ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік виплаченої і депонованої заробітної плати 

Заробітну плату виплачують працівникам на основі розрахункової або розрахунково-платіжної, платіжної відомостей.

Заробітну плату перераховують з поточного рахунку на в банку карткові рахунки або виплачують готівкою через касу.

Для перерахування безготівкових коштів складається відомість на перерахування коштів, у якій зазначається номер картрахунку, П,І,Б працівника, сума.

При отриманні заробітної плати через касу працівник ставить підпис у розрахунково-платіжній або платіжній відомості. На суму виданої зарплати складається видадктвий касовий ордер.

Невидану зарплату з каси протягом 3-х днів повертають в банк. Така зарплата є депонованою.

Облік виданої і депонованої зарплати

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Перераховано зарплату на картковий рахунок в банку
Видано зарплату з каси
Депоновано зарплату
Здано депоновану зарплату в банк
Отримано депоновану зарплату з банку в касу для видачі зарплати
Видано депоновану зарплату з каси

 


Додаток 1

 

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу(ф. П-1) застосовується для обліку прийнятих на роботу, заповнюється у відділі кадрів на всіх працівників.

Завізований начальником відділу кадрів або особою, відповідальною за прийняття на роботу, проект наказу (розпорядження) в необхідних випадках є направленням на переговори і пропуском в цих (відділ) для ознайомлення з умовами роботи.

Керівник структурного підрозділу – начальник (майстер) цеху (відділу) робить висновок про можливість зарахування: на зворотній стороні проекту, наказу (розпорядження) вказується, ким може бути прийнятий на роботу той, хто наймається, по якому розряду чи з яким окладом і тривалість строку випробовування.

Згода працівника з умовами праці, результати переговорів, в разі необхідності медичного огляду, відмітки про проходження інструктажу по техніці безпеки, протипожежному мінімуму та інші відмітки проставляються на зворотній стороні форми.

Проект наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівника, якому встановлюють оклад, візується у відповідній службі підприємства (організації) для підтвердження вакантної посади і окладу, що встановлюється за штатним розписом.

Підписаний керівником підприємства (організації) наказ (розпорядження) оголошується працівнику під розписку.

На підставі підписаного наказу (розпорядження) про прийом на роботу відділ кадрів заповнює документ первинного обліку форма № П-2 «Особова картка», робить відповідні записи у трудовій книжці; бухгалтерія відкриває особовий рахунок чи аналогічний йому документ.

На великих підприємствах з метою полегшення роботи з картотекою, де це доцільно, на кожного працівника відкривається додатково алфавітна картка (ф П-3). Картотека алфавітних карток ведеться по підприємству в цілому і картки в ній розкладаються в алфавітному порядку.

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу(ф. П-5) застосовується при оформленні переведення працівника із одного цеху (відділу, дільниці) в інший. Заповнюється працівником відділу кадрів у двох примірниках. Один примірник зберігається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії. Наказ (розпорядження) візує начальник цеху (відділу, дільниці) попереднього і нового місця роботи і підписує керівник підприємства (організації). На підставі наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу відділ кадрів робить відмітки в особовій картці ф. № П-2, трудовій книжці та в інших документах.

На зворотній стороні форми робляться відмітки про нездані майново-матеріальні та інші цінності, які рахуються за працівником на попередньому місці роботи.

Наказ (розпорядження) про надання відпустки(ф. П-6) застосовується для оформлення щорічної та інших видів відпустки, що надається працівникам у відповідності з чинними законодавчими актами і положеннями, колективними договорами, контрактами та графіками відпусток.

Заповнюється у двох примірниках. Один залишається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії. Підписується начальником (майстром) цеху (відділу, дільниці) та керівником підприємства (організації).

На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в особовій картці ф. № П-2 працівника, а бухгалтерія робить розрахунок зарплати, що належить за відпустку. Про наданні відпустки без оплати поруч із зазначенням кількості днів відпустки зазначається «без оплати».

Відпустки для групи працівників доцільно оформлювати за списком (ф. П-7). Відмітки про здачу інструменту, спецодягу та іншого господарського інвентаря на період відпустки працівника в записці (списку) про надання відпустки не робляться.

Відділ кадрів на основі записки чи списку про надання відпустки відмічає в особовій картці працівника дані про відпустки, а розрахунковий відділ бухгалтерії робить розрахунок заробітної плати, що належить за відпустку.

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) з обліку використання робочого часу(ф. П-8) застосовується при звільненні працівників, заповнюється працівником відділу кадрів у двох примірниках на всіх працівників, за винятком тих, які звільняються вищестоящим органом. Один лишається у відділі кадрів, другий передається в бухгалтерію. Підписується начальником (майстром) цеху (відділу, дільниці) та керівником підприємства (організації).

У розділі “ Довідка про нездані майново-матеріальні та інші цінності ” робляться відмітки про нездані цінності, що рахуються за працівником.

На підставі наказу (розпорядження) про припинення трудового договору бухгалтерія робить розрахунок із працівником. При звільненні за власним бажанням працівник оформлює заяву на лицьовій стороні форми.

Оперативний облік персоналу на об’єднаннях та підприємствах веде відділ кадрів на бланках типової форми. Порядок з обліку чисельності робітників на підприємствах та в організаціях передбачає облік робочого часу.

Табельний облік ведеться слідуючими способами:

a) жетонним – з використанням жетонів, на яких проставлені табельні номери. На підприємствах їх кількість дорівнює кількості спискового складу працюючих;

b) картковим – з використанням контрольних годинників, які автоматично вказують час явки кожного робітника в їх картках;

c) по пропускній системі – робітники при явці на роботу здають свої перепуски, а по закінченні роботи отримують їх.

Облік використання робочого часу здійснюється за кожну зміну в табелі, який відкривається щомісячно на працюючих цеху (відділу), дільниці тощо.

Для ведення обліку використання робочого часу кожному працюючому присвоюється табельний номер, який наводиться в усіх документах по обліку праці та її оплати. У випадку звільнення (або переводу) працівника в інший цех (відділ) його колишній табельний номер не може бути присвоєний іншому та повинен залишатися вільним не менше трьох років.

Табель являє собою іменний список працівників цеху (відділу), дільниці тощо, та ведеться окремо по категоріях, а в межах категорії працюючих – в порядку табельних номерів або алфавітному порядку.

Табель складається (готується) за два-три дні до початку розрахункового періоду на підставі табеля за минулий місяць. Записи в табель на підставі належно оформлених документів по обліку особливого складу, наказу (записок) про прийом, переведення, звільнення.

Облік явок на роботу та використання робочого часу здійснюється в табелі або методом суцільної реєстрації, а саме відмітки всіх прибулих, які запізнилися і т.д., або шляхом реєстрації тільки відхилень.

Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати(форма № П-12 та форма № П-13). Форми № П-12 та № П-13 застосовуються для обліку використання робочого часу всіх категорій працюючих, для контролю за дотриманням працюючими встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати, а також для складання статистичної звітності з праці.

Складаються в одному примірнику уповноваженою на те особою. Після вiдповiдного оформлення передаються в бухгалтерію.

Вiдмiтки у табелі про причини неявок на роботу, чи про фактично відпрацьований час, про роботу в надурочний час чи інші відхилення від нормальних умов роботи повинні бути зробленi тільки на підставі документів, оформлених належним чином (листок непрацездатності i т. п.).

Для відображення використаного робочого часу за кожний день у табелі (у формі № П-12 графи 3,5; у формі № П-13 графа 3) відведено два рядки - один для вiдмiток умовних позначень видів затрат робочого часу, а другий - для запису кiлькостi годин по них.

Облік використання робочого часу здійснюється у табелі методом суцільної реєстрації явок i неявок на роботу, або шляхом реєстрації тільки відхилень (неявок, запізнень i т. д.).

Форма № П-1З "Табель обліку використання робочого часу" застосовується в умовах автоматизованої системи управління підприємством. Бланк табеля форми № П-13 з заздалегідь заповненими окремими реквізитами може бути створений за допомогою засобів обчислювальної техніки. До таких реквізитів відносяться: цех (вiддiл), бригада, прізвище, ім’я, по батькові, професія (посада), табельний номер i т.п., тобто дані, що є: у довідниках умовно-постiйної інформації. В цьому випадку форма табеля змінюється відповідно до прийнятої технології обробки даних.

Разом з тим така форма повинна забезпечувати можливість відображати у ній облік використання робочого часу. Умовні позначення відпрацьованого часу, наведені на титульному аркуші форми № П-12, застосовуються i при заповненні форми № П-13.

Типова форма № П-13 пристосована до різних умов організації виробництва може бути доповнена необхідними даними, наприклад, для вугільної, гірничорудної та інших галузей промисловості, з метою контролю за знаходженням робітників на роботі під землею, доцільно включити показники часу спуску в шахту та підйому з неї.

Табель обліку використання робочого часу(форма № П-14). Форма № П-14 - призначається тільки для обліку використання робочого часу працівників з твердим місячним окладом чи ставкою.

Облік часу надурочних робіт здійснюється на основі списків осіб, що працювали надурочно (форма № П-15). Списки з вiдмiткою майстра про кiлькiсть фактично відпрацьованого понаднормового часу використовуються для запису в табель.

Облік часу простоїв здійснюється на пiдставi листків обліку простоїв (форма № П-16). Листки обліку простоїв з вiдмiткою про час простоїв використовуються для запису в табель .

Список осіб, які працювали в надурочний час(форма № П-15)використовується для обліку часу, який відпрацьовано надурочно, та оплати роботи в надурочний час.

3аповнюється в одному примірнику майстром або іншими посадовими особами, які відповідальні за облік робочого часу, та передається в бухгалтерію (МСУ).

Облік часу простоїв здійснюється на пiдставi аркушів обліку простоїв (форма № П-16). Аркуш обліку простоїв з відміткою про час простоїв використовується для запису в табелі.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.013 с.)