Підрозділ 1.2. Загальні положення про договір 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підрозділ 1.2. Загальні положення про договірТест №1

Договором є:

а) домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків;

б) домовленість двох сторін, спрямована на припинення цивільних обов'язків;

в) домовленість двох юридичних осіб, спрямована на встановлення цивільних прав;

г) домовленість двох або більше сторін, спрямована на одержання прибутку.

Тест №2

Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків є:

а) зобов'язанням;

б) акцептом;

в) правочином;

г) договором.

 

Тест №3

Договір вважається одностороннім, якщо:

а) тільки одна сторона має права і обов'язки;

б) одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони;

в) кожна із сторін має одночасно і права, і обов'язки

г) одній стороні належать права і обов'язки, а іншій - тільки обов'язки.

Тест №4

Договір вважається двостороннім, якщо:

а) тільки одна сторона має права і обов'язки;

б) одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони;

в) правами та обов'язками наділені обидві сторони договору;

г) одній стороні належать права і обов'язки, а іншій — тільки обов'язки.

Тест №5

Публічним договором є договір, в якому:

а) умови встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому;

б) одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться;

в) споживчий кооператив взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожному, хто до нього звернеться;

г) одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, а сторона, що звернулась взяла на себе безоплатно прийняти товар, виконані роботи та надані послуги.

Тест №6

Договором приєднання є договір:

а) умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому;

б) сторони якого зобов'язуються протягом певного строку укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором;

в) в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться;

г) сторони якого - підприємці зобов'язуються протягом певного строку укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених державою.

Тест №7

Договір, в якому боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок не кредитору, а іншій особі, називається:

а) попереднім договором;

б) договором приєднання;

в) публічним договором;

г) договором на користь третьої особи.

Тест №8

Договір є укладеним, якщо сторони:

а) в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору;

б) досягли згоди з усіх умов договору;

в) досягли згоди з ціни договору;

г) за пропозицією держави, в якій вказаний строк для відповіді, не відповіли на протязі цього строку.

Тест №9

Договір укладається:

а) тільки у письмову формі;

б) тільки у письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням;

в) у письмову формі, а в усній - тільки у випадках, передбачених актами цивільного законодавства;

б) у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Тест №10

Пропозиція, направлена однієї стороною іншій з метою укладення договору, називається:

а) акцептом;

б) офертою;

в) реституцією;

г) віндикацією.

Тест №11

Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття називається:

а) акцептом;

б) офертою;

в) реституцією;

г) віндикацією.

Тест №12

Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію:

а) заявила про її прийняття на протязі десяти днів;

б) не відповіла на протязі десяти днів;

в) негайно заявила про її прийняття на протязі одного місяця;

г) негайно заявила про її прийняття.

Тест №13

Розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування вирішуються:

а) судом;

б) органами державної влади;

в) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;

г) можуть бути вирішені судом у випадках, встановлених за домовленістю сторін або законом.

Тест №14

Договір може бути розірваний, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання:

а) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

б) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

в) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона;

г) за одночасної наявності умов, передбачених в п. "а" - "в".

Розділ 2. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з передачею

Майна у власність

Підрозділ 2.1. Купівля-продаж

Тест №1

Договір купівлі-продажу - це договір про:

а) сплатну передачу майна у володіння;

б) сплатну передачу майна у власність;

в) безоплатну передачу майна у власність;

г) сплатну передачу майна у користування.

Тест №2

Договір купівлі-продажу є договором:

а) обов'язковим;

б) установчим;

в) реальним;

г) консенсуальним.

Тест №3

Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації договір купівлі-продажу:

а) земельної ділянки;

б) автомобіля;

в) товару вартість якого перевищує 1000 грн.;

г) підакцизних товарів.

Тест №4

Право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить:

а) користувачу товару;

б) фізичним особам;

в) власникові товару;

г) підприємствам роздрібної торгівлі.

Тест №5

У разі вилучення за рішеннямсуду товару у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу товару, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець:

а) мав можливість знати про наявність цих підстав;

б) не знав або не міг знати про наявність цих підстав;

в) знав про наявність цих підстав;

г) повинен був знати про наявність цих підстав.

Тест №6

Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

а) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов'язок продавця доставити товар;

б) передачі покупцем грошей продавцеві;

в) коли сторони домовились про купівлю-продаж товару;

г) коли сторони уклали договір купівлі-продажу товару в письмовій формі.

Тест №7

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту:

а) передання йому товару;

б) укладення договору купівлі-продажу;

в) коли оплачений товар залишений у продавця для ідентифікації;

г) оплати вартості товару покупцем.

Тест №8

Гарантійний строк починається з моменту:

а) оплати ціни товару покупцем;

б) передання товару покупцеві;

в) початку використання покупцем купленого товару;

г) укладення .договору купівлі-продажу.

Тест №9

Строк придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з дня його:

а) виготовлення;

б) укладення-договору купівлі-продажу;

в) початку використання покупцем купленого товару;

г) передання товару покупцеві.

Тест №10

Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця:

а) пропорційного зменшення ціни;

б) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

в) відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

г) здійснення покупцем за своїм вибором однієї із дій, вказаних в п. "а" - "в".

Тест №11

Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах:

а) трьох років від дня передання товару покупцеві;

б) десяти років від дня початку використання покупцем купленого товару;

в) двох років від дня передання товару покупцеві;

г) двох років від дня виготовлення товару.

Тест №12

Покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом:

а) 3 років;

б) строку, встановленого товариством по захисту прав споживачів;

в) строку користування товаром;

г) строку придатності товару.

Тест №13

До вимог у зв'язку з недоліками проданого товару:

а) застосовується позовна давність в три роки;

б) застосовується позовна давність в один рік;

в) позовна давність не застосовується;

г) застосовується позовна давність тривалістю строку придатності товару.

 

Тест №14

 

У разі передання некомплектного товару покупець має право вимагати від продавця за своїм вибором:

а) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;

б) відмовитися від договору;

в) доукомплектування товару в розумний строк.

г) вимагати повернення сплаченої грошової суми

Тест №15

Покупець зобов'язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товар:

а) на протязі 15 днів;

б) у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства;

в) у будь-який строк;

г) на протязі 3 місяців.

Тест №16

Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою:

а) органами місцевого самоврядування;

б) товариством по захисту прав споживачів;

в) управлінням споживчого ринку;

г) у договорі купівлі-продажу.

Тест №17

Покупець зобов'язаний оплатити товар:

а) на протязі 15 днів після прийняття товаророзпорядчих документів;

б) після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього;

в) за 15 днів до його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього;

г) в строки, передбачені актами цивільного законодавства.

Тест №18

Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є:

а) ціна товару;

б) порядок платежів;

в) строки і розміри платежів;

г) всі умови, передбачені в п. "а" - "в".

Тест №19

Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним:

а) обов'язковим;

б) організаційним;

в) конфіденційним;

г) публічним.

Тест №20

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для:

а) особистого використання;

б) домашнього використання;

в) іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю;

г) використання, передбаченого в п. "а" - "в".

Тест №21

Договір купівлі-продажу товару за зразком є виконаним з моменту:

а) доставки товару у місце, встановлене договором;

б) видачі продавцем покупцю товарного чеку;

в) оплати товару покупцем;

г) його укладення.

Тест №22

Пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, якщо вона містить усі істотні умови договору є:

а) акцептом;

б) реституцією;

в) віндикацією;

г) публічною офертою.

Тест №23

Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту:

а) одержання товару покупцем;

б) оплати товару покупцем;

в) придбання покупцем знака оплати товару;

г) вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару.

Тест№24

Непродовольчий товар неналежної якості покупець має право обміняти на аналогічний товар протягом:

а) чотирнадцяти днів;

б) трьох місяців;

в) одного року;

г) десяти днів.

Тест №25

У разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару покупець має право:

а) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;

б) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;

в) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни або відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми:

г) вчиняти за своїм вибором вчиняти дії, передбачені в п. "а" - "в". право за своїм вибором.

 

Тест №26

 

Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом:

а) одного року;

б) трьох місяців;

в) чотирнадцяти днів;

г) десяти днів.

Тест №27

За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі:

а) одного відсотка вартості товару;

б) подвійної облікової ставки Національного банку України;

в) трьох відсотків вартості товару;

г) індексу інфляції.

Тест №28

Шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю у зв'язку з придбанням товару неналежної якості, відшкодовується:

а) Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку;

б) продавцем або виготовлювачем товару;

в) Фондом соціального захисту інвалідів;

г) органами метрології та сертифікації.


Тест №29

Договір, за яким продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму, називається договором:

а) поставки;

б) роздрібної купівлі-продажу;

в) контрактації;

г) міни.

Тест №30

До договору поставки застосовуються загальні положення про:

а) перевезення;

б) купівлю-продаж;

в) контрактацію;

г) міну.

Тест №31

Договір, за яким виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору, називається договором:

а) поставки сільськогосподарської продукції;

б) роздрібної купівлі-продажу;

в) контрактації сільськогосподарської продукції;

г) міни.

Тест №32

До договору поставки застосовуються загальні положення про:

а) перевезення;

б) купівлю-продаж;

в) підряд;

г) міну.

Тест №33

До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про:

а) перевезення;

б) купівлю-продаж;

в) підряд;

г) міну.

Тест №34

Договір міни є:

а) сплатним та обов'язковим;

б) взаємним, безоплатним та реальним;

в) консенсуальним, взаємним та сплатним;

г) безоплатним та організаційним.

Тест №35

До договору міни застосовуються загальні положення про:

а) купівлю-продаж;

б) договір поставки;

в) договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання;

г) договори, передбачені п. "а" - "в".

Підрозділ2.2. Дарування

Тест №1

Дарування — це договір:

а) що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового характеру;

б) до якому дарувальник передає або зобов'язується передати в майбутньому обдаровуваному безоплатно дарунок у власність;

в) що передбачає узгодження волі дарувальника та обдаровуваного;

г) що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію немайнового характеру.

Тест №2

Договір дарування є:

а) консенсуальним;

б) реальним;

в) організаційним;

г) установчим.

Тест №3

Договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення:

а) повинен укладатися у письмовій формі;

б) може бути укладений усно;

в) повинен укладатися у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;

г) повинен укладатися у письмовій формі і підлягає реєстрації в органах місцевого самоврядування.

Тест №4

Не може бути стороною у договорі дарування:

а) держава Україна;

б) Автономна Республіка Крим;

в) структурний підрозділ підприємства;

г) територіальна громада.

Тест №5

Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту:

а) коли сторони домовились про дарування;

б) коли пройшло 10 днів після його прийняття;

в) його прийняття;

г) коли сторони уклали договір дарування в письмовій формі.

Тест №6

У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов'язаний:

а) повернути дарунок у натурі;

б) повернути аналогічнй річ;

в) оплатити вартість дарунку;

г) повернути дарунок у натурі і всі доходи, одержані від її використання.

Тест №7

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний:

а) завдав публічну образу дарувальнику;

б) вчинив господарський злочин;

в) умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;

г) вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей.

Тест №8

До вимог про розірвання договору дарування:

а) застосовується позовна давність в один рік;

б) позовна давність не застосовується;

в) застосовується позовна давність в три роки;

г) позовна давність залежить від виду майна, яке було предметом дарування.

Тест №9

До договору про пожертву застосовуються положення про договір:

а) ренти;

б) купівлі-продажу;

в) дарування;

г) міни.

Тест №10

Якщо використання пожертви за призначенням виявилося неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише:

а) за згодою пожертвувача;

б) за рішенням суду в разі смерті пожертвувача - фізичної особи;

в) за рішенням суду в разі ліквідації пожертвувача - юридичної особи;

г) в будь-якому випадку, передбаченому в п. "а" — "в".

Підрозділ 2.3. Рента

Тест №1

Договір ренти - це договір, за яким:

а) одержувач ренти передає платникові ренти у користування майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі;

б) платник ренти зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі;

в) одержувач ренти передає платникові ренти у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі;

г) одержувач" ренти передає платникові ренти у власність майно.

Тест №2

Договір ренти є договором:

а) консенсуальним;

б) реальним;

в) одностороннім;

г) організаційним.

Тест №3

Договір застави нерухомого майна укладається в:

а) усній формі;

б) письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

в) письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;

г) простій письмовій формі.

Тест №4

Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо переданий майна застосовуються загальні положення про:

а) ренту;

б) контрактацію;

в) купівлю-продаж;

г) дарування.

Тест №5

Якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошовусуму, розмір ренти встановлюється у розмірі:

а) облікової ставки Національного банку України;

б) подвійної облікової ставки Національного банку України, якщо більший розмір не встановлений договором ренти;

в) ломбардної ставки Національного банку України;

г) подвійного індексу інфляції за попередній рік.

Тест №6

Рента виплачується після закінчення кожного:

а) календарного кварталу;

б) календарного місяця;

в) фінансового року;

г) календарного року.

Тест №7

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у разі, якщо:

а) платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як на один рік;

б) платник безстрокової ренти порушив свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти;

в) платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ним ренти у розмірі і в строки, що встановлені договором;

г) наявна будь-яка із обставин, передбачених в п. "а" - "в".

Тест №8

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату безстрокової ренти:

а) несе платник ренти;

б) несе одержувач ренти;

в) спільно несуть платник ренти та одержувач ренти.

Підрозділ 2.4. Довічне утримання (догляд)

Тест №1

Договір довічного утримання - це договір, за яким:

а) відчужувач передає набувачеві у користування житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати

відчужувана утриманням та (або) доглядом на протязі строку, передбаченого у договорі;

б) відчужувач передає набувачеві у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно;

в) відчужувач передає набувачеві у власність будь-яке нерухоме майно або рухоме майно, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно;

г) набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Тест №2

Договір довічного утримання є:

а) консенсуальним безоплатним;

б) реальним сплатним;

в) консенсуальним сплатним;

г) реальним безоплатним.

Тест №3

Договір довічного утримання укладається у:

а) усній формі;

б) письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

в) письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;

г) простій письмовій формі.

Тест №4

Відчужувачем у договорі довічного утримання може бути:

а) фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я;

б) повнолітня дієздатна фізична особа;

в) фізична особа або юридична особа;

г) працездатна фізична особа.

Тест №5

Набувачем у договорі довічного утримання може бути:

а) фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я;

б) повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа;

в) юридична особа або кілька фізичних осіб;

г) працездатна фізична особа.

 

Тест №6

На майно, передане набувачу за договором довічного утримання:

а) може бути звернене стягнення в будь-який час;

б) не може бути звернене стягнення протягом життя відчужувана;

в) не може бути звернене стягнення протягом життя набувача;

г) може бути звернене стягнення після смерті відчужувача та набувача.

Тест №7

У разі реорганізації юридичної особи-набувача права та обов'язки за договором довічного утримання переходять до:

а) відчужувача;

б) правонаступників юридичної особи;

в) органів місцевого самоврядування;

г) до відчужувача та правонаступників юридичної особи в рівних частинах.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 230; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.015 с.)