Розды 8. РОБОТА ТЕХШЧНОГО РЕДАТКОРА НАД НЕКНИЖКОВИМИ ВИДАМИ ДРУКОВАН01 ПРОДУКЦЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розды 8. РОБОТА ТЕХШЧНОГО РЕДАТКОРА НАД НЕКНИЖКОВИМИ ВИДАМИ ДРУКОВАН01 ПРОДУКЦЙДо некнижкових належать yci види друкованоУ продукцй, що не зшиваються теля друку. Таких видш доситъ багато. Це численш р13новиди буклета, яга мають скяадене фальцювання i теля нього не зшиваються та не обр1зуються. Читач, розкютаючи такий буклет, тримае перед собою друкований аркуш.

До некнижковоУ продукшУ належать також pi3Hi види пяаката, тобто аркушш, надрукованих з одного боку i призначених для розвшгування на спн! Сюди ж приеднують усяю листйзки, театральна програми, квитки тощо, в тому чиси pi3HOMaHiTHi шдбфки аркуш'в, складен! в папки (взд альбом1в - nifl6ipoK твор1в мистецтва до навчальних шдб1рок з р1зних галузей знань). Таю nifloipraa майже завжди супроводжуються вщповщними текстом або статтею. Остання може випускатися у виглдщ брошури, шода в обкладинш, 1ноД1 й без неУ. Супровщна брошура, як правило, вкладасться в загалъну папку i може випускатися як у формата шюстративних аркушш, так i в меншому формате Ьпостративн! apKyiui, як правило, друкуються з одного боку.

Перерахувати sci р13новиди некнижковоУ друкованоУ продукцй неможливо, оскшьки видавнича практика постшно породжуе все нс-Bi й hobi П види.

Способи друку, що використовуються для випуску цих вид1В продукцй, р13номантп: вщ ротапринта до високояюсного офсетного та глибокого друку.

Зрозумшо, що при такш р!Зномаштност1 некнижкових вщцв друкованоУ продукцй важко дати загалып рекомендаци. Тому виевгтлимо лише важлив1 операцй, а також основн1 напрями роботи техничного редактора.

Одна з основних операщй -визначити остаточний формат видання. В одшгх випадках Bin уже вщомий техшчному редакторов! до початку його роботи з плану оформления видання i може зб!гатися з якимось стандартним форматом (наприклад, пщйрки. як правило, виггускають у книжкових або журнальних форматах). В 1нших випадках формат визначасться, виходячи 3i зразкш видання, що виггускалося рангше. Ще в шшихтехтчний редактор розробляе формат видання самостийно, ор1ентуючись на характер матер!алу та можливоетт полаграфй (головним чином, парку друкарських машин), а також тираж. Метод розрахунку формату такий самий, що й описаний вище.

1нша важлива операцш - визначити формат сторйжи схладання некнижковоУ продукцй. Часто цей формат може не збйатися з форматом складання, заданим техшчними умовами. Так, у квитках, лисгпвках, запрошеннях тощо формат складання повтетю зумовлений тшьки Ухшм форматом i характером та юльюстю розшщуваного в ньому Marepiany.

У Bcix випадках найважливше, щоб формат складання вщповшав техшчним умовам. Сл1д ураховувати допуски на пицйзування надрукованоУ продукцй, щоб поля теля П1др1зування були такими, як заплановано, щоб не "зар1зались" текст i зображення та ш. Уточнити щ питания найкраще безпосередньо в тУй друкарш, яка випускатиме цю продукщю.

На деяга види некнижковоУ продукцй юнують своУ стандартш формата. Техшчний редактор повинен знати Ух (табл. 22.)

Таблица 22. Формата некнижковоУпродукт!

 

Назва формату бланка Частка ар куша Формат бланка, мм Формат сторшки складання, кв.
А1 594x841 31х4272
А2 1/2 240x594 21'/4X31
A3 1/4 297x420 15 'Ах21
А4 1/8 210x297 1074х15
А5 1/16 148x210 774х10
А6 1/32 105x148 5x7 74
А7 1/64 74x105 3 74х5
А8 1/128 52x74 2'/2хЗ'Л
А9 1/256 37x52 Г/4х272
А-п2 1/3 297x574 1573хЗОГ/2
А-пЗ 1/6 287x297 1474х15 7;
А-п4 1/12 148x287 774х147,
А-п5 1/24 143x148 7x7 /4
А-пб 1/48 74x143 374хб7,
А-п7 1/96 71x74 374х4
А-п8 1/192 37x71 2x3

1ндекси, наведен! у першш колонщ таблищ, с стандартним позначенням формату бланка. Зазначати формат у мшметрах при цьому не обов'язково.

Наступною операщею е виб1р шрифта для складання тексту та його розмггка. Деяю види некнижковоУ ггоодукцй досить склада для складання i розмггки. 1х складають за зразком, яким може бути або попереднш випуск тле'У самоУ продукцй, або спещалъно виготовлений макет для складання.

У деяких видах некнижковоУ продукцй' велику увагу придшяють розмиценнЮ складальних елементш серед мальованих (наприклад. на деяких видах плаката, лисгпвках, конвертах та ш.). Особливо багато часу доводиться витрачати техничному редакторов) на Цю роботу, яйцо продукция друкуеться способом офсетного або глибокого друку.

У таких випадках розр1зають вщбитки текста i розклеюють Ух як вщбитки зображальних елемента - р1вно, без перекоыв, стежачи, щоб текст потрапив точно на свое мкце. Плсля розклеювання необхщно задати роз\при, ор1ентуючись на яю Друкарня могла б виконати точний монтаж. Такий аркуш-макет часто шдписуютъ до Друку. Тому його в1зують i редактор, i художнш редактор, так що теля тдпису Д° Друку жодних виправлень у макет унести вже не можна.

Некнижков1 види продукцй дуже pi3HOMaHiTHi. Проте в будь-якому випадку техшчному редакторов! доведеться визначати формат продукцй та формат складання. Деяю види некнижковоУ продукцй повшетю готують як зображалый, тобто без якихось складальних елемента. У такому раз1 робота техм'чного редактора завершуеться гасля визначення формату i задания змши масштабу репродукованого оригшалу. ГПсля того як i3 друкарш надшдуть вщбитки, техшчний редактор готуе макет для друку.

У тих же випадках, коли некнижкова продукшя мае складальш елементи, вш визначае характер шрифта та способ Ух розмггки для пщготовки тдписного макета або вшбитка.

ПIСЛЯМОВА

I

Друковаш видання (друкована книга) юнують понад 400 рогав. Однак тривалий час не було апарату i можливостей переробляти шформащю - це робила людина.Поява комп'ютерв викрила нозу еру в переробленш шформащ та а використанш.В щбувся величезний стрибок у розширенш штелектуальних можливостей людини й усього людства - третш щформацшний перерворот. Почалася шдустр1альна ера оброблення шформацп та и використання. З'явилися комп'ютерш технологи, як широко використовуються у багатьо галузях науки, техшхи i виробництва Пол1граф1я та видавнича справа тривалий час уважались непридатними для комп'ютерно'1 автоматнзащ'к Причиною цього була вщсутшсть алгоритм1в i формалпзованого опису операцп та перероблення текстово!, а також шюстративноТ шформаци. Поширення в Украгш потужних персональних комп'ютерв рзних

1ноземних ф1рм з вщповцщим набором операцних систем, програмних оболоxпрофес!йних програмних пакеттв та систем дало змогу наблизити вггчизняну пол1граф!ю до сучасно! комп'ютерно!' подготовки видання Ниш пол1граф1чна шдустр1я переживае KopiKHi перетворення. Цифровареволющя змшюе процес зирооництва друкованоТ продукцп', неперервно тдвищуючи як!сть,

збшьшуючи р1зноманггшсть bhpooib, що випускаються, i сприяючи швидкгаоперативност1, гнучкосгп й керованосп виробничого процесу. Вироби пошграфгчно промисловосп стали частиною культури. Щоденш газета, упаковки товарв, рекламш

плакати на вулинях Micr, книги, глянцев! журнали та каталоги, rpomi й цшш папери все це полнрафхчна продукщя. Два винаходи - шрифти (окрем1 лггери) i растри - створили умови для», багаторазового виготовлення однотипних примрниюв друковано! продукцп,

складаються 13 тексту та шюстрацгй. Ефективш високошвшдасш друкарсью машини за цифровим керуванням i3 змжними за кожний оберт формного цилшдра зображеннями на друкарсыай форм1 зробили можливим виггуск видань з унесенням зм1н у процес! друкування тиражу, що дало змогу виданням стати строгга персошфжованими.Таким чином, видавничо-полгграф1чш технолог!!, розвиваючись, прийшли до сврев протилежностт: вщ велико'1 кшькосп щентичних примрнигав видання до несюнчешого р1зномашття BapiaHriB у тираж1 одного видання На цей час сталися значщ змши вщносин у блощ "видавництво - потграф\я Складний, тривалий у 4aci й замкнений у цикл редакцшно-видавничий процес. кгацевою метою якого е створення i випуск у CBiT певного продукту, сучасному

видавцев1 не вдасться завершили без учасп полцрафста. Це представник Tiei професйЖ; яка ще на етат запровадження друкарства вщмежувалася вщ когорти редакторшщ (коректор1в) як творщв книги, а займався вш суто тиражуванням друкованих видань»

тапродукцй, подготовлено! видавцем [33].

Ниш юнувати одна без складов практично не можуть. Перелчеш више кардинальш змши у пол1графчному виробкицтв вплинули б на технолопю редакцшно-видавничого процесу. Активна замша друкарських машинок сучасним комп'ютерним обладнанням дала змогу видавництвам виготовляти в "домашние умовах" такий оригшал-макет, який оминав тривалий у 4aci процес складання, правки та форматування на пол1граф1чному шдприемсш аркуилв видання i був вщразу придатним для тиражування.

Узяття на себе частин функщй пол1граф)СТ1в наблизило видавщв до безпосереднього виробничого процесу, спонукало i'x актившше вивчати ази пошграфи. В лексикош редактор1в уже звичними е поняття "додрукарсью процеси у видавницта", "виведення орипналу - тексту на штаки", "пщготовка до виведення тексту на пшвки у дзеркальному випщш", "цифров1 системи i технолог!!'друку" тощо, за якими стала неминучою внутр!шня реоргашзащя Bcix без винятку гпдроздшв видавництва [33].

Виходячи з цього, викладання дисшшлши "Техючне редагування" для студенлдв зиших закяадтв освпги, як1 навчаються за спещаяьшстю "Видавнича справа та редагування" i пщготовка вшпов1дно\' л1тератури з висвггленням сучасних КВС, технологи та обладнання пол1граф1чного виробництва е актуальним питаниям сьогодення.

Вивчивши дисципл!ну 'Техшчне редагування",

студент повинен знатк:

• основн! види видань;

• терм1ни та визначення, що характеризують видання як продукт видавничого поя1граф1чного виробництва i 3acio масово! 1нформацп;

• основи загальноТ композищТ та композицп видань;

• принцип роботи комп'ютера, знания i практичне застосування видавничих програм;

• особливост! су~часних технолог1й пошграф1чного виробництва;

• ochobhi П0Л1граф1Чн1 матер^али;

• основи техниного редагування видань;

• методику пшготовки видавничого текстового орипналу вщ його розм1тки до здач1 на пол1граф1Чне пщприемство;

• особливосп оформления основних груп видань:

• нормативш документа та стандарти, яю стосуютьсятехдлчного оформления видань;

• основш вимоги до текстового й шюстративного Marepianis, як1 п1длягають опрацюванню;

• ochobhi принципи композиц11 та ixmo роль у формуванш видання;

• основн1 правила верстания шюстрашй, таблиць i вивод1в;

• основш ознаки та можлив1сть застосування основних груп друкарських шрифт1в;

• коректурш знаки i загальноприйнят1 позначення шрифтових та нешрифтових андшень;

• одиниш вим1ру обсягу видань i пол1граф1чно'1 продук.

Студент повинен умгги:

• ощнити ochobhi види видань;

• вшьно володгги полгграф1чними термшами та визначеннями у npoueci створення видань;

• розробляти i виготовляти видавший макети;

• виконувати розмггку зовншшього та внутрщшього оформления видань:

• працювати на комп'кл-epi у видавничих програмах;

• застосовувати сучасш технологи, а також методи у npoueci пщготовки видань;

• професшно виконати техшчне редагування текстового й шюстративного матерталу майбутнього видання та заповнити технзчну видавничу специфжащю:

• професшно ошнити зовншше та внутршше оформления видання, за необхщносгп виготовити його макет:

• ощнити комп'ютерне оброблення текстового й шюстративного матер1ал!в i виготовити верстку видання;

• ощнити готове видання з точки зору його художньо-техшчного редагування та оформления.

Списоквикористаноi та рекомендованоiлiгератури

.1.Айринг С, Айринг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. - Мн.:

Попурри, 1997.

2. Боув Т., Роде Ч. Настольная издательская система Page Maker для персонального

компьютера. - М.: Финансы и статистика, 1991.

л;;

3.БурлаковМ.В. QuarkXPress4.0. -Л.: Корншчук, 1999.

4. Волкова Л.А. Издательско-полиграфическая техника и технология. - М.: Изд-во МГУП "Мир книги", 1999.

Ш /.Б.Гавенко С, КулшЛ., МартинюкМ. Конструкшя книги.: -Л.: Фенгкс, 1999. : Ш 6. Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редактирования. -Щ Книга, 1988.

7. ГОСТ 7.1 - 84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие г^требования и правила составления.

8.ГОСТ7.4-95. Издания. Выходные сведения. .

9. ГОСТ 7.5 - 98. Издательское оформление материалов, помещаемых в .периодических и продолжающихся изданиях и непериодических сборниках. 10. ГОСТ 7.9- 77. Реферат и аннотация. '; -1ХТОСТ5773 - 90. Книги, брошюры и журналы. Форматы. . ,; "М.ГСТУ 29.1 -97. Журнали. Полгграф!чневиконання.Загальн!техшчн! вимоги. . 13.ГСТУ29.2-97. Пщручникиi навчальш поабникидлязагальноосв1тн1хшкшта тшпихтишв середтх навчальних заклад1в. Пол1граф1чне виконання. Загальн! техшчш вимоги.

14. ГСТУ 29.3- 2000. Газети. Пол!граф!чне виконання. Загалъш техшчш вимоги. ■:■_: 15. ГСТУ 29.4-2001. Обкладинки та палггурки. Тигш

16. ГСТУ29.5 - 2001. Видання khtokkobl Пол1граф1чне виконання. Загальн! техн!чн1 -'•• вимоги.

17. ДСТУ 3017-95. Видання. Основн! види. Термши та визначення. u;r 18. ДСТУ 3018 - 95. Видання. Пол1граф1чне виконання. Термши та визначення. ''; 19. ДСТУ3 772 - 98. Оригшали для пол!граф1чного вщтворення. Загальн! техшчш .■Умови.

20. ОСТ29.115 - 88. Оригшали авторсью та текстов! видавничь Загальн! TexHi4Hi ^■вимоги. , 21. Гунъко С.Н., Демков B.C. Словарь по полиграфии и полиграфической технологии. Понятия и определения. -Мн.: ООО "Космополис-Универсал", 1995.

22. Джон Пикок. Издательское дело / Перев. с англ., 2-е изд. исправл. и доп. — М.: Изд-во ЭКОМ, 2000.

23. Ковалишин Г.М. Конспект лекщй з курсу "Комп'ютерна типограф!ка". - Л.: уАД,2001.

24. Лени Г., Беррет Дэх. Настольные издательские системы. - М.: Радио и связь, .1993.

25. Мильчин А.З. Издательский словарь-справочник. - М: Юристь, 1998.

26. Нормативньїе материалн по издательскому делу. -М.: Книга, 1987.

27.РьівчинВ.И., Леопардова Е.И., ОвчинниковА.И. Техническое редактирование.

-М.: Книга, 1977.

28. Сава В.І. Основи техніки творення книги: Навч. посібник. — Л.: Каменяр, 2000.

29. Стандарти по издательскому делу. -М.: Юристь, 1998.

30. Стефанов С.И. Полиграфия для рекламистов и не только. - М.: Гелла-принт,

2002.

31. Стефанов С.И. Путеводитель в мире полиграфии. - М.: Унисерв, 1998.

32. Технологическая инструкция по набору и верстке книжньїх, журнальних и
газетних изданий с использованием компьютернмх технологий. - М.: ВНИИ

полиграфии, 1999.

33. ТимошикМ.С. Відносини видавництва і поліграфічного підприємства. Заочний університет видавця. Заняття сьоме // Друкарство, 2002. - № 4. - С. 26 - 29.

34. ШовгенюкМ.В., Биіорус B.C., ДудякВ.О., МиклушаІ.З. Ввід і вивід зображень з комп'ютерних видавничих систем. - Л.: Фонд підтримки науки, 1998.

35. Знциклопедия книжного дела / Ю.Ф.Майеурадзе, А.З.Мильчин, З.П.Гаврилов

идр.-Юристь, 1998.

36. Ярема CM.. КарплюкВ.А., Мельнічук СІ., ПрокопчукР.С. Офсетний друк: У 2
кн. Кн. 2 / Друкарські машини, оздоблювальне та допоміжне обладнання. - К.: ХаГар,

2002.

37. Ярема CM., ПашуляП.Л., Овчар ОМ., Мамут Б.Г. Видавничі стандарти. -К

Л.: Ун-т "Україна": УАД, 2003.

38. Ярема CM. Технічне редагування: Навчальна програма та методичні вказівки

- К. Ун-т «Україна», 2002.

39. Ярема CM. Флексографія: обладнання, технологія: -К.: Либідь, 1988.

40. Ярема CM. Видавничо-поліграфічні технології та обладнання (загальний курс) Навч. посібник. - К: Ун-т "Україна", 2003.

 

41. Cookman Brian. First steps in design. Pira International. - UK. 1997.

42. Hughes-Sally. A Primer on Typography and Design for usere of PageMaker and QuarkXpress. - Oxford center for publishing studies: Oxford Brooksllniversity, 1997.

ДОДАТКИ Додаток 1. Зразок оформлення титульної сторінки

С.М.Ярема

Флексографія

ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Допущено Міністерством освіти України

Навчальний посібник для студентів

вищих закладів освіти,

що навчаються за спеціальностями

"Поліграфічні машини

та автоматизовані комплекси"

і "Видавничо-поліграфічна справа"

КИЇВ

"ЛИБІДЬ" 1998

 

Додаток 2. Зразок оформлення звороту титульної

Сторінки

Додаток 3. Видавнича специфікація

 

УДК 655.344

ББК37.83я73

М48

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавців заборонено

Рецензенти: £. Т.Лазаренко, Я.І. Чехман, доктори техн. наук, професори,

академіки АШ України; А.М.Войтович, канд. техн. наук, старш. наук, співроб.;

В.І.Ющик, канд. техн. наук, доц.

Редактор В.Ф.Хміль

Мельнічук СІ., Ярема CM.

М48

Офсетний друк. Навч. посіб.: У 2 кн.: Кн. 1. Технологія та обладнання додрукарських процесів. -К: УкрНДІСВД:ХаГар, 2000.-467 с.

ISBN 966-7457-07-9 (Кн. 1).

Висвітлено сучасний стан офсетного плоского друк}', основні напрями його розвитку. Розглянуто технологію та обладнання додрукарських процесів офсетного плоского друку. Висвітлено будову, технологічні характеристики, особливості конструкції та експлуатації сучасного вітчизняного і зарубіжного додрукарського обладнання, виготовлення форм офсетного плоского друку.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси" і "Видавничо-поліграфічна справа". Може бути використаний інженерно-технічними працівниками поліграфічної промисловості й поліграфічного машинобудування, а також тими, хто спеціалізується в галузі управління й економіки видавничої справи і поліграфії.

БКК 37.83я73
ISBN 966-7457-07-9 (Кн. 1)© С.І.Мельнічук, С.М.Ярема, 2000

 

 

 

 

Видавництво Зам. № Затверджую Директор (заст. директора) видавництва
Друкарня Зам. № Дата Дата Директор (гол. інженер) друкарні Дата
ВИДАВНИЧА СПЕЦИФІКАЦІЯ поліграфічного виконання друкованого видання
Автор Назва Обсяг (друк, арк.) Формат, частка арк. Тираж (прим.) в оправі в обклад. на експорт Друкарський аркушат (тис. арк.-відб.)
Серія Мова
СКЛАДАННЯ І ВЕРСТАННЯ
Шрифти (гарнітури, кегль, інтерліньяж) Основний текст Графічні виділення Дод. текст Заголовки Таблиці (відкриті, закриті) Формули Ручний. Монотип. Лінотип. Фотоскладання. Комп'ютер. Формат (однієї шпальти)
Верстка, кв. К-сть рядків у сторінці складання Середник при 2-1 3- шпальтовому складанні
 
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки. 1. Коректура пробних відбитків ілюстрацій та інших друкованих зображень здійснюється за допомогою знаків, наведених у кінці дод. 4. Застосовуючи коректурні знаки, не можна користуватися простим олівцем. На коректурних відбитках при багатошпальтовому складанні чи складанні сторінок великого формату можна використовувати праве і ліве поля. Іноді знаки на полях з'єднують зі знаками в тексті лінією.

2. Усі знаки на полях мають якнайближче повторюватися на рівні рядка, в якому внесено правку. Якщо в одному рядку є кілька виправлень, то їх позначають різними знаками і на поле виносять у тій самій послідовності. При коректуванні пробних відбитків ілюстрацій знаки наносять під зображенням, якщо вони відповідають усьому зображенню. При виправленні окремих ділянок зображення їх обводять рамкою, а знак виносять на поле і з'єднують з рамкою лінією.

 

Додаток 5. Пропорції основних форматів видань після обрізування із трьох боків

1.60x84/32(100x140 мм) 2. 70x90/32(107x165 мм) 3.70x100/32 (120x165 мм) 4.75x90/32 (107x177 мм) 5.84x108/32 (130x200 мм)   6. 60x84/16(145x200мм) 7. 60x90/16(145x215 мм) 8. 70x90/16(170x215 мм) 9. 9. 70x100/16(170x240мм) 10.84x108/16 (205x260 мм)  

11.60x90/8 (220 x290 мм)

 

Додаток 6. Формати сторінок складання, рекомендовані розміри розкладки і полів книжкових видань

 

Формат паперу(см) і частка аркуша Формат видання до обрізування, мм Формат видання після обрізування, мм Перший варіант оформлення
Формат складання, кв. Розкладка, кв Розміри полів до обрізування, мм Використання площі паперу, %
корінця головки
60 x 84/32 60 x 90/32 70 x 90/32 75 x 90/32 70 x 100/32 70 x 108/32 84 x 108/32 105 x150 112 x 150 112 x 175 112 x 187 125 x 185 135 x 175 135 x 210 100 x 140 107 x 140 107 x 165 107 x 177 120 x 165 130 x 165 130 x 200 4'/2 x 6'/2 43/4 x 6'/2 43/4x 63/4 43/4 x 8'/2 5'/4 x 73/4 6 x 73/4 6 x 93/4 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 9;13;15;20 9;13;18;20 9;13;18;20 9;13;18;20 9;13;21;20 9;13;18;20 9;13;18;20
60 x 84/16 60 x 90/16 70 x 90/16 75 x 9016 70 x 100/16 70 x 108/16 84 x 108/16 150 x 210 150 x 225 175 x 225 187 x 225 175 x 250 175 x 270 210 x 270 145 x 200 145 x 215 170 x 215 182 x 215 170 x 240 170 x 260 205 x 265 63/4 x 93/4 63/4 x 10'/4 8 x 101/2 83/4x 10'/4 8 x 111/2 8 x 121/2 93/4 x 12'/2 1'/4 1'/4 1'/4 1'/4 1'/4 1'/4 1'/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 11;16;17;19 11;16;17;19 11;16;20;19 11;1619;19 11;16;20;19 11;16;20;19 11;16;23;19
60 x 84/8 60 x 90/8 70 x 100/8 70 x 108/8 84 x 108/8 210 x 300 225 x 300 250 x 350 270 x 350 270 x 420 205 x 290 220 x 290 245 x 340 265 x 340 265 x 410 93/4 x 14 101/2 x 14'/4 12 x 17 13 x 17 13 x 203/4 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 13;18;21;30 13;18;23;26 13;18;21;26 13;18;23;26 13;18;23;29

 

Формат паперу(см) і частка аркуша Формат видання до обрізування, мм Формат видання після обрізування, мм Другий варіант оформлення
Формат складання, кв. Розкладка, кв Розміри полів до обрізування, мм Використання площі паперу, %
корінця головки
60 x 84/32 60 x 90/32 70 x 90/32 75 x 90/32 70 x 100/32 70 x 108/32 84 x 108/32 105 x150 112 x 150 112 x 175 112 x 187 125 x 185 135 x 175 135 x 210 100 x 140 107 x 140 107 x 165 107 x 177 120 x 165 130 x 165 130 x 200 4'/4 x 6'/4 41/2 x 6'/4 41/4x 71/2 41/2 x 8'/4 5 x 71/2 53/4 x 71/2 53/4 x 91/2 1'/4 1'/4 1'/4 1'/4 1'/4 1'/4 1'/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 11;16;18;22 11;16;20;22 11;16;20;24 11;16;20;22 11;16;24;24 11;16;21;24 11;16;21;23
60 x 84/16 60 x 90/16 70 x 90/16 75 x 9016 70 x 100/16 70 x 108/16 150 x 210 150 x 225 175 x 225 187 x 225 175 x 250 175 x 270 145 x 200 145 x 215 170 x 215 182 x 215 170 x 240 170 x 260 6'/2 x 9'/2 6'/2 x 9'/4 73/4 x 10 81/2 x 10 73/4 x 111/4 73/4 x 111/4 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 13;18;20;21 13;18;20;23 13;18;22;27 13;18;21;27 13;18;22;30 13;18;22;31
60 x 84/8 60 x 90/8 70 x 100/8 70 x 108/8 84 x 108/8 210 x 300 225 x 300 250 x 350 270 x 350 270 x 420 205 x 290 220 x 290 245 x 340 265 x 340 265 x 410 9'/2 x 133/4 101/4 x 14 113/4 x 163/4 123/4 x 163/4 123/4 x 201/2 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 16;20;23;33 16;20;24;28 16;20;23;29 16;20;25;29 16;20;25;31

Продовження дод.6

 

 

Закінчення дод.6

 

Формат паперу(см) і частка аркуша Формат видання до обрізування, мм Формат видання після обрізування, мм Перший варіант оформлення
Формат складання, кв. Розкладка, кв Розміри полів до обрізування, мм Використання площі паперу, %
корінця головки
60 x 84/32 60 x 90/32 70 x 90/32 75 x 90/32 70 x 100/32 70 x 108/32 84 x 108/32 105 x150 112 x 150 112 x 175 112 x 187 125 x 185 135 x 175 135 x 210 100 x 140 107 x 140 107 x 165 107 x 177 120 x 165 130 x 165 130 x 200 4 x 6 41/4 x 6 41/4 x 71/4 41/4 x 8 63/4 x 71/4 51/2 x 71/4 51/2 x 91/4 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 1'/2 13;18;20;24 13;18;23;24 13;18;20;27 13;18;20;25 13;18;26;27 13;18;23;27 13;18;23;26
60 x 84/16 60 x 90/16 70 x 90/16 75 x 9016 70 x 100/16 70 x 108/16 84 x 108/16 150 x 210 150 x 225 175 x 225 187 x 225 175 x 250 175 x 270 210 x 270 145 x 200 145 x 215 170 x 215 182 x 215 170 x 240 170 x 260 205 x 265 61/4 x 91/4 61/4 x 10 71/2 x 93/4 81/4x 93/4 71/2 x 11 71/2 x 12 91/4 x 12 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 16;20;22;24 16;20;22;25 16;20;24;29 16;20;23;30 16;20;24;32 16;20;24;34 16;20;27;34
60 x 84/8 60 x 90/8 70 x 100/8 70 x 108/8 84 x 108/8 210 x 300 225 x 300 250 x 350 270 x 350 270 x 420 205 x 290 220 x 290 245 x 340 265 x 340 265 x 410 91/4 x 131/2 10 x 133/4 111/2 x 161/2 121/2 x 161/2 121/2 x 201/4 2'/2 2'/2 2'/2 2'/2 2'/2 18;22;26;35 18;22;27;31 18;22;25;31 18;22;27;31 18;22;27;34

 

 

Додаток 7. Побудова типового розвороту за допомогою даних дод. 6Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.23.193 (0.047 с.)