Прочитайте наступний текст, випишіть назви стилей, жанрів українського мистецтва ХУП – ХШ століть.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прочитайте наступний текст, випишіть назви стилей, жанрів українського мистецтва ХУП – ХШ століть.Період ХУП – ХУШ століть є яскравою сторінкою українського мистецтва козацько-гетьманської доби. На загальнокультурному розвитку даного періоду позначилися як традиції Київської Русі, так і зародження нових ідей, співзвучних західноєвропейським. У межах означеного періоду духовний розвиток українського народу відбувався за умов нових історичних реалій, спричинених національно-визвольною війною ХУП століття і своренням Козацької республіки. Потужний вплив козатцтва став визначальним чинником розвитку культури і мистецтва. Національний характер українського мистецтва формувався під впливом козацького лицарського ідеалу. Утвердження ідей національної самобутності позначилося на своєрідності стилю українського барокко.Період розквіту в українському мистецтві стилю барокко починається з другої половини ХVП століття. Як зазначають дослідники, «динаміка і рухливість літературного бароко виявилась у прагненні авторів до напруги, авантюри, антитез, мистецької гри, намаганні схвилювати, занепокоїти читача» (див.: Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів, 2005. – С. 455). Барокову літературну традицію представляли твори з релігійним забарвленням, церковні проповіді, дискусійно-полемічні твори (трактати, діалоги, диспути), жанр езопівської байки. Перлиною барокової української літератури другої половини ХVП століття була творчість Г. Сковороди («Басні харьковскія», поетична збірка «Сад божественних пісень»). До визначних українських архітектурних споруд у стилі барокко слід віднести Андріївську церкву та Маріїнський палац у Києві (архітектор Бартоломео Растреллі), Троїцький собор у м. Новомосковську Дніпропетровської області, Домініканський костел (архітектори Ян де Вітт та Мартин Урбаник), собор Святого Юра (архітектор Бернард Меретин) у Львові.

Наприкінці ХУШ століття в українському мистецтві спостерігаються ознаки нового мистецького стилю, класицизму, але повноцінного вияву даний стиль набув тільки в наступному столітті. Із падінням Гетьманщини розквіт української культури було перервано, руїна кінця ХУШ століття негативно вплинула на всі напрями духовного життя, спричинила занепад художньої творчості. Тим не менш друга половина ХУШ століття в українському мистецтві вважається «золотим віком української музики». У цей період блискучих вершин досягає творчість композитоів М. Березовського, А. Веделя і Д. Бортнянського.Завдяки творчості цих митців були опановані важливі музичні жанриопери, симфонії, концерту, сонати, пісні-романсу. У свою чергу вокально-хорова музика та інструментальна музика були невідۥємними складовими тогочасного театру, що розвивався у жанрах шкільної драми і вертепу.

На особливу увагу заслуговує народне мистецтво України ХУП-ХУШ століть, яскраво представлене в жанрах народних пісень. Епічні, історичні пісні складалися українцями упродовж тривалої боротьби за національне і соціальне визволення. За часів козацько-гетьманської доби ці пісні досягли свого розквіту. Героями епічних та історичних пісень ставали конкретні особи, гетьмани та казацькі ватажки, герої визвольних змагань. Складалися пісні про Дмитра Байду-Вишневецького, Багдана Хмельницького, Івана Мазепу, Петра Сагайдачного, Данила Нечая та багатьої інших історичних постатей. Соціально-побутовиі пісні,козацькі, кріпацькі, чумацькі не тількивідображали професійну спрямованість, але й містили мотиви соціальної нерівності, несправедливості, тяжкої долі бідняків. Родинно-побутові пісні є відзеркаленням морально-етичних ідеалів українського народу. Змістом цих пісень є непрості родинні взаємини, тяжке становище жінки, мотиви кохання та перешкоди на шляху до нього. Доба ХУП-ХУШ століть в українському народному мистецтві була добою розквіту ліричних пісень.Народнопісенна лірика зазвичай віддзеркалює багатства душі народу, концентрує емоційні скарби, показуючи широкий спектр душевних настроїв, від світлого суму через ліричні роздуми до високого драматизму. Шедевром української пісенної лірики є пісня «Місяць на небі, зіроньки сяють». Жартівливі й танцювальні пісні відображають один з архетипів української ментальності, а саме оптимізм світосприйняття, гумор, життєрадісність, веселу вдачу. Прикладами даного типу пісень є широковідомі «Грицю, Грицю, до роботи», «Ой, джигуне, джигуне».

Професійна музика в Україні ХУШ століття представлена жанрами духовних пісень (канти, псальми), що створювалися культурними діячами, богословами й письменниками (Ф. Прокопович); у побутовому музикуванні набув популярності жанр пісні-романсу,що виконувався під акомпанемент бандури, а пізніше фортепіано або гітари. Розвиток пісні-романсу повۥязаний із творчістю багатьох композиторів, як професіоналів, так і аматорів. Провідне місце у цій царині музичної творчості належить Г. Сковороді (1722-1794). Чимало творів цього українського філософа-просвітителя набули такої популярності, що стали вважатися народними (пісня «Стоїть явір над водою»); сатиричний кант Г. Сковороди «Всякому городу нрав і права» використали в своїй творчості І. Котляревський та М. Лисенко. Цінною художньою памۥяткою ХУШ століття є перша в Україні друкована збірка духовних пісень «Почаївський «Богогласник». Збірка містить 248 віршів з нотами, поділених на чотири розділи за тематикою: пісні про Ісуса Христа, пісні про Богородицю, пісні про світих, моралізаторські пісні. Тексти написані переважно церковно-словۥянською і книжною українською мовою, використовується також польська й латинська мови. Збірку було надруковано в монастирській друкарні м. Почаєва на Волині. Більшість творів, що увійшли до збірки є анонімними, але дослідники вважають авторами деяких текстів Г. Кониського, Г. Сковороду, Д. Туптало.

У ХУШ столітті досягає свого апогею розвиток українського іконостасу. Він став органічною складовою синтезу мистецтв, видатним явищем мистецтва українського барокко. В іконостасі були представлені різні види мистецтва, живопис, декоративна скульптура, архітектура. Характерною ознакою українського іконостасу є поєднання яскравого живопису із вишуканим різьбленням, рухом архітектурних деталей. Визначною памۥяткою мистецтва є іконостас Преображенської церкви у с. Великі Сорочинці на Потавщині, резиденції гетьмана Данила Апостола.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які суспільно-політичні зміни характеризують добу Нового часу?

2. Дайте визначення поняття „стиль мистецтва”.

3. Назвіть епохальні стилі мистецтва. Розкрийте значення поняття „епохальний стиль”.

4. Назвіть види і жанри мистецтва європейських країн доби Нового часу.

5. Назвіть види і жанри українського мистецтва 17-18 ст. Назвіть діячів української культури та мистецтва цього періоду.

Висновки.У ході вивчення матеріалу сьомої теми ми проаналізували сутність суспільних змін, характерних для доби Нового часу, вивчили ознаки мистецтва Новочасної доби, зۥясували зміст поняття «стиль мистецтва». Застосування даного поняття дозволило нам інтегрувати навчальних матеріал на якісно новому рівні, акцентувавши питання походження та еволюції стилів мистецтва у контексті тих історичних змін, котрі були притаманні культурі Нового часу. Ми показали, що мистецтво ХУП століття, з одного боку, продовжувало розвиток традицій доби Відродження, а з іншого, напрацьовувало якісно нові риси. Криза гуманістичного вчення спричилинила серйозні зміни світогляду, опосередкувалал формування одного з яскравих стилей європейського мистецтва ХУП століттяя, барокко. Далі ми підкреслили значущість Просвіти як суспільно-політичного руху ХУШ століття, проаналізували значення раціональних складових просвітницької філософії ХУШ століття. Вплив ідеології Просвіти на мистецькі виявився у пошуках «істинного методу» художньої творчості. Ідейні настанови течії Просвіти, увага до раціональних складових людської діяльності здійснювали вплив на художню культуру в цілому, але виявляли себе не прямо, реалізувалися через різні напрямки художньої творчості. Найбільш яскравим мистецьким явищем ХУШ століття був класицистичний стиль. Як епохальний стиль європейського мистецтва, класицистичний стиль обۥєднав ідейно-естетичною програмою білльшість видів і жанрів мистецтва ХУШ століття, поширився на культуру більшості тогочасних європейських країн. Вивчивши мистецькі памۥятники класицистичного стилю різних країн, ми показали наявність національних осередків класицистичного стилю в країнах Західної Європи. Ми дійшли висновку, що результатом оновлення більшості форм культурного життя Нового часу було оновлення видів і жанрів мистецтва, створення нових жанрів. Новими для художньої творчості тих часів були мотиви тираноборства, ствердження цінності людського життя, вираження протесту проти пригнічення людини.

Здійснений аналіз бароккового стилю в європейському мистецтві показав відмінності бароккового світогляду від ідейно-естетиичних настанов класицизму. На відміну від врівноваженості та гармонійності класицизму, лаконічності та виваженості мистецької форми барокковому стилю притаманна бурхливість, динамізм, закоплення декоративними прикрасами. На особливу увагу заслуговує розвиток бароккового стилю в українському мистецтві. Стиль барокко в українському мистецтві поширився на різні види мистецтва, на літератупу, архітектуру, живопис, літературу, музику. Ми наголосили на тому, що, попри складні історичні умови, у ХУШ столітті свого апогею досяг розвиток українського іконостасу як органічного компоненту мистецького синтезу, характерного для церковного мистецтва України. Особливу увагу ми приділили музичному мистецтву України ХУП-ХУШ століть, зупинившись на окремих жанрах народної й професійної музики. Ми проаналізували жанри народнопісенної творчості, наголосивши на жанровому розмаїтті народної музики. Ми також відмітили формування професійних музичних жанрів у ХУШ століття, пікреслили вклад філософа, просвітителя й педагога Г. Сковороди у становлення професійних музичних жанрів.

Тема 8.„Мистецтво ХІХ століття”.

 

Зміст.

8.1. Формування романтичного методу в культурі 19 століття.

8.2. Проблема історизу як основи романтичного методу в мистецтві.

8.3. Класицизм та романтизм в українському мистецтві 19 століття.

8.4. Реалістичний напрям в мистецтві 19 століття.

8.5. Імпресіонізм в мистецтві 19 століття.

 

Ключові слова: романтичний метод; мистецтво романтизму; реалістичний напрям в мистецтві; мистецтво імпресіонізму

Цілі і завдання вивчення розділу: вивчення цього розділу дозволяє Вам:

· одержати уявлення стосовно оновлення жанрів і видів мистецтва 19 століття, ознайомитися з процесами становлення романтичного методу та романтичного стилю в мистецтві європейських країн.

· ознайомитися з процесами формування реалістичного мистецтва та мистецтва імпресіонізму, котрі об’єднали види та жанри мистецтва на основі специфічних художньо-естетичних програм і стали провідними в художній культурі другої половини 19 століття;

· володіти ключовими словами романтичний метод; мистецтво романтизму; реалістичний напрям в мистецтві; мистецтво імпресіонізму

Методичні рекомендації до вивчення теми 8. При вивченні восьмої теми слід звернути увагу на культурні процеси, котрі спричинили формування романтичного світогляду та романтичного методу. Вивчаючи пункт 8.1. проаналізуйте суть суспільних трансформацій, що відбувалися в першій половині 19 століття, визначте вплив суспільних подій на художню культуру європейських країн, на зміст та форми мистецької діяльності. Спробуйте пояснити суспільно-історичні, культурні та естетичні витоки романтичного методу. Для опрацювання даного питання зверніться до підручника: Художественная культура в капиталистическом обществе : структурно-типологическое исследование / Науч. ред. М. С. Каган. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. – 287 с.

Вивчаючи пункт 8.2. проаналізуйте проблему історизму як основи романтичного світобачення. Спробуйте пояснити сустніть опозиції класицизму та романтизму в мистецтві, з цією метою зверністься до видання: Литературные манифесты западноевропейских романтиков. - М. : Искусство, 1980. – 415 с., илл.

Вивчаючи пункт 8.3. проаналізуйте стилістичні ознаки українського мистецтва ХІХ століття, назвіть українських митців ХІХ століття, представників класицистичного та романтичного мистецтва. Для вивчення даного питання зверністься до видання: Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – Львів, 2001. – 445 с., с іл.

Вивчаючи пункт 8.4. спробуйте пояснити походження реалізму в мистецтві, назвіть представників реалістичного мистецтва в європейській культурі ХІХ століття. Вивчаючи пункт 8.5., зверніть увагу на формування стилю імпресионізму. Які види мистецтва охоплював імпресионізм? Чи можна назвати імпресионізм єпохальним стилем? Для прояснення даних питань зверніться до роботи: Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили / Д. С. Наливайко. - К. : 1981.

Навчальний матеріал.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)