Відповідальність за злочини, вчинені в стані фізіологічного сп'яніння. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідальність за злочини, вчинені в стані фізіологічного сп'яніння.a) стан фізіологічного сп'яніння є медичним критерієм неосудності, і така особа не підлягає кримінальній відповідальності;

б) вчинення злочину особою, що знаходиться у стані фізіологічного сп'яніння, є обставиною, що пом' якшує покарання;

в) вчинення злочину особою, що знаходиться у стані фізіологічного сп'яніння, є обставиною, що, за загальним правиломобтяжує покарання;

г) за злочин, вчинений у стані фізіологічного сп'яніння, особі замість покарання призначаються примусові заходи медичного характеру.

 

13. Помилка в об'єкті – це:

a) неправильне уявлення особи про предмет ,на який вона посягає;

б) неправильне уявлення особи про характер суспільних відносин, на які посягає її діяння;

в) неправильне уявлення особи щодо наявності в її діянні ознак, що утворюють об'єктивну сторону конкретного складу злочину;

г) неправильне уявлення особи про дійсний розвиток причинного зв'язку між її діянням та суспільно-небезпечними наслідками.

14. Види необережної форми вини:

a) злочинна самовпевненість та злочинна халатність;

б) злочинна недбалість і непрямий умисел;

в) злочинна самовпевненість та злочинна недбалість;

г) казус і злочинна недбалість.

 

15.Валієв і Кравченко вирішили заволодіти автомобілем Чуєва. Вони зірвали гаражний замок, проникли всередину і запустили двигун. Почавши рух, виявили, що обидві шини задніх коліс спущені. Тоді вони пішли з гаража і направилися на автобусну зупинку, де й були затримані.

Яким чином вирішується в цій ситуації питання про кримінальну відповідальність Валієва і Кравченка?

a) відповідають за замах на злочин;

б) відповідають за готування до злочину;

в) не підлягають кримінальній відповідальності у зв’язку з добровільною відмовою;

г) відповідають за закінчений злочин.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права №1

_______________протокол №____3____ від « 21 » ___10________ 2008 р.

В.о.зав.кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор ________________

[підпис] [прізвище,ініціали] [прізвище, ініціали]

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

[назва вищого навчального закладу]

 

Спеціальність ПравознавствоСеместр______3____________

Навчальний предмет кримінальне право (ч. Загальна)

Форма контролю знань:Поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 2

БІЛЕТ № __22

1. Ознаки складу злочину залежно від їх ролі в характеристиці загального поняття складу злочину поділяються на:

a) обов’язкові та факультативні;

б) основні і додаткові;

в) центральні і субсидіарні;

г) змістовні і доповнюючі.

В якому співвідношенні знаходяться поняття злочину і складу злочину.

а) в співвідношенні цілого та частки;

б) склад злочину є соціальною характеристикою злочину;

в) ці поняття ніяк не співвідносяться;

г) злочин – це конкретне суспільно небезпечне діяння; склад злочину – юридичне поняття про злочин певного виду.

Поняття предмету злочину.

а) певні речі матеріального світу, з певними властивостями яких закон пов’язує наявність в діях особи ознак конкретного складу злочину;

б) річ матеріального світу, за допомогою якої спричиняється шкода безпосередньому об'єкту злочину;

в ) це конкретні суспільні відносини, які поставлені під охорону певної статті Особливої частини Кримінального кодексу;

г) це річ матеріального світу на яку наряду з безпосереднім об'єктом посягає конкретний злочин.

Які суспільні відносини можуть бути визнані об’єктом злочину?

а) ті, що поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність;

б) ті, що передбачені в Конституції України;

в) всі ,що існують в суспільстві;

г) ті, що регулються цивільним законодавством.

5. Об’єктивний характер причинного зв’язку обумовлюється тим, що він:

а) передбачений як ознака складу злочину в диспозиції статті Особливої частини КК;

б) причинний зв'язок не існує в об’єктивній реальності;

в) існує об’єктивно як факт реальної дійсності поза свідомістю і волею людини;

г) існує в свідомості суб’єкта злочину.

Суспільно небезпечне діяння як ознака об’єктивної сторони складу злочину.

а) це наміри вчинити злочин;

б) це усвідомлений акт поведінки людини;

в) це суспільно небезпечний, протиправний, конкретний, усвідомлений і вольовий акт поведінки людини;

г) це суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), передбачене в диспозиції статті Особливої частини КК, що є підставою кримінальної відповідальності.

Обстановка як факультативна ознака об’єктивної сторони злочину.

а) це конкретні об'єктивно-предметні умови, в яких вчиняється злочин;

б) це час та місце вчинення злочину;

в) це конкретне приміщення , в якому вчиняється злочин;

г) це сукупність обставин, які викликали вчинення злочину.

Обов'язкові ознаки суб'єкта злочину.

a) досягнення 18 років, осудність, громадянство;

б) досягнення 16 років, фізична особа, визнання своєї вини у злочині;

в) досягнення 14 років, винність, фізична особа, осудність;

г) фізична особа, осудність, досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Поняття суспільно небезпечного наслідку як ознаки об’єктивної сторони.

а) це вид і розмір шкоди, яка заподіюється суб’єкту злочину;

б) це негативні зміни стану потерпілої особи;

в) це заподіяна злочинним діянням шкода (збиток) предмету злочину;

г) це шкода (збиток), що заподіюється злочинним діянням суспільним відносинам, охоронюваним кримінальним законом, або реальна небезпека (загроза) заподіяння такої шкоди.

Злочини, за вчинення яких в кримінальному законі встановлено знижений вік відповідальності.

a) це - злочини проти основ національної безпеки, проти власності, проти громадського порядку та моральності;

б) це -насильницькі злочини і майнові злочини, вичерпний перелік яких міститься в ч.2 ст. 22 КК;

в) це - злочини проти життя та здоров' я особи;

г) це - всі особливо тяжкі злочини, передбачені в КК У країни.

Поняття неосудності за кримінальним правом України.

a) нездатність особи розуміти свої дії під час вчинення злочину;

б) нездатність особи передбачати суспільно небезпечні наслідки вчиненого діяння через наявну у неї психічну хворобу;

в) нездатність особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки

г) нездатність особи розуміти характер вчиненого діяння внаслідок психічного розладу

Загальний вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

а) особі до вчинення злочину повинно виповнитися шістнадцять років;

б) особі до вчинення злочину повинно виповнитися вісімнадцять років;

в) особі до вчинення злочину повинно виповнитися дванадцять років;

г) особі до винесення вироку повинно виповнитися чотирнадцять років.

13. Помилка в особі потерпілого - це:

a) неправильне уявлення особи про об’єкт, на який вона посягає;

б) неправильне уявлення особи про характер суспільних відносин, на які посягає її діяння;

в) заподіяння шкоди одній людині, помилково прийнятій за іншу;

г) неправильне уявлення особи щодо наявності в її діянні ознак, що утворюють об'єктивну сторону конкретного складу злочину.

14. Злочинна самовпевненість це:

a) вид умислу;

б) форма вини;

в) вид необережності;

г) ознака суб'єктивної сторони.

 

15. Особливість злочинів з усіченим складом полягає в тому, що:

a) вони є закінченими з моменту настання суспільно-небезпечних наслідків;

б) момент закінчення злочину переноситься законодавцем на попередню стадію, коли винний ще не виконав усіх дій для заподіяння шкоди об’єкту;

в) вони безперервно здійснюються (тривають) протягом невизначеного часу;

г)вони складаються з двох або більше тотожних злочинних дій, які мають єдиний злочинний намір (єдиний умисел та загальну мету) й утворюють у своїй сукупності єдиний злочин.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права №1

_______________протокол №____3____ від « 21 » ___10________ 2008 р.

В.о.зав.кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор ________________

 

[підпис] [прізвище,ініціали] [прізвище, ініціали]

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.009 с.)