Ліквідація незадовільної оцінки, або академічної заборгованості з виробничої практики, проводиться, як правило, через повторне проходження практики. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ліквідація незадовільної оцінки, або академічної заборгованості з виробничої практики, проводиться, як правило, через повторне проходження практики.4. У звіті мають бути технічно грамотні, пов'язані між собою ілюстративні рисунки, схеми, фото, опис матеріалів, конструкцій механізмів і процесів роботи.

5. Звіт про виробничу практику – це не простий опис побаченого, а аналіз його на підставі:

а) пройденого теоретичного курсу;

б) опрацьованої під час практики допоміжної технічної літератури;

в) бесіди з керівниками практики;

г) вивчення роботи передовиків виробництва;

д) особистих спостережень під час виконання завдань практики.

6. Обсяг, зміст і порядок викладання у звіті зібраних матеріалів визначається програмою практики.

7. У звіті не допускаються зайві слова, які не мають відношення до конкретного викладу матеріалу.

8. Звіт має складатися кожним студентом окремо: не допускається складання його двома, трьома і більше студентами разом. У разі роботи двох, трьох і більше студентів на одному робочому місці одночасно, вони повинні поділити роботу між собою представити самостійні окремі звіти.

9. Звіти, виконані тільки на основі літературних джерел у формі розповіді, списані із звітів товаришів по практиці, оцінюються незадовільно і не зараховуються.

10. Уразі практики студента на віддаленій периферії, де неможливі виїзди керівника практикою від ВНЗ, складання звіту і щоденника контролюється керівником від виробництва.

Обов'язки студента на кінець практики

1. До кінця практики здати звіт і щоденник керівнику практикою від виробництва і одержати від нього висновок на звіт та завірений щоденник.

2. Одержані на місці практики прилади, креслення, літературу, спецодяг, постільну білизну тощо повернути за належністю.

3. Після повернення з практики в 5 денний термін здати в деканат щоденник, звіт про практику, характеристику.

4. Невчасно зданий звіт може зумовити небажані наслідки, рівноцінні нез'явленню на екзамен під час екзаменаційної сесії.

5. Звіти і щоденник, не завірені на місці роботи, не приймаються. Не приймаються також неохайно складені звіти і щоденники.

6. У встановлений деканатом термін студент має захистити звіт з практики.

 

ЩОДЕННИК

 

Щоденник має бути оформлений окремо від звіту у спеціально оформленому зошиті і написаний власноруч студентом.

До перевірки не допускаються щоденники, не перевірені попередньо керівником практики від господарства і не затверджені підписом керівника і печаткою господарства.

Ведення технологічного щоденника під час перебування на практиці обов’язкове.

Щоденник потрібно вести в хронологічному порядку з першого дня перебування на практиці (відповідно до терміну практики).

Форма ведення щоденника наведена у таблиці 19.

 

 

Таблиця 19 – Форма ведення щоденника

Дата Місце проведення роботи (поле, площа, культура) Назва і зміст роботи, склад агрегату Якість роботи Норми виробітку Участь практиканта Підпис керівника виробничої практики
вимоги фактично
               

 

Примітка: наведена форма записів має бути розгорнута на двох суміжних сторінках зошита

ЗВІТ

Звіт про виробничу практику студента має бути оригінальним (самостійно виконаним), написаним від руки розбірливим почерком або виконаним на комп’ютері за матеріалами, взятими з господарства під час проходження практики.

Звіт повинен включати характеристику господарства, тих його елементів, з якими студент зобов’язаний познайомитися у період проходження практики.

Агрономічна частина звіту має складатись з опису сівозмін, короткої характеристики технології вирощування основних сільськогосподарських культур, яка насправді використовується в господарстві наразі час та критичний аналіз її практикантом.

Якщо у господарстві розвинуте тваринництво, то належну увагу слід приділити розвитку кормовиробництва, а саме кормовим сівозмінам, технологіям вирощування основних кормових культур (короткий опис), виробництву та зберіганню кормів.

Економічна частина береться з річного звіту та власних розрахунків.

До звіту про проходження виробничої практики можна включати ілюстрації (фото, рисунки, плани, ксерокопії, відеодиски).

До звіту в обов’язковому порядку додається характеристика студента-практиканта, написана керівником практики від господарства, в якій зазначається рівень теоретичної підготовки студента та підготовленість його до виконання поставлених господарством виробничих завдань, індивідуальні особливості практиканта, його дисциплінованість тощо. Без характеристики, скріпленої печаткою господарства, звіт до перевірки не приймається.

Орієнтовний зміст звіту з виробничої практики

окр "бакалавр" та «спеціаліст»

Титульна сторінка(форма у додатку 1)

Характеристика практиканта з господарства(згідно з вимогами)

Вступ

Назва та форма власності господарства. Географічне розміщення господарства, час перебування практиканта на практиці в господарстві, виконувана робота та доручення (посада).

Загальна та економічна характеристика господарства

1.1. Землекористування господарства (структура земельних угідь). Вказати напрям діяльності господарства та напрям спеціалізації.

1.2. Організаційна структура і структура управління.

1.3. Показники виробничої діяльності в галузі рослинництва. Площа, урожайність та валовий збір (таблиця). Основні показники виробничої діяльності в галузі тваринництва (якщо є).

1.4. Склад і структура машинно-тракторного парку (таблиця).

1.5. Фінансові показники виробничої діяльності (вартість валової продукції, загальна сума матеріальних затрат, валовий прибуток, чистий прибуток, рівень рентабельності галузі, норма прибутку).

1.6. Ефективність господарської діяльності (вироблено на працівника: валової продукції, валового доходу, прибутку, фондозабезпеченість, фондоозброєність, фондовіддача).

2. Агрономічна частина

2.1. Забезпеченість та потреба господарства в органічних та мінеральних добривах (види, форми, кількість, відсоток діючої речовини, джерела надходження подаються у вигляді таблиці). Умови зберігання добрив.

2.2. Забезпеченість та потреба господарства у пестицидах (види, форми, кількість, джерела надходження у вигляді таблиці).

2.3. Наявність у господарстві зерносховищ, складів та інших будівель для зберігання урожаю і кормів.

2.4. Розвиток переробної промисловості у господарстві.

2.5. Культури та сорти (їх репродукція та коротка характеристика, джерела надходження насіння в господарство).

2.6. Сівозміни господарства (схеми, впровадження у господарстві на сучасному етапі, ротаційні таблиці).

Технологія вирощування с.-г. культур (3-4 основні культури)

Опис за схемою:

Основний (зяблевий) обробіток ґрунту після збирання попередника. Вказати марки агрегатів, тракторів, які використовуються для виконання цього прийому, якість виконання роботи, норму виробітку тощо.

Ранньовесняний та передпосівний обробіток ґрунту. Описати строки та якість виконання цих прийомів залежно від погодних умов та стану ґрунту. Якими агрегатами вони виконуються у господарстві.

Підготовка насіння і сівба. Вибір строків сівби, норма висіву залежно від сорту, склад агрегату (марки тракторів, сівалок тощо). Дати аналіз посівам за такими показниками, як енергія проростання, польова схожість та отримання рівномірних сходів оптимальної густоти.

Норми, дози, строки та форми добрив, які вносяться. Агрегати та якість внесення добрив.

Захист посівів і насаджень від бур’янів. Методи та способи боротьби з бур’янами у господарстві. Агрегати для внесення гербіцидів, строки та якість внесення.

Захист від шкідників і хвороб (препарати, технічні засоби).

Збирання врожаю (способи та строки) технічні засоби (комбайни, трактори, причепи тощо), якість збирання урожаю.

Зберігання врожаю.

Реалізація вирощеної рослинницької продукції: кому, коли, за якою ціною.

Подати розвернуту технологічну карту.

Технологію вирощування с.-г. культур слід описувати стисло, у відповідності з щоденником, без використання навчальної літератури.

Висновки

Висновки мають витікати з розділів звіту або щоденника.

Для зменшення обсягу звіту бажано більшість груп показників наводити у вигляді таблиць. Кожна таблиця має бути проаналізована.

Опис таблиць – короткий, по суті з конкретними висновками та рекомендаціями господарству.

У кожному розділі студент обов’язково має висвітлити свою думку, показати напрями покращення тієї чи іншої галузі у рослинництві, землеробстві, захисті рослин, технології вирощування с.-г. культур тощо, особистий вклад студента у розвитку господарства в період проходження практики.

В кінці висновків вказується дата подання звіту до деканату та ставиться підпис студента.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.008 с.)