ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форма виплати дивідендів може бути різною.Найчастіше дивіденди сплачуються у грошовій формі. Можливим є (якщо це передбачено статутом АТ та умовами випуску акцій) також застосування натуральної форми (товарами, продукцією, послугами, що виробляються АТ) або зарахування в частку акціонера (і передача йому відповідної кількості акцій). Остання з наведених тут форм виплати дивідендів приваблива для АТ, оскільки товариство тим самим збільшує свій капітал і відповідно- масштаби діяльності за рахунок залишення у своєму розпорядженні готівки (коштів), яка б пішла на сплату дивідендів. Водночас привабливість такої форми сплати дивідендів для акціонерів залежить від порядку оподаткування доходу по акціях. Якщо вони оподатковуються в загальному порядку, то для акціонера вигідніше отримати дивіденди у грошовій формі, лише звільнення від оподаткування дивідендів, що сплачуються у формі акцій, може стимулювати акціонерів на такий спосіб інвестування АТ.

Дивіденди виплачують лише за сукупності певних умов, а саме:

за наявності у товариства чистого прибутку, підтвердженого: складеним правлінням АТ річним балансом і звітом про стан справ, висновком ревізійної комісії (а у ВАТ -ще й аудитора) за результатами перевірки цих документів щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства;

розробки правлінням та спостережною радою (якщо вона є) пропозицій щодо розподілу прибутку товариства;

затвердження загальними зборами акціонерів річного балансу і звіту про стан справ товариства, а також пропозицій правління чи спостережної ради про напрямки використання прибутку, в т. ч. тієї його частини, що спрямовується на сплату дивідендів.

Періодичність виплати дивідендів - один раз на рік за підсумками календарного року.

Власникам привілейованих акцій сплачуються фіксовані проценти незалежно від наявності у товариства прибутку. Якщо діяльність товариства за минулий рік була прибутковою і власникам простих акцій сплачуються дивіденди, що перевищують розмір процентів по привілейованих акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам.

Дивіденди нараховуються по акціях, що знаходяться в обігу, тобто в акціонерів. Нарахування дивідендів не здійснюється на:

а) акції, що викуплені товариством в акціонерів за рахунок власних коштів і знаходяться на балансі акціонерного товариства;

б) акції, що не повністю оплачені.

Розмір дивіденду, що сплачується за привілейованими акціями, фіксується в проспекті емісії при їх випуску. Він визначається у відсотках до номінальної вартості акцій і сплачується власникам привілейованих акцій в безумовному порядку (незалежно від наявності в акціонерного товариства прибутку). Однак розмір дивіденду по привілейованих акціях може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів, якщо по простих акціях затверджено більший розмір дивідендів.

Строк і порядок виплати дивідендів визначається статутом товариства.

Загалом при визначенні порядку нарахування і виплати дивідендів акціонерні товариства можуть користуватися відповідним Положенням, рекомендованим Фондом державного майна України (розпорядження Фонду від 05,05.1996 р. № 71-р).

Виплата дивідендів з простих акцій або збільшення розміру відсотків з привілейованих акцій не належать до договірних зобов'язань. Якщо виплата відсотків з привілейованих акцій, передбачена умовами випуску таких акцій, не залежить від розміру і наявності прибутку в АТ, то дивіденди з простих акцій безпосередньо залежать від нього (розміру прибутку).

Питання сплати дивідендів, їх розмір вирішуються органами АТ - загальними зборами за поданням правління та/або спостережної ради АТ. Порядок сплати дивідендів українським законодавством, як слушно зауважують Пилипенко А. Я. і Щербина В. С. (*100), урегульований надмірно лаконічно.

Закон "Про цінні папери і фондовий ринок" визначає умови виплати дивідендів (ст. 4), визначає порядок їх виплати (ст. 9), обмежуючись положенням, що останні сплачуються за підсумками року в порядку, передбаченому статутом АТ, за рахунок чистого прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківським кредитом.

Відносини щодо сплати дивідендів регулюються також і Законами України «Про АТ» та "Про господарські товариства".

Загалом українське законодавство, що регулює правовий режим дивідендів, є переважно бланкетним, оскільки відсилає вирішення багатьох питань щодо дивідендів (зокрема, порядку і строків їх виплати) до статутів АТ. У результаті цього останні нерідко порушують права акціонерів на дивіденди, в зв'язку з чим доцільно було б більш детально на законодавчому рівні регулювати пов'язані з дивідендами питання.

 

Правовий режим акцій

Акція− іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство.

Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Типи акцій.

1) З точки зору способу визначення особи власника:

Відповідно до положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», який набув чинності у травні 2006 року, був змінений підхід до поділення акцій з точки зору визначення особи власника (раніше були іменні акції та акції на пред‘явнка) і встановлено, що акціонерне товариство розміщуєтільки іменні акції.

У сертифікаті акції зазначаються вид цінного паперу, найменування та місцезнаходження акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, номер і дата випуску, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і номінальна вартість акції, ім'я власника, кількість акцій, що випускаються.

Реєстр власників іменних цінних паперів (далі - реєстр) - перелік за станом на певну дату власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів та іменних цінних паперів, які обліковуються на їх особових рахунках, що є складовою частиною системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів.

Акціонерне товариство – емітент акцій має право самостійно вести систему реєстру, якщо кількість власників його іменних акцій не перевищує п'ятисот осіб. При кількості акціонерів, більшій п’ятисот осіб, акціонерне товариство повинне доручити ведення реєстру реєстратору – юридичній особі, що має дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Реєстратор та його учасник не можуть прямо чи опосередковано володіти акціями емітента, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей реєстратор, за винятком власного реєстру. Емітент не може бути прямо чи опосередковано засновником та учасником реєстратора, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей реєстратор.

2) З точки зору обсягу прав, які виникають при одержанні акцій:

􀂃 Привілейовані акціїакції, які дають власникові певні переваги: право на одержання дивідендів, на приоритетну участь у розподілі майна АТ у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні АТ у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його статутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним товариством, яка встановлюється статутом товариства.

Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів.

Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам по простих акціях, перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях виплата дивідендів власникам останніх провадиться за рахунок резервного фонду.

Обмеження кількості привілейованих акцій: акції можуть бути випущені на суму, що не перевищує 25% статутного капіталу акціонерного товариства.

За ЗУ «Про АТ»АТ може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 25%.

Укладання договорів купівлі-продажу акцій публічного АТ, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі. Акції приватного АТ не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

􀂃 Прості акції– акції, які дають їх власникам рівні права участі в плані дивідендів, участі в управлінні, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

Між тим, можливості акціонерів в управлінні АТ мають певні обмеження, зокрема вони не мають права безпосередньо втручатися в оперативне управління АТ, а можуть реалізувати своє право тільки на загальних зборах, через одержання звітів тощо.

Форми випуску акцій:

• бездокументарна форма - здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на акцію. При цьому, емітент оформляє глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраний ним депозитарій;

• документарна форма - сертифікат акцій (далі - сертифікат), що містить реквізити відповідного виду акцій певної емісії, дані про кількість акцій та засвідчує сукупність прав, наданих цими акціями.

Випуск акцій - зареєстрована у встановленому порядку сукупність акцій одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають однакові права.

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного капіталу або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство).

Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли попередні випуски акцій були зареєстровані і всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.

Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства.

Рішення про випуск акцій оформляється протоколом.

Нововведення ЗУ «Про АТ»

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.007 с.)