РОЗДІЛ 4 БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 4 БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯОсновні терміни та поняття: бюджетна класифікація, класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу, функціональна структура видатків, відомча структура видатків, фінансування за типом кредитора, фінансування за типом боргового зобов'язання, символи банківської звітності

4.1. Сутність та призначення бюджетної класифікації
Бюджетна класифікація України була затверджена Постановою Верховної Ради України від 12.07.1996р. № 327/96-ВР "Про структуру бюджетної класифікації України" з метою створення єдиної інформаційної системи зведення державних доходів та видатків на всіх рівнях влади та забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних даних. Вимогу використання єдиної класифікації доходів і видатків закладено у Бюджетному кодексі.
Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.
Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.
Бюджетна класифікація України є єдиною для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, її використовують у бюджетному плануванні в процесі складання проектів бюджетів різних рівнів, розробці індивідуальних і зведених кошторисів витрат для бюджетних установ. При цьому забезпечується взаємозв'язок державного плану економічного і соціального розвитку країни і фінансових планів міністерств і відомств з бюджетом, єдиний порядок складання бюджетів окремих регіонів, зведення показників державного та місцевих бюджетів.
Бюджетна класифікація використовується на всіх стадіях бюджетного процесу. Вона дозволяє враховувати надходження доходів і фінансування витрат згідно з затвердженим бюджетним розписом. На підставі бюджетної класифікації складається звітність про виконання бюджету України.
Використання бюджетної класифікації дозволяє проводити аналіз надходження доходів за кожним видом, фінансування витрат за їхніми
направленнями, співставлення кошторисних витрат за однотипними установами.
На її основі здійснюється статистична обробка бюджетних показників, в процесі якої відслідковується динаміка і тенденції розвитку показників, розробляються прогнози щодо розвитку бюджетних відносин.
Бюджетна класифікація має велике організаційне значення. Вона:
• створює умови для порівнянності показників державного бюджету та місцевих бюджетів.
• приводить кожен бюджет до оглядуваного;
• полегшує розгляд бюджетів та їх економічний аналіз;
• спрощує контроль за виконанням бюджету, своєчасністю і повнотою акумуляції коштів, використанням їх за цільовим призначенням;
• забезпечує можливість синтетичного та аналітичного обліку доходів та видатків у бюджетних установах та організаціях.
Бюджетна класифікація дозволяє також порівняти асигнування з видатками, що допомагає дотримуватись фінансової дисципліни, економне витрачати кошти, здійснювати контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку держави.
Бюджетна класифікація має юридичне значення, а саме: віддзеркалює правову основу організації складання бюджету; здійснює юридичне закріплення устрою і компетенції органів влади і управління; висвітлює законодавчі акти і правила, що регулюють бюджетний процес.
З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями і економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.
Так, наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 року за № 604 "Про бюджетну класифікацію та її затвердження" на виконання статті 8 Бюджетного кодексу України та з метою запровадження у 2002 році в Україні затверджено нову бюджетну класифікацію, яка включає такі складові частини:
I класифікація доходів бюджету;
II класифікація видатків бюджету;
III класифікація фінансування бюджету;
IV класифікація боргу.
Водночас затверджено тимчасову класифікацію видатків місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до нової функціональної класифікації видатків бюджету), яка використовується до впровадження програмно-цільового методу при складанні та виконанні місцевих бюджетів.
Повноваженнями щодо надання роз'яснень з питань застосування бюджетної класифікації наділені:
класифікації доходів бюджету, функціональної класифікації видатків бюджету, класифікації фінансування бюджету та класифікації боргу -Департамент по бюджету Міністерства фінансів України;
економічної класифікації видатків бюджету - Державне казначейство України.
При складанні та поданні звітності у 2002 році Державне казначейство України повинно застосовувати:
у звіті про виконання Зведеного бюджету України - функціональну класифікацію видатків бюджету;
у звіті про виконання Державного бюджету України - програмну класифікацію видатків державного бюджету, затверджену у відповідному додатку до закону про Державний бюджет України, та функціональну класифікацію видатків бюджету, яка затверджується цим наказом;
у звіті про виконання місцевих бюджетів - тимчасову класифікацію видатків місцевих бюджетів та функціональну класифікацію видатків бюджету, які затверджуються цим наказом.

 

4.2. Класифікація доходів бюджету
У першому розділі бюджетної класифікації України "Класифікація доходів бюджету" відображена кодифікація усіх видів надходжень, які підлягають зарахуванню до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Відповідно до бюджетної класифікації доходи бюджету згруповані залежно від джерел і форм власності платників податків, що дає змогу визначити їхню економічну сутність.
Цей розділ складається з п'яти основних груп (табл.4.1):
1) податкові надходження;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій з капіталом;
4) офіційні трансферти;
5) цільові фонди.
Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.
Неподаткові надходження включають усі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, всі надходження по штрафах і санкціях, крім штрафів за порушення податкового законодавства, а також добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел. Таким чином, неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
4) інші неподаткові надходження.
Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають:
- надходження від продажу основного капіталу;
- надходження від реалізації державних запасів товарів;
- надходження від продажу землі та нематеріальних активів;
- податки на фінансові операції та операції з капіталом. Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
Офіційні трансферти включають невідплатні, безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій. Офіційні трансферти можуть поступати:
- від органів державного управління;
- від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій;
- з іншої частини бюджету.
Державні цільові фонди - це фонди, створені відповідно до законів України , які формуються за рахунок визначених законами України податків, зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб. Це, насамперед,:
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
Пенсійний фонд України;
Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;
Збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
У сукупності податкові та неподаткові надходження складають поточні доходи. Якщо до поточних доходів приплюсувати суму доходів від операцій з капіталом, то отримаємо сукупні доходи
Таблиця 4.1. І. Класифікація доходів бюджету
Код Назва
10000000 Податкові надходження
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на ринкової вартості збільшення
11010000 Прибутковий податок з громадян
11020000 Податок на прибуток підприємств
12000000 Податки на власність
12010000 Періодичні податки на чисту вартість майна
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів самохідних
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду
13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
13030000 Платежі за користування надрами
13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
13050000 Плата за землю
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги
14010000 Податок на додану вартість
14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів
14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів
14050000 Податки на окремі категорії послуг
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
15010000 Ввізне мито
15020000 Вивізне мито
15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій
15040000 Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності
16000000 Інші податки
16010000 Місцеві податки і збори
16020000 Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон
16030000 Податки, не віднесені до інших категорій
16040000 Фіксований сільськогосподарський податок
16050000 Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва
16060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України
21030000 Надходження від грошово-речових лотерей
21040000 Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів
21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств
21060000 Рентна плата
21080000 Інші надходження
21090000 Надходження коштів, одержаних від продажу акцій відкритих акціонерних товариств, придбаних за компенсаційні сертифікати
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу
22020000 Плата за утримання дітей у школах-інтернатах
22040000 Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної реабілітації
22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна
22090000 Державне мито
22100000 Митні збори
23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій
23010000 Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
23020000 Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації
23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції
23040000 Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки
24000000 Інші неподаткові надходження
24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів
24020000 Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань
24060000 Інші надходження
24070000 Надходження сум різниці в ціні на природний газ
24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці
24100000 Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
24120000 Власні надходження бюджетних установ
24140000 Додаткові збори на виплату пенсій
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу основного капіталу
31010000 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
31030000 Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів
33010000 Надходження від продажу землі
33020000 Надходження від продажу нематеріальних активів
34000000 Податки на фінансові операції та операції з капіталом
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів
41020000 Дотації
41030000 Субвенції
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
43000000 3 іншої частини бюджету
43010000 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
50000000 Цільові фонди
50010000 Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
50020000 Пенсійний фонд України
50030000 Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності
50040000 Збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
50050000 Збір до Державного інноваційного фонду України
50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища
50090000 Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування
50100000 Інші фонди
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
Як видно із наведеної таблиці, окремі групи доходів складаються зі статей доходів, які об'єднують конкретні види доходів за джерелами та способами їх отримання. Код класифікації доходів має вісім знаків:
• перша цифра - відповідає групі доходів;
• друга цифра - номер підгрупи бюджетної класифікації;
• третя та четверта цифри - відповідають розділу;
• п'ята та шоста цифри - означають параграф конкретного розділу, який визначає різновид надходження;
• сьома та восьма цифри - відведені для кодування виду бюджету (державний, міський, районний, селищний, сільський) для розщеплення платежу.
Наприклад, під кодом 30000000 зашифровані доходи від операцій з капіталом, 31000000 - надходження від продажу основного капіталу, 31020000 - надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Для кожного виду надходжень, що зараховуються до бюджетів, коду бюджетної класифікації Національним банком України присвоюється тільки йому відповідний тризначний символ банківської звітності. Це пов'язано зі специфікою зарахування платежів до місцевих бюджетів, яка склалася з переходом їх на казначейське обслуговування (на один рахунок місцевого бюджету може зараховуватися багато різних платежів). У процесі переходу на касове обслуговування місцевих бюджетів за доходами Національним банком будуть присвоєні символи банківської звітності усім, без виключення, кодам бюджетної класифікації, відповідно до яких платежі зараховуватимуться до місцевих бюджетів. Крім цього очікується також зміна символів банківської звітності окремих кодів бюджетної класифікації доходів місцевих бюджетів. Символи банківської звітності формуються для кодування аналітичних рахунків та забезпечують правильність (адресність) надходження коштів на відповідні аналітичні рахунки. При цьому кожному символу звітності відповідає окремий код бюджетної класифікації і аналітичних рахунків. Наприклад, коду бюджетної класифікації 11021200 "Відрахування від суми податку на прибуток для фінансування житлового будівництва для військовослужбовців" присвоєно символ банківської звітності 222.

 

4.3. Класифікація видатків бюджету
Новий підхід запроваджено щодо класифікації видатків, який дозволяє визначити не лише сам факт використання міністерствами та відомствами бюджетних коштів, а й пов'язати ці видатки з виконанням програмних завдань держави та мірою відповідальності у цьому кожного відомства.
Запровадження нової функціональної класифікації видатків бюджету викликане необхідністю приведення її у відповідність до міжнародних стандартів статистики державних фінансів з метою забезпечення міжнародної порівнянності показників бюджету.
Нова класифікація видатків бюджету розроблена на основі класифікації функцій управління (КФУ), опублікованої статистичним відділом Організації об'єднаних націй. Класифікація має три рівні категорії (від 1 до 10), групи та класи. Категорії - це загальні цілі державного управління, а групи і класи описують засоби досягнення цих загальних цілей.
Державний бюджет на 2002 рік сформовано із застосуванням програмної класифікації видатків державного бюджету, кожен код якої відповідає коду нової функціональної класифікації видатків.
Наступним кроком стане запровадження програмної класифікації видатків місцевих бюджетів. Згідно наказу Міністерства фінансів України місцеві органи влади при складанні і виконанні місцевих бюджетів у 2002 році будуть використовувати тимчасову класифікацію видатків місцевих бюджетів (розроблену на основі функціональної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 03.12.1997 р № 265 із змінами та доповненнями).
Видатки бюджету класифікуються за чотирма ознаками:
1. Функціональна класифікація видатків бюджету (за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки) (КФКВ);
2.Економічна класифікація видатків бюджету (за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці
видатки) (КЕКВ);
3.Відомча класифікація видатків (за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів) (КВКВ);
4. Програмна класифікація видатків бюджету (КПКВ).
Функціональна класифікація здійснюється відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків, з низкою підрозділів. Можна виділити три рівні функціональної класифікації:
перший рівень - розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Наприклад, 0100 - загальнодержавні функції, 0200 -оборона, 0300 - громадський порядок, безпека та судова влада, 0400 -економічна діяльність, 0500 - охорона навколишнього природного середовища тощо.
другий рівень - підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування в межах відповідних розділів. Наприклад, розділ "Економічна діяльність" - 0400, підрозділ "паливно-енергетичний комплекс" - 0430; Функціонування
виконавчої влади - 010200; розділ "охорона здоров'я" - 0700, підрозділ "лікарні та санаторно-курортні заклади" - 0730.
третій рівень - цільові видатки за конкретними напрямами діяльності головних розпорядників бюджетних коштів у межах відповідних підрозділів. Наприклад, розділ "Духовний та фізичний розвиток" -0800; підрозділ "Культура та мистецтво" -0820; конкретні напрямки діяльності головних розпорядників коштів: художні колективи, концертні та циркові організації - 0822; творчі спілки - 0824, заповідники - 0827 тощо (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Функціональна класифікація видатків бюджету
Код Найменування
0100 Загальнодержавні функції
0110 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність
0111 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
0112 Фінансова та фіскальна діяльність
0113 Зовнішньополітична діяльність
0120 Економічна допомога зарубіжним країнам
0130 Інші загальні функції державного управління
0131 Управління системою державної служби
0132 Загальнодержавне планування та статистика
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
0140 Фундаментальні дослідження
0150 Дослідження і розробки у сфері державного управління
0160 Проведення виборів та референдумів
0170 Обслуговування боргу
0171 Обслуговування внутрішнього боргу
0172 Обслуговування зовнішнього боргу
0180 Міжбюджетні трансферти
0200 Оборона
0210 Військова оборона
0220 Цивільна оборона
0230 Військова допомога зарубіжним країнам
0240 Військова освіта
0250 Дослідження і розробки у сфері оборони
0260 Інша діяльність у сфері оборони
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада
0310 Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону
0320 Протипожежний захист та рятування
0330 Судова влада
0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи
0350 Діяльність у сфері безпеки держави
0360 Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді
0370 Цослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади
0380 Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади
0400 Економічна діяльність
0410 Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність
0411 Загальна економічна та торговельна діяльність
0412 Регулювання трудових відносин
0420 Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство
0421 Сільське господарство
0422 Лісове господарство та мисливство
0423 Рибне господарство
0430 Паливно-енергетичний комплекс
0431 Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива
0432 Нафтогазова галузь
0433 Електроенергетична галузь
0434 Інші галузі паливно-енергетичного комплексу
0440 Інша промисловість та будівництво
0441 Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин
0442 Обробна промисловість
0443 Будівництво
0444 Відтворення мінерально-сировинної бази
0450 Транспорт
0451 Автомобільний транспорт
0452 Водний транспорт
0453 Залізничний транспорт
0454 Повітряний транспорт
0455 Трубопровідний та інший транспорт
0456 Дорожнє господарство
0460 Зв'язок, телекомунікації та інформатика
0470 Інші галузі економіки
0471 Торговельне господарство та заклади громадського харчування
0472 Туризм та готельне господарство
0473 Багатоцільові проекти розвитку
0480 Цослідження і розробки в галузях економіки
0481 Дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності
0482 Дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства
0483 Дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу
0484 Дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві
0485 Дослідження і розробки у сфері транспорту
0486 Дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
0487 Дослідження і розробки в інших галузях економіки
0490 Інша економічна діяльність
0500 Охорона навколишнього природного середовища
0510 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
0512 Утилізація відходів
0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
0520 Збереження природно-заповідного фонду
0530 Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
0600 Житлово-комунальне господарство
0610 Житлове господарство
0620 Комунальне господарство
0630 Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
0700 Охорона здоров'я
0710 Медична продукція та обладнання
0720 Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога
0721 Поліклініки загального профілю та амбулаторії
0722 Спеціалізовані поліклініки
0723 Стоматологічні поліклініки
0724 Станції швидкої та невідкладної допомоги
0725 Фельдшерсько-акушерські пункти
0730 Лікарні та санаторно-курортні заклади
0731 Лікарні загального профілю
0732 Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади
0733 Пологові будинки
0734 Санаторно-курортні заклади
0740 Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади
0750 Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я
0760 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
0761 Будинки дитини
0762 Станції переливання крові
0763 Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
0800 Духовний та фізичний розвиток
0810 Фізична культура і спорт
0820 Культура та мистецтво
0821 Театри
0822 Художні колективи, концертні і циркові організації
0823 Кінематографія
0824 Творчі спілки
0825 Бібліотеки
0826 Музеї і виставки
0827 Заповідники
0828 Клубні заклади
0829 Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва
0830 Засоби масової інформації
0831 Телебачення і радіомовлення
0832 Преса
0833 Книговидання
0834 Інші засоби масової інформації
0840 Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку
0850 Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку
0900 Освіта
0910 Дошкільна освіта
0920 Загальна середня освіта
0921 Загальноосвітні навчальні заклади
0922 Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати
0923 Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади
0930 Професійно-технічна освіта
0940 Вища освіта
0941 Вищі навчальні заклади І і II рівнів акредитації
0942 Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації
0950 Післядипломна освіта
0960 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми
0970 Програми матеріального забезпечення навчальних закладів
0980 Дослідження і розробки у сфері освіти
0990 Інші заклади та заходи у сфері освіти
1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
1010 Соціальний захист на випадок непрацездатності
1020 Соціальний захист пенсіонерів
1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці
1040 Соціальний захист сім % дітей та молоді
1050 Соціальний захист безробітних
1060 Допомога у вирішенні житлового питання
1061 Допомога на утримання житла
1062 Допомога на забезпечення житлом
1070 Соціальний захист інших категорій населення
1080 Дослідження і розробки у сфері соціального захисту
1090 Інша діяльність у сфері соціального захисту
Економічна класифікація видатків бюджету визначає конкретне спрямування коштів, тобто предметно-цільове їх призначення, і поділяється на:
1) поточні видатки (код 1000) - усі платежі бюджету, що передбачаються на поточні цілі;
2) капітальні видатки (код 2000) - платежі з метою придбання основного капіталу, створення державних запасів і резервів, землі і нематеріальних активів, а також капітальні трансферти.
3) нерозподілені видатки (код 3000) - це видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад;
4) кредитування з вирахуванням погашення (код 4000) - платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в результаті яких у них виникають фінансові вимоги до інших суб'єктів господарської діяльності. При застосуванні категорії кредитування обов'язковою умовою є виникнення зобов'язання щодо повернення коштів.
Кожний напрямок видатків має цільове призначення. Наприклад, поточні видатки (1000) за цільовим призначенням спрямовувати: на оплату праці працівників бюджетних установ - 1100; нарахування на заробітну плату - 1120; видатки на відрядження - 1140, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -1160. Капітальні видатки (2000): придбання основного капіталу - 2100; створення державних запасів і резервів - капітальний ремонт - 2200. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення (код 4100) передбачає кредитування (мінус погашення) органів державного управління інших рівнів, державних підприємств, фінансових установ і включає надання внутрішніх кредитів (код 4110) та повернення внутрішніх кредитів (код 4120). Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення (код 4200) включає кредитування та платежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним особам: при
цьому надання зовнішніх кредитів має код 4210; повернення зовнішніх кредитів - код 4220 (табл.4.3.).

Таблиця 4.3. Економічна класифікація видатків бюджету
КЕКВ Назва
1000 Поточні видатки
1100 Видатки на товари і послуги
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ
1120 Нарахування на заробітну плату
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1140 Видатки на відрядження
1150 Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1170 Дослідження і розробки, державні програми
1200 Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями
1300 Субсидії і поточні трансферти
1310 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1320 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
1340 Поточні трансферти населенню
1350 Поточні трансферти за кордон
2000 Капітальні видатки
2100 Придбання основного капіталу
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2120 Капітальне будівництво (придбання)
2130 Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація
2200 Створення державних запасів і резервів
2300 Придбання землі і нематеріальних активів
2400 Капітальні трансферти
2410 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2420 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
2430 Капітальні трансферти населенню
2440 Капітальні трансферти за кордон
2450 Капітальні трансферти до бюджету розвитку
3000 Нерозподілені видатки
4000 Кредитування з вирахуванням погашення
4100 Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення
4110 Надання внутрішніх кредитів
4120 Повернення внутрішніх кредитів

Відомча класифікація видатків бюджету дає можливість здійснювати повний економічний аналіз і контроль за витрачанням бюджетних коштів. Вона засвідчує, якому міністерству, відомству спрямовуються кошти, тобто містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр формування і використання фінансових ресурсів розпорядниками бюджетних коштів.
Наприклад, код Міністерства освіти і науки України - 220, Міністерства фінансів України - 350, Антимонопольного комітету України - 601, Рахункової палати України - 651, Тернопільської обласної державної адміністрації - 789 тощо.
Відомча класифікація видатків бюджетів затверджується:
1) для Державного бюджету України - Міністерством фінансів України
і визначається відповідно до закону про Державний бюджет України (частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України). Відомча класифікація видатків державного бюджету наведена у табл.4.4.;
2) для бюджетів самоврядування - міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником місцевого фінансового органу і визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина третя статті 22 Бюджетного кодексу України).

Таблиця 4.4.
Відомча класифікація видатків державного бюджету
квкв Назва
11 Управління справами Верховної Ради України
зо Державне управління справами
41 Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України
60 Верховний суд України
70 Вищий господарський суд України
80 Конституційний Суд України
90 Генеральна прокуратура України
100 Міністерство внутрішніх справ України
110 Міністерство палива та енергетики України
120 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
140 Міністерство закордонних справ України
170 Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України
180 Міністерство культури і мистецтв України
210 Міністерство оборони України
220 Міністерство освіти і науки України
230 Міністерство охорони здоров'я України
240 Міністерство екології та природних ресурсів України
250 Міністерство праці та соціальної політики України
260 Міністерство промислової політики України
280 Міністерство аграрної політики України
300 Державний комітет статистики України
310 Міністерство транспорту України
320 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
340 Державний комітет України у справах сім'ї та молоді
350 Міністерство фінансів України
351 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
360 Міністерство юстиції України
512 Державний комітет України з державного матеріального резерву
516 Державна митна служба України
527 Державний комітет ядерного регулювання України
532 Державний комітет України у справах національностей та міграції
534 Державний комітет у справах охорони державного кордону України
538 Державна туристична адміністрація України
542 Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту
545 Державний комітет зв'язку та інформатизації України
598 Вища рада юстиції
599 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
601 Антимонопольний комітет України
602 Вища атестаційна комісія України
607 Державний департамент України з питань виконання покарань
611 Державний комітет архівів України
612 Головне управління державної служби України
614 Державна податкова адміністрація України
615 ДержавнПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 306; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.027 с.)