Підрозділ 5.3. Транспортне експедирування 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підрозділ 5.3. Транспортне експедируванняТест №1

Договір транспортного експедирування - це договір, за яким:

а) одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату;

б) одна сторона (експедитор) зобов'язується за свій рахунок виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу;

в) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам;

г) одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Тест №2

Договір транспортного експедирування є:

а) консенсуальним, сплатним, двостороннім;

б) реальним, сплатним, одностороннім;

в) консенсуальним, безоплатним, двостороннім;

г) реальним, оплатним, двостороннім.

Тест №3

Договір транспортного експедирування укладається у:

а) письмовій формі та підлягає державній реєстрації;

б) письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

в) усній формі;

г) письмовій формі.

Тест №4

В якості додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу за договором транспортного експедирування може бути передбачено:

а) перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта;

б) зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення;

в) одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей;

г) все, зазначене в п. "а" - "в".

Тест №5

Клієнт повинен видати експедиторові для виконання його обов'язків:

а) нотаріально посвідчену копію договору;

б) рекомендаційний лист;

а) другий екземпляр договору;

б) довіреність.

Тест №6

Інших осіб до виконання обов'язків по договору транспортного експедирування має право залучити:

а) експедитор;

б) клієнт;

в) перевізник;

г) як клієнт, так і експедитор.

Тест №7

 

Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону в:

а) будь-який строк;

б) місячний строк;

в) розумний строк;

г) триденний строк.

Тест №8

Сторона, яка заявила про відмову від договору транспортного експедирування, зобов'язана відшкодувати другій стороні:

а) упущену вигоду;

б) моральну шкоду;

в) збитки та виплатити неустойку;

г) збитки, завдані їй у зв'язку із розірванням договору.

Підрозділ 5.4. Зберігання

Тест №1

Договір зберігання - це договір, за яким:

а) одна сторона (зберігай) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності;

б) особа, що здійснює зберігання на засадах підприємницької діяльності зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності;

в) товарний склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у схоронності;

г) фізична особа (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй іншою фізичною особою (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

Тест №2

Якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на складах загального користування договір зберігання є договором:

а) організаційним;

б) публічним;

в) умовним;

г) конфіденційним.

Тест №3

Сторонами договору зберігання є:

а) замовник і виконавець;

б) принципал і агент;

в) зберігач і поклажодавець;

г) виконавець і поклажодавець.

Тест №4

Договір зберігання між фізичними особами укладається у письмовій формі на суму, що перевищує у:

а) п'ятдесят і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;.

б) двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

в) двадцять і більше разів розмір мінімальної заробітної плати;

г) двадцять і більше разів розмір прожиткового мінімуму.

Тест №5

Договір зберігання, за яким зберігай зобов'язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений у:

а) письмовій формі та підлягає державній реєстрації;

б) письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

в) усній формі;

г) письмовій формі.

Тест №6

Якщо строк зберігання речі визначений моментом пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення, зберігач має право зі спливом звичайного за цих обставин строку зберігання вимагати від поклажодавця забрати цю річ в:

а) будь-який строк;

б) місячний строк;

в) розумний строк;

г) триденний строк.

Тест №7

Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов'язаний піклуватися про річ, як про:

а) чужу;

б) державну;

в) комунальну;

г) свою власну.

Тест №8

При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві:

а) здійснені ним витрати на зберігання речі;

б) неодержану зберігачем вигоду;

в) збитки, які виникли в зв'язку із зберіганням речі;

г) здійснені ним витрати на зберігання речі та неодержану зберігачем вигоду.

Тест №9

Професійний зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження речі, якщо не доведе, що це сталося внаслідок:

а) непереборної сили;

б) через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати;

в) умислу чи грубої необережності поклажодавця;

г) будь-якої з обставин, передбачених п. "а" - "в".

 

Тест №10

Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) речі, відшкодовуються зберігачем:

а) у розмірі суми, на яку знизилася її вартість

б) у розмірі її вартості;

в) у 50-процентному розмірі її вартості;

г) 80-процентному розмірі її вартості.

Тест №11

Зберігач зобов'язаний повернути річ на:

а) першу вимогу поклажодавця;

б) повторну вимогу поклажодавця;

в) першу вимогу поклажодавця на протязі трьох місяців;

г) повторну вимогу поклажодавця на протязі одного місяця.

Тест №12

Товарним складом є:

а) фізична чи юридична особа, яка зберігає товар;

б) юридична особа, яка зберігає товар та надає послуги, пов'язані зі зберіганням;

в) організація, яка зберігає товар та надає послуги, пов'язані зі зберіганням, на засадах підприємницької діяльності;

г) фізична чи юридична особа, яка надає послуги, пов'язані зі зберіганням, на засадах підприємницької діяльності.

Тест №13

Товарний склад є складом загального користування, якщо він зобов'язаний:

а) приймати на зберігання товари від будь-якої особи;

б) надає послуги, пов'язані зі зберіганням будь-якій особі;

в) приймати на зберігання цінні товари від будь-якої особи;

г) приймати .на зберігання товари від будь-якої повнолітньої фізичної особи.

Тест №14

Договір складського зберігання - це договір, за яким:

а) одна сторона (зберігай) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності;

б) особа, що здійснює зберігання на засадах підприємницької діяльності зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності;

в) товарний склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у схоронності;

г) товарний склад зобов'язується безоплатно зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у схоронності.

Тест №15

Договір складського зберігання, укладений складом загального користування, є:

а) установчим;

б) публічним;

в) конфіденційним;

г) організаційним.

Тест №16

Договір складського зберігання укладається у:

а) письмовій формі та підлягає державній реєстрації;

б) письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

в) усній формі;

г) письмовій формі.

Тест №17

Якщо товарний склад має право розпоряджатися речами, визначеними родовими ознаками, до відносин сторін застосовуються положення про договір:

а) купівлі-продажу;

б) ренти;

в) позики;

г) контрактації.

Тест №18

Витрати, пов'язані з оглядом речей, несе:

а) товарний склад;

б) поклажедавець;

в) сторона, яка вимагала огляду та перевірки;

г) органи місцевого самоврядування.

Тест №19

Якщо при поверненні товару він не був спільно оглянутий або перевірений товарним складом та поклажодавцем, поклажодавець має заявити про нестачу або пошкодження товару, які не могли бути виявлені при звичайному способі прийняття товару, - протягом:

а) трьох днів;

б) п'яти днів;

в) одного тижня;

г) одного місяця.

Тест №20

У разі виявлення пошкоджень товару склад зобов'язаний:

а) негайно скласти акт;

б) того ж дня повідомити про це поклажодавця;

в) на протязі-трьох днів скласти акт і повідомити про це поклажодавця;

г) негайно скласти акт і того ж дня повідомити про це поклажодавця.

Тест №21

Товарний склад на підтвердження прийняття товару видає:

а) складську квитанцію;

б) просте складське свідоцтво;

в) подвійне складське свідоцтво;

г) один із складських документів, передбачених п. "а" - "в".

Тест №22

Володілець лише заставного свідоцтва має право:

а) розпоряджатися товаром, що зберігається на товарному складі;

б) користуватися товаром, що зберігається на товарному складі;

в) застави на товар на суму відповідно до суми кредиту та процентів за користування ним;

г) взяти товар зі складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.

Тест №23

Варрантом є:

а) заставне свідоцтво;

б) складське свідоцтво;

в) складська квитанцію;

г) проста складська квитанція.

Тест №24

Договір зберігання речі у ломбарді є договором:

а) умовним;

б) безоплатним;

в) абстрактним;

г) публічним.

Тест №25

Договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної особи, оформляється видачею:

а) іменної квитанції;

б) касового чеку;

в) товарної накладної;

г) розписки.

Тест №26

Ціна речі, прийнятої ломбардом на зберігання визначається:

а) поклажодавцем;

б) ломбардом;

в) за домовленістю сторін;

г) оцінниками - третіми особами.

Тест №27

Може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після спливу:

а) одного року від дня закінчення строку договору зберігання;

б) одного місяця від дня закінчення строку договору зберігання;

в) шести місяців від дня закінчення строку договору зберігання;

г) трьох місяців від дня закінчення строку договору зберігання.

Тест №28

Укладення договору зберігання цінностей у банку засвідчується видачею банком поклажодавцеві:

а) іменного документа;

б) касового чеку;

в) товарної накладної;

г) розписки.

 

Тест №29

До договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються положення про:

а) майновий найм;

б) прокат;

в) ренту;

г) купівлю-продаж.

Тест №30

На підтвердження прийняття речі на зберігання до камери схову поклажодавцеві видається:

а) іменний документ;

б) касовий чек;

в) розписка;

г) номерний жетон.

Тест №31

Збитки, завдані поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речі, зданої до камери схову, відшкодовуються, з моменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування, протягом:

а) трьох днів;

б) доби;

в) дванадцяти годин;

г) трьох годи.

Тест №32

Якщо сторона не забрала річ у встановлені строки, камера схову зобов'язана зберігати її протягом:

а) одного місяця;

б) трьох місяців;

в) двох тижнів;

г) шести місяців.

Тест №33

Якщо зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності, такий договір є:

а) конфіденційним;

б) публічним;

в) установчим;

г) організаційним.

Тест №34

Прийняття автотранспортного засобу на зберігання посвідчується:

а) іменним документом;

б) касовим чеком;

в) розпискою;

г) квитанцією.

Підрозділ5.5. Доручення

Тест №1

Якщо одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії, то це є договором:

а) доручення;

б) ренти;

в) про надання послуг;

г) комісії.

Тест №2

Договір доручення є:

а) двостороннім, реальним;

б) одностороннім, консенсуальним;

в) двостороннім, консенсуальним;

г) одностороннім, реальним.

Тест №3

Сторонами договору доручення є:

а) замовник і виконавець;

б) принципал і агент;

в) комісіонер і комітент;

г) повірений -і довіритель.

Тест №4

Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки:

а) довірителя;

б) повіреного;

в) комітента;

г) довірителя і повіреного.

Тест №5

Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути:

а) правомірними та неконкретними;

б) правомірними, конкретними та здійсненними;

в) перспективними, правомірними та конкретними;

г) конкретними та здійсненними.

Тест №6

У разі якщо повірений відступив від змісту доручення, він повинен повідомити довірителя про допущені відступи від змісту доручення:

а) на протязі однієї доби;

б) на протязі трьох днів;

в) як тільки це стане можливим;

г) не протязі одного тижня.

Тест №7

Повірений зобов'язаний:

а) повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення;

б) після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення;

в) негайно передати довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення;

г) вчиняти дії, передбачені п. "а" - "в".

Тест №8

Якщо повірений діє як підприємець, сторона, яка відмовляється від договору, має повідомити другу сторону про відмову від договору не пізніш як за:

а) три місяці до його припинення;

б) один тиждень до його припинення;

в) два тижні;"

г) один місяць до його припинення.

Підрозділ 5.6. Комісія

Тест №1

Якщо одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента, то це є договором:

а) доручення;

б) ренти;

в) про надання послуг;

г) комісії.

Тест №2

Договір комісії є:

а) двостороннім, реальним, сплатним;

б) одностороннім, консенсуальним, безоплатним;

в) двостороннім, консенсуальним, сплатним;

г) одностороннім, реальним, сплатним.

Тест №3

Сторонами договору комісії є:

а) замовник і виконавець;

б) принципал і агент;

в) комісіонер і комітент;

г) повірений і довіритель.

Тест №4

За договором, укладеним комісіонером з третіми особами права та обов'язки виникають у:

а) комісіонера;

б) комітента;

в) комісіонера і комітента субсидіарно;

г) комісіонера і комітента солідарно.

Тест №5

Якщо договором комісії розмір плати не визначений, вона визначається:

а) комісіонером;

б) комітентом;

в) виходячи із звичайних цін за такі послуги;

г) за угодою між комісіонером та комітентом.

Тест №6

Вступати у відносини з субкомісіонером комітент:

а) має право в будь-яких випадках;

б) має право, в силу закону;

в) не має права без згоди комісіонера;

г) має право, якщо його дії принесли збитки.

Тест №7

Комісіонер відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного з нею за рахунок комітента:

а) коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи;

б) в будь-якому випадку;

в) у випадках, передбачених договором;

г) коли субкомісіонер обирав цю особу;

Тест №8

Комісіонер повинен повідомити комітента про допущені відступи від його вказівок:

а) на протязі десяти днів;

б) як тільки це стане можливим;

в) на протязі трьох днів;

г) на протязі п'яти днів.

Тест №9

Майно, придбане комісіонером є власністю:

а) комітента;

б) комісіонера;

в) третіх осіб;

г) комісіонера та комітента.

Тест №10

Для забезпечення своїх вимог за договором комісії комісіонер має право:

а) утримати паспорт комітента;

б) притримати річ, яка має бути передана комітентові;

в) здати в заставу річ, яка має бути передана комітентові;

г) утримати завдаток і статутні документи комітента.

Тест №11

 

Комітент, який має заперечення щодо звіту комісіонера, повинен повідомити його про це:

а) протягом двох тижнів від дня отримання звіту;

б) протягом тридцяти днів від дня отримання звіту;

в) в будь-який час;

г) протягом одного місяця.

Тест №12

Комітент зобов'язаний:

а) прийняти від комісіонера все належно виконане за договором комісії;

б) оглянути майно, придбане для нього комісіонером;

в) негайно повідомити комісіонера про виявлені у цьому майні недоліки;

г) вчинити все, передбачене п. "а" - "в".

Тест №13

Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за:

а) два тижні;

б) п'ятнадцять днів;

в) два місяці:

г) тридцять днів.

Тест №14

У разі відмови комітента від договору комісії комісіонер має право на відшкодування:

а) упущеної вигоди;

б) витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору;

в) збитків та виплату неустойку;

г) моральної шкоди.

Тест №15

Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору не пізніше ніж за:

а) два тижні;

б) п'ятнадцять днів;

в) два місяці.

г) тридцять днів.

Підрозділ5.7. Управління майном

Тест №1

Договір управління майном - це договір, за яким:

а) одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента;

б) одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача);

в) одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) безстрокове майно в управління, а друга сторона зобов'язується здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача);

г) одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

Тест №2

Сторонами договору управління майном є:

а) замовник і виконавець;

б) принципал і агент;

в) установник управління і управитель;

г) установник управління і вигодонабувач.

Тест №3

Договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права:

а) власності;

б) довірчої власності на отримане в управління майно;

в) користування отриманим в управління майно;

г) довірчого користування отриманим в управління майно;

Тест №4

Предметом договору управління майном можуть бути:

а) грошові кошти в національній валюті;

б) підприємство як єдиний майновий комплекс;

в) структурні підрозділи підприємств;

г) грошові кошти в іноземній валюті.

Тест №5

Договір управління майном укладається у:

а) письмовій формі;

б) усній формі;

в) письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

г) письмовій формі і підлягає реєстрації в органах державної влади.

Тест №6

Договір управління нерухомим майном укладається у:

а) письмовій формі;

б) усній формі;

в) письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

г) письмовій формі і підлягає реєстрації в органах державної влади.

Тест №7

Якщо власником майна є фізична особа, місце перебування якої невідоме або її визнано безвісно відсутньою, установником управління є:

а) орган опіки та піклування;

б) близькі родичі;

в) спадкоємці першої черги;

г) орган місцевого самоврядування.

Тест №8

Управителем може бути:

а) орган місцевого самоврядування; б)вигодонабувач;

в) орган державної влади;

г) суб'єкт підприємницької діяльності.

Тест №9

Вигоди від майна, що передане в управління, належать:

а) установникові управління;

б) управителю;

в) третім особам;

г) вигодонабувачу.

Тест №10

Істотними умовами договору управління майном є:

а) перелік майна, що передається в управління;

б) розмір плати за управління майном;

в) форма плати за управління майном;

г) все, передбачене п. "а" - "в".

 

Тест №11

Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається укладеним:

а) на п'ять років;

б) безстрокове;

в) на десять років;

г) на три роки.

Тест №12

У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення договору управління майном після закінчення його строку договір вважається продовженим на:

а) на п'ять років;

б) на десять років;

в) на один рік;

г) такий самий строк;

Тест №13

Управитель, який не виявив при управлінні майном належної турботливості про інтереси установника управління або вигодонабувача, зобов'язаний відшкодувати установникові управління:

а) упущену вигоду; б)завдані збитки;

в) упущену вигоду та завдані збитки;

г) моральну шкоду.

Тест №14

У разі відмови однієї сторони від договору управління майном вона повинна повідомити другу сторону про це за:

а) один місяць до припинення договору;

б) три місяці до припинення договору;

в) шість місяців до припинення договору;

г) два тижні до припинення договору.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.01 с.)