Розділ 1. Загальні положення зобов'язального та договірного праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1. Загальні положення зобов'язального та договірного праваУкладачі: С.А. Косінов,

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою
академії (протокол № від р.)

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей навчальний посібник призначений для тестового контролю з навчальної дисципліни "Цивільне право" для студентів III курсу денної форми навчання. Його зміст відповідає програмі навчального дисципліни "Цивільне право України" для студентів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Метою тестового контролю з цивільного права є:

1) закріплення та поглиблення знання, одержаних на лекціях і в процесі самостійної роботи студентів із рекомендованими джерелами;

2) вироблення у студентів навичок самостійного аналізу норм законодавства України у сфері цивільного права;

3) навчання студентів правильному застосуванню теоретичних положення і нормативних матеріалів при вирішенні конкретних завдань;

4) вироблення у студентів навиків самостійного вивчення конкретних та прийняття рішень.

Тести згруповані по темам програми навчальної дисциплін «Цивільне право України». Тести уявляють собою завдання, яке містить питання і чотири варіанти відповіді, із яких правильним є тільки один.

Розділ 1. Загальні положення зобов'язального та договірного права

Підрозділ 1.1. Загальні положення про зобов'язання

Тест №1

Зобов'язанням є:

а) правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку;

б) правовідношення, в якому кожна із сторін зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії;

в) правовідношення, в якому кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку;

г) правовідношення, в якому одна боржник зобов'язана безоплатно вчинити на користь другої кредитора певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право прийняти від боржника виконання його обов'язку.

Тест №2

Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах:

а) адресності, безоплатності та розумності;

б) взаємності, законності та гуманності;

в) добросовісності, максимальної вигоди та моральності.

г) добросовісності, розумності та справедливості.

Тест №3

Кредитор - це сторона, яка:

а) має лише обов'язки;

б) має право вимагати від боржника виконання його обов'язку;

в) не має ні прав, ні обов'язків;

г) зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії.

Тест№4

Боржник - це сторона, яка:

а) не має ні прав, ні обов'язків;

б) має право вимагати від кредитора виконання його обов'язку;

 

в) має лише обов'язки;

г) зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії.

Тест №5

У зобов'язанні на стороні боржника можуть бути:

а) лише фізичні особи;

б) лише одна особа;

в) одна або одночасно кілька осіб;

г) лише державні органи.

Тест №6

Зобов'язання вважається одностороннім, якщо:

а) тільки одна сторона має права і обов'язки;

б) одній стороні належать тільки права, а іншій - тільки обов'язки

в) кожна із сторін має одночасно і права, і обов'язки

г) одній стороні належать права і обов'язки, а іншій - тільки обов'язки.

Тест №7

Зобов'язання вважається взаємним, якщо:

а) тільки одна сторона має права і обов'язки;

б) одній стороні належать тільки права, а іншій - тільки обов'язки

в) кожна із сторін має одночасно і права, і обов'язки

г) одній стороні належать права і обов'язки, а іншій — тільки обов'язки.

Тест №8

Заміна кредитора у зобов'язанні іншою особою називається:

а) гарантією;

б) відступленням права вимоги;

в) порукою;

г) заставою.

Тест №9

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється:

а) із згоди боржника;

б) за взаємною згодою боржника і кредитора;

в) без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом;

г) без згоди боржника з наступним повідомленням органа місцевого самоврядування.

Тест №10

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

а) непередання ним своїх прав іншій особі за право чином;

б) правонаступництва;

в) не виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

г) рішення компетентного органу державної влади.

Тест №11

Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, ризик настання несприятливих для нього наслідків:

а) ніхто не несе;

б) несе новий кредитор;

в) несе старий кредитор;

г) спільно несуть новий і старий кредитори.

Тест №12

Заміна боржника у зобов'язанні іншою особою називається:

а) гарантією;

б) переведенням боргу;

в) порукою;

г) заставою.

Тест №13

Заміна боржника у зобов'язанні іншою особою здійснюється:

а) лише за згоди кредитора;

б) за взаємною згодою боржника і кредитора;

в) без згоди кредитора, якщо інше не встановлено договором або законом;

г) без згоди кредитора з наступним повідомленням органа місцевого самоврядування.

Тест №14

Після заміни боржника зберігається:

а) порука, встановлена іншою особою, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником;

б) застава, встановлена іншою особою, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником;

в) застава, встановлена первісним боржником, якщо інше не встановлено договором або законом.

г) будь-яка порука.

Тест №15

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у:

а) письмовій формі;

б) усній формі;

в) письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням;

г) такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Тест №16

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до:

а) господарського законодавства України;

б) умов договору та вимог актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться;

в) лише відповідно до звичаїв ділового обороту;

г) відповідно до приписів органів державної виконавчої влади.

Тест №17

Принципом виконанням зобов'язань є:

а) пріоритет державних інтересів;

б) взаємодопомоги сторін зобов'язання;

в) належного виконання зобов'язань;

г) економічності виконання зобов'язання.

Тест №18

Виконання обов'язку:

а) не може бути покладено боржником на іншу особу

б) завжди може бути покладено боржником на іншу особу;

в) може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто;

г) може бути покладено боржником на іншу особу за згодою органів державної виконавчої влади.

Тест №19

Кредитор:

а) зобов'язаний приймати від боржника виконання його обов'язку частинами;

б) має право не приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту;

в) має право не приймати від боржника виконання його обов'язку частинами за згодою органів державної виконавчої влади;

г) зобов'язаний приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо боржником є державне підприємство.

Тест №20

Якщо строк виконання боржником обов'язку не встановлений кредитор:

а) має право вимагати його виконання у будь-який час;

б) має право вимагати його виконання у будь-який час тільки у випадках передбачених ЦК України;

в) не має право вимагати його виконання у будь-який час;

г) має право вимагати його виконання у будь-який час на протязі одного року.

Тест №21

Місце виконання зобов'язання встановлюється:

а) актами цивільного законодавства;

б) приписами органів місцевого самоврядування;

в) за місцем проживання (місцезнаходженням) боржника

г) у договорі.

Тест №22

Грошове зобов'язання має бути виконане у:

а) доларах США;

б) рублях РФ;

в) будь-якій іноземній валюті;

г) гривнях.

 

Тест №23

У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі у першу чергу відшкодовуються:

а) проценти;

б) неустойка;

в) витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання;

г) основна сума боргу.

Тест №24

Сума, що виплачується за грошовим зобов'язанням фізичній особі пропорційно збільшується у разі:

а) збільшення встановленого законом неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

б) збільшення встановленої законом мінімальної заробітної плати;

в) наявності припису податкової адміністрації України;

г) збільшення облікової ставки Національного банку України.

Тест №25

Зустрічним виконанням зобов'язання є:

а) виконання свого обов'язку кожною із сторін;

б) виконання свого обов'язку боржником не умовах запропонованих кредитором;

в) виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку;

г) зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій.

Тест №26

Альтернативним зобов'язанням є:

а) зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з трьох дій.

б) виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку;

в) зобов'язання, в якому боржник і кредитор одночасно зобов'язані вчинити одну з двох або кількох дій;

г) зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій.

Тест №27

 

У разі солідарної вимоги кредиторів кожний із кредиторів має право пред'явити боржникові вимогу у:

а) повному обсязі;

б) обсязі своєї частки заборгованості;

в) рівних частках;

г) частках, визначених актами цивільного законодавства.

Тест №28

У разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку:

а) тільки частково від усіх боржників разом;

б) частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо;

в) тільки в повному обсязі від усіх боржників разом;

г) тільки частково або в повному обсязі від будь-кого з боржників окремо.

Тест №29

Боржник, який виконав солідарний обов'язок:

а) має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці;

б) має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у частині їх заборгованості;

в) не має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників;

г) має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників тільки за погодженням з кредитором.

Тест №30

Вичерпний перелік видів забезпечення виконання зобов'язання має наступний вигляд:

а) порука та гарантія;

б) притримання, порука та гарантія;

в) банківська гарантія та неустойка;

г) неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток.

Тест №31

Тест №32

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням форми, є:

а) дійсним;

б) нікчемним;

в) дійсним, лише в разі якщо це відповідає інтересам держави;

г) нікчемним, лише в разі якщо це порушує права малолітніх осіб.

Тест №33

Чи буде основне зобов'язання недійсним в разі недійсності правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання:

а) не буде;

б) буде завжди;

в) буде тимчасово призупинено;

г) буде, якщо це передбачено договором.

Тест №34

Неустойкою є:

а) лише грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання;

б) грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання;

в) грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові;

г) відсотки від грошової суми, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Тест №35

Пенею є:

а) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання;

б) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання;

в) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання;

г) неустойка, що обчислюється у відсотках до облікової ставки Національного банку України.

Тест №36

 

Проценти на неустойку:

а) не нараховуються;

б) нараховуються;

в) нараховуються, у випадках передбачених договором;

г) не нараховуються, якщо боржником є державне підприємство.

Тест №37

Предметом неустойки може бути:

а) тільки грошова сума;

б) грошова сума, рухоме і нерухоме майно;

в) тільки рухоме і нерухоме майно;

г) інтелектуальна власність.

Тест №38

Сплата неустойки:

а) не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі;

б) звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі;

в) звільняє боржника-державне підприємство від виконання свого обов'язку в натурі;

г) не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі у випадках передбачених договором.

Тест №39

Поручителем може бути:

а) лише державне підприємство;

б) лише юридична особа;

в) одна особа або кілька осіб;

г) одна юридична особа або кілька фізичних осіб.

Тест №40

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою:

а) боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники;

б) відповідає тільки поручитель;

в) поручитель відповідає перед кредитором тільки по сплаті основного боргу;

г) поручитель відповідає перед кредитором тільки по сплаті процентів, неустойки та відшкодуванню збитків.

Тест №41

У разі одержання вимоги кредитора поручитель:

а) не зобов'язаний повідомляти про це боржника;

б) зобов'язаний повідомити про це боржника;

в) зобов'язаний повідомити про це боржника тільки у разі, коли сума вимоги перевищує 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

г) зобов'язаний повідомити про це державну податкову адміністрацію України.

Тест №42

Право на оплату послуг, наданих боржникові, поручитель:

а) не має;

б) має;

в) має, за виключенням випадків, коли боржник є державним підприємством;

г) має у розмірі, який не перевищує 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. '

Тест№43

За гарантією виконання боржником свого обов'язку перед кредитором гарантує:

а) принципал;

б) комунальне підприємство;

в) Національний банк України;

г) банк, інша фінансова установа, страхова організація.

Тест №44

Гарантія діє:

а) безстрокове;

б) протягом строку, на який вона видана;

в) протягом 10 років;

г) протягом строку визначеного Національним банком України.

Тест №45

Тест №46

Право на оплату послуг, наданих боржникові, гарант:

а) має у розмірі, який не перевищує 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) має;

в) має, за виключенням випадків, коли боржник є державним підприємством;

г) не має.

Тест №47

Завдатком є:

а) грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання;

б) рухоме або нерухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання;

в) грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником-фінансовою установою у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання;

г) рухоме майно, що видається кредиторові поручителем у рахунок належних з нього за договором платежів.

Тест №48

Заставою забезпечуються:

а) вимоги, які уже виникли;

б) вимоги, яка може виникнути в майбутньому;

в) вимоги, які можуть виникнути в майбутньому в державних та комунальних підприємств;

г) вимоги, які можуть виникнути в майбутньому внаслідок змін у чинному законодавстві.

Тест №49

Іпотекою є застава:

а) нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи;

б) нерухомого майна, що залишається у володінні третьої особи;

в) рухомого або нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи;

г) нерухомого майна, що передається у володінні заставодержателя або третьої особи.

Тест №50

Договір застави нерухомого майна укладається в:

а) усній формі;

б) письмовій формі і реєструється в органах місцевого самоврядування;

в) письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;

г) простій письмовій формі.

Тест №51

За загальним правилом ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави:

а) несе заставодержатель;

б) несе власник заставленого майна;

в) спільно несуть заставодержатель та власник заставленого майна;

г) страхова установа.

Тест №52

Право застави припиняється у разі:

а) проведення санації боржника;

б) втрати предмета застави, якщо заставодавець не замінив предмет застави;

в) в разі порушення заставодавцем правил про заміну предмета застави;

г) набуття заставодержателем права користування предметом застави.

Тест №53

Притримання - це спосіб забезпечення виконання зобов'язання, при якому річ притримується кредитором у себе до:

а) відшкодування боржником збитків по інших зобов'язаннях;

б) виконання судового рішення про відшкодування боржником збитків внаслідок невиконання іншого зобов'язання;

в) виконання зобов'язання боржником по оплаті цієї речі;

г) всіх подій, перелічених в пунктах "а" та "б".

Тест №54

За загальним правилом ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження притриманої речі:

а) несе кредитор, якщо інше не встановлено законом;

б) несе власник боржник;

в) спільно несуть боржник та кредитор;

г) несе кредитор, в разі якщо боржником є державне підприємство.

Тест №55

Право притриманий виникає у кредитора:

а) в силу актів цивільного законодавства;

б) незалежно від згоди боржника;

в) зі згодою боржника;

г) у випадку невиконання боржником зобов'язання.

Тест №56

Зобов'язання припиняється:

а) прощенням боргу;

б) неможливістю виконання;

в) непереданням відступного;

г) поєднанням кредиторів.

Тест №57

Не допускається зарахування:

а) зустрічних вимог про відшкодування будь-якої шкоди;

б) зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав;

в) зустрічних вимог щодо довічного утримання (догляду);

г) зустрічних вимог у разі спливу половину строку позовної давності;

Тест №58

Новацією є таке припинення зобов'язання, при якому:

а) виконання зобов'язання замінюється наданням рухомого або нерухомого майна;

б) первісне зобов'язання замінюється новим зобов'язанням, стороною якого є хоча б одна із сторін первісного зобов'язання;

в) первісне зобов'язання замінюється новим зобов'язанням між тими ж сторонами;

г) припиняється головне і додаткове зобов'язання.

Тест №59

Порушенням зобов'язання є:

а) його повне невиконання;

б) його виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання;

в) його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання;

г) його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання, що потягли майнову відповідальність винної особи.

Тест №60

Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність:

а) за наявності її вини;

б) тільки за наявності умислу;

в) незалежно від наявності вини;

г) тільки за наявності прямого умислу.

Тест №61

Відсутність своєї вини доводить:

а) особа, яка порушила зобов'язання;

б) особа, якій були завдані збитки;

в) як особа, яка порушила зобов'язання, так і особа, якій були завдані збитки;

г) особа, яка порушила зобов'язання, за виключенням випадків передбачених договором.

Тест №62

Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося:

а) з необережності;

б) внаслідок випадку або непереборної сили;

в) відсутності на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання;

г) відсутності у боржника необхідних коштів.

Тест №63

Відшкодування боржником збитків, завданих порушенням зобов'язання:

а) не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі;

б) звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі;

в) звільняє боржника-державне підприємство від виконання свого обов'язку в натурі;

г) не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі у випадках передбачених договором.

 

Тест №64

 

Збитки визначаються з урахуванням:

а) ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де зобов'язання має бути виконане;

б) ринкових цін, що існували на день невиконання боржником вимоги кредитора у місці, де зобов'язання має бути виконане;

в) державних цін;

г) ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора за даними Державного комітету статистики України.

Тест №65

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити:

а) суму боргу з урахуванням індексу росту споживчих цін за весь час прострочення;

б) три проценти річних від простроченої суми;

в) суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення;

г) суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Тест №1

Договором є:

а) домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків;

б) домовленість двох сторін, спрямована на припинення цивільних обов'язків;

в) домовленість двох юридичних осіб, спрямована на встановлення цивільних прав;

г) домовленість двох або більше сторін, спрямована на одержання прибутку.

Тест №2

Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків є:

а) зобов'язанням;

б) акцептом;

в) правочином;

г) договором.

 

Тест №3

Договір вважається одностороннім, якщо:

а) тільки одна сторона має права і обов'язки;

б) одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони;

в) кожна із сторін має одночасно і права, і обов'язки

г) одній стороні належать права і обов'язки, а іншій - тільки обов'язки.

Тест №4

Договір вважається двостороннім, якщо:

а) тільки одна сторона має права і обов'язки;

б) одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони;

в) правами та обов'язками наділені обидві сторони договору;

г) одній стороні належать права і обов'язки, а іншій — тільки обов'язки.

Тест №5

Публічним договором є договір, в якому:

а) умови встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому;

б) одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться;

в) споживчий кооператив взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожному, хто до нього звернеться;

г) одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, а сторона, що звернулась взяла на себе безоплатно прийняти товар, виконані роботи та надані послуги.

Тест №6

Договором приєднання є договір:

а) умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому;

б) сторони якого зобов'язуються протягом певного строку укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором;

в) в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться;

г) сторони якого - підприємці зобов'язуються протягом певного строку укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених державою.

Тест №7

Договір, в якому боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок не кредитору, а іншій особі, називається:

а) попереднім договором;

б) договором приєднання;

в) публічним договором;

г) договором на користь третьої особи.

Тест №8

Договір є укладеним, якщо сторони:

а) в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору;

б) досягли згоди з усіх умов договору;

в) досягли згоди з ціни договору;

г) за пропозицією держави, в якій вказаний строк для відповіді, не відповіли на протязі цього строку.

Тест №9

Договір укладається:

а) тільки у письмову формі;

б) тільки у письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням;

в) у письмову формі, а в усній - тільки у випадках, передбачених актами цивільного законодавства;

б) у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Тест №10

Пропозиція, направлена однієї стороною іншій з метою укладення договору, називається:

а) акцептом;

б) офертою;

в) реституцією;

г) віндикацією.

Тест №11

Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття називається:

а) акцептом;

б) офертою;

в) реституцією;

г) віндикацією.

Тест №12

Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію:

а) заявила про її прийняття на протязі десяти днів;

б) не відповіла на протязі десяти днів;

в) негайно заявила про її прийняття на протязі одного місяця;

г) негайно заявила про її прийняття.

Тест №13

Розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування вирішуються:

а) судом;

б) органами державної влади;

в) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;

г) можуть бути вирішені судом у випадках, встановлених за домовленістю сторін або законом.

Тест №14

Договір може бути розірваний, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання:

а) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

б) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

в) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона;

г) за одночасної наявності умов, передбачених в п. "а" - "в".

Майна у власність

Тест №1

Договір купівлі-продажу - це договір про:

а) сплатну передачу майна у володіння;

б) сплатну передачу майна у власність;

в) безоплатну передачу майна у власність;

г) сплатну передачу майна у користування.

Тест №2

Договір купівлі-продажу є договором:

а) обов'язковим;

б) установчим;

в) реальним;

г) консенсуальним.

Тест №3

Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації договір купівлі-продажу:

а) земельної ділянки;

б) автомобіля;

в) товару вартість якого перевищує 1000 грн.;

г) підакцизних товарів.

Тест №4

Право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить:

а) користувачу товару;

б) фізичним особам;

в) власникові товару;

г) підприємствам роздрібної торгівлі.

Тест №5

У разі вилучення за рішеннямсуду товару у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу товару, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець:

а) мав можливість знати про наявність цих підстав;

б) не знав або не міг знати про наявність цих підстав;

в) знав про наявність цих підстав;

г) повинен був знати про наявність цих підстав.

Тест №6

Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

а) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов'язок продавця доставити товар;

б) передачі покупцем грошей продавцеві;

в) коли сторони домовились про купівлю-продаж товару;

г) коли сторони уклали договір купівлі-продажу товару в письмовій формі.

Тест №7

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту:

а) передання йому товару;

б) укладення договору купівлі-продажу;

в) коли оплачений товар залишений у продавця для ідентифікації;

г) оплати вартості товару покупцем.

Тест №8

Гарантійний строк починається з моменту:

а) оплати ціни товару покупцем;

б) передання товару покупцеві;

в) початку використання покупцем купленого товару;

г) укладення .договору купівлі-продажу.

Тест №9

Строк придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з дня його:

а) виготовлення;

б) укладення-договору купівлі-продажу;

в) початку використання покупцем купленого товару;

г) передання товару покупцеві.

Тест №10

Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця:

а) пропорційного зменшення ціни;

б) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

в) відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

г) здійснення покупцем за своїм вибором однієї із дій, вказаних в п. "а" - "в".

Тест №11

Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах:

а) трьох років від дня передання товару покупцеві;

б) десяти років від дня початку використання покупцем купленого товару;

в) двох років від дня передання товару покупцеві;

г) двох років від дня виготовлення товару.

Тест №12

Покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом:

а) 3 років;

б) строку, встановленого товариством по захисту прав споживачів;

в) строку користування товаром;

г) строку придатності товару.

Тест №13

До вимог у зв'язку з недоліками проданого товару:

а) застосовується позовна давність в три роки;

б) застосовується позовна давність в один рік;

в) позовна давність не застосовується;

г) застосовується позовна давність тривалістю строку придатності товару.

 

Тест №14

 

У разі передання некомплектного товару покупець має право вимагати від продавця за своїм вибором:

а) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;

б) відмовитися від договору;

в) доукомплектування товару в розумний строк.

г) вимагати повернення сплаченої грошової суми

Тест №15

Покупець зобов'язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товар:

а) на протязі 15 днів;

б) у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства;

в) у будь-який строк;

г) на протязі 3 місяців.

Тест №16

Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою:

а) органами місцевого самоврядування;

б) товариством по захисту прав споживачів;

в) управлінням споживчого ринку;

г) у договорі купівлі-продажу.

Тест №17

Покупець зобов'язаний оплатити товар:

а) на протязі 15 днів після прийняття товаророзпорядчих документів;

б) після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього;

в) за 15 днів до його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього;

г) в строки, передбачені актами цивільного законодавства.

Тест №18

Істот<Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 235; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.017 с.)