ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІТЕМА 1. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

План

1. Поняття заробітної плати, нормативно-правова база та завдання обліку

2. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум

3. Форми і системи оплати праці. Склад фонду оплати праці

4. Первинний облік персоналу, використання робочого часу і виробітку

4.1. Первинний облік персоналу

4.2. Первинний облік використання робочого часу і виробітку

5. Порядок і облік нарахування основної заробітної плати і премій

6. Порядок і облік нарахування окремих видів додаткової заробітної плати

7. Порядок та облік нарахування соціальних виплат

8. Порядок і облік утримань із заробітної плати

9. Порядок і облік нарахувань на ФОП

10. Облік виданої і депонованої заробітної плати

 

Поняття заробітної плати, нормативно-правова база та завдання обліку

 

Заробітна плата – це оплата роботодавцем найманому працівнику за виконану роботу у грошовому або натуральному вигляді.

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану їм роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці (тобто обсягів виконаної роботи) та результатів господарської діяльності підприємства.

Нормативно-правові документи, які регулюють трудові відносини та оплату праці (нарахування зарплати, утримання із зарплати, нарахування внесків на соціальне страхування, видача зарплати) є такими::

1. Конституція України, 1996 р.

2. Кодекс законів про працю, 1996 р.

3. Закон України «Про оплату праці», 1995 р.

4. Закон України «Про відпустки», 1996 р.

5. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», 2003 р.

6. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 2010 р.

(У діючих Законах України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», 1997 р., «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із ТВП та витратами, зумовленими народженням і похованням» 2001 р., «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», 2000 р., Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», 2001 р. виключено положення про порядок обчислення і сплати відповідних внесків, з 1.01.2011 р. вони не застосовуються при розрахунках з оплати раці – треба звернути увагу при написанні курсових робіт за темою «Зарплата).

7. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 р. № 2857-VI.

8. П(С)БО 11 «Зобов’язання», 2000 р., П(С)БО 26 «Виплати працівникам», 2003р.

9. Інструкція зі статистики заробітної плати №5, 2004 р.

10. Інші закони, постанови і накази Кабміну України, Сімейний кодекс інші документи.

Трудові відносини на підприємстві між власником (роботодавцем) і працівником регулюється, крім означених нормативних документів, трудовими договорами, договорами цивільно-правового характеру, контрактами та ін. угодами (напр., за сумісництвом).

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства або фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором ц угодою сторін. За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штату підприємства для виконання роботи, або функцій за відповідною кваліфікацією, професією, посадою; працівнику гарантується заробітна плата та встановлені законодавством гарантії, пільги, компенсації, працівник підпорядковуються внутрішньому трудовому розпорядку.

Договір цивільно-правового характеру передбачає оплату за виконану роботу. Таким є договір підряду. Це угода, за якою підрядник (виконавець робіт) зобов’язується виконати роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується прийняти 1 оплатити роботу. Оплата за такою угодою здійснюється за результатами виконаної роботи.

На підприємствах, в установах, організаціях можуть укладатися колективні договори з трудовим колективом. В них зазначаються права і обов’язки роботодавця й колективу в цілому та соціальні гарантії, які є однаковими для всіх працівників.

Контракти з працівниками укладаються індивідуально на визначений термін із зазначенням вимог до обох сторін.Форми і розміри зарплати встановлюються власником або уповноваженим ним органом.

Основними завданнями обліку заробітної плати є:

– забезпечення контролю за кiлькiсним складом робітників, виконання трудової дисципліни;

– визначення відпрацьованого часу та виробленої продукції;

– контроль за виконанням норм виробітку;

– нарахування заробітної плати за напрямками витрат;

– ведення обліку розрахунків із заробітної плати та розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

– контроль (самоконтроль) за витрачанням фонду оплати праці, складанням звітності.

Основними показниками праці та заробітної плати, які підлягають обліку є:

– чисельність робітників, їх професія та кваліфікація;

– витрата робочого часу в годинах i днях;

– кiлькiсть виготовленої продукції чи обсяг виконаних робіт;

– розмір фонду оплати праці різних категорій робітників за видами нарахувань, преміальні виплати, розмір сум нарахованих та використаних на оплату відпусток.

 

Первинний облік персоналу, використання робочого часу і виробітку

 

Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на основі типових форм, затверджених наказом Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку», 1995р.

Правильність та точність розрахунків з персоналом з оплати праці залежить від якості оформлення первинних документів з обліку:

- особового складу працівників;

- використаного часу;

- обсягу виконаних робіт.

 

Первинний облік персоналу

Наймані працівники підприємства називаються його персоналом. Від кількісного і якісного складу персоналу залежить проду­ктивність праці трудового колективу.

Облік персоналу забезпечує інформацією про списковий склад у розрізі категорій, професій, кваліфікації, освіти, стажу, віку та інших показників. Особовий склад персоналу обліковується відділом кад­рів, який фіксує його наявність, зміни у складі працівників та їх причини.

Для забезпечення обліку особового складу робітників, прийнятих на постійну, часову чи сезонну роботу та використання ними робочого часу, повинні складатися наступні документи:

– Заява про прийняття на роботу.

– П-1 «Наказ (розпорядження) про прийом на роботу»;

– П-3 «Алфавітна картка»;

– П-4 «Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи»;

– П-5 «Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу»;

– П-6 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;

– П-7 «Список №_ про надання відпустки»;

– П-8 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту);

– П-12 «Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати»;

– П-13 «Табель обліку використання робочого часу»;

– П-14 «Табель обліку використання робочого часу»;

– П-15 «Список осіб, які працювали в надурочний час»;

– П-16 «Листок обліку простоїв».

– Контракт, договір.

Характеристика окремих форм перелічених документів наведена в Додатку 1.

 

Відділ кадрів відкриває особову справу на кожного працівника веде облік приймання, переміщення та звільнення особового складу, оформлює надання відпусток, присвоєння кваліфікації, змін тарифних ставок і окладів. Такі дані відображаються в особових справах на основі за­писів про приймання, переміщення чи звільнення, наказів і розпоряджень адміністрації. Накази щодо руху персоналу обов’язково доводяться до відома працівників бухгалтерії, які ведуть облік розрахунків з оплати праці.

На кожну особу складається наказ про приймання ( П-1) , відкривається трудова книжка й алфаві­тна карта(Ф П-3), на працівників з вищою освітою відкри­вається особова картка (Ф П-2), а на спеціалістів, що вико­нують науково-дослідні роботи особова картка (Ф П-4); наказ про переведення на іншу роботу (Ф П-5), наказ про припинення трудового до­говору (Ф П-8), список про надання відпусток (Ф П-7), та інші документи.

 

Допомога на поховання.

Допомогу на поховання нараховують у випадку смерті застрахованої особи, а також членів її сім’ї. Під членами сім’ї застрахованої особи слід розуміти осіб, які знаходилися на її утриманні, а саме:

· дружину (чоловіка);

· дітей, братів та онуків, які не досягли 18 років;

· батька, матір;

· діда та бабусю по прямій лінії.

Однак у випадку смерті родичів, які мали самостійні джерела існування (одержували заробітну плату пенсію), допомогу застрахованій особі за місцем її роботи не виплачують. Нараховують її за місцем роботи померлого.

Виплачують допомогу застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим фізичним чи юридичним особам, які здійснили поховання.

Підставою для виплати єсвідоцтво про смерть, видане органом державної реєстраціі актів громадського стану. У випадку виплати допомоги на поховання членам сім’ї застрахованої особи підставою слугують свідоцтво про смерть,видане органом державної реєстраціі актів громадського стану, і довідка з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.

Допомогу на поховання виплачують не пізніше дня, наступного за днем звернення. Допомога не обкладається ПДФО та ЕВЗСС.

 

Таблиця 5

Синтетичний облік допомоги на поховання.

Зміст господарських операцій Кор..рах.
Д К
1. Нарахована допомога на поховання
2. Виплачена допомога на поховання

ТЕМА 1. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

План

1. Поняття заробітної плати, нормативно-правова база та завдання обліку

2. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум

3. Форми і системи оплати праці. Склад фонду оплати праці

4. Первинний облік персоналу, використання робочого часу і виробітку

4.1. Первинний облік персоналу

4.2. Первинний облік використання робочого часу і виробітку

5. Порядок і облік нарахування основної заробітної плати і премій

6. Порядок і облік нарахування окремих видів додаткової заробітної плати

7. Порядок та облік нарахування соціальних виплат

8. Порядок і облік утримань із заробітної плати

9. Порядок і облік нарахувань на ФОП

10. Облік виданої і депонованої заробітної плати

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.01 с.)