ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення акціонерних товариств шляхом заснуванняСтворення АТ: нові процедури за ЗУ «Про АТ»:

Засновниками акціонерного товариства (далі – АТ) можуть бути одна, дві чи більше осіб. Засновниками може укладатися засновницький договір, який укладається в письмовій формі. Однак крім того, якщо товариство створюється за участю фізичних осіб, їх підписи на засновницькому договорі підлягають нотаріальному засвідченню.

Після цього засновники повинні зареєструвати випуск акцій в ДКЦФР, укласти договір про обслуговування емісії акцій з депозитарієм та здійснити розміщення акцій серед засновників товариства (п. 5 ст. 9). Установчі збори АТ мають бути проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками (п.1 ст.10). На установчих зборах АТ одноголосно затверджуються питання про заснування товариства, його статут та оцінку вартості майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів засновників, якщо інше не передбачено засновницьким договором. Після цього можна реєструвати статутні документи та отримати свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій.

Звертаємо увагу, що дії, які порушують процедуру створення акціонерного товариства, є підставою для прийняття ДКЦФР рішення про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Установчим документом акціонерного товариства є його статут. Ст.13 Закону № 514 містить відомості, які мають бути зазначені в статуті.

Засновники. Акціонерне товариство може бути створене юридичними та (або) фізичними особами. Обмеження щодо участі у заснування АТ можутьвстановлюватися законом.

Якщо акціонерне товариство створюється кількома особами, вони укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами. Цей договір не є установчим документом товариства. Договір про створення акціонерного товариства укладається в письмовій формі, а якщо товариство створюється фізичнимиособами, договір підлягає нотаріальному посвідченню.

Особи, що створюють АТ (засновники), несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до державної реєстрації товариства, відповідно до установчого договору. АТ відповідає за зобов'язаннями учасників, пов'язаними з його створенням, лише у разі наступного схвалення їх дій загальними зборами акціонерів.

АТ може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома. АТ не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

Загальний порядок створення АТ.Перше розміщення акцій товариства є виключно закритим (приватним) серед засновників. Розміщення акцій повинно бути закінчено в строк, передбачений рішенням про їх розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення.

Для створення акціонерного товариства необхідно:

1) Провести збори засновників, на яких приймаються рішення про:

а) намір створення акціонерного товариства;

б) визначення уповноваженої особи (осіб) засновника (засновників), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням товариства (уразі необхідності);

в) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про розміщення акцій;

г) укладання договору про створення товариства (із зазначенням розподілу акцій, що планується розмістити, кожному засновнику товариства).

2) Подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) заяву та всі необхідних документів на реєстрацію випуску акцій.

3) Зареєструвати в ДКЦПФР випуск акцій (рішення приймається протягом 30 днів з дня отримання документів) і отримати тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Акціям присвоюється міжнародний ідентифікаційний номер.

4) Укласти з депозитарієм договір про обслуговування емісії акцій або з реєстратором - про ведення реєстру власників акцій. При цьому, виготовляються сертифікати акцій (у разі розміщення акцій у документарній формі) або оформлюється глобальний сертифікат (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

5) Провести закрите (приватне) розміщення акцій. Засновники повинні сплатити не меньше 50% від номінальної вартості акцій або більшу суму відповідно до договору про створення товариства.

6) Провести установчі збори товариства, де приймається рішення про:

а) створення товариства та затвердження статуту; та

б) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій.

Установчі збори АТ скликаються у строк, зазначений у повідомленні, але не пізніше двох місяців з моменту завершення підписки на акції.

Установчі збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписалися більш як на 60 відсотків акцій, на які проведено підписку. Якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися, протягом двох тижнів скликаються повторні установчі збори. Якщо і при повторному скликанні установчих зборів не буде забезпечено кворуму, акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося.

Компетенція установчих зборів АТ:

• приймають рішення про створення АТ і затверджують його статут;

• затверджують результати закритого (приватного) розміщення акцій.

• обирають раду акціонерного товариства (спостережну раду), виконавчий та контролюючий орган акціонерного товариства;

• вирішують питання про схвалення угод, укладених засновниками до створення акціонерного товариства;

• визначають пільги, що надаються засновникам;

• затверджують оцінку вкладів, внесених у натуральній формі;

• інші питання відповідно до установчих документів.

Голосування на установчих зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

7) Провести державну реєстрацію товариства.

8) Подати до ДКЦПФР заяву та інші документи на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій (рішення приймається протягом 14 календарних днів після отримання документів). По результатам реєстрації видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій акціонерне товариство зобов'язано видати акціонерам акції (сертифікати акцій).

Акціонер у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. У разі несплати у встановлений строк акціонером вартості акцій, АТ зобов‘язано зменшити розмір статутного капіталу, а, якщо розмір статутного капіталу буде меншим ніж мінімальний розмір, встановлений законом, АТ повинно бути ліквідованим. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу акціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку, встановленому статутом товариства.

Установчі документи АТ.У відповідності до статті 154 ЦКУ установчим документом акціонерного товариства є його статут. Статут АТ має містити відомості зокрема про: розмір статутного капіталу; умови про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість; права акціонерів; склад і компетенцію органів управління товариством та про порядок ухвалення ними рішень. У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші відомості, передбачені законом, наприклад, про кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року (стаття 37 Закону України “Про господарські товариства”).

Акціонерне товариство визнається власником майна, яке засновники та учасники згідно з договором про створення товариства передають йому у власність. Це майно є вкладами засновників і учасників. Вклади – це фіксовані частки майнової участі цих осіб у статутному капіталі товариства, вартість яких у грошовому вираженні визначається вартістю акцій, на які поділений статутний капітал.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.006 с.)