православного духовенства. Розкажіть про розселення і господарювання на Дикому Полі втікачів з різних частин країни.

Приділить увагу тому, що на початку ХVIІ століття козацтво існувало як новий соціальний стан, який був досить неоднорідний. Яка відмінність була між реєстровими, низовими, нереєстровими козаками?

Слід зазначити, що козацтво не мало писемних законів, користувалося усним звичаєвим правом. Розкажіть про звичаї і побут запорозьких козаків, їх військове мистецтво.

Друге питання слід починати із розповіді про першого гетьмана Запорозької Cічі – Дмитра Вишневецького, відомого в народі під іменем Байда. Розкрийте його роль у створенні Січі. Що представляла собою перша Запорозька Січ, де вона розташовувалася?

В історичній літературі Запорозьку Січ називають християнською козацькою республікою. Охарактеризуйте головні ознаки цієї держави: територію, державний устрій, адміністративно-територіальний устрій, військо, фінансову систему, міжнародні відносини, державну символіку. Яку роль відігравали на Січі січова рада, козацька старшина? Які обов’язки були у гетьмана і кошового отамана? Яку територію і кордони мала Січ? Що Ви знаєте про клейноди?

Третє питання почніть з інформації про те, що на початку 20-х років XVII століття загострилися відносини українського козацтва з польськими властями. Конфлікт призвів до Хотинської війни, в якій Польща отримала перемогу. Чому козаки програли? Якими були умови миру, що був укладений між українцями та поляками?

Продовжіть свій виступ розповіддю про те, що посилення феодально-кріпосницького і національного гноблення викликало опір українського народу. Схарактеризуйте цілі козаків і селян, що приймали участь у цих повстаннях. Розкажіть про повстання за схемою: дата повстання – ватажок – територія – хід повстання – результати. Чим відомі в історії К. Косинський і С. Наливайко? Проаналізуйте причини поразки повстань. Що Ви знаєте про “Ординацію Війська Запорозького реєстрового”? У чому полягає історичне значення козацько-селянських повстань XVІ- початку XVIІ століття?

 

Дайте визначення термінам: гетьман, Дике поле, кіш, клейноди, кошовий отаман, курінь, унія.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.45.252 (0.007 с.)