За невиконаними спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб, з моменту припинення договору простого товариства, його учасники відповідаютьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За невиконаними спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб, з моменту припинення договору простого товариства, його учасники відповідаютьа) в порядку регресу;

б) субсидіарно;

в) солідарне;

г) свої часткою вкладу у спільну справу.

Тест №9

Учасник може зробити заяву про відмову від подальшої участі у безстроковому договорі простого товариства не пізніш як за:

а) три місяці до виходу з договору;

б) шість місяців до виходу з договору;

в) шість місяців;

г) один місяць до виходу з договору.

Розділ 9. Недоговірні зобов'язання

Підрозділ 9.1. Публічна обіцянка винагороди

Тест №1

Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена:

а) двом чи більше особам;

б) конкретній особі;

в) у засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб;

г) у засобах масової інформації або іншим чином конкретній особі.

Тест №2

Форма сповіщення публічної обіцянки винагороди може бути:

а) нотаріальною;

б) письмовою;

в) будь-якою.; г)усною.

Тест №3

Якщо строк виконання завдання не встановлений, воно вважається чинним протягом:

а) трьох днів;

б) одного місяця;

в) розумного часу відповідно до змісту завдання;

г) одного тижня.

 

Тест №4

Зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди припиняється у разі:

а) закінчення строку для передання результату;

б) передання результату особою, яка першою виконала завдання;

в) закінчення одного місяця з моменту сповіщення публічної обіцянки;

г) наявності підстав, передбачених п. "а" - "б".

Тест №5

Конкурс має право оголосити:

а) тільки фізична особа;

б) тільки юридична особа;

в) фізична або юридична особа;

г) державна юридична особа.

Тест №6

У разі відмови засновника від проведення конкурсу учасник конкурсу має право на відшкодування:

а) витрат, які були ним понесені для підготовки до участі у конкурсі;

б) упущеної вигоди;

в) моральної шкоди;

г) витрат, які були ним понесені для підготовки до участі у конкурсі та виплатити неустойку.

Тест №7

За наслідками оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс, засновник конкурсу може прийняти:

а) рішення про присудження усіх призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами конкурсу;

б) присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород (премій);

в) відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт, поданих на конкурс, не відповідає його вимогам; присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії);

г) одне із рішень, передбачених п. "а" - "в".

Підрозділ 9.2. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без доручення

Тест №1

Якщо дії особи, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, будуть схвалені іншою особою, надалі до відносин сторін застосовуються положення про:

а) договір комісії;

б) договір доручення;

в) відповідний договір;

г) договір управління майном.

Тест №2

Особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов'язана повідомити її про свої дії:

а) протягом трьох днів;

б) протягом одного місяця;

в) протягом розумного часу;

г) при першій нагоді.

Тест №3

Особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, має право вимагати від цієї особи відшкодування:

а) будь-яких зроблених витрат;

б) упущеної вигоди;

в) моральної шкоди;

г) фактично зроблених витрат, якщо вони були виправдані обставинами, за яких були вчинені дії.

Підрозділ 9.3. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

Тест №1

Шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров'я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї, відшкодовується :•

а) особою, здоров'я та життя якої рятувались;

б) державою у повному обсязі;

в) близькими родичами та свояками особи, здоров'я та життя якої рятувались;

г) державою у двократному розмірі від вартості спричиненої шкоди.

 

Тест №2

Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, відшкодовується:

а) державою у двократному розмірі від вартості спричиненої шкоди;

б) державою у повному обсязі;

в) близькими родичами та свояками особи, здоров'я та життя якої рятувались;

г) особою, майно якої рятувались.

Тест №3

Шкода, завдана майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, відшкодовується

а) власником (володільцем) у двократному розмірі від вартості спричиненої шкоди;

б) державою у повному обсязі;

в) власником (володільцем) цього майна;

г) власником (володільцем) цього майна з урахуванням його матеріального становища.

Підрозділ 9.4. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Тест №1

Фізична особа, життю, здоров'ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від:

а) правоохоронних органів;

б) органів державної влади;

в) того, хто її створює;

г) органів місцевого самоврядування.

Тест №2

У разі неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи заінтересована особа має право вимагати:

а) вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози;

б) відшкодування завданої шкоди;

в) заборони діяльності, яка створює загрозу.

г) вчинення будь-якої із дій, передбачених п. "а" - "в".

Підрозділ 9.5. Відшкодування шкоди

Тест №1

 

Зобов'язання внаслідок відшкодування шкоди називають:

а) акцесорним;

б) деліктним;

в) фидуціарним;

г) кондикційним.

Тест №2

Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу фізичної або юридичної особи, яка її завдала якщо:

а) шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;

б) шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи;

в) шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань;

г) шкода, завдана особою при здійсненні нею права на необхідну оборону.

Тест №3

У разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власникові такого майна:

а) не відшкодовується;

б) відшкодовується державою у повному обсязі;

в) відшкодовується державою у двократному розмірі від вартості спричиненої шкоди;

г) відшкодовується державою у 50-процентному розмірі від вартості спричиненої шкоди.

Тест №4

Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується:

а) її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю;

б) тільки її чоловікові (дружині) та дітям (усиновленим);

в) спадкоємцям першої та другої черги;

г) тільки особам, які проживали з нею однією сім'єю.

 

Тест №5

Шкода, завдана особі у зв'язку із крайньою необхідністю:

а) відшкодовується державою у повному обсязі;

б) не відшкодовується;

в) відшкодовується державою у двократному розмірі від вартості спричиненої шкоди;

г) відшкодовується особою, яка її завдала.

Тест №6

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу місцевого самоврядування при здійсненні нею своїх повноважень:

а) не відшкодовується;

б) відшкодовується державою;

в) відшкодовується органом місцевого самоврядування;

г) відшкодовується органом місцевого самоврядування незалежно від вини цієї особи.

Тест №7

Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження:

а) відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду;

б) відшкодовується державою у повному обсязі за відсутності від вини посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду;

в) не відшкодовується;

г) відшкодовується державою при наявності вини посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

Тест №8

Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується державою, якщо:

а) не встановлено особу, яка вчинила злочин;

б) вона є неплатоспроможною;

в) особа, яка вчинила злочин є рецидивістом;

г) в разі наявності підстав, передбачених п. "а" - "б".

Тест №9

Шкода, завдана малолітньою особою:

а) відшкодовується тільки її батьками;

б) не відшкодовується;

в) відшкодовується нею самостійно на загальних підставах;

г) відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи.

Тест №10

Шкода, завдана неповнолітньою особою (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років):

а) відшкодовується тільки її батьками;

б) не відшкодовується;

в) відшкодовується нею самостійно на загальних підставах;

г) відшкодовується її батьками чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює її виховання.

Тест №11

Шкода, завдана недієздатною фізичною особою:

а) відшкодовується медичним закладом, в якому вона переважно лікується;

б) відшкодовується державою;

в) не відшкодовується;

г) опікуном або закладом, який зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, якщо він не доведе, що шкода була завдана не з його вини.

Тест №12

Шкода, завдана фізичною особою, яка в момент її завдання не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними:

а) відшкодовується медичним закладом, в якому вона переважно лікується;

б) відшкодовується державою;

в) не відшкодовується;

г) відшкодовується нею самостійно на загальних підставах.

Тест №13

Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки:

а) особою, яка управляє транспортним засобом, механізмом тощо;

б) відшкодовується державою;

в) не відшкодовується;

г) особою, яка на відповідній правовій підставі володіє транспортним засобом, механізмом тощо.

Тест №14

З урахуванням обставин справи суд може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати:

а) її в натурі або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі;

б) завдані збитки у повному обсязі;

в) моральну шкоду;

г) упущену вигоду та моральну шкоду.

Тест №15

Не відшкодовується шкода, завдана потерпілому внаслідок його:

а) умислу;

б) прямого умислу;

в) грубої необережності;

г) умислу і грубої необережності.

Тест №16

У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не працювала, розмір відшкодування визначається:

а) судом та не може перевищувати 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) виходячи з розміру мінімальної заробітної плати;

в) виходячи з розміру мінімальної заробітної плати;

г) виходячи з розміру середньої заробітної плати в України за попередній рік.

Тест №17

Середньомісячний заробіток (дохід) обчислюється за:

а) бажанням потерпілого за дванадцять або за три останні календарні місяці роботи, що передували ушкодженню здоров'я або втраті працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я;

б) три останні календарні місяці роботи, що передували ушкодженню здоров'я або втраті працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я;

в) бажанням потерпілого за шість або за два останні календарні місяці роботи, що передували ушкодженню здоров'я або втраті працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я;

г) шість календарних місяців роботи.

Тест №18

Якщо потерпілий на момент завдання йому шкоди не працював, його середньомісячний заробіток (дохід) обчислюється виходячи з його:

а) заробітку до звільнення;

б) звичайного розміру заробітної плати працівника його кваліфікації у цій місцевості;

в) заробітку до звільнення або звичайного розміру заробітної плати працівника його кваліфікації у цій місцевості;

г) середньої заробітної плати в України за попередній рік.

Тест №19

Шкода, завдана смертю потерпілого відшкодовується дитині:

а) довічно;

б) протягом п'яти років;

в) до досягнення нею вісімнадцяти років;

г) до досягнення нею шістнадцяти років.

Тест №20

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, здійснюється:

а) щомісячними платежами;

б) щоквартальними платежами;

в) щорічними платежами;

г) щодекадними платежами.

Тест №21

За наявності обставин, які мають істотне значення, та з урахуванням матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди, сума відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, здійснюється може бути виплачена одноразово, але не більш як за:

а) п'ять років наперед;

б) три роки наперед;

в) п'ять років;

г) один рік наперед.

Тест №22

Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню, якщо її завдано протягом встановлених

строків придатності товару, роботи (послуги), а якщо вони не встановлені, - протягом:

а) п'яти років;

б) десяти років від дня виготовлення товару, виконання роботи (надання послуги);

в) п'яти років від дня виготовлення товару, виконання роботи (надання послуги);

г) десяти років.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.008 с.)