Прочитайте наступний матеріал і випишіть теоретичне визначення стилю. Зверніть увагу на існування епохальних стилів мистецтва.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прочитайте наступний матеріал і випишіть теоретичне визначення стилю. Зверніть увагу на існування епохальних стилів мистецтва.Стиль -об’єднання певної кількості видів мистецтва на основі художньо-естетичної програми.

Стилі мистецтва, які об’єднують певну кількість видів мистецтва відрізняються оригінальністю, навіть унікальністю художньої мови, тяжінням до певних жанрів тощо. Стилі виникають у художній культурі, починаючи з 17 століття. Існування стилю мистецтва – ознака самодостатності художньої культури, свідчення виокремлення системи видів і жанрів мистецтва від стану духовного синкретизму або духовної залежності. У такому випадку програма стилю виступає своєрідним філософським обґрунтуванням художньої творчості. Зокрема програма стилю визначає завдання мистецтва, намічає шляхи його розвитку, відмежовується від мистецтва минулих років як застарілого, формує уявлення щодо справжніх ідеалів мистецтва. Часто з викладенням програмних положень у формі маніфестів виступають молоді митці, творці нового стилю (наприклад, маніфести західноєвропейських романтиків 19 століття або відомі маніфести футуристів на початку 20 століття).

У контексті історії світової художньої культури існували так звані епохальні стилі – бароко (17 століття), класицизм (18 – початок 19 століття) та романтизм (кінець 18 – перша половина 19 століття). Епохальні стилі об’єднали своєю програмою майже всі види професійного мистецтва свого часу та поширилися на художню культуру більшості європейських країн. З кінця 19 століття виникали нові стилі мистецтва. Нові стилі мистецтва не набували епохального значення, а натомість об’єднували певною програмою окремі види мистецтва. Наприклад, імпресіонізм у кінці 19 століття поширився на музику, живопис та літературу. Стиль модерн на початку 20 століття посів значне місце в мистецтві архітектури. У 20 столітті поняття стилю зберігає своє значення, набуте у минулому. Разом із тим поняття стилю застосовують для характеристики творчої манери окремого митця, майстра, навіть для характеристики окремого періоду його творчості.

 

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте теоретичний зміст поняття «мистецтво».

2. Розкрийте співвідношення понять художньої культури та мистецтва.

3. Назвіть відомі Вам види мистецтва. Складіть хронологічну таблицю виникнення видів мистецтва

4. Дайте визначення стилю мистецтва. Складіть хронологічну таблицю виникнення стилів

5. Назвіть відомі Вам стилі мистецтва.

Висновки по темі 1.Під час вивчення теми 1 були проаналізовані найважливіші теоретичні поняття, необхідні для подальшого вивчення історії мистецтв. Була звернена увага на часткову спорідненість понять художньої культури та мистецтва, в той же час був зроблений наголос на необхідності розрізнення даних понять як за обۥємом, так і за змістом. Поняття художньої культури є похідним від фундаментального поняття культури; поняття мистецтво за теоретичним змістом та практикою використання є підпорядкованим поняттю художньої культури. Таким чином у ході подальшої роботи слід чітко усвідомлювати логічну ланку «культура» - «художня культура» - «мистецтво».

Поняття виду, жанру та стилю мистецтва в теоретичному аспекті є похідними від поняття мистецтва. Для чіткого усвідомлення поняття виду мистецтва було вказано на історико-генетичний зв۱язок мистецтва як форми художньої діяльності із формами трудової діяльності людини. Було показано, що у прадавні часи мистецтво виникало як досконала робота, практика обробки певного матеріалу, прагнення щодо оптимального втілення змісту. Сучасна теорія розглядає процеси формування видів мистецтва, з одного боку, в широкому контексті, з точки зору творчого потенціалу труда і, з другого боку, у вузькому контексті, з точки зору дифференціації видів труда, форм культурної практики, формування практичних вмінь щодо обробки певного матеріалу. У ході викладення матеріалу підкреслено, що сучасне мистецво, розвиваючись як система видів, зберігає, з одного боку прадавній зв۱язок із формами трудової діяльності. З іншого ж боку, тисячоліття історичного розвитку художньої діяльності сприяли накопиченню засобів художньої виразності, форм утілення образного змісту. Поняття жанру вказує на історичний розподіл видів мистецтва за формами соціального функціонування, художніми засобами втілення тієї чи іншої теми. Сучасні види мистецтва володіють розгалуженою системою жанрів. Слід звернути увагу на те, що жанр є варіативною структурою. У ході історичного розвитку мистецтва жанр постійно виявляє тенеденції як до збереження художніх традицій, засобів художньої виразності, так і до іх оновлення.

Виникнення стилю вказує на набуття мистецтвом самостійності та самодостатності. У цьому сенсі стиль є більш пізнім історичним феноменом у порівнянні з видом або жанром мистецтва. Стосовно мистецтва та художньої культури стиль функціонує як своєрідна художньо-естетична і практична програма, котра, з одного боку, зумовлює наявність художньо-естетичного ідеалу творчості, з іншого боку, містить певний набір засобів художньої виразності. Завдяки такому поєднанню теоретичних та практичних важелів стиль мистецтва у унікальним мистецьким феноменом. Стиль мистецтва сприяє формуванню самобутності та оригінальності творчої манери митця. Під час сприйняття стиль виявляє комлекс художніх здобутків тієї чи іншої епохи. Ми вказали на існування епохальних стилів мистецтва, зазначили, що в сучасній теорії мистецтва поняття стилю частково зберігає значення, набуте в практиці мистецтва минулих століть. Утім сучасне мистецтво відмічене стильовим синкретизмом, відтак теоретичне поняття стилю в наш час потребує подальших уточнень.

 

 

Тема 2. „Походження мистецтва. Мистецтво прадавньої людини”

Зміст

2.1. Суспільна практика як загальна основа видів художньої діяльності.

2.2. Поняття прадавнього синкретизму.

2.3. Мистецтво доби палеоліту.

2.4. Мистецтво доби неоліту.

2.5. Пам’ятники прадавнього мистецтва на території України.

 

Ключові слова: суспільна практика, творчій потенціал труда, художня діяльність, прадавній синкретизм, доба палеоліту, доба неоліту, „неолітична революція”, пам’ятники прадавнього мистецтва.

 

Цілі і завдання вивчення розділу: вивчення даного розділу дозволяє Вам:

· одержати знання щодо процесів виникнення мистецтва, історичного звۥязку ранніх форм мистецтва з видами труда, формами суспільної практики;

· ознайомитися з історію виникнення ранніх форм мистецтва на основі прадавнього синкретизму, з памۥятниками мистецтва доби палеоліту та неоліту;

· володіти ключовими поняттями суспільна практика, творчій потенціал труда, художня діяльність.

Методичні рекомендації до вивчення теми 2. При вивченні теми два слід звернути увагу на ті суспільні процеси, що сприяли виникненню ранніх форм мистецтва у прадавні часи. Слід звернути увагу на те, що мистецтво прадавніх часів функціонувало як підпорядкована частка суспільної практики (форм труда, духовної діяльності, спілкування). З цією метою слід звернути увагу на теоретичний зміст поняття «прадавній синкретизм», навчитися застосовувати дане поняття для аналізу місця і значення ранніх форм мистецтва.

Вивчаючи пункти 2.1. та 2.2 зۥясуйте історичний звۥязок між прадавніми формами труда, духовними практиками та поступовим формуванням художньої діяльності. Зверність увагу на зміст прадавніх міфів та переказів, що ототожнюють феномени краси та добра, надають красі магічного значення. Проаналізуйте сюжети давніх міфів, легенд і переказів, вкажіть на значення почуття краси, досконалості, прагнення до гармонії для майбутнього духовного розвитку людства. Для більш детального опрацювання зазначений питань зверність до підручника Бичко А. К. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1997. – 410 с., ч. 1, розділ 1.1.

Вивчаючи пункт 2.3. зверніть увагу на памۥятники часів палеолиту. Проаналізуйте значення археологічних знахідок доби палеолиту, виявіть звۥязок між практичним засвоєнням світу давньою людиною та поступовим формуванням таких людських якостей, як мислення, цілепокладання, спілкування тощо. Укажіть на значення колективних форм праці для формування навичок соціального життя. Яким чином у добу палеолиту на тлі утилітарної функції предмету поступово формується естетична функція? У чому полягає значення прагнення стародавньої людини до досконалості, гармонії, краси? Яким чином дані людські прагнення відбиваються в магічних культах? Для відповіді на ці запитання зверність до роботи: Е. Тайлора «Первобытная культура». – М. : Изд-во политической литературы, 1989. – Гл. П

Вивчаючи пункт2.4., проаналізуйте комплекс культурних і суспільних змін, що відбуваються в неолитичну добу. Детально опрацюйте зміст поняття «неолітична революція», вкажіть головні ознаки неолітичної революції та проаналізуйте їх вплив на суспільне життя. Зробіть наголос на значенні оновлених форм соціального життя. Укажіть форми мистецтва, що виникають за часів неоліту, проаналізуйте звۥязок мистецтва із формами труда, спілкування, духовності. Чи набуває мистецтво самостійності та самодостатності під час неоліту? Для відповіді на ці запитання зверніться до підручника: Левчук Л. Т. та ін.. Історія світової культури. – К. : Вища школа, 2002. – 305 с. – Гл. І.; Андронникова М. И. Портрет. От наскальних рисунков до звукового кино. – М. : Искусство, 1996. – 509 с.

Вивчаючи пункт 2. 5. проаналізуйте памۥятники стародавнього мистецтва на території України. Складіть схему розташування памۥятників стародавнього мистецтва, знайдених на території України. Укажіть музеї, в яких сьогодні розташовані експозиції стародавнього мистецтва. Розкрийте значення памۥятників стародавнього мистецтва для вивчення історії українських земель. Для відповіді на ці запитання зверністься до роботи: Уманцев Ф. С. Мистецтво Давньої України. – К. : Либідь, 2002.

 

Навчальний матеріал.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.007 с.)