Тема 6. Право промислової власності. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки . 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Право промислової власності. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки . 

Лекція10. Патентне право України.

Поняття промислової власності. Правова охорона промислової власності. Загальна характеристика міжнародно-правових актів. Паризька конвенція про охорону промислових власності 1883 р.. Договір про патентну кооперацію 1970р. Євразійська патентна конвенція 1995 р.

Винахід, корисна модель, промисловий зразок як об’єкти цивільних прав. Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового зразка.

Суб’єкти права промислової власності. Винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці. Роботодавці.

Особисті немайнові права винахідника і автора промислового зразка. Майнові права патентовласника. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Зміст виключного права.

 

Лекція 11.Оформлення та здійснення патентних прав.

Право на подання заявки. Заявка та її склад. Національний і конвенційний пріоритет. Розгляд заявки. Формальна експертиза заявки і експертиза заявки по суті. Рішення по результатам розгляду заявки. Реєстрація і видача патенту. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання.

Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в Україні та зарубіжних країнах. Патент та його функції. Чинність патенту. Підтримання патенту в силі. Права, що випливають із патенту. Припинення чинності патенту.

Дії, які не визнаються порушенням патентних прав. Право попереднього користування. Примусове відчуження прав. Примусова ліцензія. Залежна ліцензія.

Поняття порушення патентних прав. Відповідальність за порушення прав володільця патенту. Цивільно-правова відповідальність за порушення патентних прав. Обсяг відповідальності.

 

Практичне заняття 5.

Патентне право. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

1. право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

2. об’єкти патентного права.

3. Суб'єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

4. Державна реєстрація винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

4.1.Заявка та її склад.

4.2. Експертиза заявки.

4.3. Державна реєстрація і видача патентів.

5. Суб’єктивні права на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

6. Патент як форма охорони об’єктів інтелектуальної власності.

7. Захист прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення задач.

2. Проаналізуйте процедуру патентування винаходів та промислових зразків.

3. Визначить співвідношення механізмів правової охорони винаходів та корисних моделей.

4. Поясніть значення термінів: “тимчасова правова охорона”, “службовий винахід”, ”винахідницький рівень”, “деклараційний патент”, ”секретний винахід”.

5. Які відомості включає “рівень техніки”? Яким чином він визначається при патентуванні винаходів та корисних моделей?

6. Охарактеризуйте особливості видачі примусових ліцензій.

7. Проаналізуйте співвідношення об’єктів промислових зразків та торговельних маро; винаходів та корисних моделей; винаходів та раціоналізаторських пропозицій..

8. На підставі Договору про патентну кооперацію охарактеризуйте процедуру охорони винаходів в іноземних державах.

 

Література

1. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. – Харьков, 1995.

2. Андрощук Г.А., Ряботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. – Учебное пособие. - К.: МАУП, 1999. – 212 с.

3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права). Учебник для вузов. - М.: НОРМА, 2000.- 480 с.

4. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнє ва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с.

5. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172 с.

6. Основи інтелектуальної власності – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с.

7. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с.

8. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

9. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького.. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 1999. – 752 с.

 

 

Тема 7. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Лекція 12. Система прав на засоби індивідуалізації. Правова охорона комерційних найменувань.

Поняття та система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, її співвідношення з авторським та патентним правом. Особливості прав на засоби індивідуалізації.

Поняття та особливості охорони комерційних (фірмових) найменувань. Критерії охороноздатності комерційних найменувань. Суб’єкти прав на комерційні найменування. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування. Припинення прав на комерційні найменування.

 

Лекція 13. Правова охорона торговельних марок та географічних зазначень.

Поняття та види торговельних марок. Функції торговельних марок. Умови правової охорони позначень як торговельних марок. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

Суб’єкти прав на торговельні марки. Особливості оформлення та подання заявки. Експертиза документації. Реєстрація позначення як торговельної марки. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки. Захист прав на торговельну марку.

Поняття географічного зазначення. Торговельна марка та географічне зазначення: спільне та відмінне у механізмі правової охорони. Зазначення походження товару та його види. Особливості охорони назви місця походження товару та географічного зазначення походження товару. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні. Зміст суб’єктивних прав на географічне зазначення. Підстави припинення охорони географічних зазначень.

Правова охорона інших засобів індивідуалізації (доменних імен та комерційних позначень).

Практичне заняття 6.

Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

1. Поняття та види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

2. Поняття та умови правової охорони комерційних найменувань.

3. Підстави виникнення, зміст, особливості передачі майнових прав на комерційне найменування.

4. Поняття та види та функції торговельних марок.

5. Умови правової охорони торговельних марок.

6. Оформлення прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Підстави визнання свідоцтва недійсним та дострокове припинення його чинності.

7. Поняття географічного зазначення та зазначення походження товару.

8. Порядок та умови реєстрації географічного зазначення.

9. Зміст майнових прав на географічні зазначення. Підстави припинення правової охорони географічних зазначень.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення задач.

2. Охарактеризуйте особливості правового режиму добре відомих торговельних марок

3. Проаналізуйте процедуру отримання свідоцтва на торговельну марку.

4. Визначить співвідношення термінів:

а) “комерційне найменування”, “фірмове найменування”, “найменування юридичної особи”, “комерційне позначення”;

б) “торговельна марка”, “товарний знак”, “бренд”, “знак обслуговування”;

в) “географічне зазначення”, “зазначення походження товару”, “найменування місця походження товару”, “географічне зазначення походження товару”.

5. Визначить особливості набуття прав на доменні імена.

Література

1. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. – К.: “Юридична думка”,2006. – 216 с.

2. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с.

3. Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 3-е изд, М., Информ. изд-й центр Роспатента, 2001. – 131 с.

4. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.

5. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

6. Кривошеїна І.В.Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України. // Автореф. канд. дисер. – К, 2007.

7. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197.

8. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. – С.446-459. // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с.

9. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – 189 с.

10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 1999. – 752 с.

Тема 8. Правова охорона інших об’єктів інтелектуальної власності (наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій, компонувань інтегральних мікросхем, селекційних досягнень, комерційної таємниці).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.006 с.)