Баз практик, з якими укладені угоди про співробітництвоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Баз практик, з якими укладені угоди про співробітництво№ п/п Назва підприємства
Дендропарк «Олександрія» м. Біла Церква
ДП "Білоцерківське лісове господарство"
ТОВ «Земля Томилівська» Білоцерківського району
ТОВ Агрофірма "Глушки" Білоцерківського р-ну
ТОВ «Сухоліське» Білоцерківського району
ТОВ Агрофірма «Матюші» Білоцерківського району
СВК ім. Щорса Білоцерківського району
ННДЦ БНАУ
ПОП Агрофірма «Узинська»
Чернігівський інститут агропромислового виробництва НААНУ
Сквирська дослідна станція Інституту агроекології НААНУ
ТОВ “Сингента” м. Київ
ТОВ “Сад-Агро” Звенигородського р-ну Черкаської області
Управління Держкомзему у Сквирському районі Київської області
ТОВ “Світанок” Лисянського р-ну Черкаської області
Переможинська філія ПрАТ НВФ “Урожай” Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської області
ФГ “Циртій” Вільшанський р-н Кіровоградської області
СФГ “Світанок” Оратівського р-ну Вінницької області
Кіровська філія ПрАТ НВФ “Урожай” Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської області
Укр НДІПВТ ім. Л. Погорілого Васильківського р-ну Київської області
ПрАТ “РайзМаксимко” Лохвицького р-ну Полтавської області
Національний дендрологічний парк “Софіївка” НАНУ
ДП “Хмільницьке лісове господарство”
ДП “Бершадське лісове господарство”
ТОВ “Білоцерківське ШЕУ”
ТОВ “Седна -Агро” м. Монастирище Черкаської області
ФГ “Расавське” Кагарлицького р-ну Київської області
ТОВ “Ківшовата -Агро”
ПП «Смарагд» Тетіївський р-н
ТОВ «Красилівське»
ООО «Гідротехланд»
ТОВ «Березино»
ТОВ «Софія «7»
ДП «Оратівський райлісгосп»

 

Загальне керівництво практикою студентів на підприємствах покладається на керівника підприємства, заступника або одного з провідних фахівців, про що вказується в договорі.

 

Керівник практики від підприємства:

- несе особисту відповідальність за проведення практики;

- організовує практику згідно з розробленою індивідуальною програмою практики;

- надає згідно з робочою програмою студентам місця практики, забезпечує найбільшу ефективність її проходження;

- організовує навчання студентів правилам техніки безпеки та охорони праці;

- забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом графіків проходження практики за структурними підрозділами підприємства;

- надає студентам-практикантам можливість користуватись наявною літературою, необхідною документацією;

- забезпечує і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;

- турбується про умови їх праці і побуту;

- створює необхідні умови для вивчення практикантами нової техніки, передових технологій, сучасних методів організації праці тощо. З цією метою разом з керівником практики від навчального закладу організовує для практикантів консультації з професійних навчальних дисциплін;

- забезпечує студентів під час проходження практики на робочих місцях безкоштовним харчуванням, захисним одягом, взуттям та іншими індивідуальними засобами захисту, гуртожитком на умовах постійних працівників. За необхідності підприємства орендують житлову площу для розміщення студентів-практикантів.

Безпосередньо керівництво технологічною, професійною практикою студентів у господарствах, відділках, бригадах та інших об'єктах практики покладається на постійно працюючих у них кваліфікованих фахівців, яким доручається група практикантів до 10 чоловік, в обов'язки яких входить:

- розподіляти практикантів за робочими місцями згідно з графіком проходження практики;

- проводити інструктаж з техніки безпеки і протипожежної охорони на підприємстві і робочому місці під час виконання конкретних видів робіт;

- знайомити практикантів з організацією робіт на конкретному робочому місці;

- здійснювати постійний контроль за роботою практикантів, забезпечуючи виконання студентами програми практики, знайомити практикантів з передовими методами праці;

- оцінювати якість роботи практикантів, складати виробничі характеристики з відображенням у них виконання програми практики, якості професійних знань та умінь, ставлення студентів до виробничої і громадської роботи, виконання індивідуальних завдань, організаторських здібностей, участі в засвоєнні нової техніки і технологій тощо;

- надавати допомогу в підборі матеріалів для курсових і дипломних робіт.

Студенти під час проходження виробничої практики на підприємствах зобов'язані:

- повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики;

- підпорядковуватися чинним у господарстві правилам внутрішнього розпорядку;

- вивчати і сувородотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу та її результати і показувати приклад свідомого і сумлінного відношення до праці;

- брати активну участь у громадському, культурно-масовому житті підприємства, організації.

Під час проходження виробничої практики студент, крім виконання програми, може проводити експериментальні дослідження для виконання дипломної роботи. Ці питання попередньо узгоджуються з керівником практики, який допомагає студенту розробити програму проведення наукових досліджень та збору необхідного матеріалу. Одержані результати студент доповідає на науковій студентській конференції.

Перед виїздом на практику зі студентами проводять інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. Студенти одержують також направлення на виробничу практику та індивідуальне завдання керівника практики від навчального закладу. З цією метою науково-педагогічними працівниками агробіотехнологічного, економічного факультетів та з кафедри безпеки життєдіяльності проводиться начитка з основних розділів робочої програми практики.

Після прибуття на місце практики студент зобов'язаний звернутися до керівника господарства і головного агронома та разом з ними скласти план-графік проходження практики на окремих об'єктах, який повинен випливати з програми виробничої практики. Під час проходження виробничої практики студенти, як правило, є поза штатом господарства. Однак їх також можуть зарахувати на платні посади за профілем спеціальності; при цьому вони повинні також виконувати програму виробничої практики. Для обліку роботи, що виконується за програмою практики, кожний студент-практикант зобов'язаний вести щоденник, який є вихідним матеріалом для складання звіту.

Керівництво виробничою практикою з боку навчального закладу проводиться за допомогою періодичних виїздів науково-педагогічних працівників на місця практики. Під час виїзду керівників на місця практики вони повинні вирішувати з керівництвом господарства окремі питання, що пов'язані з проходженням студентами практики. У разі виникнення у студентів-практикантів питань, які не можна вирішити на місці практики, необхідно звертатися в деканат агробіотехнологічного факультету. Під час проходження практики студент має брати активну участь у роботі різних нарад з питань рослинницької галузі, культурно-масовій громадській роботі, що проводиться в господарстві, населеному пункті.

Студент-практикант під час проходження виробничої практики зобов’язаний вести щоденник. У щоденнику щодня робиться запис про виконану роботу. Зокрема, записується її зміст, місце виконаної роботи та її обсяг, одержані при цьому результати. Оскільки щоденник є одним з основних джерел матеріалу для оформлення звіту про проходження практики, в ньому доцільно записувати всі види польових робіт, технологічні процеси, техніку, агровимоги до проведення різних прийомів обробітку ґрунту, необхідні матеріали власних спостережень. Окремо можна робити фото, різного плану рисунки для написання звіту.

За три-п'ять днів до закінчення практики студент звільняється від виробничих обов'язків для дооформлення звіту про практику.

За результатами проходження виробничої практики студент викладає письмовий звіт установленого зразку.

Звіт повинен відображати відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати висновки, пропозиції, перелік використаної літератури тощо. Оформляється звіт згідно з вимогами, які встановлені вищим навчальним закладом.

У звіті студент має показати вміння аналізувати і узагальнювати різні питання результатів господарської діяльності окремих виробничих підрозділів, організацію впровадження заходів, спрямованих на підвищення продуктивності тварин.

Звіт – це індивідуальна праця студента. Він повинен бути чітко і акуратно написаний, ілюстрований достатньою кількістю таблиць, схемами, фото.

Після закінчення виробничої практики студенту необхідно звернутися до керівника практики в господарстві та підписати щоденник і звіт про проходження виробничої практики та одержати письмову характеристику про виробничу і громадську діяльність.

Характеристика підписується керівником господарства і керівником практики та затверджується печаткою.

Прибувши на навчання в навчальний заклад після практики, студент зобов'язаний протягом 5 днів здати у деканат для рецензування звіт про проходження практики. До звіту додається щоденник, характеристика з місця проходження практики.

Керівник практики від навчального закладу дає письмову рецензію по звіту і щоденнику студента.

Студенту може бути надано право виконувати практику повторно за умов, визначених деканатом.

Критерії оцінювання:

- “відмінно” – студентом набуті уміння і освоєні завдання згідно з темами, які виносяться на навчальну практику, зроблені чіткі записи у щоденнику;

- “добре” – студентом набуті уміння і освоєні заплановані згідно з темами практики завдання, але опис і аналіз в щоденнику неповні;

- “задовільно” – нечітке, з окремими суттєвими похибками у виконанні завдань, запланованих згідно з темами навчальної практики. Опис і аналіз в щоденнику неповні;

- “незадовільно” – студент не засвоїв завдань, запланованих згідно з темами практики, не може самостійно виконувати ті чи інші поставлені завдання. Відсутні записи в щоденнику.

Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, надається студенту, який на підсумковому заліку отримав незадовільну оцінку.

При оцінці студента враховується ставлення до роботи, відповідальність, активність при виконанні завдань, дотримання правил техніки безпеки, відсутність пропусків.

За умови, що виробнича практика є продовженням вивчення навчальних дисциплін, вона проводиться науково-педагогічними працівниками, які викладають ці або споріднені з ними дисципліни.

Відповідальність за проведення виробничої практики покладається на декана факультету, завідувачів кафедр, керівників, головних спеціалістів господарств та установ. Студенти, які не виконали програму виробничої практики з поважних причин, зобов’язані її виконати до початку наступної екзаменаційної сесії.

Загальні підсумки виробничої практики підводяться на конференції студентів, на яку запрошуються керівники і спеціалісти господарств (баз практики).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.015 с.)