Заняття 1. Тема: «Мистецтво давніх цивілізацій»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 1. Тема: «Мистецтво давніх цивілізацій»Мета семінарського заняття:знайомство зі світовими центрами давніх цивілізацій, вивчення видів і жанрів мистецтва давніх цивілізацій, аналіз-інтерпретація памۥятників мистецтва давніх цивілізацій

Орієнтовні твори для сприймання та аналізу-інтерпретації:класичні архітектурні форми: піраміда, обеліск, колона; класичні архітектурні ордери: доричний, іонічний, коринфський; скульптурні роботи Мирона, Фідія, Праксителя.

Питання семінарського заняття.

  1. Мистецтво Давнього Єгипту. Значення релігійного культу для формування мистецького комплексу давньоєгипетської цивілізації.
  1. Мистецтво греко-римьскої античності:

· Види і жанри мистецтва Давньої Греції. Значення міфології для розвитку видів і жанрів давньогрецького мистецтва (архітектура, скульптура, література, театр);

· Види і жанри мистецтва Давнього Риму. Розвиток і трансформування традицій давньогрецького мистецтва в культурі римської античності.

  1. Всесвітньо-історичне значення мистецтва Давнього світу, його сучасне значення.

 

При підготовці до семінарського заняття вивчіть теми № 1, № 2 та № 3. Визначте свою точку зору з питань походження мистецтва, його місця в структурі видів людської діяльності. Поясніть відмінності між художньою діяльністю та іншими видами діяльності, між художньою творчітю та іншими формами культурної творчості. Зверніть увагу на належне застосування понять «мистецтво», «вид мистецтва», «жанр мистецтва». Для опрацювання питань семінарського заняття зверніться до вивчення наступної літератури:

1. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х томах. - М., 1991.

2. Бычков В. Эстетика. – М. : Гардарики, 2003. – 514 с.

3. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. - М., 1982.

4. Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська та зарубіжна культура. К., 1997.

5. Лукьянов С.А. Украинская и зарубежная культура в схемах и таблицах. Харьков. 2000.

6. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. - М., 1991.

 

Після опрацювання спеціальної літератури стисло викладіть свою точку зору (600 знаків) з кожного питання семінарського заняття..

Питання КСР

1. Назвіть найбільш відомі міфи Давньої Греції, проаналізуйте типові сюжети давньогрецької міфології

2. Назвіть найбільш відомі архітектурні споруди часів Давньої Греції

3. Зробіть переказ творів античних драматургів (одного за вибором)

4. Репекажіть зміст літературних творів римських письменників (одного за вибором)

5. Назвіть архітектурні споруди часів Давніх цивілізацій, що зберіглися й функціонують у наш час як обۥєкти культурної спадщини

Заняття 2. Тема: «Мистецтво Київської Русі»

Мета семінарського заняття: знайомство з культурно-мистецьким комплексом Київської Русі, класифікація складових українського мистецтва, знайомстов з видами і жанрами народного та професійного мистецтв, оцінка значущості мистецтва Київської Русі християнської доби для розвитку національної культури України.

Орієнтовні твори для сприймання та аналізу-інтерпретації: собор Софія Київська (макет, реконструкція вигляду ХІ ст.), Спасо-Преображенський і Борисоглебський собори в Чернигові; Ікони «Володимирська Богоматір», «Спас Нерукотворний», «Ангел – золоте волосся», Євангеліст Лука (мініатюра з Остромирового євангелія, ХІ ст.).

Питання семінарського заняття:

1. Вплив християнства на розвиток культури Київської Русі

2. Архітектура церкв і соборів Києва, Чернігова, Володимира-Волинського

3. Характеристика іконопису: біблейні сюжети, персонажі

4. Монументальний та фресковий живопис часів Київської Русі

5. Музична і театральна культура Київської Русі.

При підготовці до семінарського заняття вивчіть матеріал теми № 4 та № 5, виявіть моменти спорідності та розбіжності в середньовічних культурних традиціях країн Західної Європи та культурних традиціях Київської Русі. Визначте свою точку зору стосовно художніх здобутків Київської держави. Зверніть увагу на культурний синтез, що обумовив своєрідність мистецтва Київської держави. Для належного опрацювання питань семінарського заняття зверніться до вивчення наступної літератури:

1. Бичко А. К. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1997. – 410 с.

2. Левчук Л. Т. та ін.. Історія світової культури. – К. : Вища школа, 2002. – 305 с.

3. Історія української культури / Упорядник І. Крипۥякевич – К.: «Либідь», 2002. – 656 с.

4. Масол Л. М. та ін. Художня культура України : Навчальний посібник. – Київ: Вища школа, 239 с. : с іл.

5. Уманцев Ф. С. Мистецтво давньої України. – К. : «Либідь», 2002.

 

Після опрацювання спеціальної літератури стисло викладіть свою точку зору (600 знаків) з кожного питання семінарського заняття..

Питання КСР

1. Визначте особливості культури давньогрецьких полісів, розташованих на території Північного Причерноморۥя

2. У чому полягало значення звۥязків Київської Русі з Візантією і Близьким Сходом?

3. Як Ви розумієте поняття «знаменний» або київський розспів?

4. Розкрийте значення билини як провідного жанру народної творчості.

5. Розкрийте значення театрального мистецтва часів Київської Русі як основи подальшого розвитку народного і професійного українського театру.

Після опрацювання спеціальної літератури стисло викладіть свою точку зору (600 знаків) з кожного питання семінарського заняття..

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Який вид мистецтва виникає в добу палеоліту:

*А) наскальний живопис;

Б) література;

В) архітектура.

 

2. Який вид мистецтва розвивається в добу скіфської культури:

*А) керамика;

Б) театр;

В) література.

 

3. Який вид мистецтва розвивається і стає домінуючим в культурі Давнього Єгипту:

*А) архітектура;

Б) наскальний живопис;

В) магія.

 

4. Укажіть назву відомої архітектурної споруди Давнього Єгипту:

*А) ансамбль Карнак;

Б) Акрополь;

В) Пантеон.

 

5. Зиккурати – архітектурні споруди часів:

А) Давнього Єгипту;

*Б) Вавилону;

В) Давньої Греції.

 

6. Відомий літературный памۥятник доби Давньої Греції:

А) епос про Гильгамеша;

*Б) Іліада;

В) легендыи про короля Артура і лицарів Круглого стола.

 

7. Грецький поет архаічної доби:

*А) Гомер;

Б) Платон;

В) Сократ.

 

8. Відома архитектурна споруда Давньої Грециї

*А) храм Аполлона;

Б) пираміда Хеопса;

В) менгир.

 

9. Укажиіть імۥя героя грецьких міфів:

*А) Геракл;

Б) Анаксимандр;

В) Пифагор.

 

10. Назвіть імۥя грецького скульптора:

*А) Мирон;

Б) Аристофан;

В) Язон.

 

11. Укажите імя греческого драматурга:

А) Пиндар;

*Б) Еврипид;

В) Поликлет.

 

12. Укажіть назву грецької трагедії:

А) Пир.

Б) Облака

*В) Антигона;

 

13. Назвіть скульптури доби грецької класики:

*А) Дискобол;

Б) Давид;

В) Боеций.

 

14. Укажіть имۥя римського писателя:

*А) Плиній молодший;

Б) Вергилій;

В) Аристофан.

 

 

15. Укажіть назві відомого давньоримського театру:

*А) Колизей;

Б) Глобус;

В) Ла Скала.

 

16. Укажіть назву відомої античнї архітектурной споруди:

А) собор св. Петра.

Б) Сиракузи;

*В) Акрополь;

 

17. Укажіть имۥя легендарного героя средньовічного епосу:

*А) Роланд;

Б) Гамлет;

В) Микеланджело.

 

18. У якій країні починаєтся формування культури Відродження:

*А) Італия;

Б) Франція;

В) Іспания.

 

19. Назвіть одне із основных філософських вчень Відродження:

*А) гуманізм;

Б) демократія;

В) Просвітництво.

 

20. Обۥєднання філософів, поетів, художників середины15 століття у Флоренції мало назву:

*А) Платонівська академия;

Б) Сократівська академия;

В) Александрийська академия.

 

21. Укажіть назву архітектурної споруди, памۥятника готичного стилю в Європі:

А) Шартрський собор (Франция);

Б) Зимній палац (С.-Петербург);

В) Лувр (Франція).

 

22. Назвіть імۥя художника-живописця доби раннього Відродження в Італії:

А) Шекспир;

*Б) Джотто;

В) Челліни.

 

23. Автором живописного полотна «Народження Венери» є художник:

*А) Сандро Боттічелли;

Б) Рафаель Санті;

В) Микельанджело Буонарроті.

 

24. Автором літературного твору «Божественна комедія» є письменник:

*А) Данте;

Б) Мольєр;

В) Ніцше.

 

25. Назвіть имۥя художника-живописця доби високого Відродження в Італії:

*А) Тициан;

Б) Мигель Сервантес;

В) Августин.

 

26. Назвіть имۥя нидерландського художника-живописця доби Північного Відродження:

*А) Брейгель Старший;

Б) Дюрер;

В) Ель Греко.

 

27. Назовіть имۥя представника Відродження у Франції:

*А) Рабле;

Б) Босх;

В) Джотто.

 

28. Назвіть имۥя майстра образотворчого мистецтва, представника Відродження в Німеччині:

А) Данте;

*Б) Дюрер;

В) Донателло.

 

 

29. Укажіть найбільш розвинену давню культуру Україны:

*А) Трипільська;

Б) Східноукраїнська;

В) Дніпровськая.

 

30. Яка країна стала історичним центром православۥ:

*А) Візантия;

Б) Росія;

В) Італія.

 

31. Які кочові племена вплинули на історичний розвиток української народності:

*А) половці;

Б) бербери;

В) варвари.

 

32. Укажіть архітектурну споруду часів Київської Русі, створену у відповідності до візантийських традицій:

*А) Десятинна церква;

Б) Софія Київська;

В) Михайлівський собор.

 

33. Укажіть архітектурна споруду, памۥятник українського барокко:

*А) София Киевская;

Б) Десятинная церковь;

В) собор св. Юра.

 

34. Разом із початком розвитку християнства в Київській Русі розвиваєтся особливий вид живопису:

*А) іконопис;

Б) натюрморт;

В) гравюра.

 

РОЗДІЛ П (модуль Б)

Тема 6. „Мистецтво доби Відродження”

 

Зміст

6.1. Головні суспільно-політичні зміни, що відбуваються під час переходу від Середніх віків до доби Відродження.

6.2.Сутність гуманістичного вчення та гуманістичний ідеал людини доби Відродження

6.3. Три періоди Відродження в Італії

6.4. Північне Відродження

6.5. Відродження в країнах Східної Європи

6.6. Традиції Відродження в українській культурі та в українському мистецтві.

Ключові слова: гуманістичне вчення; ідеал людини; Італійське Відродження; Північне Відродження; криза ренесансного гуманізму; традиції Відродження в українському та світовому мистецтві

Цілі і завдання вивчення розділу: вивчення цього розділу дозволяє Вам:

· одержати знання щодо суспільно-історичних подій, повۥязаних переходом від доби християнського Середньовіччя до доби Відродження в Європі, і на цьому тлі сформувати уявлення щодо виникнення нового розуміння мистецтва, його цілей і завдань ;

· ознайомитися з видами і жанрами мистецтва європейських країн доби Відродження (ХІУ-ХУП ст.), з творчістю видатних діячів культури і мистецтва Відродження;

· володіти ключовими поняттями гуманістичне вчення; ідеал людини; традиції мистецтва, оновлення мови мистецтва

Методичні рекомендації до вивчення теми 6. При вивченні теми шість слід звернути особливу увагу на процеси переходу від культури Середніх віків до культури Відродження, виявити їх суспільно-політичну та культурну основу, пояснити сутність змін, що відбувалися в культурному та мистецькому житті західноєвропейських та східноєвропейських країн. Слід вміти звۥязувати процеси трансформації суспільної ідеології доби Відродження зі змінами в структурах художнього мислення, в художній творчості провідних діячів даного часу.

Вивчаючи пункт 6.1 проаналізуйте головні подіями, що відбувалися в культурі доби Відродження та сприяли оновленню форм суспільного та культурного життя. Зверніть увагу на розширення астрономічних знань щодо будови Космосу, оцініть значення географічних відкрить, що призвели до корінної зміни уявлень щодо будови Землі, акцентуйте значення низки наукових відкрить, соціальних реформ тощо. Для опрацювання цих та інших питань культурно-історичного спрямування зверність до підручника: Бичко А. К. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1997. – 410 с.;

Вивчаючи пункт 6.2 проаналізуйте витоки гуманістичного вчення, оцініть значення творчої діяльності діячів Платонівськох академії у Флоренції. Чи можна розцінити зміст гуманістичного вчення, особливо погляди гуманістів на ідеал людини як копіювання настанов християнської етики? Для належного опрацювання цих та інших питань зверніться до роботи А. Ф. Лосева «Эстетика Возрождения». – М. : Искусство, 1986. – Розд. 1

Під час вивчення пункту 6.3 проаналізуйте діяльність мистецьких шкіл Італії, зробіть висновок щодо оновлення сюжетів та мови мистецтва. Вивчаючи пункт 6.4. проаналізуйте нові жанри мистецтва країн Північої Європи. Оцініть вплив релігійної течії Реформації на формування ідеалу мистецтва. Вивчаючи пункт 6.5. проаналізуйте вплив гуманістичних та просвітницьких ідеалів Відродження на мистецтво країн Східної Європи. Для опанування даними проблемами зверніться до видань: 1. Античное наследие в эпоху Возрождения. Отв ред. Рутенбург В.И. – М., 1984. 2. Барг М.А. Шекспир и история – М., 1979. 3. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. – М. 1995. 4. Бибихин В.В. Новый Ренессанс. – М., 1996.

Вивчаючи пункт 6.6. зверніть увагу на поєднання гуманістичних ідеалів мистецтва доби європейського Відродження з традиціями українського мистецтва. Для належного розвۥязання даної проблеми зверніться до підручника: Бичко А. К. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1997. – 410 с.;

Навчальний матеріал.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.027 с.)