Вимоги та методичні рекомендації щодо атестаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги та методичні рекомендації щодо атестаціїЗмістовні модулі

Підсумкові тести

Глосарій (термінологічний словник)

ПЕРЕДМОВА

Шановні студенти, навчальні матеріали, що пропонуються, необхідні вам для самостійного опанування курсом «Історія мистецтв», ознайомлення з його теоретичним змістом та ключовими поняттями, формування теоретичних та практичних компетенцій, необхідних для майбутньої роботи за обраним фахом.. Даний дистанційний курс укладений з метою надання вам допомоги під час самостійного засвоєння необхідної навчальної інформації. До складу дистанційного курсу увійшли такі розділи: передмова, методичні рекомендації щодо роботи з курсом, робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студента, вимоги та методичні рекомендації щодо атестації. До складу курсу увійшли змістовні модулі з планами лекцій, ключовими поняттями, методичными порадами щодо засвоєння тем курсу, текстами лекцій, адаптованими для самостійного вивчення, питаннями самоперевірки, планами семінарських занять, підсумковими тестами. Глосарій, розкриває зміст теоретичних понять курсу.

Курс «Історія мистецтв» є дисципіною за вибором, що, згідно з навчальними планами підготовки фахівців, пропонуються студентам вищих навчальних закладів. Зміст курсу зумовлений, по-перше, об’єктивними процесами становлення мистецтва як складової гуманітарної культури людства, по-друге, існуючими науковими підходами до аналізу мистецького життя різних країн світу, традиціями теоретичного та практичного вивчення видів та жанрів світового мистецтва, особливостями естетичного сприйняття мистецьких творів. Завдання курсу «Історія мистецтв» полягають у наступному:

· знайомство з історією виникнення мистецтва як виду художньої діяльності, форми художнього мислення, типу творчості;

· аналіз специфічних та неспецифічних ознак мистецтва порівняно з іншими видами людської творчості;

· вивчення головних етапів розвитку світового та вітчизняного мистецтва в контектсі світової культури;

· аналіз провідних стилів та напрямків світового та вітчизняного мистецтва;

· знайомство з творчістю видатних майстрів світового та вітчизняного мистецтва;

· формування вмінь аналізу-інтерпретації та оацінювання творів мистецтва

· збагачення емоційно-естетичного досвіду студентів шляхом набуття ними художньо-творчих компетенцій, опанування технологіями аналізу-інтерпретації та оцінювання творів мистецтва різних епох, стилів та жанрів, типів культури;

· формування з боку студентів особистісного позитивного ставлення до мистецьких цінностей, і на цій основі – здатності висловлювати особисті думки, судження, оцінки, брати участь у діалозі культур, користуватися набутими знаннями в процесі подальшої освіти (самоосвіти)

Дистанційний курс «Історія мистецтв» укладений на кафедрі співів та диригування Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Укладачі – доцент, кандидат філософських наук Тетяна Володимирівна Шелупахіна та доцент, кандидат педагогічних наук Світлана Павлівна Федорищева.

Доцент Т. В. Шелупахіна – викладач з багаторічним досвідом роботи у вищому навчальному закладі. Фахову освіту отримала після закінчення аспірантури та захисту дисертації на кафедрі етики, естетики та культурології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Є автором значної кількості наукових робіт з актуальних питань теорії та історії культури, естетики та мистецтвознавства.

Підготувала навчальний посібник «Історія світової художньої культури» (1999 р.), у співавторстві посібник «Етика. Естетика» (видання 2006 та 2009 рр.). Електронний підручник (у співавторстві) з історії світового та вітчизняного кіно-, телемистецтва у 2004 р. став призером Всеукраїнської виставки «Освіта України». У 2005 р. за якість аналітичних матеріалів, уміщених на порталі «Культура» присвоєно звання експерта всеукраїнської елетронної мережі. З жовтня 2010 р. входить до складу Української асоціації культурологів, очолює місцевий осередок УАК.

Доцент Федорищева С. П. – викладач з багаторічним досвідом роботи у вищому навчальному закладі, фахівець у галузі історії музичної культури, теорії та історії музичної педагогіки, теорії та практики вокалу й хорового диригування. Закінчила аспірантуру й захистила кандидатську дисертацію на кафедрі педагогіки Луганського національного університетц імені Тараса Шевченка. Є автором значної кількості наукових та навчально-методичних праць з теорії та історії музичної педагогіки та виховання, розробником-укладачем практикумів з вокалу, практичного курсу хорового диригування.

 

Під час розробки курсу була використана наступна література:

І. Довідкові видання та словники:

1. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. – М.: ВЕЧЕ-АСТ, 2003.

2. Культурология: ХХ век: Словарь. - С.Пб.: Университетская книга, 1997.

3. Культурология XX век. Энциклопедия: В 2-х т. - С-П.: Университетская книга, 1998.

4. Культурология в вопросах и ответах:Учебное пособие. Под ред. Г.Драча. – М.: Гардарики, 2002г.

5. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. – М., 1991.

 

6. Можейко М.А. Постмодернизм: Энциклопедия. – М.: Интерпрессервис: Книжный дом. – 2001. – 1040 с.

7. Современная западная философия : словарь. – 2-е изд. – М., 1998. – 544 с.

 

8. ЭпштейнМ. Проективный философский словарь : новые термины и понятия / М. Эпштейн. – Спб. : Алетейя, 2003. – 512 с.

9. Эпштейн М. Словарь ХХІ века : расширение русского языка / М. Эпштейн. – Режим доступа : http: // rb. kolokol.ru/epstein1/artickles/darslova3.

 

П. Видання історико-культурологічного спрямування:

1. Кормич Л., Багацькій В. Теорія та історія культури ХХ століття. – К.: вид. ПАРАПАН, 2006. – 289 с.

2. Баженова А.М., Некрасова Л.М. и др. Мировая художественная культура: ХХ век. Кино, театр, музыка. – Спб.: Питер, 2008 – 315 с.

3. Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры : два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1991. – 413 с.

4. Бичко А. К. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1997. – 410 с.

5. Левчук Л. Т. та ін.. Історія світової культури. – К. : Вища школа, 2002. – 305 с.

6. Історія української культури / Упорядник І. Крипۥякевич – К.: «Либідь», 2002. – 656 с.

7. Масол Л. М. та ін. Художня культура України : Навчальний посібник. – Київ: Вища школа, 239 с. : с іл.

8. Массовые виды искусства и современная художественная культура. – М.: Алетейя, 1996. – 374 с. : с ил.

9. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття / Г. С. Мєднікова. – Київ : Знання, 2002. – 214 с.

 

10. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: «Мистецтво», 1981. – 327 с.

11. Платонова Э. Культурология: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Гардарики, 2003. – 715 с.

12. Тоффлер Э. Информационная цивилизация / Э. Тоффлер. – Режим доступа : http: /www/aquarun.ru/futurenet/kbrl.html.

 

Ш. Видання з естетики та мистецтвознавства:

1. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. – М.: Искусство, 1995. – 390 с.

2. Бейли Клод. Кино: фильмы, ставшие событиями / Пер. с франц. // Клод Бейли. – Спб.: «Академпроект», 1998. – 395 с.

3. Беличко Ю.В. Українське радянське мистецтво періоду громадянської війни. – К. : Мистецтво, 1980. – 183 с. : с іл.

4. Білецький П. О. Українське мистецтво другої пол. ХУП-ХУШ ст. – К.: Мистецтво, 1981. – 159 с.

 

5. Борев Ю. Б. Эстетика. - М.: Гардарики, 2003. – 475 с.

6. Бычков В. В. Эстетика. – М.: Гардарики, 2004. – 509 с.

7. Вайда А. Кіно і решта світу. – К. : Етнос, 2001. – 312 с.

8. Дуганов Р. В. Велимир Хлебников : природа творчества / Р. В. Дуганов. – М. : Советский писатель, 1990. – 352 с.

9. Корній Л. Історія української музики. Частина третя. ХІХ ст. – Підручник. Київ – Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2001. – 480 с.

10. Калашніков В. П., Пінчук Т. С. Шляхи розвитку українського театру. – К. : Вид-во «Шлях», 2006. – 191 с.

11. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. - М., 1995. - 464 с.

12. Курбас Л. Філософія театру. – К. : Видавництво «Основи», - 2001. – 917 с.

13. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.

14. Левчук Л.Т. Естетика. - К.: Изд-во ПАРАПАН, 2003. – 459 с.

15. Левчук Лариса. Українська естетика: традиції та сучасний стан. – К. : МАКЛАУТ, 2011. – 339 с.

16. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю.М. Об искусстве - СПб.: 1998. – 314 с.

17. Мастера литературы, театра и кино / Сост. Н. Б. Сергеева. – М.: Вече, 2006. – 400 с.

18. Молодий театр. :Зб. Статей за ред. Ю. П. Косенка. – К. : Мистецтво, 1991. – 317 с.

19. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – Львів, 2001. – 445 с.

20. Орлова И. Жизнь посвящаю кинематографу : Документальная повесть об основателе отечественного кинематографа А. Ханжонкове . - Донецк: Промінь, 2007 . - 128 с.

21. Ромм М.И. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. - М., 1991. - 138 с. - Г92-4390

22. Уманцев Ф. С. Мистецтво Давньої України. – К.: «Либідь», 2002.

23. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наук. думка, 2000. – 240 с.

24. Фрейлих С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского : Учебник для вузов . - М.: Академический Проект, Трикста, 2008 . - 512 с.

25. Садуль Ж . Всеобщая история кино / Жорж Садуль. – Режим доступа :

http://zmier.iatp.by/books/sadul-t1-ch1.htm

26. Экранные искусства и литература: Звуковое кино. - М., 1994. - 199 с.

27. Юренев Р. Чудесное кино: история мирового кинематографа. – М..1994.

УІ. Біографічні та автобіографічні видання:

1.Аксенов И.А. Сергей Эйзенштейн : Портрет-художника . - М.: Киноцентр, 1991 . - 126 с.

2. Барг М.А. Шекспир и история – М., 1979.

 

3. Болдырев Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского . - .:ВАГРИУС, 2004 . - 528 с.

4. Брюховецька Л. Іван Миколайчук . - К.: Кіно-Театр; Академія, 2004 . - 272 с.

5. Довженко і світ : Творчість О.П.Довженка в контексті світової культури . - К.:Радянский письменник, 1984 . - 222 с.

6. Сергій Параджанов. Злет, трагедія, вічність : Твори, листи, документи архівів. спогаді, ст., фот. . - К.:Спалах ЛТД,, 1994 . - 280 с.

7. Микола Лисенко у спогадах сучасників : У 2 т. / Редкол. : А. П. Лащенко та ін. – К. : Музична Україна, 2003. – Т. 1. – 344 с. : с іл.

8. Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания . - М.:Центрполиграф, 2001 . - 455 с.

9. Раззаков Ф.И. Никита Михалков: Чужой среди своих . - М.:ЭКСМО, 2005 . - 576 с.

10. Сааков Ю.А. Любовь Орлова и Григорий Александров . - М. : АЛГОРИТМ; ЭКСМО, 2005 . – 349 с.

11. Ширвиндт А.А. Ширвиндт, стертый с лица земли . - М.:Эксмо, 2006 . - 208 с.

12. Щеглов А. Фаина Раневская. Вся жизнь . - М.:Захаров, 2005 . - 352 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.01 с.)