Правове становище акціонерних товариств, що створюються як інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, та інших учасників ринку цінних паперівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правове становище акціонерних товариств, що створюються як інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, та інших учасників ринку цінних паперівХарактерними ознаками інвестиційних фондів, особливості правового становища яких визначається Указом Президента України від 19.02.1994 р. "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", є:

обов'язковість функціонування у формі закритого акціонерного товариства;

здійснення виключної діяльності у галузі спільного інвестування (тобто діяльності, яка здійснюється в інтересах і за рахунок засновників та учасників інвестиційного фонду шляхом випуску інвестиційних сертифікатів та проведення комерційної діяльності з цінними паперами);

поділ інвестиційних фондів на два види: відкриті (створюються на невизначений строк і здійснюють викуп своїх інвестиційних сертифікатів у строки, встановлені інвестиційною декларацією інвестиційного фонду) і закриті (створюються на визначений строк і здійснюють розрахунки щодо інвестиційних сертифікатів після закінчення строку діяльності інвестиційного фонду);

засновники - фізичні та юридичні особи, крім юридичних осіб, частка державного майна у статутному фонді яких перевищує 25%;

обмеженість ризику засновників вартістю належних їм акцій, які зберігаються у депозитарія і не можуть пропонуватися на продаж;

учасники інвестиційного фонду - фізичні та юридичні особи, що придбали інвестиційні сертифікати цього фонду;

наявність статутного фонду, мінімальний розмір (2 тис. мінімальних заробітних плат, встановлених на момент реєстрації інвестиційного фонду) і склад якого (формується за рахунок внесків засновників у вигляді коштів, цінних паперів і нерухо-мого майна, частка якого не повинна перевищувати 25%) встановлений законодавством; обов'язкове зберігання активів у депозитарія, який здійснює відповідальне зберігання активів, об-слуговування операцій з ними та облік руху активів;

заборона створювати будь-які спеціальні та резервний фонди;

установчі документи: установчий договір, який визначає порядок здійснення засновниками спільної діяльності пов'язаної із створенням інвестиційного фонду, відпові-дальність перед учасниками і третіми особами;

статут складовою частиною якого є інвестиційна декларація, в якій визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності фонду, порядок випуску, продажу та викупу інвестиційних сертифікатів;

для випуску інвестиційних сертифікатів укладається договір з інвестиційним керуючим, аудитором або аудиторською фірмою, а також депозитний договір з депозитарієм щодо зберігання активів інвестиційного фонду, обслуговування операцій з цими активами та обліку руху активів;

наявність в інвестиційному фонді двох категорій цінних паперів: акцій, що розподіляються між засновниками, зберігаються у депозитарія і не можуть пропонуватися на продаж;

емісія інвестиційних сертифікатів здійснюється в спеціальному порядку, визначеному Положенням про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск (затверджено рішенням ДКЦПФР від 15.01.1998 р. № 8); власники інвестиційних сертифікатів є учасниками інвестиційного фонду;

заборона для інвестиційного фонду випускати облігації та векселі;

порядок управління інвестиційним фондом: вищий орган - загальні збори засновників; інвестиційний керуючий -торговець цінними паперами, що здійснює управління активами інвестиційного фонду та готує проекти інформаційних повідомлень про випуск інвестиційних сертифікатів на підставі укладеної угоди про управління інвестиційним фондом; спостережна рада

інвестиційного фонду - орган, що здійснює контроль за діяльністю інвестиційного керуючого з метою захисту інтересів учасників.

Особливість правового становища інвестиційної компанії полягає в тому, що вона:

є торговцем цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщенням;

може створюватися у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю в порядку, встановленому для цих товариств Законом України "Про господарські товариства";

має статутний фонд, який формується в порядку, встановленому Законом "Про господарські товариства", і повинен становити не менше як 50 тис. мінімальних заробітних плат, визначених на момент реєстрації інвестиційної компанії;

для здійснення діяльності щодо спільного інвестування зобов'язана створити відкритий або закритий взаємний фонд, який здійснює діяльність щодо спільного інвестування в порядку, встановленому для інвестиційних фондів;

взаємний фонд інвестиційної компанії є її філією, має окремий баланс та поточний рахунок;

одержує прибутки від діяльності, пов'язаної зі спільним інвестуванням, пропорційно вартості майна, переданого у взаємний фонд;

зобов'язана подавати загальним зборам акціонерів (учасників) інформацію про діяльність свого взаємного фонду щонайменше один раз на рік.

У формі акціонерних товариств можуть діяти й інші учасники ринку цінних паперів, у т. ч. депозитарії та торговці цінними паперами. Для таких акціонерних товариств також притаманні певні особливості.

Торговці цінними паперами:

особливості правового становища визначаються Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", (*184);

спеціальний предмет діяльності: займаються виключно діяльністю з випуску та обігу цінних паперів та іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів;

обов'язковість ліцензування зазначеної діяльності Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Порядку видачі дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів як виключної діяльності, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.1996 р. № 203-а, (*185);

здійснення зазначеної діяльності з метою отримання Прибутку;

організаційно-правова форма акціонерного товариства не є виключною (засновники можуть обрати форму іншого виду господарського товариства - товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного або командитного товариства);

вимоги до формування статутного фонду: цей фонд формується виключно з іменних акцій;

значний ступінь державного регулювання діяльності, що здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Депозитарії:

особливості правового становища визначаються Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в України";

спеціальний предмет діяльності: проводять виключно депозитарну діяльність (надання послуг щодо зберігання цінних паперів, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на них) та можуть здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;

обов'язковість ліцензування зазначеної діяльності Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Порядком видачі дозволів на депозитарну діяльність, затвердженим наказом цієї комісії від 21.05.1996 р. № 118;

можливість провадження зазначеної діяльності лише у формі відкритого акціонерного товариства;

здійснення зазначеної діяльності з комерційною метою -для отримання прибутку;

здійснення державного регулювання за діяльністю депозитарію з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудиторські фірми:

особливості правового становища визначаються Законом України від 22 квітня 1993 р. "Про аудиторську діяльність";

крім форми акціонерного товариства, можуть діяти і у формі інших видів господарських товариств;

спеціальний і виключний предмет діяльності - аудиторська діяльність, що включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту (перевірки публічної бухгалтерської звітності,

обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим норма тивам), практичне виконання (аудиту) та надання інших аудиторських послуг: аудиторських перевірок та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб);

мета здійснення зазначеної діяльності - отримання прибутку;

обов'язковість ліцензування аудиторської діяльності Аудиторською палатою України згідно з Положенням про ліцензування аудиту, затвердженим зазначеною Палатою 17.01.1994 р. (Протокол № 12);

вимоги до засновників (акціонерів); обов'язкова наявність у їхньому складі аудитора, що має видані Аудиторською палатою сертифікат та ліцензію на здійснення аудиторської діяльності; при цьому загальний розмір частки засновників (акціонерів), які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищувати 30 відсотків;

можливість покладення функцій керівника аудиторської фірми лише на аудитора, що має відповідні сертифікат та ліцензію;

наявність у складі аудиторської фірми щонайменше одного працюючого аудитора;

здійснення державного регулювання діяльності аудиторських фірм з боку Аудиторської палати України;

обов'язковість дотримання встановлених законом вимог при проведенні аудиту (щодо зберігання комерційної та конфіденційної інформації, здійснення аудиторської перевірки незацікавленою в цьому особою та ін.);

можливість застосування Аудиторською палатою України до аудиторської фірми за порушення зазначених вимог відповідних санкцій; попередження, зупинення на строк до одного року дії ліцензій та сертифікатів, анулювання ліцензій та сертифікатів.

6. Правове становище акціонерних товариств як некомерційних організацій (фондових бірж, Державного акціонерного товариства "Національна мережа аукціонних центрів")

Хоча Закон "Про господарські товариства" передбачає комерційну мету діяльності цих товариств - для отримання прибутку, однак форма акціонерного товариства як одного з видів господарських товариств застосовується і для здійснення некомерційної господарської діяльності, основною метою якої є задоволення певних суспільних потреб (щодо виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, організації/координації діяльності учасників тощо). До таких організацій належать, зокрема, фондові біржі та Державне акціонерне товариство "Національна мережа аукціонних центрів". Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами:

має форму закритого акціонерного товариства; особливості правового становища визначаються Законом України "Про цінні папери і фондову біржу", статутом і правилами фондової біржі;

неприбуткова господарська організація (мета отримання прибутку не є основною);

спеціальний предмет діяльності: організація укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних, зосередження попиту і пропозиції цінних паперів, сприяння формуванню їх біржового курсу; не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію; мінімальна кількість засновників - 20 осіб, що є торговцями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах;

спеціальний порядок реєстрації - в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку

відповідно до Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності: затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 1998р. №19;

мінімальна кількість учасників - 10 членів біржі;

мінімальний розмір статутного фонду - 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вимоги до змісту статуту передбачають включення до нього відомостей про:

а) найменування та місцезнаходження фондової біржі:

б) найменування та місцезнаходження засновників;

в) розмір статутного фонду;

г) умови і порядок прийняття в члени та виключення з членів фондової біржі;

д) права та обов'язки членів фондової біржі;

е) організаційна структура фондової біржі;

є) компетенція і порядок створення керівних органів фондової біржі;

ж) порядок і умови відвідування фондової біржі;

з) порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондовою біржею;

й) порядок припинення діяльності фондової біржі.

Правила фондової біржі мають передбачати:

а) види угод, що укладаються на фондовій біржі;

б) порядок торгівлі на фондовій біржі;

в) умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

г) умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;

д) порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації;

е) перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;

є) обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їх діяльності;

ж) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

з) види послуг, що надаються фондовою біржею, і розмір плати за них;

й) правила ведення розрахунків на фондовій біржі;

і) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.

Особливості правового статусу акціонерів як учасників біржі:

а) обов'язкова наявність у них статусу торговця цінними паперами і відповідних ліцензій;

б) особливий порядок прийняття в члени біржі, що визначається статутом;

в) виконання обов'язків, покладених статутом біржі, в т. ч. щодо ведення обліку та інформації, дотримання правил ведення розрахунків на фондовій біржі;

г) можливість виключення із членів біржі у випадках і порядку, визначених статутом біржі;

додаткова підстава для припинення діяльності біржі як акціонерного товариства - зменшення кількості її членів до 9 осіб.

Державна акціонерна компанія "Національна мережа аукціонних центрів":

особливості правового становища визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 року № 2066 "Про утворення Державної акціонерної компанії "Національна мережа аукціонних центрів"; створена на підставі зазначеної постанови шляхом реорганізації у (формі перетворення) Українського та регіональних центрів сертифікатних аукціонів;

некомерційна господарська організація;

організаційно-правова форма - державне акціонернетовариство, 100 відсотків акцій якого залишаються у державній власності до прийняття в установленому порядку рішення про їх продаж;

основна мета діяльності - забезпечення продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації;

діє на підставі статуту, затвердженого Фондом державного майна України за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України з питань економіки;

виконавчий орган - дирекція, яку очолює генеральний директор, призначений Кабінетом Міністрів (п. 4 зазначеної постанови);

наявність спостережної ради як контролюючого органу, склад якої затверджується Фондом державного майна України за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України з питань економіки.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.013 с.)