Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняєтьсяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняєтьсяа) усній формі;

б) письмовій формі і реєструється в органах місцевого самоврядування;

в) письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;

г) письмовій формі.

 

Тест №32

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням форми, є:

а) дійсним;

б) нікчемним;

в) дійсним, лише в разі якщо це відповідає інтересам держави;

г) нікчемним, лише в разі якщо це порушує права малолітніх осіб.

Тест №33

Чи буде основне зобов'язання недійсним в разі недійсності правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання:

а) не буде;

б) буде завжди;

в) буде тимчасово призупинено;

г) буде, якщо це передбачено договором.

Тест №34

Неустойкою є:

а) лише грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання;

б) грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання;

в) грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові;

г) відсотки від грошової суми, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Тест №35

Пенею є:

а) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання;

б) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання;

в) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання;

г) неустойка, що обчислюється у відсотках до облікової ставки Національного банку України.

Тест №36

 

Проценти на неустойку:

а) не нараховуються;

б) нараховуються;

в) нараховуються, у випадках передбачених договором;

г) не нараховуються, якщо боржником є державне підприємство.

Тест №37

Предметом неустойки може бути:

а) тільки грошова сума;

б) грошова сума, рухоме і нерухоме майно;

в) тільки рухоме і нерухоме майно;

г) інтелектуальна власність.

Тест №38

Сплата неустойки:

а) не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі;

б) звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі;

в) звільняє боржника-державне підприємство від виконання свого обов'язку в натурі;

г) не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі у випадках передбачених договором.

Тест №39

Поручителем може бути:

а) лише державне підприємство;

б) лише юридична особа;

в) одна особа або кілька осіб;

г) одна юридична особа або кілька фізичних осіб.

Тест №40

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою:

а) боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники;

б) відповідає тільки поручитель;

в) поручитель відповідає перед кредитором тільки по сплаті основного боргу;

г) поручитель відповідає перед кредитором тільки по сплаті процентів, неустойки та відшкодуванню збитків.

Тест №41

У разі одержання вимоги кредитора поручитель:

а) не зобов'язаний повідомляти про це боржника;

б) зобов'язаний повідомити про це боржника;

в) зобов'язаний повідомити про це боржника тільки у разі, коли сума вимоги перевищує 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

г) зобов'язаний повідомити про це державну податкову адміністрацію України.

Тест №42

Право на оплату послуг, наданих боржникові, поручитель:

а) не має;

б) має;

в) має, за виключенням випадків, коли боржник є державним підприємством;

г) має у розмірі, який не перевищує 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. '

Тест№43

За гарантією виконання боржником свого обов'язку перед кредитором гарантує:

а) принципал;

б) комунальне підприємство;

в) Національний банк України;

г) банк, інша фінансова установа, страхова організація.

Тест №44

Гарантія діє:

а) безстрокове;

б) протягом строку, на який вона видана;

в) протягом 10 років;

г) протягом строку визначеного Національним банком України.

Тест №45

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, грошову суму відповідно до умов гарантії

а) має право сплатити гарант;

б) зобов'язаний сплатити гарант;

в) солідарне сплачують гарант і боржник;

г) зобов'язаний сплатити гарант в строк визначений боржником.

 

 

Тест №46

Право на оплату послуг, наданих боржникові, гарант:

а) має у розмірі, який не перевищує 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) має;

в) має, за виключенням випадків, коли боржник є державним підприємством;

г) не має.

Тест №47

Завдатком є:

а) грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання;

б) рухоме або нерухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання;

в) грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником-фінансовою установою у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання;

г) рухоме майно, що видається кредиторові поручителем у рахунок належних з нього за договором платежів.

Тест №48

Заставою забезпечуються:

а) вимоги, які уже виникли;

б) вимоги, яка може виникнути в майбутньому;

в) вимоги, які можуть виникнути в майбутньому в державних та комунальних підприємств;

г) вимоги, які можуть виникнути в майбутньому внаслідок змін у чинному законодавстві.

Тест №49

Іпотекою є застава:

а) нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи;

б) нерухомого майна, що залишається у володінні третьої особи;

в) рухомого або нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи;

г) нерухомого майна, що передається у володінні заставодержателя або третьої особи.

Тест №50

Договір застави нерухомого майна укладається в:

а) усній формі;

б) письмовій формі і реєструється в органах місцевого самоврядування;

в) письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;

г) простій письмовій формі.

Тест №51

За загальним правилом ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави:

а) несе заставодержатель;

б) несе власник заставленого майна;

в) спільно несуть заставодержатель та власник заставленого майна;

г) страхова установа.

Тест №52

Право застави припиняється у разі:

а) проведення санації боржника;

б) втрати предмета застави, якщо заставодавець не замінив предмет застави;

в) в разі порушення заставодавцем правил про заміну предмета застави;

г) набуття заставодержателем права користування предметом застави.

Тест №53

Притримання - це спосіб забезпечення виконання зобов'язання, при якому річ притримується кредитором у себе до:

а) відшкодування боржником збитків по інших зобов'язаннях;

б) виконання судового рішення про відшкодування боржником збитків внаслідок невиконання іншого зобов'язання;

в) виконання зобов'язання боржником по оплаті цієї речі;

г) всіх подій, перелічених в пунктах "а" та "б".

Тест №54

За загальним правилом ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження притриманої речі:

а) несе кредитор, якщо інше не встановлено законом;

б) несе власник боржник;

в) спільно несуть боржник та кредитор;

г) несе кредитор, в разі якщо боржником є державне підприємство.

Тест №55

Право притриманий виникає у кредитора:

а) в силу актів цивільного законодавства;

б) незалежно від згоди боржника;

в) зі згодою боржника;

г) у випадку невиконання боржником зобов'язання.

Тест №56

Зобов'язання припиняється:

а) прощенням боргу;

б) неможливістю виконання;

в) непереданням відступного;

г) поєднанням кредиторів.

Тест №57

Не допускається зарахування:

а) зустрічних вимог про відшкодування будь-якої шкоди;

б) зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав;

в) зустрічних вимог щодо довічного утримання (догляду);

г) зустрічних вимог у разі спливу половину строку позовної давності;

Тест №58

Новацією є таке припинення зобов'язання, при якому:

а) виконання зобов'язання замінюється наданням рухомого або нерухомого майна;

б) первісне зобов'язання замінюється новим зобов'язанням, стороною якого є хоча б одна із сторін первісного зобов'язання;

в) первісне зобов'язання замінюється новим зобов'язанням між тими ж сторонами;

г) припиняється головне і додаткове зобов'язання.

Тест №59

Порушенням зобов'язання є:

а) його повне невиконання;

б) його виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання;

в) його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання;

г) його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання, що потягли майнову відповідальність винної особи.

Тест №60

Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність:

а) за наявності її вини;

б) тільки за наявності умислу;

в) незалежно від наявності вини;

г) тільки за наявності прямого умислу.

Тест №61

Відсутність своєї вини доводить:

а) особа, яка порушила зобов'язання;

б) особа, якій були завдані збитки;

в) як особа, яка порушила зобов'язання, так і особа, якій були завдані збитки;

г) особа, яка порушила зобов'язання, за виключенням випадків передбачених договором.

Тест №62

Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося:

а) з необережності;

б) внаслідок випадку або непереборної сили;

в) відсутності на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання;

г) відсутності у боржника необхідних коштів.

Тест №63

Відшкодування боржником збитків, завданих порушенням зобов'язання:

а) не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі;

б) звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі;

в) звільняє боржника-державне підприємство від виконання свого обов'язку в натурі;

г) не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі у випадках передбачених договором.

 

Тест №64

 

Збитки визначаються з урахуванням:

а) ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де зобов'язання має бути виконане;

б) ринкових цін, що існували на день невиконання боржником вимоги кредитора у місці, де зобов'язання має бути виконане;

в) державних цін;

г) ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора за даними Державного комітету статистики України.

Тест №65

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити:

а) суму боргу з урахуванням індексу росту споживчих цін за весь час прострочення;

б) три проценти річних від простроченої суми;

в) суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення;

г) суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.011 с.)