Важливо: Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений Постановою КМУ від 16.10.2014р. № 569. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Важливо: Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений Постановою КМУ від 16.10.2014р. № 569.У бухгалтерському обліку відображення ПДВ використову­ється субрахунок 641 «Розрахунки за податками», а операції з об­ліку ПДВ відображаються такими бухгалтерськими записами:

а) Відвантажено товари покупцеві:

Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

Кт 702 «Дохід виручка від реалізації товарів».

Відображено ПДВ:

Дт 702 «Дохід виручка від реалізації товарів»;

Кт 641 «Розрахунки за податками / ПДВ».

б) Отримано товар від постачальника:

Дт 281 «Товари»

Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

Відображено ПДВ:

Дт 641 «Розрахунки за податками / ПДВ »;

Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

2.2 Облік податкових зобов'язань з ПДВ

Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, ви­значені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, ви­значена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Важливим елементом у механізмі сплати ПДВ є дата виник­нення податкових зобов’язань і право платника на податковий кредит.

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання то­варів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банків­ський рахунок платника податку як оплата/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/по­слуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перети­нання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформ­лення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

У разі постачання товарів або послуг з використанням тор­говельних автоматів вважається дата виймання з таких торго­вельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки. Правила інкасації зазначеної виручки встановлюються Націо­нальним банком України.

У разі постачання товарів за договорами товарного кре­диту (товарної позики, розстрочки), умови яких передбачають сплату (нарахування) відсотків, датою збільшення податкових зобов’язань у частині таких відсотків вважається дата їх нараху­вання згідно з умовами відповідного договору.

У разі якщо постачання товарів/послуг через торговельні ав­томати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників національної валюти, датою збільшення подат­кових зобов’язань вважається дата постачання таких жетонів, карток або інших замінників національної валюти.

У разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється з вико­ристанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата, що засвідчує факт постачання платником податку товарів/послуг покупцю, оформлена по­датковою накладною, або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.

Датою виникнення податкових зобов’язаньорендодавця (лі- зингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) єдата фактичної передачі об'єкта фінансової оренди (лізингу) у ко­ристування орендарю (лізингоотримувачу).

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачан­ня товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок плат­ника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разіввезення то­варів на митну територію України є дата подання митної де­кларації для митного оформлення.

Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з по­стачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського ра­хунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Датою виникнення податкових зобов’язаньвиконавця довго­строкових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі ви­конавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).

Довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з дов­готривалим (більше одного року) технологічним циклом виробни­цтва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких това­рів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.

Первинним документом податкового обліку, який дає право на визнання податкових зобов’язань є податкова накладна.

Податкову накладну видає продавець покупцеві за умови їх­ньої реєстрації як платників ПДВ. Вона є документом, що дає право:

ü продавцю на визначення податкових зобов’язань;

ü покупцю на зменшення податкових зобов’язань протягом звітного періоду на суму ПДВ, сплаченого у зв’язку з придбанням товарів.

За дебетом субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» у корес­понденції з кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» аналітичний субрахунок 6411 «Розрахунки за податком на додану вартість» відображаються суми податку на додану вартість, ви­значені, виходячи із сум одержаних авансів, тобто нарахованих податкових зобов’язань, термін сплати яких до бюджету настав. За кредитом субрахунку ведеться облік списання таких сум при реалізації поставок або у випадках, передбачених Подат­ковим кодексом України - за касовим методом (п. 187.10 статті 187 ПКУ)

Література

1. Бідюк О.О., Шара С.Ю., Облік і звітність в оподаткуванні. Навчальний посібник. К.:, Центр учбової літератури, 2012, стр 147-162

2. Податковий кодекс України, Верховна Рада України, Закон від 02.12.2010 № 2755-VI

 

2.3. Облік податкового кредиту з ПДВ

Податковий кредит - це сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду. Приклад алгоритму формування податкового кредиту з податку на додану вартість за звітний період наводиться на рис.3.2.

Датою виникнення права платника на податковий кре­дит є:

· при використанні кредитних чи дебетових карток, чеків: дата списання коштів із банківського рахунка підприєм­ства в оплату товарів або дата оформлення податкової на­кладної;

· для операцій із ввезення товарів (робіт, послуг) - дата спла­ти рахунка за податковими зобов’язаннями при оформлен­ні ввізної митної декларації;

· для бартерних (товарообмінних) операцій - дата здійснення заключної (балансуючої) операції, що відбулася після пер­шої з подій: дати відвантаження товарів або дата їхнього оприбуткування.

Рис. 3.2. Приклад алгоритму формування податкового кредиту з податку на додану вартість за звітний період

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.005 с.)