Договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.1. Поняття та види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

2. Поняття та види ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

3. Поняття та істотні умови ліцензійного договору. Співвідношення ліцензії та ліцензійного договору.

4. Договір про створення за замовленням та використання об'єкта права інтелектуальної власності: поняття та ознаки, відмежування від суміжних договірних конструкцій

5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

6. Правова характеристика договору комерційної концесії. Особливості предмету та правового становища сторін комерційної концесії.

7. Права та обов'язки правоволодільця та користувача.

8. Зміна та припинення договору комерційної концесії.

9. Інші договори у сфері інтелектуальної власності

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення задач.

2.Визнеачте співвідношення між одиничною,виключною та невиключною ліцензіям; відкритою та примусовою ліцензією та ліцензійним договором.

3.Охрарактеризуйте права та обов'язки правоволодільця та користувача за договором комерційної концесії.

4. Поясніть процедуру реєстрації договорів у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності. Які договори підлягають реєстрації?

5. Як співвідносяться терміни ”франчайзинг” та ”комерційна концесія”; ліцензія та ліцензійний договір?

6. Охарактеризуйте правову природу та особливості догорів про співавторство та про управління майновими правами авторів на колективній основі.

 

Література

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: «Статут», 2002 – с.1038.

2. Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договора. Авторский гонорар. М., 1988.

3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с.

4. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

6. Мусіяка В.Л. Авторские договоры. – К., 1988.

7. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького.. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

8. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

9. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 752 с.

10. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн. - практ. пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ

1. Поняття промислової власності та її складові.

2. Винахід, корисна модель, промисловий зразок – як об’єкти цивільних прав.

3. Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

4. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового зразка.

5. Суб’єкти права промислової власності (винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці, роботодавці).

6. Право на подання заявки.

7. Заявка та її склад. Розгляд заявки.

8. Національний і конвенційний пріоритет.

9. Формальна експертиза заявки і експертиза заявки по суті.

10. Реєстрація і видача патенту.

11. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання.

12. Право на одержання патенту.

13. Патент та його функції.

14. Деклараційний патент.

15. Секретні винаходи.

16. Чинність патенту. Припинення чинності патенту.

17. Права, що випливають із патенту.

18. Обов’язки, що випливають із патенту.

19. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

20. Дії, які не визнаються порушенням патентних прав.

21. Право попереднього користування.

22. Примусове відчуження прав.

23. Примусова ліцензія.

24. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в зарубіжних країнах.

25. Система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг,

26. Співвідношення права на засоби індивідуалізації з авторським та патентним правом.

27. Поняття комерційного найменування.

28. Критерії охороноздатності комерційних найменувань.

29. Структура комерційного найменування.

30. Суб’єкти права на комерційні найменування.

31. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування.

32. Припинення прав на комерційні найменування.

33. Чинність права на комерційне найменування.

34. Використання комерційного найменування.

35. Захист права на комерційне найменування.

36. Поняття та види торговельних марок.

37. Умови правової охорони позначень як торговельних марок.

38. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

39. Суб’єкти прав на торговельні марки.

40. Реєстрація позначення як торговельної марки.

41. Заявка на свідоцтво для товарів і послуг та її склад.

42. Експертиза заявки по суті та формальна експертиза заявки.

43. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки.

44. Право попереднього користувача на торговельну марку.

45. Припинення правової охорони торговельної марки.

46. Захист прав на торговельну марку.

47. Відповідальність за порушення прав на торговельну марку.

48. Реєстрація торговельних марок у зарубіжних державах.

49. Поняття географічного зазначення.

50. Торговельна марка та географічне зазначення.

51. Зазначення походження товару та його види.

52. Правова охорона географічних зазначень.

53. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні

54. Зміст суб’єктивних прав на географічне зазначення.

55. Підстави припинення охорони географічних зазначень.

56. Захист прав на географічне зазначення.

57. Умови охорони прав на нові сорти рослин і нові породи тварин.

58. Поняття селекційного досягнення в рослинництві, тваринництві.

59. Суб`єкти права на селекційні досягнення.

60. Суб`єкти права на подання заявки на селекційне досягнення.

61. Подання заявки на селекційне досягнення.

62. Розгляд заявки на селекційне досягнення.

63. Видача патенту на селекційне досягнення.

64. Права, що випливають із патенту на селекційне досягнення.

65. Особисті немайнові права автора селекційного досягнення.

66. Майнові права патентоволодільця селекційного досягнення.

67. Строк чинності патенту на селекційне досягнення.

68. Допуск селекційних досягнень до використання.

69. Захист прав на селекційне досягнення.

70. Поняття компонування інтегральної мікросхеми.

71. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

72. Умови надання правової охорони компонуванню інтегральної мікросхеми.

73. Передача та надання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми іншим особам.

74. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

75. Порядок реєстрації компонування інтегральної мікросхеми..

76. Свідоцтво на компонування інтегральної мікросхеми, його зміст та функції.

77. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації компонування інтегральної мікросхеми.

78. Захист прав на компонування інтегральної мікросхеми.

79. Поняття та ознаки комерційної таємниці.

80. Право на використання комерційної таємниці.

81. Строк чинності права на комерційну таємницю.

82. Захист прав на комерційної таємниці.

83. Поняття раціоналізаторської пропозиції.

84. Права раціоналізатора.

85. Право на виключне використання раціоналізаторської пропозиції.

86. Право на винагороду за використання раціоналізаторської пропозиції, строки і порядок її виплати.

87. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію.

88. Поняття наукового відкриття.

89. Об’єкт наукового відкриття. Співвідношення науково відкриття та винаходу.

90. Права автора наукового відкриття.

91. Порядок засвідчення та охорона права на наукове відкриття.

92. Поняття та види договорів у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

93. Особливості договорів у сфері інтелектуальної власності.

94. Державна реєстрація договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності.

95. Ліцензія та ліцензійний договір.

96. Види ліцензій.

97. Істотні умови ліцензійного договору.

98. Строк ліцензійного договору.

99. Субліцензія.

100. Договір про створення за замовленням та використання об’єкта інтелектуальної власності.

101. Трудовий договір та договір художнього замовлення.

102. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

103. Поняття та предмет договору комерційної концесії (франчайзингу).

104. Суб’єкти договору комерційної концесії.

105. Форма договору комерційної концесії.

106. Права та обов’язки користувача та правоволодільця.

107. Істотні та особливі умови договору комерційної концесії.

108. Наслідки зміни елементів предмету договору комерційної концесії.

109. Припинення договору комерційної концесії.

110. Інші договори у сфері інтелектуальної власності.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК

1. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.

2. Поняття інтелектуальної власності та її види.

3. Поняття права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності.

4. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

5. Правова природа прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

6. Пропрієтарна концепція визначення сутності прав на результати творчості.

7. Теорія виключних прав.

8. Система права інтелектуальної власності.

9. Авторське право та суміжні права.

10. Право промислової власності.

11. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

12. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності.

13. Зміст суб’єктивних прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

14. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.

15. Майнові права інтелектуальної власності.

16. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

17. Використання об’єкта інтелектуальної власності.

18. Передача майнових прав інтелектуальної власності.

19. Особливості судового захисту прав інтелектуальної власності.

20. Законодавство України про інтелектуальну власність.

21. Дезінтеграційний підхід до регулювання інтелектуальної власності та його сутність

22. Конституція України про інтелектуальну власність.

23. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності.

24. Закони України у сфері охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

25. Законодавство про авторське право та суміжні права.

26. Законодавство про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

27. Інші джерела права інтелектуальної власності.

28. Всесвітня організація інтелектуальної власності.

29. Міжнародна охорона промислової власності.

30. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1983).

31. Договір про патентну кооперацію.

32. Мадридська угода про реєстрацію товарних знаків (1981).

33. Договір про закони на товарні знаки (1994).

34. Лісабонська угода про охорону найменувань місця походження товару та їх міжнародна реєстрація (1958).

35. Міжнародна охорона літературної і художньої власності (авторське право).

36. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886).

37. Всесвітня конвенція про авторське право (1952).

38. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органів мовлення (1961).

39. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фоногорам (1971).

40. Брюсельська конвенція про розповсюдження несучих програм сигналів, що передаються через супутники.

41. Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

42. Угода TRIPS.

43. Поняття авторського права.

44. Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному значенні.

45. Види інтелектуальної діяльності, які охороняються авторським правом.

46. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності.

47. Об’єкти авторського права. Об’єкти, на які авторське право не поширюється.

48. Право на проекти офіційних документів, символів і знаків.

49. Збірники та інші складові твори.

50. Похідні твори.

51. Колективні твори.

52. Авторське право на аудіовізуальні твори.

53. Авторське право на твір, створений за договором найму.

54. Суб’єкти авторського права.

55. Автор та його правонаступники.

56. Юридичні особи як суб’єкти авторського права.

57. Роботодавець як суб’єкт авторського права.

58. Співавторство.

59. Види співавторства.

60. Право власності на матеріальний носій і авторське право.

61. Особисті немайнові права автора.

62. Право на авторське ім’я.

63. Права спадкоємців на захист особистих немайнових прав.

64. Майнові права автора.

65. Виключне право на використання твору.

66. Способи використання твору.

67. Право на доступ до твору образотворчого мистецтва.

68. Право слідування.

69. Строки чинності авторських прав.

70. Наслідки припинення чинності авторських майнових прав.

71. Авторські договори та їх види: видавничі, сценарні, художнього замовлення.

72. Договори про уступку авторського права.

73. Обмеження авторських майнових прав.

74. Вільне використання творів в особистих цілях.

75. Вільне використання творів із зазначенням імені автора.

76. Вільне використання творів без зазначення імені автора.

77. Вільне використання творів для навчання.

78. Використання творів, які постійно розташовані в місцях, відкритих для вільного відтворення)

79. Вільне відтворення комп’ютерних програм.

80. Декомпіляція комп’ютерних програм.

81. Відтворення творів і фонограм в особистих цілях.

82. Поняття та види суміжних прав (право на виконання, право на фонограми, право організацій мовлення на свої передачі).

83. Виникнення і здійснення суміжних прав.

84. Умови охорони суміжних прав.

85. Суб’єкти суміжних прав.

86. Виконавці, виробники фонограм, організації мовлення як суб’єкти суміжних прав.

87. Об’єкти суміжних прав.

88. Використання фонограм, опублікованих з комерційною метою.

89. Строк чинності суміжних прав.

90. Діяльність організацій, що управляють майновими правами авторів на колективній основі.

91. Правовий статус організацій колективного управління майновими правами авторів.

92. Способи цивільно-правового захисту авторського і суміжних прав.

93. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

94. Поняття промислової власності та її складові.

95. Винахід, корисна модель, промисловий зразок – як об’єкти цивільних прав.

96. Поняття права промислової власності та його види.

97. Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

98. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового зразка.

99. Суб’єкти права промислової власності (винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці, роботодавці).

100. Право на подання заявки.

101. Заявка та її склад. Розгляд заявки.

102. Національний і конвенційний пріоритет.

103. Формальна експертиза заявки і експертиза заявки по суті.

104. Реєстрація і видача патенту.

105. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання.

106. Право на одержання патенту.

107. Патент та його функції.

108. Деклараційний патент.

109. Секретні винаходи.

110. Чинність патенту. Припинення чинності патенту.

111. Права, що випливають із патенту.

112. Обов’язки, що випливають із патенту.

113. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

114. Дії, які не визнаються порушенням патентних прав.

115. Право попереднього користування.

116. Примусове відчуження прав.

117. Примусова ліцензія.

118. Цивільно-правова відповідальність за порушення патентних прав.

119. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в зарубіжних країнах.

120. Умови охорони прав на нові сорти рослин і нові породи тварин.

121. Поняття селекційного досягнення в рослинництві, тваринництві.

122. Суб`єкти права на селекційні досягнення.

123. Суб`єкти права на подання заявки на селекційне досягнення.

124. Подання заявки на селекційне досягнення.

125. Розгляд заявки на селекційне досягнення.

126. Державна реєстрація селекційного досягнення.

127. Видача патенту на селекційне досягнення.

128. Права, що випливають із патенту на селекційне досягнення.

129. Особисті немайнові права автора селекційного досягнення.

130. Майнові права патентоволодільця селекційного досягнення.

131. Строк чинності патенту на селекційне досягнення.

132. Допуск селекційних досягнень до використання.

133. Захист прав на селекційне досягнення.

134. Поняття компонування інтегральної мікросхеми.

135. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

136. Умови надання правової охорони компонуванню інтегральної мікросхеми.

137. Передача та надання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми іншим особам.

138. Використання зареєстрованого компонування інтегральної мікросхеми без дозволу його правоволодільця.

139. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

140. Порядок реєстрації компонування інтегральної мікросхеми..

141. Свідоцтво на компонування інтегральної мікросхеми, його зміст та функції.

142. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації компонування інтегральної мікросхеми.

143. Захист прав на компонування інтегральної мікросхеми.

144. Поняття комерційної таємниці.

145. Ознаки комерційної таємниці.

146. Право на використання комерційної таємниці.

147. Строк чинності права на комерційну таємницю.

148. Захист прав на комерційної таємниці.

149. Поняття раціоналізаторської пропозиції.

150. Права раціоналізатора.

151. Право на виключне використання раціоналізаторської пропозиції.

152. Право на винагороду за використання раціоналізаторської пропозиції, строки і порядок її виплати.

153. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію.

154. Поняття наукового відкриття.

155. Об’єкт наукового відкриття. Співвідношення науково відкриття та винаходу.

156. Права автора наукового відкриття.

157. Порядок засвідчення та охорона права на наукове відкриття.

158. Система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг,

159. Співвідношення права на засоби індивідуалізації з авторським та патентним правом.

160. Поняття комерційного найменування.

161. Критерії охороноздатності комерційних найменувань.

162. Структура комерційного найменування.

163. Суб’єкти права на комерційні найменування.

164. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування.

165. Припинення прав на комерційні найменування.

166. Чинність права на комерційне найменування.

167. Використання комерційного найменування.

168. Захист права на комерційне найменування.

169. Поняття та види торговельних марок.

170. Умови правової охорони позначень як торговельних марок. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

171. Суб’єкти прав на торговельні марки.

172. Реєстрація позначення як торговельної марки.

173. Заявка на свідоцтво для товарів і послуг та її склад.

174. Експертиза заявки по суті та формальна експертиза заявки.

175. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки.

176. Умови використання торговельної марки.

177. Право попереднього користувача на торговельну марку.

178. Строк чинності свідоцтва.

179. Припинення правової охорони торговельної марки.

180. Захист прав на торговельну марку.

181. Відповідальність за порушення прав на торговельну марку.

182. Реєстрація торговельних марок у зарубіжних державах.

183. Поняття географічного зазначення.

184. Торговельна марка та географічне зазначення.

185. Зазначення походження товару та його види.

186. Правова охорона географічних зазначень.

187. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні

188. Зміст суб’єктивних прав на географічне зазначення.

189. Підстави припинення охорони географічних зазначень.

190. Захист прав на географічне зазначення.

191. Поняття та види договорів у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

192. Особливості договорів у сфері інтелектуальної власності.

193. Державна реєстрація договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності.

194. Ліцензія та ліцензійний договір.

195. Види ліцензій.

196. Істотні умови ліцензійного договору.

197. Строк ліцензійного договору.

198. Субліцензія.

199. Договір про створення за замовленням та використання об’єкта інтелектуальної власності.

200. Трудовий договір та договір художнього замовлення.

201. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

202. Поняття та предмет договору комерційної концесії (франчайзингу).

203. Суб’єкти договору комерційної концесії.

204. Форма договору комерційної концесії.

205. Договір субконцесії.

206. Права та обов’язки користувача та правоволодільця.

207. Істотні та особливі умови договору комерційної концесії.

208. Наслідки зміни елементів предмету договору комерційної концесії.

209. Припинення договору комерційної концесії.

210. Інші договори у сфері інтелектуальної власності

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

1. Право інтелектуальної власності - це:

1. право власності на річ;

2. право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності;

3. право особи на одержання дивідендів за результатами діяльності;

4. право на одержання майна у порядку універсального чи сингулярного правонаступництва.

2. Право власності і право інтелектуальної власності:

1. не залежать та не пов'язані одне з одним;

2. право інтелектуальної власності залежить від права власності на річ;

3. право інтелектуальної власності не залежить від права власності, але перехід прав на річ означає перехід прав на об'єкт інтелектуальної власності.

3. До права інтелектуальної власності належать:

1. авторське право і суміжні права;

2. речове право;

3. деліктне право;

4. право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

4. До об'єктів інтелектуальної власності належать:

1. твори літератури, науки, мистецтва;

2. наукові відкриття;

3. інформація;

4. речі індивідуального користування.

5. Первинним суб'єктом права інтелектуальної власності є:

1. роботодавець автора результату творчої діяльності;

2. творець результату інтелектуальної, творчої діяльності;

3. юридична особа - патентовласник;

4. спадкоємці автора художнього твору.

6. До особистих немайнових прав інтелектуальної власності належать:

1. право авторства;

2. право на використання об'єкту інтелектуальної власності;

3. право перешкоджати будь-якому посяганню на об'єкт інтелектуальної власності;

4. право надання об'єкта інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору.

7. Майновими правами інтелектуальної власності визнаються:

1. право на використання об'єкта інтелектуальної власності;

2. право перешкоджати будь-якому посяганню на об'єкт інтелектуальної власності;

3. право запатентувати об'єкт інтелектуальної власності;

4. право передачі об'єкта інтелектуальної власності іншій особі.

8. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору належать:

1. працівнику, який створив об'єкт інтелектуальної власності;

2. юридичній особі - роботодавцю, що фінансувала створення об'єкту інтелектуальної власності;

3. спільно працівнику, який створив об'єкт інтелектуальної власності та роботодавцю;

4. генеральному директорові чи іншій компетентній особі, що згідно установчими документами має право на укладення трудових договорів з працівниками.

 

9. Особисті немайнові права на об'єкт, створений за замовленням належать:

1. творцеві об'єкта інтелектуальної власності;

2. замовнику об'єкта інтелектуальної власності;

3. особі, якій творець передав об'єкт інтелектуальної власності;

4. творцеві об'єкта інтелектуальної власності, а у випадках передбачених законом
також замовникові.

10. Порушення права інтелектуальної власності тягне:

1. цивільно-правову відповідальність;

2. кримінальну відповідальність;

3. конституційну відповідальність;

4. адміністративну відповідальність.

11. Захист прав інтелектуальної власності здійснюється:

1. потерпілою особою у порядку самозахисту;

2. судом;

3. Всесвітньою організацією інтелектуальної власності;

4. Президентом України.

12. Суд з метою захисту прав інтелектуальної власності може постановити рішення про:

1. вилучення з цивільного обороту контрафактних примірників твору;

2. опублікування у мас-медіа відомостей про порушення прав інтелектуальної власності;

3. стягнення компенсації у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат з правопорушника;

4. вилучення матеріалів та знарядь, які використовувалися для незаконного відтворення об'єктів інтелектуальної власності.

13. Центральним органом державної виконавчої влади у сфері права інтелектуальної власності є:

1. Українське агентство з авторських і суміжних прав;

2. Всесвітня організація інтелектуальної власності;

3. Державний департамент інтелектуальної власності;

4. ДП „Український інститут промислової власності".

14. На міжнародному рівні захистом інтелектуальної власності займається:

1. ІКАО;

2. ВОІВ;

3. ТРІПС;

4. ЮНЕСКО.

15. До теорій тлумачення юридичної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності відносяться:

1. пропрітарна теорія;

2. теорія реальності;

3. теорія виключних прав;

4. теорія колективу.

16. Авторським правом охороняються:

1. аудіовізуальні твори;

2. твори ужиткового мистецтва;

3. комп'ютерні програми;

4. бази даних;

5. твори живопису;

6. твори фольклору.

17. Не охороняються авторським правом:

1. повідомлення про поточні події дня, що мають характер звичайної прес інформації;

2. акти органів державної влади;

3. проекти законодавчих актів та грошових знаків;

4. компіляції даних.

18. Ознаками твору є:

1. матеріальна форма вираження;

2. наявність винахідницького рівня;

3. наявність творчого характеру;

4. придатність для промислового застосування.

19. Співавтори - це:

1. фізичні та юридичні особи, що спільно створи твір;

2. лише фізичні особи, творчою працею яких створено твір;

3. творець та роботодавець;

4. особи, що надавили організаційну чи фінансову допомогу у створенні твору.

20. Види співавторства:

1. роздільне і нероздільне;

2. первинне і похідне;

3. об'єктивне і суб'єктивне;

4. загальне та спеціальне.

21. Авторське права виникає з моменту:

1. створення твору;

2. державної реєстрації авторських прав;

3. подання заявки на реєстрацію твору;

4. видачі ліцензії на право інтелектуальної власності на твір.

22. Державна реєстрація авторських прав в Україні здійснюється:

1. ВОІВ;

2. патентними повіреними;

3. Державним департаментом інтелектуальної власності;

4. авторські права в Україні не реєструються.

23. Знаком охорони авторського права є:

1. латинські літери „ТМ", обведені колом;

2. латинська літера „С", обведена колом;

3. латинські літери „Р", обведена колом;

4. в Україні відсутній знак охорони авторського права.

24. До особистих немайнових прав автора належать:

1. право на зазначення свого імені;

2. право обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;

3. право на використання твору;

4. право на недоторканість твору.

25. Псевдонім - це:

1. кодове ім'я фізичної особи;

2. вигадане ім'я, вибране автором для позначення свого авторства;

3. кличка фізичної особи;

4. прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи.

26. Особисті немайнові права на твір можуть належати:

1. лише авторові твору;

2. авторові, спадкоємцям та іншим заінтересованим особам;

3. державі;

4. лише правонаступникам автора.

27. До майнових прав автора належать:

1. право авторства;

2. право на використання твору;

3. виключне право дозволяти використання твору;

4. право попереднього користувача.

28. Використанням твору визнається:

1. опублікування твору;

2. переклад твору;

3. публічне виконання;

4. надання твору на підставі ліцензійного договору;

5. реєстрація авторських прав на твір.

29. Службові твір - це:

1. твір, що використовується лише у службових цілях;

2. твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до

службового завдання чи трудового договору;

3. твір, створення якого профінансовано роботодавцем.

30. Похідний твір - це:

1. твір, що є творчою переробкою існуючого твору без завдання шкоди його охороні;

2. твір, що створений правонаступниками автора;

3. правомірний творчий переклад твору на іншу мову;

4. твір, джерело походження якого невідоме.

31. Комп'ютерні програми охороняються як:

1. винаходи та корисні моделі;

2. нерозкрита (конфіденційна) інформація;

3. об'єкти авторського права;

4. об'єкти суміжних прав.

32. Авторами аудіовізуального твору є:

1. режисер-постановник;

2. автор сценарію;

3. актори;

4. оператор -постановник;

5. гримери і костюмери;

6. кінокомпанія, що фінансувала створення твору.

 

33. Без згоди автора, але з обов'язковим зазначенням його імені і джерела
запозичення допускається:

1. використання цитат;

2. відтворення творів бібліотеками;

3. видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом;

4. відтворення творів державними органами;

5. відтворення комп'ютерних програм.

34. Право слідування - це:

1. право автора на передачу твору у суспільне надбання;

2. авторське право спадкоємців на використання твору;

3. право автора чи його спадкоємців на одержання грошової суми від кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору:

4. вид суміжних прав.

35. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір становить:

1. 50 років;

2. 70 років;

3. протягом всього життя автора та 70 років після його смерті;

4. протягом всього життя автора.

36. Строк чинності майнових прав на анонімний твір, автор якого невідомий
становить:

1. 50 років з моменту оприлюднення твору;

2. 70 років з моменту встановлення автора твору;

3. 70 років з моменту оприлюднення твору.

37. Особисті немайнові права автора:

1. діють протягом строку чинності майнових прав автора;

2. охороняються безстроково;

3. охороняються протягом життя автора та його спадкоємців.

38. Суспільне надбання - це:

1. твори, які належать державі;

2. твори, строк дії майнових прав на які закінчився;

3. твори, що становлять особливу цінність для народу України.

39. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на твір
можливе на підставі:

1. ліцензійного договору;

2. договору купівлі-продажу примірника твору;

3. договору комерційної концесії;

4. договору факторингу.

40. До авторських договорів належать:

1. ліцензійний договір на умовах виключної, одиничної чи невиключної ліцензії;

2. договір форфейтингу;

3. договір про передачу права інтелектуальної власності на твір;

4. договір про спільну діяльність.

41. Об'єктами суміжних прав є:

1. виконання;

2. аудіовізуальні твори;

3. комп'ютерні програми;

4. фонограми;

5. програми організацій мовлення;

6. компіляції даних.

42. До первинних суб'єктів суміжних прав відносяться:

1. виконавець;

2. композитор;

3. виробник фонограми;

4. видавництво;

5. організація мовлення;

6. виробник відеограми.

43. Суміжні права виникають:

1. з моменту першого виконання чи вироблення фоно- чи відеограми;

2. з моменту першого використання спеціального знаку суміжних прав;

3. з моменту державної реєстрації цих прав у компетентному державному органі.

44. Строк чинності суміжних прав на виконання становить:

1. 50 років, що відраховуються з 1 січня, наступного за роком здійснення першого запису виконання;

2. 50 років, що відраховуються з 1 січня, наступного за роком смерті виконавця;

3. протягом життя виконавця та 70 років після його смерті;

4. діють безстрокове.

45. До майнових прав на об'єкти суміжних прав належить:

1. право авторства;

2. право на використання об'єкту суміжних прав;

3. право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав;

4. право попереднього користувача.

46. Без згоди суб'єктів суміжних прав використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою:

1. дозволяється чинним законодавством України;

2. дозволяється, але лише за умови сплати винагороди уповноваженим організаціям колективного управління;

3. дозволяється, але лише за умови сплати винагороди Державному департаменту інтелектуальної власності;

4. забороняється чинним законодавством України.

47. Суб'єкти авторського права та суміжних прав можуть управляти своїми
правами:

1. лише через патентних повірених;

2. особисто, через повіреного чи через організації колективного управління;

3. лише через організації колективного управління.

48. Організації колективного управління:

1. не підлягають державній реєстрації;

2. реєструються як юридичні особі без додаткової реєстрації в Держдепартаменті інтелектуальної власності;

3. після реєстрації як юридичні особи зобов'язані стати на облік в Держдепартаменті інтелектуальної власності;

4. реєструються протягом 2-х місячного строку в Держдепартаменті інтелектуальної власності.

49. Плагіат - це:

1. ввезення на митну територію України без дозволу осіб, що мають авторські права примірників твору;

2. оприлюднення повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є його автором;

3. розповсюдження та публічне сповіщення об'єктів авторського права чи суміжних прав без дозволу правовлодільців.

50. Способами цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав є вимога про:

1. відшкодування матеріальної та моральної шкоди;

2. виплату компенсації у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат;Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 339; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.47 (0.316 с.)