Підготовка та способи внесення органічних і мінеральних добрив 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка та способи внесення органічних і мінеральних добривМета: Користуючись матеріалами агрохімічних паспортів поля певного господарства, розробили систему удобрення сільськогосподарських культур.

Методика виконання

Розрахунок норм добрив для одержання врожаю сільськогосподарських культур є складовою частиною його програмування.

Проводиться розрахунок за такими етапами:

1. Визначення запланованого врожаю культури.

2. Визначення врожаю за рахунок родючості ґрунту.

3. Розрахунок норм добрив для одержання необхідного приросту врожаю з урахуванням вмісту поживних речовин у ґрунті.

Розрахунок норм добрив на запланований урожай проводять балансово-розрахунковим методом, вихідними даними для якого є:

1)витрати поживних речовин на формування 1 т основної продукції з відповідною кількістю побічної;

2) забезпеченість ґрунту рухомими формами поживних елементів;

3) коефіцієнти використання рослинами елементів живлення з ґрунту і добрив.

На основі отриманих даних студент складає систему удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні, яка передбачає види добрив, норми, способи, строки і техніку внесення добрив під усі культури сівозміни.

Під час проходження практики студент оцінює умови зберігання мінеральних і органічних добрив у господарстві, знайомиться із системою машин для підготовки, навантаження, приготування та внесення органічних і мінеральних добрив.

 

Спостереження за ростом і розвитком просапних культур у період вегетації

Методика виконання

У посівах просапних культур фенологічні фази розвитку спостерігають на 20 рослинах. Для цього у чотирьох місцях площі фіксують кольоровими стрічками по п'ять рослин у двох суміжних рядках.

Якщо з певних причин рослини на фіксованих місцях загинули, спостереження проводять на сусідніх.

За початок фази відмічають день, коли вона настала у 5-10 % рослин, за повну – коли понад 50 %рослин. Щоб не пропустити період настання фази, спостереження потрібно вести у парні або непарні дні. Ведуть його за кожною рослиною окремо і припиняють, коли фаза настала у 75 % рослин.

Записи здійснюють за наступною формою (табл. 11).

 

Таблиця 11 – Спостереження за ростом і розвитком просапних культур

 

Назва культури ________, сорт __________, рік ________, площа ____________

Фенологічна фаза Дата настання фази Тривалість, днів
початок повна міжфазного періоду від сівби від появи масових сходів
Сходи          
Справжні листки          
і т.д.          

 

Визначення густоти рослин цукрових буряків

Методика виконання

Густоту посіву цукрових буряків визначають два рази: перший – після формування густоти сходів буряків, другий – незадовго до збирання врожаю.

Для цього по двох діагоналях поля намічають 20 точок з однаковою відстанню між ними. Потім від кожної точки відмірюють відстань 22,2 м, і на цьому відрізку підраховують усі рослини. Склавши чисельність рослин на 20 відрізках, вираховують середню їх кількість. Число рослин на 1 га визначають множенням середньої кількості їх на 1000.

 

Визначення площі листкової поверхні

 

Методика виконання.

Площу листкової поверхні визначають за методикою М.І. Орловського (1961р.).

На кожній ділянці виділяють підряд 20 типових рослин, які фіксують. На рослині спочатку підраховують кількість відмерлих листків, видаляють їх, потім обережно на живих листках заміряють довжину, ширину кожного з них, починаючи від периферії до центра.

Помноживши довжину на ширину та на відповідний коефіцієнт переведення, визначають площу одного листка. Коефіцієнт для диплоїдних гібридів цукрових буряків становить 0,76; триплоїдних – 0,78; тетраплїдних – 0,82. Результати вимірювань записують у табл. 12.

 

Таблиця 12 – Визначення листкової поверхні цукрових буряків

№ рослини № листка Довжина листкової пластинки, см Ширина листкової пластинки, см Коефіцієнт переведення Площа листкової пластинки
1. 1. 2. 3. і т.д.        
2. 1. 2. 3. і т.д.        
Всього на рослині        
Середня площа листкової поверхні 20 рослин        

 

Знаючи густоту стояння рослин, розраховують фотосинтетичну поверхню листків на 1 га посіву та індекс листкової поверхні (відношення площі листкової поверхні до площі поля, яку займають рослини).

 

Визначення співвідношення маси коренеплодів і листків

 

Методика виконанн.

Листки цукрових буряків використовують як корм для тварин, тому важливо знати кількість такого корму.

Визначають співвідношення через кожні 15 днів після появи сходів до часу збирання. Проба для аналізу складається з 20 рослин. Для цього на полі через однакові інтервали виділяють 5 рядків. На кожному рядку по діагоналі поля беруть підряд 4 рослини, відмивають, зважують окремо гичку і корені. Дані зважувань записують у табл. 13.

 

Таблиця 13 – Визначення співвідношення маси коренеплодів і листків

Культура______________________ , сорт _______, рік _________.

Дата взяття проби Середня маса Співвідношення гички і коренів
рослини гички коренів
         

 

Облік чисельності довгоносиків на полях цукрових буряків

 

Методика виконання

Обстеження рослин цукрових буряків на виявлення чисельності довгоносиків проводять у такі періоди: до появи сходів, після формування густоти і перед змиканням листків у рядку.

Облік чисельності довгоносиків на бурякових полях починають проводити до появи сходів цукрових буряків. Для цього по двох діагоналях поля фіксують облікові ділянки розміром 2 м2 (2×1) в кількості 10 шт. Уважно оглядають грудочки землі, під якими можуть ховатися комахи. Дані обстежень записують у табл. 14.

 

таблиця 14 – Облік чисельності довгоносика

№ поля ________, місяць, рік огляду ___________________, площа ________.

№ ділянки Площа ділянки, м2 Знайдено довгоносиків, екз. У тому числі Середня чисельність на 1 м2
звичайний сірий інші
             

 

Визначення чисельності листкової попелиці у посівах цукрових буряків

Методика виконання

Обстеження посівів проводять систематично, при цьому оглядають 200 рослин: 100 – з краю поля і по 5 – по двох діагоналях поля.

Рослини оглядають групами по 5 у кожній. Дані по крайових смугах і діагоналях записують окремо. За п'ятибальною шкалою заселеності посівів попелицею роблять оцінку її чисельності:

0 балів – попелиці немає.

1 бал – поодинокі особини або невеликі колонії.

2 бали – є невеликі колонії.

3 бали – 50 % рослин заселено колоніями.

4 бали – рослини повністю заселені колоніями, але не зів'яли.

5 балів – рослина в'яне і сохне.

Одержані дані записують у таблицю 15, указуючи одночасно наявність ентомофагів (сонечко, зеленоочка та ін.).

 

 

таблиця 15 – Обстеження посівів цукрових буряків на виявлення листкової попелиці№ поля _____, площа _________, місяць, рік обстеження __________

 

№ проби Кількість рослин, заселених попелицею, у балах Кількість ентомофагів, екз.
               

Обстеження посівів цукрових буряків на ураження пероноспорозом

Методика виконання

Облік починають у травні на насінниках та буряках першого року, а під час поширення хвороби (кінець червня – липні) проводять масове обстеження полів, буряків і насінників.

Для цього по діагоналі поля оглядають 10 проб по 50 рослин буряків або 25 кущів насінників, розміщених підряд у рядку на однаковій відстані і обліковують за шкалою:

0 балів – неуражені рослини;

1 бал – 25 % уражених рослин (спостерігаються плями);

2 бали – уражено 26-50 % листків верхнього ярусу розетки;

3 бали – уражено 51-75 % листків верхнього ярусу розетки;

4 бали – уражені всі листки верхнього і частина або більшість середнього ярусів розетки.

Результати обстежень записують у таблицю 16.

 

таблиця 16 – Облік уражених рослин цукрових бур'янів пероноспорозом

№ поля ______, площа _______, місяць __________________, рік _______.

№ проби Кількість рослин у пробі У тому числі із ступенем ураження
           
           
           
           

Обстеження сходів цукрових буряків на ураженість коренеїдом

 

Методика виконання

Облік коренеїда проводять у фазі розвинутої вилочки – першої пари справжніх листків. Для цього поле ділять на три приблизно рівні частини за довжиною рядків і на кожній частині відбирають по 200 рослин, викопуючи акуратно, щоб не пошкодити корінців.

На крайових смугах (8-10 м) проб не відбирають. На відібраних рослинах струшують ґрунт і складають у поліетиленові мішечки, оберігаючи проростки від висихання. Мішечки нумерують, указуючи номер поля, проби і дату обліку. Перед аналізом пробу промивають подою на ситі (діаметр отворів до 3 мм). Аналізують рослини в день відбору проб.

Ступінь ураженості визначають за шкалою:

0 – неуражені рослини;

25 % – слабке ураження, поява бурих смужок без утворення перетяжки;

50 % – середнє ураження, побуріння охоплює 1/2 довжини корінця, починається утворення перетяжки;

75 % – значне ураження, перетяжка охоплює більшу половину проростка, тканина темно-бура;

100 % – проростки загинули.

Дані обстежень записують у таблицю 17 за такою формою:

 

таблиця 17 – Облік уражених сходів буряків коренеїдом

№ проби Кількість рослин у пробі, шт. У тому числі зі ступенем ураження, %
           
           
           
           
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 539; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.006 с.)