Тема 5. Колективне управління майновими правами авторів. Захист авторського права і суміжних прав. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Колективне управління майновими правами авторів. Захист авторського права і суміжних прав.Лекція 9. Колективне управління майновими правами авторів. Захист авторського права і суміжних прав.

Управління майновими правами авторів. Правові засади діяльності організацій колективного управління. Порядок створення та особливості функціонування організацій колективного управління. Українське агентство з авторських та суміжних прав та його діяльність та його діяльність у сфері захисту прав вітчизняних авторів. Інші організації колективного управління.

Поняття захисту авторських та суміжних прав. Юрисдикційна та неюрисдикційна форма захисту. Основні види порушень авторських та суміжних прав (плагіат, випуск контрафактної продукції тощо).

Адміністративний та судовий порядок захисту авторського права і суміжних прав. Цивільно-правовий захист авторського і суміжних прав. Роль судової експертизи у справах про порушення авторських прав. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

Практичне заняття 4

Суміжні права. Колективне управління майновими правами авторів. Захист авторського права і суміжних прав.

1. Поняття та види суміжних прав.

2. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.

3. Майнові та особисті немайнові права виконавців, виробників фоно –, відеограм та організацій мовлення.

4. Строк чинності суміжних прав.

5. Управління авторськими та суміжними правами. Правові засади діяльності організацій колективного управління.

6. Поняття та способи захисту авторських та суміжних прав.

7. Основні види порушень авторських та суміжних прав. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Вирішення задач.

2. Поясніть різницю між формами та способами захисту прав інтелектуальної власності.

3.Охарактеризуйте неюрисдикційні способи захисту авторських та суміжних прав. Наведіть приклади самозахисту та застосування засобів оперативного впливу для поновлення порушених авторських прав.

4. Визначте основні способи судового захисту авторських та суміжних прав. Чи можливий судових захист цих прав до моменту правопорушення?.

5.Який порядок застосування компенсації для порушення авторських та суміжних прав? Хто визначає розмір такої компенсації, в якому діапазоні та від обставин він залежить?

6. Охарактеризуйте правові підстави діяльності організацій колективного управління. Який порядок їх державної реєстрації?

7. Визначте правову природу договорів, що укладаються організаціями колективного управління (між організацією та правоволодільцями та між організаціями та користувачами). Які істотні умови та форма таких договорів?

Література

1. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

2. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін Юре”, 2003.- 368 с.

3. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького.. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

4. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - Учебник. - М. - ТЕИС. - 1996. - с.702.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І

1. Поняття інтелектуальної власності та її види.

2. Зміст права інтелектуальної власності.

3. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.

4. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

5. Правова природа прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

6. Пропрієтарна концепція визначення сутності прав на результати творчості.

7. Теорія виключних прав.

8. Система права інтелектуальної власності.

9. Авторське право та суміжні права.

10. Право промислової власності.

11. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

12. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності.

13. Зміст суб’єктивних прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

14. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.

15. Майнові права інтелектуальної власності.

16. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

17. Використання об’єкта інтелектуальної власності.

18. Передача майнових прав інтелектуальної власності.

19. Особливості судового захисту прав інтелектуальної власності.

20. Законодавство України про інтелектуальну власність.

21. Дезінтеграційний підхід до регулювання інтелектуальної власності та його сутність

22. Конституція України про інтелектуальну власність.

23. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності.

24. Закони України у сфері охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

25. Законодавство про авторське право та суміжні права.

26. Законодавство про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

27. Інші джерела права інтелектуальної власності.

28. Всесвітня організація інтелектуальної власності.

29. Міжнародна охорона промислової власності.

30. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1983).

31. Договір про патентну кооперацію.

32. Мадридська угода про реєстрацію товарних знаків (1981).

33. Договір про закони на товарні знаки (1994).

34. Міжнародна охорона літературної і художньої власності (авторське право).

35. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886).

36. Всесвітня конвенція про авторське право (1952).

37. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органів мовлення (1961).

38. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фоногорам (1971).

39. Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

40. Угода TRIPS.

41. Поняття авторського права.

42. Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному значенні.

43. Види інтелектуальної діяльності, які охороняються авторським правом.

44. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності.

45. Об’єкти авторського права. Об’єкти, на які авторське право не поширюється.

46. Право на проекти офіційних документів, символів і знаків.

47. Збірники та інші складові твори.

48. Похідні твори.

49. Колективні твори.

50. Авторське право на аудіовізуальні твори.

51. Авторське право на твір, створений за договором найму.

52. Суб’єкти авторського права.

53. Автор та його правонаступники.

54. Юридичні особи як суб’єкти авторського права.

55. Роботодавець як суб’єкт авторського права.

56. Співавторство. Види співавторства.

57. Право власності на матеріальний носій і авторське право.

58. Особисті немайнові права автора.

59. Право на авторське ім’я.

60. Права спадкоємців на захист особистих немайнових прав.

61. Майнові права автора.

62. Виключне право на використання твору.

63. Способи використання твору.

64. Право на доступ до твору образотворчого мистецтва.

65. Право слідування.

66. Строки чинності авторських прав.

67. Наслідки припинення чинності авторських майнових прав.

68. Авторські договори та їх види: видавничі, сценарні, художнього замовлення.

69. Договори про уступку авторського права.

70. Обмеження авторських майнових прав.

71. Вільне використання творів в особистих цілях.

72. Вільне використання творів із зазначенням імені автора.

73. Вільне використання творів без зазначення імені автора.

74. Вільне використання творів для навчання.

75. Використання творів, які постійно розташовані в місцях, відкритих для вільного відтворення)

76. Вільне відтворення комп’ютерних програм.

77. Декомпіляція комп’ютерних програм.

78. Відтворення творів і фонограм в особистих цілях.

79. Поняття та види суміжних прав (право на виконання, право на фонограми, право організацій мовлення на свої передачі).

80. Виникнення і здійснення суміжних прав.

81. Умови охорони суміжних прав.

82. Суб’єкти суміжних прав.

83. Виконавці, виробники фонограм, організації мовлення як суб’єкти суміжних прав.

84. Об’єкти суміжних прав.

85. Використання фонограм, опублікованих з комерційною метою.

86. Строк чинності суміжних прав.

87. Діяльність організацій, що управляють майновими правами авторів на колективній основі.

88. Правовий статус організацій колективного управління майновими правами авторів.

89. Способи цивільно-правового захисту авторського і суміжних прав.

90. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

Змістовий модуль ІІ

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 384; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.0.143 (0.024 с.)