Етапи емісії цінних паперів (акцій) у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення при збільшенні розміру статутного капіталу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Етапи емісії цінних паперів (акцій) у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення при збільшенні розміру статутного капіталу.Публічне (відкрите) розміщення акцій- їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж акцій, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб, яка здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) у разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами відкритого (публічного) розміщення акцій, - отримання від нього письмового підтвердження про відмову;

3) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії;

Реєстрація випуску та проспекту емісії акцій здійснюється в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) , яка здійснюється протягом 30 днів з моменту подання документів. Порядок реєстрації встановлений Положенням про порядок реєстрації випуску акцій, затверджений рішенням ДКЦПФР від 26.04.2007р. №942.

4) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та проспекту їх емісії;

5) прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера до розміщення акцій;

6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

7) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних акцій, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства;

8) виготовлення сертифікатів акцій у разі розміщення акцій у документарній формі;

9) розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії акцій;

Після реєстрації емітент публікує проспект емісії цінних паперів у повному обсязі в офіційному друкованому виданні ДКПЦФР не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів. Зміст інформації встановлюються ДКЦПФР.

10) відкрите (публічне) розміщення акцій;

Забороняється відкрите (публічне) розміщення цінних паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії. Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників (акціонерів) не менше 10 відсотків вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники видають їм письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. Після закінчення вказаного у повідомленні строку (який не може перевищувати шести місяців) підписка припиняється.

11) затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

Якщо до спливу строку підписки не вдалося покрити підпискою 60 відсотків акцій, випуск вважається таким, що не відбувся. Особам, які підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніш як через 30 днів. За невиконання цього зобов'язання засновники несуть солідарну відповідальність. Якщо підпискою вдалося покрити 60% акцій, засновники повинні скликати загальні збори акціонерів. До дня скликання зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30 відсотків номінальної вартості акцій. На підтвердження внеску засновники видають тимчасові свідоцтва.

Дія цього Положення не розповсюджується на порядок реєстрації випуску акцій: під час створення акціонерних товариств; під час реорганізації акціонерних товариств; при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу; при збільшенні розміру статутного капіталу в зв'язку з індексацією основних фондів; відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації; відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності; відкритих акціонерних товариств, які створюються шляхом заснування органом, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, та холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації.

Андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

У разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих акцій.

12) затвердження змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;

13) реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації;

14) подання звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій;

Не пізніше ніж через 15 робочих днів після закінчення строку підписки на акції або після дати її дострокового припинення, відкрите акціонерне товариство подає до ДКЦПФР звіт про наслідки підписки на акції (для реєстрації звіту про наслідки підписки про акції). Реєстрація звіту про наслідки підписки на акції здійснюється протягом 15 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів до ДКЦПФР.

15) реєстрація ДКЦПФР звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій;

16) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

17) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

Емітент повинен закінчити відкрите (публічне) розміщення цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх відкрите (публічне) розміщення, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення.

Приватне (закрите) розміщення акційздійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) у разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій, - отримання від нього письмового підтвердження про відмову;

3) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій;

4) реєстрація ДКЦПФР випуску акцій;

5) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних акцій, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства;

7) виготовлення сертифікатів акцій у разі розміщення акцій у документарній формі;

8) закрите (приватне) розміщення акцій;

9) затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

10) затвердження змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;

11) реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації;

12) подання ДКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

13) реєстрація ДКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

14) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Емітент повинен закінчити закрите (приватне) розміщення цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх закрите (приватне) розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення.

Реєстрація випуску та проспекту емісії акцій в ДКЦПФР(територіальному управлінні Комісії).

Не пізніше 60 календарних днів з дати державної реєстрації АТ повинно подати документи для реєстрації випуску акцій:

- заяву про реєстрацію випуску акцій;

- протокол або виписку з протоколу установчих зборів;

- статут;

- проміжну фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати, засвідчені емітентом та аудитором, та висновок аудитора;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію АТ;

- копію платіжного доручення про доплату державного мита в сумі відповідної різниці (у разі перевищення фактичного обсягу випуску акцій над запланованим розміром);

- копію звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства (подається, якщо до статутного капіталу товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), для визначення вартості внесків засновників (акціонерів) товариства);

- копію договору про створення акціонерного товариства або оформлене іншим чином документальне підтвердження згоди засновників на визначення грошової оцінки майнового внеску (подається у разі створення акціонерного товариства, якщо до статутного капіталу товариства вносяться майно або майнові права).

Реєстрація випуску та проспекту емісії акцій повинна бути проведена не пізніш як за 30 днів з моменту подачі заяви з наданням необхідних документів.

ДКЦПФР зобов'язаний перевіряти відповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства України. Відмова в реєстрації може мати місце лише в разі порушення встановленого порядку або невідповідності поданих документів вимогам законодавстваПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.028 с.)