Вкажіть перший етапи навчання написання англомовного листа.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть перший етапи навчання написання англомовного листа.а) етап формування вмінь побудови тексту листа;

б) етап розвитку вмінь написання тексту листа;

в) етап ознайомлення з текстом-зразком листа;

г) етап перевірки та корекції.

37. До штучно створених опор для навчання писемного мовлення не відноситься…

а) план;

б) анкета;

в) підстановча таблиця;

г) ключові слова.

38. Природною опорою для навчання писемного мовлення є…

а) підстановча таблиця;

б) денотатна карта;

в) опитувальний лист;

г) набір сюжетних малюнків.

Яке із завдань спрямоване на розвиток умінь письма?

а) дайте відповіді на запитання;

б) випишіть з тексту нові слова та вирази;

в) перепишіть, ставляючи пропущені букви;

г) напишіть привітальну листівку.

Самостійна робота як вища форма навчальної діяльності зумовлена

а) характером навчального матеріалу;

б) індивідуальними психологічними особливостями учня;

в) особистісними якостями вчителя;

г) специфічними особливостями англійської мови.

41. Основою навчальної співпраці під час організації самостійної роботи з англійської мови є…

а) когнітивний підхід;

б) комунікативний підхід;

в) особистісно-діяльнісний підхід;

г) систематичний підхід.

Самостійна робота учнів з англійської мови передусім сприяє

а) активізації пізнавальної діяльності;

б) поліпшенню якості мовного матеріалу;

в) удосконаленню засобів навчання;

г) систематизації та узагальнення знань.

43. За рівнем самостійності навчальних дій учнів самостійна робота є…

а) реконструктивною;

б) рецептивною;

в) репродуктивною;

г) продуктивною.

44. Вибір виду і форми самостійної роботи насамперед зумовлений.

а) професійним інтересом учителя;

б) характером навчального матеріалу;

в) віковим та психологічним особливостям учнів;

г) характерними особливостями англійської мови.

45. Автономна навчальна діяльність з оволодіння англійською мовою обов’язково передбачає…

а) самооцінку рівня володіння англійською мовою;

б) співпрацю з іншими учнями;

в) консультативні роботи з більш підготовленими учнями;

г) консультативні роботи з учителем.

46. Участь у позакласній роботі з англійської мови є…

а) обов’язковою для всіх учнів;

б) обов’язковою для кращих учнів;

в) добровільно;

г) обов’язковою для слабких учнів.

47. Позакласна робота з англійської мови проводиться…

а) за спеціальною програмою;

б) за планом методичного об’єднання вчителів англійської мови;

в) без будь-якого плану;

г) за планом вчителя початкової школи.

48. Визначальною рисою позакласної роботи з англійської мови є…

а) навчання видів мовленнєвої діяльності;

б) використання іноземної мови як засобу спілкування;

в) всебічний розвиток особистості учня;

г) формування творчих стосунків між учнями та вчителями.

49. Характерною методичною вимогою до позакласної роботи з англійської мови є …

а) використання пізнавальних навчальних матеріалів;

б) посильні завдання;

в) цікавий зміст матеріалів і яскравість форми;

г) використання автентичних матеріалів.

50. Інтерес учнів до позакласної роботи значною мірою залежить від…

а) організованості й дисциплінованості учнів;

б) системи прийомів, які спонукають до спілкування;

в) використання автентичних матеріалів;

г) можливості спілкування в атмосфері святковості / невимушеності.

 

Варіант 2

1. До дослідницьких умінь учителя англійської мови початкових класів відноситься…

а) вміння аналізувати уроки англійської мови;

б) вміння розвивати пізнавальні інтереси учнів;

в) вміння виконувати заплановане на уроці;

г) вміння поєднувати і реалізовувати різні форми роботи.

2. Кваліфікаційна характеристика вчителя англійської мови початкових класів – це …

а) перелік основних вимог до рівня володіння англійською мовою;

б) перелік основних вимог до професійних якостей, знань і вмінь;

в) перелік основних вимог до рівня методичної підготовки;

г) перелік основних вимог до особистих якостей вчителя.

3. Аудіювання пов’язане з…

а) говорінням;

б) читанням;

в) письмом;

г) з усіма видами мовленнєвої діяльності.

4. До організаційних умінь учителя англійської мови початкових класів відноситься …

а) вміння активізувати мовленнєву діяльність учнів;

б) вміння вивчати методичну літературу;

в) вміння добирати іншомовні вправи;

г) вміння узагальнювати власний педагогічний досвід.

5. До об'єктивних труднощів навчання аудіювання, пов'язаних зі змістом належать…

а) граматичні труднощі;

б) кількість пред’явлень;

в) розуміння зв'язків між фактами;

г) вид мовлення.

6. До об'єктивної трудності навчання аудіювання, пов'язаної з мовною формою належать…

а) джерело аудіювання;

б) лексичні труднощі;

в) темп мовлення;

г) розуміння фактів.

7. До об'єктивних труднощів навчання аудіювання, пов'язаних з умовами пред'явлення належить…

а) кількість прослуховувань;

б) вид мовлення;

в) увага учнів;

г) фонетичні труднощі.

8. Аудіювання – це …

а) продуктивна діяльність;

б) рецептивна діяльніст;

в) репродуктивна діяльність;

г) імітаційна діяльність.

9. Аудіювання є…

а) метою навчання англійської мови;

б) засобом навчання англійської мови;

в) одночасно і метою і засобом навчання;

г) методом навчання англійської мови.

10. Суб'єктивні труднощі навчання аудіювання зумовлені…

а) темпом мовлення вчителя;

б) видом мовлення, що сприймається;

в) змістом аудіотексту;

г) віковими особливостями молодших школярів.

11. До невербальних способів контролю розуміння почутого належать…

а) виконання дій;

б) складання плану;

в) відповіді на запитання;

г) виконання тестів.

12. До вербальних репродуктивних способів контролю розуміння почутого належать…

а) підбір малюнків;

б) виконання дій;

в) відповіді на запитання;

г) виготовлення схем.

13. Мінімальною одиницею зорового сприймання у процесі читання є…

а) речення;

б) слово;

в) злиття;

г) синтагма.

14. До об'єктивних труднощів навчання читання, зумовлених труд­нощами орфографічної та графічної систем, належать…

а) лексичні труднощі;

б) кількісна неадекватність між буквами та звуками;

в) наявність однакових графем іноземної та рідної мов;

г) недостатнє володіння правилами читання.

15. Щоб навчитися читати англійською мовою необхідно…

а) уміти писати англійською мовою;

б) знати назви букв англійського алфавіту;

в) засвоїти звуко-буквені зв’язки;

г) мати великий словниковий запас.

16. До об'єктивних труднощів навчання читання, зумовлених умовами пред'явлення тексту, належать…

а) вид читання;

б) опори та орієнтири;

в) різночитання однакових букв і буквосполучень;

г) жанрові характеристики тесту.

17. До підсистеми вправ для формування мовленнєвих навичок читання належать вправи для формування…

а) лексичних навичок;

б) мовленнєвих механізмів читання;

в) техніки читання;

г) які готують до читання.

18. Навчання діалогічного мовлення доцільно починати з…

а) діалогу-домовленості;

б) діалогу-розпитування;

в) діалогу-обміну враженнями;

г) діалогу-обговорення.

19. До об'єктивних труднощів навчання читання, зумовлених змістом тексту, належать…

а) фонетичні труднощі;

б) граматичні труднощі;

в) розуміння логіки викладу;

г) дотримання правил англомовного читання.

20. До специфічних рис діалогічного мовлення відноситься…

а) неперервність;

б) спонтанність;

в) контекстність;

г) спланованість.

21. Найефективнішим засобом у навчанні діалогічного мовлення є …

а) фонограма;

б) друкований діалог;

в) сюжетний малюнок;

г) комікс.

22. До вербально-зображальних опор для навчання монологічного мов­лення відноситься…

а) тема повідомлення;

б) підстановча таблиця закритого типу;

в) схематичний план міста;

г) логіко-синтаксична схема.

23. До вербальних опор для навчання монологічного мовлення відносяться…

а) ключові слова;

б) схематичні плани міста;

в) серія малюнків;

г) схеми та карти.

24. Вихідною одиницею навчання діалогічного мовлення є…

а) слово;

б) репліка;

в) діалогічна єдність;

г) діалог.

25. До повної вербальної опори відноситься…

а) структурно-мовленнєва схема;

б) логіко-синтактична схема;

в) ситуація мовлення;

г) підстановча таблиця.

26. Характерною рисою монологічного мовлення є…

а) використання розмовних штампів;

б) неповноскладність реплік;

в) повноскладність та розгорнутість;

г) логічна послідовність.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.019 с.)