Розділ 7. Зобов'язання, що виникають із розпорядження майновими правами інтелектуальної власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 7. Зобов'язання, що виникають із розпорядження майновими правами інтелектуальної власностіПідрозділ 7.1. Договори щодо розпорядженням майновими правами інтелектуальної власності

Тест №1

Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не здійснюється на підставі таких договорів:

а) банківського вкладу;

б) ліцензійний договір;

в) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

г) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Тест №2

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у:

а) усній формі;

б) письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

в) письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;

г) письмовій формі.

Тест №3

Якщо ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері, то така ліцензія називається:

а) одиничною;

б) виключною;

в) надзвичайною;

г) невиключною.

Тест №4

Якщо ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері, то така ліцензія називається:

а) одиничною;

б) виключною;

в) надзвичайною;

г) невиключною.

Тест №5

Якщо ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері, то така ліцензія називається:

а) одиничною;

б) виключною;

в) надзвичайною;

г) невиключною.

Тест №6

Договором, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін, називається:

а) ліцензійним договором;

б) субліцензійним договором;

в) договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

г) договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Тест №7

Сторонами ліцензійного договору є:

а) замовник і виконавець;

б) творець і замовник;

в) ліцензіар і ліцензіат;

г) правоволоділець і користувач.

 

Тест №8

Якщо інше не встановлено ліцензійним договором вважається, що за ліцензійним договором надається:

а) одинична ліцензія;

б) виключна ліцензія;

в) надзвичайна ліцензія;

г) невиключна ліцензія.

Тест №9

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на:

а) десять років;

б) п'ять років;

в) три роки;

г) один рік.

Тест №10

Затверджувати типові ліцензійні договори може (уть):

а) органи місцевого самоврядування;

б) Кабінет Міністрів України;

в) уповноважені відомства;

г) уповноважені відомства або творчі спілки.

Тест №11

Договором, за яким одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк, називається:

а) ліцензійним договором;

б) субліцензійним договором;

в) договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

г) договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Тест №12

Сторонами договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності є:

а) замовник і виконавець;

б) правовелоділець і користувач;

в) ліцензіар і ліцензіат;

г) творець і замовник.

Підрозділ7.2. Договір комерційної консесії

Тест №1

Договором, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг, називається договором:

а) виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

б) комерційної концесії;

в) про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

г) оренди.

Тест №2

Договір комерційної концесії є:

а) консенсуальним, сплатним, двостороннім;

б) реальним, сплатним, одностороннім;

в) консенсуальним, сплатним, одностороннім;

г) реальним, сплатним, двостороннім.

Тест №3

Сторонами договору комерційної концесії є:

а) замовник і виконавець;

б) правоволоділець і користувач;

в) ліцензіар і ліцензіат;

г) творець і замовник.

Тест №4

Договір комерційної концесії укладається у:

а) усній формі;

б) письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

в) письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;

г) письмовій формі.

Тест №5

Правоволоділець за договором комерційної концесії зобов'язаний:

а) забезпечити державну реєстрацію договору;

б) надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

в) контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії;

г) вчиняти всі дії, передбачені п. "а" - "в".

Тест №6

За вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем несе відповідальність:

а) користувач;

б) правоволоділець;

в) правоволоділець солідарне з користувачем;

г) правоволоділець субсидіарно з користувачем.

Тест №7

За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) право володільця не се відповідальність:

а) користувач;

б) правоволоділець;

в) правоволоділець солідарно з користувачем;

г) правоволоділець субсидіарно з користувачем.

Тест №8

Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону:

а) в будь-який час;

б) за три місяці;

в) не менш як за три місяці;

г) не менш як за шість місяців.

Тест №9

Договір комерційної концесії припиняється у разі:

а) припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;

б) оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом);

в) санації право володільця;

г) наявності підстав, передбачених п. "а" - "б".

Розділ 8. Зобов'язання, що виникають із спільної діяльності

Підрозділ 8.1. Спільна діяльність

Тест №1

Договір про спільну діяльність — це догововір, за яким:

а) сторони (учасники) беруть обов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети;

б) сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові;

в) сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти, в тому числі і із створенням юридичної особи для досягнення будь-якої мети;

г) юридичні особи беруть обов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.

Тест №2

Договір про спільну діяльність укладається у:

а) усній формі;

б) письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

в) письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;

г) письмовій .формі.

Тест №3

Договір простого товариства — це догововір, за яким:

а) сторони (учасники) беруть обов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети;

б) сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові;

в) сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти, в тому числі і із створенням юридичної особи для досягнення будь-якої мети;

г) юридичні особи беруть обов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.

Тест №4

Договір простого товариства є:

а) консенсуальним, сплатним, двостороннім;

б) реальним, безоплатним, одностороннім;

в) консенсуальним, безоплатним, одностороннім;

г) реальним, сплатним, двостороннім.

Тест №5

Якщо договір простого товариства не пов'язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними зобов'язаннями усім своїм майном:

а) пропорційно вартості його вкладу у спільне майно;

б) за угодою між учасниками;

в) порівну;

г) відповідно до вкладу кожного учасника в результат їх спільної діяльності.

Тест №6

За спільними зобов'язаннями, що виникли не з договору, учасники відповідають:

а) в порядку регресу;

б) субсидіарно;

в) солідарне;

г) свої часткою вкладу у спільну справу.

Тест №7

Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється:

а) відповідно до вкладу кожного учасника в результат їх спільної діяльності;

б) за угодою між учасниками;

в) порівну; •

г) пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно.

Тест №8Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.009 с.)