I. Устойчивые выражения Стійкі виразиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

I. Устойчивые выражения Стійкі виразианализируемый факт аналізований факт

аптека работает круглосуточно аптека працює цілодобово

бежать со всех ног бігти щодуху, щосили

без видимой причины не знати, з якої причини;

з доброго дива

без задержки негайно, без затримки

без зазрения совести без докорів сумління

безналичный расчет безготівковий розрахунок

без обиняков прямо

без отказа безвідмовно

без снисхождения без поблажливості

без стеснения не соромлячись

без удержу без упину

без умолку без угаву, не вгаваючи

без ущерба без шкоди

бесполезность поисков марність пошуків

бесполезный труд марна праця

благотворительный вечер благодійний (доброчинний)

вечір

богатый витаминами багатий на вітаміни

бойкий на язык спритний на слові

больной вопрос болюче питання

больной нуждается в хвори й потребує операції

операции

бросать на произвол судьбы кидати напризволяще

быть в родстве бути родичем (бути в родинних стосунках)

быть в состоянии бути спроможним

сделать что-то зробити щось

быть на хорошем счету мати добру репутацію

в адрес на адресу

в защиту на захист

ввести в состав ввести до складу

ввиду вишеизложенного зважаючи на викладене вище,

з огляду на викладене вище

ввиду того, что... через те, що; зважаючи на

те, що; з огляду на викладене вище

вводить в заблуждение вводити в оману

вводить в соблазн спокушати

вводить в убыток призводити до втрат

в дальнейшем увидим надалі (згодом) побачимо

в двух словах двома словами

в двух шагах за два кроки

в довершение ко всему на додаток до всього

в доказательство на доказ

в должности директора на посаді директора

в дрожь бросает дрож проймає

в другой раз іншим разом

в затруднении у скрутному становищі

в защиту на захист

в знак согласия на знак згоди

в значительной степени значною мірою

видавший виды бувалий

видеть собственными глазами бачити на власні очі

вменять в обязанность ставити в обов'язок

вне всякого сомнения поза всяким сумнівом

внедрение хозрасчета впровадження госпрозрахунку

внедрять в производство запроваджувати у виробництво

внести свой вклад зробити свій внесок

вовлекать в работу залучати до роботи

во вред на шкоду

во всеуслышание на повний голос

возвратить в сохранности повернути в цілості

возлагать надежды покладати надії

войти во вкус дібрати смаку

войти в комнату війти до кімнати

вопрос заслуживает внимания питання заслуговує на увагу (варте уваги)

воспринять что-либо сприйняти щось як виняток

как исключение

восстановление в должности поновити на посаді

в первом часу дня о першій годині дня

в позапрошлом году позаторік

в семь часов о сьомій

в строгом смысле слова у точному значенні цього слова

в тот же момент тої (тієї) ж миті

во что бы то ни стало за всяку ціну

впасть в отчаяние вдатися в розпач

в подтверждение этого на підтвердження цього

в полной безопасности у цілковитій безпеці

врач по профессии лікар за фахом

все в порядке все гаразд

в соответствии (с чем) відповідно (до чого)

в течении всего года протягом цілого року

в целях предотвращения з метою запобігання

вынести благодарность скласти подяку

выходить из повиновения не коритися

гвоздь сезона окраса сезону

годный к употреблению придатний до вживання, для вжитку

говорить по душам щиро, відверто

говорить без обиняков говорити прямо

говорить на украинском языке говорити українською мовою

говоря по существу кажучі по суті

голова кружится голова паморочиться

горе от ума горе з розуму

дальнейшее использование подальше використання

дела идут к лучшему справи йдуть на краще

день ото дня з кожним днем

держать ухо востро бути насторожі

держаться в стороне триматися осторонь

для вида (видимости) для годиться, про людське око

для предостережения щоб запобігти, застерегти

для приличия заради пристойності, для годиться

для своего удовольствия собі на втіху

до безумия до нестями

добрый по характеру добрий за вдачею, доброї вдачі

довести до белого каления допекти до живого

довести до всеобщего сведения довести до загального відома,

до відома всіх

до потери сознания до нестями

до сих пор до цього часу

друг от друга один від одного

другое (иное) дело інша річ (справа)

другими словами інакше кажучі

дружественное отношение дружнє ставлення

души не чаять в нем душі не чути

единичные факты поодинокі факти

единогласное решение одноголосне рішення, ухвала

ему не везет йому не щастить

естественное дело, естественно природна річ, природно

ехать по железной дороге їхати залізницею

еще не доказательство ще не є доказом

жажда мучит спрага мучить

желаемый результат бажаний результат

задевать самолюбие зачіпати самолюбство

заказное письмо рекомендований лист

заключение комиссии висновок комісії

за милую душу залюбки; з дорогою душею

замирать от восторга умлівати від захоплення

за наличные деньги готівкою

за неимением через брак

занимаемая должность займана (обіймана) посада

за немногим остановка бракує дрібниці

за ним водится такая привычка в нього є така звичка

за отсутствием сведений через брак відомостей

запущенная болезнь задавнена хвороба

запущенная работа занедбана (занехаяна) робота (праця)

заслуживать внимания заслуговувати на увагу, бути вартим уваги

и дело с концом та й по всьому

идти на убыль спадати

избавить от опасности позбутися небезпеки

известное дело звісна річ

из-за неосторожности через необережність

изо дня в день щоденно, день у день, день при дні

изощренный ум витончений розум

из рук вон плохо вкрай погано, дуже погано

из уважения к вам з поваги до вас

изымать из обращения вилучати з обігу

изысканная одежда вишуканий одяг

изысканные манеры вишукані (витончені) манери

изысканный вкус витончений смак

из уважения к Вам з поваги до Вас

иметь в виду мати на увазі

исключение из правила виняток із правила

исключительный случай винятковий випадок

испытательный срок випробний строк

каждые полчаса щопівгодини

каждый в отдельности кожен зокрема

канцелярские принадлежности канцелярські приладдя

капризная погода примхлива погода

капризный ребенок вередлива дитина

к вашему сведению до вашого відома

к десяти часам на десяту годину, до десятої години

к лицу до лиця; личить

клонит ко сну знемагає сон

к началу года на початок року

коллегия считает колегія вважає

... отмечает ... відзначає

консультироваться по поводу консультуватися з приводу

заболевания захворювання

коренной пересмотр докорінний перегляд

косвенная причина посередня (непряма) причина

косвенные результаты побічні результати

кровь бурлит в жилах кров клекоче в жилах

круглосуточное наблюдение за цілодобовий нагляд за хворим

больным

кружится голова паморочиться голова

к слову сказать до речі

к сожалению на жаль

кстати до речі

к стыду на сором

кто во что горазд хто на що здатний

к тому идет до того йдеться

к худу, к добру ли? на лихе чи добре?

к чему (зачем) навіщо, нащо

куда глаза глядят світ за очі

лечить болезнь лікувати хворобу

лицом к лицу віч-на-віч

лицевой счет особовий рахунок

личный листок особистий листок

материально ответственное лицо матеріально відповідальна особа

между прочим між іншим

между тем тим часом

менее всего найменше, менш за все

мероприятия по ... заходи щодо (для, до)

меры по предупреждению запобіжні заходи, заходи побігання

мнения совпадают думки збігаються

мысли без всякой связи безладні думки

наблюдаемые явления спостережувані явища

наболевший вопрос наболіле питання

на будущей неделе на тому тижні

наверстать упущенное надолужити прогаяне

на всякий случай про всяк випадок, на будь-який випадок

на глазок на око

наводить справки довідуватись

на должном уровне на належному рівні

на заре на світанку

назвать по фамилии назвати на прізвище

назначить к рассмотрению призначити на розгляд

на корню на пні

наличные деньги готівка

на ночь глядя проти ночі

на общественных началах на громадських засадах

на повестке дня на порядку денному

на произвол судьбы напризволяще

на протяжении двух лет впродовж двох років

на протяженнии дня протягом дня

на прошлой неделе минулого тижня

напускать на себя удавати з себе

на следующий день наступного дня

на удивление на диво

на худой конец у найгіршому разі

невежда невіглас

не возьму в толк не збагну

не глядя на не дивлячись на

негодность непридатність

не ко времени не на часі

не к спеху не спішно

неотложная помощь невідкладна допомога

неотложное дело нагальна справа

не по плечу не під силу

несмотря на незважаючи на

низменные интересы ниці інтереси

ни под каким видом нізащо, ні в якому разі

обнаружить ошибку виявити помилку

оборот оборот; обіг (гроші в обігу)

оборудовать квартиру устаткувати квартиру

обратить в шутку повернути на жарт

обратиться по адресу звернутися за адресою

обращение к избирателям звернення до виборців

общественное мнение громадська думка

общественные отношения суспільні відносини

объявить благодарность оголосити подяку

обязать руководителей зобов'язати керівників

оказать помощь надати допомогу

оказывать сопротивление чинити опір

оплата наличными или по оплата готівкою або безготівковим

безналичному расчету розрахунком

освободить по собственному звільнити за власним

желанию бажанням

осквернять память паплюжити пам'ять

оставить в покое дати спокій

осуществлять намерения здійснювати наміри

от нечего делать знічев'я

отпуск по болезни відпустка через хворобу

(у зв'язку з хворобою)

отраслевая программа галузева програма

отстраниться от дел відійти від справ

отчисления відрахування

оценить по достоинству належно оцінити

письмо с уведомлением лист з повідомленням про вручення

пеняй на себя нарікай на себе

первостепенное значение першорядне значення

по вашему усмотрению на ваш погляд

по вопросам медицины з питань медицини

повредить механизм зіпсувати (пошкодити) механізм

повредить палец ушкодити палець

подвергаться опасности наражатися на небезпеку

по делам службы у службових справах

по долгу службы з службового обов'язку

подписка на газеты передплата на газети

под председательством під головуванням

под стать до пари

по имеющимся сведениям за наявними даними; за даними, що є

по истечении срока після закінчення терміну (строку)

по заказу на замовлення

по крайней мере принаймні

положение дел стан справ

по меньшей мере щонайменше

по моим сведениям за моїми відомостями

по направлению к городу у напрямку до міста

по настоянию за вимогою, на вимогу

по небрежности через недбалість

по недомыслию через недоумство

по недоразумению через непорозуміння

по непредвиденным через непередбачені обставини

обстоятельствам

по непригодности через непридатність

по нерадению через недбалість

понести потери зазнати втрат

по несостоятельности через неспроможність

по нынешним временам як на теперішній час

по обоюдному согласию за обопільною згодою

по обыкновению як правило, звичайно

по определению суда за ухвалою суду

по понедельникам щопонеділка, кожного понеділка

по поручению за дорученням

послать по почте надіслати поштою

по постановлению за постановою

по праздничным дням у святкові дні

по предложению за пропозицією

по приглашению на запрошення

по приказу за наказом

по причине (чего?) через що

по программе за програмою

по просьбе на прохання

по расценке за розцінкою

по совместительству за сумісництвом

по специальности за фахом

по списку за списком

по требованию на вимогу

поставить на вид зробити зауваження

поступать в университет вступати до університету

по усмотрению начальства на думку керівництва

предварительное рассмотрение попередній розгляд

предоставить возможность надати можливість

представить справку подати довідку

прекратить переписку припинити листування

прения по докладу дебати по доповіді

прибегать к суровым мерам вдаватися до суворих заходів

привлекать к ответственности притягати до відповідальності

привлекать к работе залучати до роботи

приглашать к столу просити до столу

пригодный (к чему) придатний (до чого)

при жизни за життя

призывать к порядку закликати до порядку

прийти в себя опам'ятатися, отямитись

прийти к решению вирішити

прийти к согласию дійти згоди, порозумітися

прийти к убеждению переконатися

прийти по делу прийти у справах

принести вред завдати шкоди

принимать во внимание брати до уваги

принимать участие брати участь

принимать в шутку сприймати як жарт

приносить неприятности завдати прикростей

принять к сведению взяти до відома

принять решительные меры вжити рішучих заходів

приняться за работу взятися до роботи

приступить к исполнению приступити до виконання

обязанностей обов'язків

приступить к обсуждению розпочати обговорення

приходить к убеждению переконуватися

причитается к уплате належить виплатити

пришло на ум спало на думку

пришлось по вкусу припало до смаку

пуститься на хитрости вдатися до хитрощів

работа по силам робота під силу

разрушить до основания зруйнувати дощенту

речь особая мова окрема

самый активный найактивніший

с вашего согласия за вашою згодою

с вашего разрешения з вашого дозволу

свести на нет звести нанівець

свидетельство о рождении свідоцтво про народження

с вашего разрешения з вашого дозволу

с виду на вигляд

с глазу на глаз віч-на-віч

с готовностью охоче, з охотою

с давних пор здавна

семейное положение сімейний стан

с красной строки з нового рядка

скрываться из виду зникнути з очей, щезнути

следующим будет выступать далі виступатиме

смещать с должности знімати з посади

смотреть в оба бути пильним

соблюдать закон дотримуватися закону

совершенствование существующих и удосконалення існуючих і

поиск новых форм пошук нових форм

сосредоточить усилия коллектива зосередити зусилля колективу

состав исполнителей склад виконавців

составить отчет скласти звіт

состоять в должности перебувати на посаді

справиться в канцелярии довідатися в канцелярії

спрос и предложение попит і пропозиція

спустя некоторое время через деякий час

ставить в известность повідомляти

стечение обстоятельств збіг обставин

стоять горой стояти стіною

с чувством собственного з почуттям власної гідності

достоинства

текучесть кадров плинність кадрів

текущий счет поточний рахунок

точно известно достеменно відомо

точно изъясняться точно висловлюватися

удельный вес питома вага

ужесточить требования посилити вимоги

уперся на своем затявся на своєму

уступить место поступитися місцем

утвердить к исполнению затвердити до виконання

учредительное собрание установчі збори

ущемлять права обмежувати права

уязвимое место уразливе місце

ход событий перебіг подій, хід подій

хорошее отношение добре ставлення

хорошие отношения гарні стосунки, добрі взаємини

час от часу не легче що далі, то важче

штатное расписание штатний розпис

щекотливое обстоятельство делікатна (тонка) обставина

это в порядке вещей це річ звичайна

язвительное замечание ущипливе зауваження

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.015 с.)