Розділ 3. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з передачеюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 3. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з передачеюМайна у користування

Підрозділ 3.1. Найм (оренда)

Тест №1

Договір найму - це договір, за яким:

а) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк;

б) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у власність за плату на певний строк;

в) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у власність безоплатно на певний строк;

г) наймодавець зобов'язується безоплатно та довічно передати наймачеві майно у користування.

Тест №2

Предметом договору найму може бути:

а) будь-яка річ, яка визначена родовими ознаками;

б) річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка не зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні;

в) річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні;

г) річ, яка визначена родовими ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні.

Тест №3

Договір найму є:

а) двостороннім, сплатним та консенсуальним;

б) одностороннім, безоплатним та консенсуальним;

в) двостороннім, безоплатним та реальним;

г) одностороннім, сплатним та реальним.

Тест №4

Плата за користування майном може вноситися:

а) у грошовій формі;

б) у грошовій формі і іноземній валюті;

в) за вибором сторін у грошовій або натуральній формі;

г) за вибором наймача у грошовій або натуральній формі.

Тест №5

Право передання майна у найм має:

а) особа, яка користується річчю;

б) власник речі або особа, якій належать майнові права;

г) власник речі за наявності згоди фонду комунального майна;

д) власник речі, а у випадку, коли вартість речі не перевищує 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - також і особа, яка користується річчю.

Тест №6

Якщо інше не встановлено договором плата за користування майном вноситься:

а) щоквартально;

б) щодекадне;

в) не рідше 6. разів в один рік;

г) щомісячно.

Тест №7

Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається укладеним на:

а) один рік;

б) невизначений строк;

в) на три роки;

г) на шість місяців.

 

Тест №8

Якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором, за відсутності заперечень наймодавця протягом:

а) трьох місяців;

б) одного місяця;

в) шести місяців;

г) одного року.

Тест №9

Якщо наймодавець не передає наймачеві майно, наймач має право:

а) відмовитися від договору найму без відшкодування завданих йому збитків.

б) вимагати від наймодавця передання майна і відшкодування збитків, завданих затримкою;

в) відмовитися від договору найму і вимагати відшкодування завданих йому збитків;

г) за своїм вибором вчиняти дії, передбачені в п. "б" - "в".

Тест №10

Якщо у речі, яка була передана наймачеві з гарантією якості, виявляться недоліки, що перешкоджають її використанню відповідно до договору, наймач має право вимагати:

а) заміни речі, якщо це можливо;

б) відповідного зменшення розміру плати за користування річчю;

в) безоплатного усунення недоліків речі або відшкодування витрат на їх усунення; розірвання договору і відшкодування збитків, які були йому завдані;

г) за своїм вибором вчинення дій, передбачені в п. "а" - "в".

Тест №11

Строк договору піднайму:

а) повинен дорівнювати строку договору найму;

б) не може перевищувати строку договору найму;

в) не може перевищувати половини строку договору найму;

г) не може перевищувати трьох місяців.

Тест №12

Поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться:

а) наймачем;

б) наймодавцем;

в) спільно наймачем і наймодавцем;

г) наймачем тільки у разі, коли вартість ремонту речі перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Тест №13

Наймач, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору найму на новий строк, зобов'язаний повідомити про це наймодавця:

а) на протязі 10 днів після спливу строку договору найму;

б) у 10-денний строк до спливу строку договору найму;

в) до спливу строку договору найму у строк, встановлений договором;

г) в день закінчення строку договору найму.

Тест №14

Поліпшити річ, яка є предметом договору найму, наймач може:

а) за власної ініціативи;

б) лише за згодою наймодавця;

в) лише за згодою наймодавця у разі, якщо вартість речі перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

г) лише за згодою наймодавця, за виключенням предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку.

Тест №15

Наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом:

а) трьох місяців підряд;

б) одного місяця;

в) шести місяців підряд;

г) дванадцяти місяців підряд.

Тест №16

Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо:

а) наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі;

б) наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі;

в) наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі; наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов'язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача;

г) в будь-якому з випадків, передбачених в п. "а" - "в".

Тест №17

До вимог про відшкодування витрат на поліпшення речі застосовується позовна давність в:

а) один рік;

б) три роки;

в) шість місяців;

г) три місяці.

Тест №18

Договір прокату є договором:

а) умовним;

б) конфіденційним;

в) організаційним;

г) приєднання.

Тест №19

Договір прокату є договором:

а) організаційним;

б) публічним;

в) умовним;

г) конфіденційним.

Тест №20

Предметом договору прокату є:

а) нерухоме річ;

б) цілісний майновий комплекс;

в) рухома річ, яка використовується для задоволення побутових невиробничих потреб;

г) рухома річ, яка використовується для виробничих потреб.

Тест №21

Капітальний і поточний ремонт речі за договором прокату здійснює:

а) наймач;

б) наймодавець;

в) спільно наймач та наймодавець;

г) наймач, за законом, з оплатою вартості ремонту наймодавцем.

Тест №22

Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються:

а) постановою Кабінету Міністрів України;

б) законом;

в) актами Державного комітету України по земельних ресурсах;

г) актами органів місцевого самоврядування.

Тест №23

Договір найму капітальної споруди укладається у:

а) письмовій формі;

б) письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням;

в) письмовій формі, а в усній - тільки у випадках, передбачених актами цивільного законодавства;

г) будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Тест №24

Нотаріальному посвідченню підлягає:

а) договір найму будівлі строком на один рік і більше;

б) договір найму будівлі строком понад один рік;

в) будь-який договір найму будівлі;

г) договір найму будівлі строком на три роки і більше.

Тест №25

Обчислення строку договору найму будівлі починається з моменту:

а) укладення договору найму;

б) передання. наймачеві будівлі;

в) внесення плати по договору найму;

г) наступного дня після укладення договору найму.

Тест №26

Договір найму транспортного засобу укладається у:

а) письмовій-формі та підлягає державній реєстрації;

б) письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням;

в) письмову формі, а в усній - тільки у випадках, передбачених актами цивільного законодавства;

г) письмовій формі.

Тест №27

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи укладається у:

а) усній формі;

б) письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням;

в) письмовій формі та підлягає державній реєстрації;

г) письмовій формі.

Тест №28

Витрати зі сплатою податків та інших платежів:

а) несе наймач;

б) несе наймодавець;

в) несуть в рівних частках наймач та наймодавець;

г) несе наймач, за законом, з подальшою оплатою наймодавцем.

Тест №29

Шкоду, завдану іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу несе:

а) несе наймач, за законом, з подальшою оплатою наймодавцем;

б) несе наймач;

в) несуть в рівних частках наймач та наймодавець;

г) несе наймодавець.

Тест №30

Екіпаж транспортного засобу, переданого у найм з екіпажем:

а) припиняє трудові відносини з наймодавцем;

б) не припиняє трудових відносин з наймодавцем;

в) припиняє трудові відносини з наймодавцем, тільки в разі якщо наймач є державним або комунальним підприємством;

г) припиняє трудові відносини з наймодавцем, тільки в разі якщо договір найму транспортного засобу укладений на один рік і більше.

Тест №31

До договору лізингу застосовуються загальні положення про:

а) купівлю-продаж;

б) ренту;

в) постачання;

г) найм.

Тест №32

Предметом договору лізингу може бути:

а) неспоживна річ, визначена родовими ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів;

б) земельні ділянки;

в) споживна річ;

г) неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

Тест №33

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу несе:

а) постачальник;

б) лізингоодержувач;

в) лізингодавець;

г) лізингоодержувач, за законом, з подальшим відшкодуванням лізингодавцем.

Підрозділ 3.2. Найм (оренда) житла

Тест №1

Договір найму житла укладається у:

а) усній формі;

б) письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням;

в) письмовій формі та підлягає державній реєстрації;

г) письмовій формі.

Тест №2

Сторонами у договорі найму житла можуть бути:

а) фізичні та юридичні особи;

б) тільки фізичні особи;

в) повнолітні фізичні особи;

г) фізичні та некомерційні юридичні особи.

Тест №3

Плату за комунальні послуги зобов'язаний(і):

а) самостійно вносити наймач;

б) самостійно вносити наймодавець;

в) спільно вносити наймач і наймодавець;

г) наймодавець, з подальшим відшкодуванням наймачем.

Тест №4

Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, мають право вселити у житло інших осіб для постійного проживання у ньому за:

а) їхньою взаємною згодою;

б) згодою наймодавця;

в) їхньою взаємною згодою та за згодою наймодавця;

г) згодою органів місцевого самоврядування.

Тест №5

Тимчасове проживання у помешканні іншої особи (осіб) без стягнення плати за користування житлом можуть дозволити:

а) наймодавець;

б) наймач та будь-яка з осіб, яка постійно проживає разом з ним;

в) наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, за їхньою взаємною згодою та з попереднім повідомленням наймодавця;

г) наймач з попереднім повідомленням органів місцевого самоврядування.

Тест №6

Поточний ремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний (і) здійснювати:

а) наймач;

б) наймодавець;

в) спільно наймач і наймодавець;

г) наймач тільки у разі, коли вартість ремонту не перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Тест №7

Капітальний ремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний (і) здійснювати:

а) наймач;

б) наймодавець;

в) спільно наймач і наймодавець;

г) наймач, за законом, з наступною оплатою вартості ремонту наймодавцем.

Тест №8

Якщо строк внесення плати за користування житлом не встановлений договором, наймач вносить її:

а) щоквартально;

б) щодекадне;

в) не рідше 6 разів в один рік;

г) щомісячно.

Тест №9

Якщо у договорі найму житла строк не встановлений, договір вважається укладеним:

а) безстрокове;

б) на п'ять років;

в) на десять років;

г) на один рік.

Тест №10

Наймодавець може запропонувати наймачеві укласти новий договір найму житла на таких самих або інших умовах чи попередити наймача про відмову від укладення договору на новий строк:

а) не пізніше ніж за три місяці до спливу строку договору найму;

б) в будь-який час;

в) не пізніше ніж за шість місяці до спливу строку договору найму;

г) за один місяць до спливу строку договору найму.

Тест №11

На певний строк частину або все найняте помешкання у користування піднаймачеві має право передати:

а) наймач за згодою членів його сім'ї;

б) наймодавець;

в) наймач;

г) наймач за згодою наймодавця.

Тест №12

Строк договору піднайму житла:

а) повинен дорівнювати строку договору найму;

б) не може перевищувати строку договору найму;

в) не може перевищувати половини строку договору найму;

г) не може перевищувати трьох місяців.

Тест №13

Наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за:

а) один рік;

б) десять днів;

в) шість місяців;

г) три місяці.

Тест №14

Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі:

а) руйнування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає;

б) невнесення наймачем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковому наймі - понад два рази;

в) псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає;

г) будь-якої із обставин, передбачених п. "а" - "в".

Тест №15

За рішеннямсуду наймачеві може бути наданий строк для відновлення житла не більше:

а) одного року;

б) трьох років;

в) п'яти років;

г) шести місяців.

Тест №16

У разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім'ї, наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше ніж за:

а) два місяці;

б) три місяці;

в) десять днів;

г) шість місяців.

Підрозділ 3.3. Позичка

Тест №1

 

Договір позички - це договір, за яким:

а) позичкодавець оплатно передає або зобов'язується передати користувачеві другій стороні річ для користування протягом встановленого строку;

б) позичкодавець безоплатно передає або зобов'язується передати користувачеві другій стороні річ для користування протягом встановленого строку;

в) позичкодавець безоплатно передає або зобов'язується передати користувачеві другій стороні нерухоме майно для користування протягом встановленого строку;

г) позичкодавець передає користувачеві другій стороні річ у власність.

Тест №2

До договору позички застосовуються положення про:

а) найм;

б) купівлю-продаж;

в) контрактацію;

г) найм житла.

Тест №3

Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може укладатися:

а) тільки у письмовій формі;

б) усній формі;

в) тільки у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

г) тільки у письмовій формі з подальшою реєстрацією в органах місцевого самоврядування.

Тест №4

У письмовій формі договір позички укладається між:

а) юридичною та фізичною особою;

б) фізичними особами;

в) фізичними особами щодо речей побутового призначення;

г) фізичними особами та державними юридичними особами.

Тест №5

Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається у:

а) письмовій формі;

б) усній формі;

в) письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

г) письмовій формі з подальшою реєстрацією в органах місцевого самоврядування.

Тест №6

За договором позички користувач зобов'язаний:

а) користуватися річчю за її призначенням або відповідно до мети, визначеної у договорі;

б) користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено договором;

в) повернути річ після закінчення строку договору в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання;

г) вчиняти всі дії, передбачені п. "а" - "в".

Тест №7

Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення речі у разі, якщо:

а) у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому;

б) користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору;

в) річ самочинно передана у користування іншій особі; в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути знищена або пошкоджена;

г) має місце будь-яка із обставин, передбачених п. "а" - "в".Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.007 с.)