ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АТЕСТАЦІЇ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АТЕСТАЦІЇМетодика контролю знань та вмінь студентів з дисципліни «Історія мистецтв» реалізується через систему завдань, спрямованих на якісне засвоєння навчального матеріалу, перевірку знань і практичних умінь, аналіз самостійної роботи. Формами контролю знань та вмінь студентів, що використовуються у даному курсі є поточний контроль (співбесіда, тестування, аналіз художнього твору) та підсумковий контроль (виконання підсумкових тестів). Оцінка знань та вмінь студентів здійснюється за принципом накопичення балівза виконання форм контролю. Сума накопичених балів відповідає рівню засвоєння знань та вмінь студентів по курсу, що вивчається і отримує відображення у підсумковій сумі балів. Загальна кількість балів, що накопичуються студентами упродовж семестру – 100. Зазначена сума містить у собі:

· Співбесіда – 2 бали (за кожну правильну відповідь)

· Тестування – 2 бали (за кожну правильну відповідь)

· Аналіз художнього твору – 1 - 5 балів (за кожний)

· Виконання потижневих завдань – 1-5 балів (за кожне)

· Модульна контрольна робота – 1-10 балів

 

Критерії оцінювання

За шкалою ECTS та у відповідності до національної системи оцінювання в Україні

 

Оцінка ECTS За національною системою Кількість балів
А «5» - відмінно 84-100
B «4» - дуже добре 80-83
C «4» - добре 67-79
D «3» - задовільно 60-66
E «3» - достатньо 50-59
FX «2» - незадовільно 46-49
F «2» - незадовільно 45 і нижче

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ

З дисципліни «Історія мистецтв»

Форма контролю Кількість балів Критерії оцінювання
1. Модульна контрольна робота № 1. 1. Мистецтво античної доби а). види і жанри мистецтва Давньої Греції в). аналіз творчості видатних представників мистецтва давнього Риму 1 - 10 Володіння понятійним апаратом, відповідність застосування теоретичнихї понять до аналізу історичного процесу становлення мистецтва; знання видових ознак мистецтва, засобів художньої виразності мистецтва; вміння адекватної оцінки творчого внеску діячів мистецтва із застосуванням відповідних теоретичних понять, повۥязаних із видовими та жанровими ознаками мистецтва. Правильність історичних дат, грамотне написання імен авторів, назв художніх творів, обізнаність щодо тематики творів.
2. Аналіз художнього твору твору за рівнями: культурно-історичні умови створення; жанр, задум, ідея, концепція; композиція, драматургія, конфлікт твору; засоби художньої виразності; місце твору в біографії митця. Аргументована оцінка твору. 1-5 Вибір теоретичних понять, здатних відобразити формальні та змістовні виміри художнього твору. Дотримання чіткої логіки рівней аналізу-інтерпретації художнього твору, співвідношення культурно-історичного, мистецтвознавчого, естетичного, біографічного рівней аналізу. Надання аргументованої оцінки щодо цінності твору, його культурно-виховного та просвітницького значення.
3. Модульна контрольна робота № 2 1.Основні жанрово-тематичні напрямки світового та вітчизняного мистецтва другої половини ХХ століття 2. Аналіз змін, що відбулися у світовому та вітчизняному мистецтві на початку ХХІ століття. 1-10 Володіння понятійним апаратом, знання основних жанрово-тематичних напрямків мистецтва другої половини ХХ ст., обізнаність щодо історичних дат, національних мистецьких шкіл, правопису імен авторів та назв творів; вміння проаналізувати сюжет твору; навички аргументованої оцінки твору.
4. Співбесіда Повна розгорнута самостійна відповідь на запитання, обізнаність у ключових питаннях дисципліни, володіння понятійним апаратом курсу, грамотне та доцільне застосування наукових понять
5. Виконання потижневих завдань 1-5 Систематичне та якісне виконання письмових завдань, повні розгорнуті відповіді із застосуванням відповідних історико-культурологічних та естетико-мистецтвознавчих понять. Вільне володіння мовою, дотримання історичної хронології, правильне написання імен, назв творів тощо.

 

РОЗДІЛ І (модуль А)

Тема 1. Теоретичні засади вивчення історії мистецтв.

Зміст

1.1Художня культура і мистецтво.

1.2. Поняття виду мистецтва

1.3. Поняття жанру мистецтва

1.4. Поняття стилю мистецтва

 

Ключові слова: культура, художня культура, мистецтво, вид мистецтва, жанр мистецтва, стиль мистецтва.

Цілі і завдання вивчення розділу.

Вивчення даного розділу дозволяє Вам:

· одержати теоретичні уявлення щодо сутності мистецтва як виду художньої діяльності, форми художнього мислення, типу творчості;

· ознайомитися з історією формування видів, жанрів та стилів мистецтва;

· володіти ключовими поняттями культура, художня культура, мистецтво, вид мистецтва, жанр мистецтва, стиль мистецтва.

Методичні рекомендації до вивчення теми 1.

При вивченні теми 1 слід звернути увагу на зміст теоретичних понять, що розкривають сутність феноменів художньої культури і мистецтва, звернути увагу на відмінності між поняттями виду мистецтва, жанру мистецтва та силю мистецтва.

Вивчаючи пункт 1.1. зверніть увагу на співвідношення естетико-мистецтвознавчих та культурологічних понять «художня культура» - «мистецтво», зۥясуйте теоретичний зміст кожного поняття, історичний та логічний звۥязок між ними. З цією метою зверніться до підручника: Кормич Л., Багацькій В. Теорія та історія культури ХХ століття. – К.: вид. ПАРАПАН, 2006. – Розд. 1У. Спробуйте відповісти на питання: у чому полягає значення мистецтва в історії людства? У чому полягають відмінності мистецтва від інших видів людської діяльності? Що обۥєднує мистецтво з іншими видами людської діяльності, типами творчості?

Вивчаючи пункт 1.2. , зупиніться на змісті поняття «вид мистецтва». Зверніть увагу на існування різних видів мистецтва. Спробуйте прояснити причини існування різних видів мистецтва. Чи виникають нові види мистецтва в сучасну добу? Для детального опрацювання даного питання зверніться до книги: Борев Ю. Эстетика. – М.: Искусство, 1993. – Розділ 4.

Вивчаючи пункт 1.3. зверніть увагу на зміст понять «жанр мистецтва». Спробуйте пояснити процеси жанроутворення в історії розвитку мистецтва. Для належного опрацювання даного питання зверністься до підручника Борев Ю. Эстетика. – М.: Искусство, 2003. – Розділ 5.

Вивчаючи пункт 1.4. зверніть увагу на зміст понять «стиль мистецтва». Спробуйте відповісти на питання: Із чим повۥязане виникнення стилів мистецтва? У чому полягають відмінності між жанром мистецтва і стилем мистецтва? Для відповіді на ці запитання зверніться до роботи Наливайко Д. С.: Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981.

Навчальний матеріал.

Прочитайте і законспектуйте основні положення теми. Зверніть особливу увагу на пояснення змісту опорних понять.

Художня культура є однією із найважливіших сфер культури людства. Художню культуру можна розуміти як окрему, самостійну сферу культури людства. У сучасній науковій літературі існує багато визначень художньої культури. У даному посібнику художня культура розглядається як утілення духовного світу людини в багатстві образів мистецтва, видів художньої діяльності, розмаїтті напрямків художньої творчості. Як синонімічне до поняття „художня культура” часто застосовується поняття „мистецтво”. Тим не менш художня культура і мистецтво – поняття різні за об’ємом, тому слід розрізняти їх.

Мистецтво – центральна ланка художньої культури, сукупність видів художньої діяльності, стилів і жанрів художньої творчості

 

Художню культуру утворює, з одного боку, мистецтво як система видів художньої діяльності, як система стилів і жанрів художньої творчості. З іншого боку до складу художньої культури входитьсукупність художніх цінностей разом із певною системою їх відтворення, функціонування та зберігання. До художньої культури певної епохи належать:

· Сукупність художніх творів (художніх цінностей)

· Сукупність технологій художнього виробництва

· Сукупність творчих об’єднань митців

· Сукупність творчих навчальних закладів

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.019 с.)