Самостійно опрацюйте статті 187, 198, 199 ПКУ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійно опрацюйте статті 187, 198, 199 ПКУПраво на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

· придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

· придбання (будівництво, спорудження, створення) необо­ротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну те­риторію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/ або ввезенням таких активів як внесок до статутного фон­ду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

· отримання послуг, наданих нерезидентом на митній те­риторії України, та в разі отримання послуг, місцем поста­чання яких є митна територія України;

· ввезення необоротних активів на митну територію Украї­ни за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Отже основною умовою віднесення сум ПДВ сплачених (нарахованих) у зв’язку з придбанням товарів, робіт, послуг та основних фондів, до податкового кредиту, є їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається:

· дата тієї події, що відбулася раніше:

· дата списання коштів з банківського рахунка платника по­датку на оплату товарів/послуг;

· дата отримання платником податку товарів/послуг, що під­тверджено податковою накладною.

Податковий кредит звітного періоду визначається ви­ходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін та складається з сум податків, нарахо­ваних (сплачених) платником податку за основною або нульовою ставкою, або 7% протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

· придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяль­ності платника податку;

· придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвес­тицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподаткову­ваних операціях у межах господарської діяльності платни­ка податку.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, спла­ченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушен­ням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими по­дібними документами).

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітно­му періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберіга­ється за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки по­даткової накладної.

Платники податку, що застосовували касовий метод до набран­ня чинності Кодексу або застосовують касовий метод, мають пра­во на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

Первинним документом податкового обліку, який дає право на визнання податкового кредиту є податкова накладна.

У бухгалтерському обліку для відображення податкового кре­диту використовується субрахунок 644 «Податковий кредит», який є транзитним і сума ПДВ на ньому відображається тимча­сово до проведення взаєморозрахунків з постачальниками і під­рядниками.

Література

3. Бідюк О.О., Шара С.Ю. Облік і звітність в оподаткуванні. Навчальний посібник.К.:,Центр учбової літератури, 2012, стр.160-163

4. Податковий кодекс України, Верховна Рада України, Закон від 02.12.2010 № 2755-VI

2.4Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних

І. Загальні положення

1. Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі - Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних.

Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки.

Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

2. Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють придбання/постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право ведення частини Реєстру в межах діяльності такої філії (структурного підрозділу). Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий код (номер, шифр), про що письмово проінформувати контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. У разі якщо платником податку делеговано філіям або структурним підрозділам право ведення частин Реєстрів, дані таких частин Реєстрів є складовими частинами Реєстру платника податку.

Під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном Реєстр ведеться особою, яка веде облік результатів такої діяльності.

Реєстр ведеться інвестором (оператором), який веде окремий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

Платники податку на додану вартість складають окремі Реєстри за такими видами діяльності:

сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу , - з позначкою 022;

сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу , але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, - з позначкою 023;

переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету та на спеціальний рахунок, - з позначкою 024.

Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном, інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, ведуть окремі Реєстри із зазначеної діяльності.

3. Реєстр ведеться в електронному вигляді у затвердженому форматі та за власним бажанням платника у паперовому вигляді.

Усі графи Реєстру, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Платники податку щомісяця в строки, передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі ті платники податку, для яких встановлено звітний податковий період - квартал, подають контролюючому органу копії записів у Реєстрах за такий період в електронному вигляді. Копії записів у Реєстрах подаються за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису (за умови отримання їх у визначеному законодавством України порядку) у затвердженому форматі.

Особа, яка реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, і першим звітним (податковим) періодом якої є період, що розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця, має надати до контролюючого органу окремо копії записів у Реєстрах за місяць, у якому відбулась реєстрація платником податку, та окремо за місяць, що настає за місяцем реєстрації.

4. При проведенні планової або позапланової виїзної документальної перевірки платник податку зобов’язаний забезпечити доступ посадових осіб контролюючих органів до Реєстру.

5. У Реєстрі окремо обліковуються операції:

з постачання товарів/послуг, які оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою, ставкою 7 % чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування, послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України;

з придбання товарів/послуг з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою, ставкою 7 % чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку.

6. Реєстр є основою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість.

ІІ. Особливості заповнення службових полів Реєстру

1. У службовому полі для відмітки про тип декларації (рядки 011-012) та службовому полі для відмітки про подання податкової декларації з позначкою (рядки 021-024) проставляється позначка "Х" у рядку службового поля, яке відповідає типу декларації, до якої складено Реєстр.

При поданні платником податку на додану вартість нової звітної податкової декларації з податку на додану вартість до такої декларації додаються копії записів у Реєстрах, де у рядку 012 "Звітної нової" проставляється позначка "Х".

У разі подання платником окремих Реєстрів у службовому полі для відмітки про форму податкової декларації (рядки 021-024) проставляється позначка "Х" у рядку службового поля, яке відповідає декларації з позначкою, а саме: 021 - декларації з позначкою 0110 (загальна); 022 - декларації з позначкою 0121/0122/0123 (стаття 209 розділу V Кодексу ); 023 - декларації з позначкою 0130 (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу ); 024 - декларації з позначкою 0140 (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).

2. У службовому полі "номер порції реєстру" (рядок 013) зазначається номер порції Реєстру від 01 до 99. При цьому стандарт порції становить не більше 20 тисяч записів.

3. У службовому полі 03 "Звітний (податковий) період" зазначається звітний (податковий) період (місяць), за який подається Реєстр.

У разі подання Реєстру платником, у якого звітним (податковим) періодом є квартал, заповнюється службове поле "ознака квартального звітування".

4. У разі ведення частини Реєстру філіями та структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2 розділу І цього Порядку) у службовому полі 04 "Платник" зазначається найменування платника і через дріб найменування та номер, установлений для цих філій та інших структурних підрозділів.

ІІІ. Порядок заповнення розділу І Реєстру

1. У розділі I Реєстру відображаються складені платником податку податкові накладні, у тому числі ті, усі примірники яких залишаються у такого платника, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної, затвердженої відповідним наказом (далі - додаток 2 до податкової накладної)), митні декларації (далі - МД), документи бухгалтерського обліку.

Облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов’язань, дата виникнення яких визначається відповідно до вимог статті 187 розділу V Кодексу .

Облік операцій з постачання товарів/послуг ведеться на підставі податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної).

Записи на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної) здійснюються у разі проведення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу .

Облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог статті 196 розділу V Кодексу , ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку.

2. Особливості заповнення деяких граф розділу I Реєстру.

У графі 1 зазначаються порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної).

При цьому нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу), або наростаючим підсумком з початку року.

У графі 2 зазначаються дата складання податкової накладної (дата складання податкової накладної відповідає даті запису в Реєстрі), дата складання розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної).

У графі 3 зазначаються порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1, номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної).

У разі якщо платником здійснюються операції з вивезення товарів за межі митної території України, у графі 3 проставляється номер МД.

У графі 4 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПНП - податкова накладна, складена на паперових носіях;

ПНЕ - електронна податкова накладна.

У разі складання податкової накладної за окремими операціями, за якими усі примірники таких податкових накладних платник податку залишає у себе, до виду документа додається тип причини (наприклад, ПНП01 - паперова податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною);

РКП - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;

РКЕ - електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної);

МДП - митна декларація, складена на паперових носіях;

МДЕ - електронна митна декларація;

БО - документ бухгалтерського обліку.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, до виду документа додається літера "У" (наприклад, ПНЕ - електронна податкова накладна, ПНЕУ - електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

У графі 5 зазначається найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) покупця.

У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер (далі - ІПН) покупця - платника податку на додану вартість.

У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" проставляється умовний ІПН, то при заповненні графи 6 також проставляється умовний ІПН.

У графах 7-16 відображається інформація щодо постачання товарів/послуг.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників ( додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

IV. Порядок заповнення розділу ІІ Реєстру

1. У розділі ІI Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної), МД на ввезення товарів, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.

Придбання або виготовлення товарів/послуг та придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внеску до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності), на митній території України відображається на підставі податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної), МД, а також:

товарних чеків, або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів/послуг, що додається покупцем товарів/послуг до податкової декларації за звітний (податковий) період, - у разі відмови продавця цих товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних;

транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

касових чеків, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника), - на загальну суму отриманих товарів/послуг не більше 200 гривень за день (без урахування податку).

Операції з ввезення товарів на митну територію України відображаються на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства.

Операції з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються на підставі податкової накладної, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації з податку на додану вартість попереднього періоду.

Облік придбаних товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, ведеться на підставі документів, що засвідчують постачання таких товарів/послуг.

2. Особливості заповнення деяких граф розділу IІ Реєстру.

У графі 1 зазначаються номер запису податкової накладної, номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної), номери інших подібних документів, указаних в пунктах 201.10 та 201.11 статті 201 розділу V Кодексу , та документа, який засвідчує факт придбання товарів, номер МД на ввезення товарів на митну територію України. Указані номери запису переносяться на зазначені документи відповідно.

У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

При занесенні до Реєстру податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та видані покупцю у місяці, що настає за місяцем їх складання, зазначається фактична дата їх отримання незалежно від того, в якому звітному періоді вони будуть відображені у складі податкового кредиту (у звітному періоді їх складання чи у звітному періоді їх отримання).

Платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку, заносять до Реєстру податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної у звітному періоді, на який припадає фактична дата компенсації. У разі отримання часткової компенсації до Реєстру заносяться показники податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної у розмірі отриманої частки компенсації з пропорційним вирахуванням суми податку. При цьому сумарні показники записів такої податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної не повинні перевищувати їх загальні показники.

До граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити податкової накладної чи іншого документа, указаного в абзаці другому цього пункту.

У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПНП - податкова накладна, складена на паперових носіях;

ПНЕ - електронна податкова накладна.

У разі застосування касового методу податкового обліку до позначення виду документа додається літера "К" (наприклад, ПНПК - паперова податкова накладна, за якою суми податку включаються до податкового кредиту у звітному періоді, на який припадає фактична дата компенсації);

РКП - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;

РКЕ - електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної);

МДП - митна декларація, складена на паперових носіях;

МДЕ - електронна митна декларація;

ЧК - касовий чек.

У разі якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 гривень, платник податку не має права віднести до складу податкового кредиту ані всю суму податку на додану вартість, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ані її частину. У цьому разі платник податку у графі 5 проставляє позначення "ЧК" - касовий чек та заповнює графи 18 та 19 Реєстру;

ТК - транспортний квиток;

ГР - готельний рахунок;

ПЗ - рахунок за послуги зв’язку;

ПО - послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;

ЗП - заява платника та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу ;

НП - документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість;

БО - документ бухгалтерського обліку, в тому числі бухгалтерська довідка, яка складається у разі:

коригування внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва ( рядок 16.2 податкової декларації з податку на додану вартість);

коригування із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації з позначкою 0121/0122/0123 або декларації з позначкою 0140);

коригування, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за останній податковий період календарного року ( рядок 16.4 податкової декларації з податку на додану вартість);

якщо до податкового кредиту включаються суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу , у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі у разі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

Бухгалтерська довідка має бути складена до податкових накладних, МД, інших документів, передбачених пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу , які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У Реєстрі бухгалтерська довідка записується таким чином: у графі 2 - дата складання бухгалтерської довідки, у графах 3, 4, 6, 7 - відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав, у графі 5 - зазначається вид документа БО, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП - у разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕ - на підставі електронної податкової накладної тощо). При цьому суми у графах 10, 11, або графах 12, 13, або графах 14, 15 зазначаються зі знаком "+", а в графах 16, 17, або графах 18, 19, або графах 20, 21 - зі знаком "?";

коригування (зменшення) податкового кредиту, що виникає при здійсненні контрольованих операцій ( рядок 16.7 податкової декларації з податку на додану вартість). У разі якщо при здійсненні контрольованих операцій обсяг постачання за звичайною ціною менше ніж обсяг постачання за фактичною ціною, складається бухгалтерська довідка на таку контрольовану операцію, в якій обов’язково зазначаються номер та дата податкової накладної, номенклатура товарів/послуг, фактична та звичайна ціна придбання таких товарів/послуг, сума коригування (зменшення) податкового кредиту.

Зазначена бухгалтерська довідка записується таким чином: у графі 2 - дата складання бухгалтерської довідки, у графах 3, 4, 6, 7 - відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав, у графі 5 - зазначається вид документа БО, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується здійснення контрольованої операції з постачання, та літери "КО" (БОПНПКО - у разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕКО - на підставі електронної податкової накладної тощо). При цьому суми у графах 10, 11, або графах 12, 13, або графах 14, 15 зазначаються зі знаком "?".

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера "У" (наприклад, ПНП - паперова податкова накладна, ПНПУ - паперова податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків, ПНЕ - електронна податкова накладна, ПНЕУ - електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

У графі 6 зазначається найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) постачальника.

У разі придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи) нерезидента.

У графі 7 зазначається індивідуальний податковий номер постачальника - платника податку на додану вартість.

У разі якщо товари/послуги, придбані у нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу , у графі 7 відображається умовний ІПН "200000000000".

Якщо товари/послуги придбані у нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН "300000000000".

У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН "400000000000".

У графі 8 зазначається загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями.

У графах 10, 12, 14, 16, 18 та 20 зазначається вартість товарів/послуг та необоротних активів без податку на додану вартість.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування до податкової накладної ( додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком ("+" чи "?").

У графах 11, 13, 15, 17, 19 та 21 зазначається сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами/послугами та необоротними активами, визначена, виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 10, 12, 14, 16, 18 та 20 відповідно.

Сума податку на додану вартість, зазначена в графах 17, 19 та 21, до податкового кредиту не включається.

У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 11, 13, 15, 17, 19 та 21 проставляється нуль.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників ( додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком ("+" чи "?").

У разі якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу , в день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, записується у графах 10, 11, або графах 12, 13, або графах 14, 15 Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування, - у графах 16, 17, та/або графах 18, 19, та/або графах 20, 21.

Коригування податкового кредиту, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за підсумками календарного року, здійснюється на підставі бухгалтерської довідки. При реєстрації такої бухгалтерської довідки у розділі ІІ Реєстру за останній податковий період календарного року робиться такий запис: у графі 2 - дата останнього дня звітного періоду календарного року, у графі 3 - дата складання бухгалтерської довідки, у графі 5 - вид документа (БО), у графі 11 - сума коригування податку на додану вартість, визначена у додатку 7 до декларації ( рядок 16.4 декларації з податку на додану вартість), з відповідним знаком ("+" чи "?").

Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять такий розподіл сум податкового кредиту в останній день звітного (податкового) періоду та здійснюють запис щодо коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавались такі товари/послуги.

При цьому у графі 5 до виду документа додається літера "Р" (наприклад, ПНПР - паперова податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту, ПНЕР - електронна податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту).

На суму коригування, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях, звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування, проводяться такі записи: зі знаком "-" у графах 10, 11, або 12, 13, або 14, 15 та одночасно зі знаком "+" у графах 16, 17, та/або графах 18, 19, та/або графах 20, 21.

V. Порядок здійснення уточнення показників

1. Платники податку у звітному (податковому) періоді щодня визначають підсумки зареєстрованих операцій та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків за кожним розділом.

2. При виправленні помилки методом "сторно" до Реєстру одночасно вносяться два записи: помилковий запис зі знаком "-" та правильний запис зі знаком "+".

Метод "сторно" здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платником податку: у графі 1 розділів І та/або ІІ Реєстру зазначається порядковий номер запису; графах 2-6 розділу І та/або графах 2-7 розділу ІІ Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються; у відповідних графах 7-16 розділу І та/або графах 9-21 розділу ІІ Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком "+" чи "-". При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера "У" (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку робиться окремим рядком у рядку "З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період" Реєстру.

В. о. директора Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

 

2.5. Порядок складання та подання податкової декларації з ПДВ

Згідно з Податковим кодексом України підприємства (плат­ники податку) зобов’язані подавати податковому органу за міс­цем свого знаходження податкову декларацію.

Податкова декларація - це документ, що подається платником ПДВ контролюючому органу протягом 20 календарних днів, що на­стають за останнім календарним днем звітного (податкового) міся­ця. Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.

Податкову декларацію з податку на додану вартість пода­ють за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:

· календарному місяцю - протягом 20-ти календарних днів, наступ­них за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

· календарному кварталу- протягом 40-ка календарних днів, наступ­них за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Декларацію з податку на додану вартість подають за двома формами: повною і скороченою.

Декларацію за повною формою подає підприємство до подат­кового органу за місцем його реєстрації. Подання ксерокопії не дозволяється.

Декларацію подають незалежно від того, було у звітному періо­ді в підприємства податкове зобов’язання, чи ні, тобто незалеж­но від стану його фінансово-господарської діяльності.

Декларація з ПДВ заповнюється на основі Реєстру вида­них та отриманих податкових накладних, в які заносяться дані з усіх податкових накладних.

Підприємство самостійно обчислює суму податкового зобов’я­зання, зазначеного в Декларації. Дані, наведені в декларації, ма­ють відповідати даним фінансового обліку та даним Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, достовірність даних підтверджують: підписом платника, якщо платник - фі­зична особа, в інших випадках (особа, визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) - підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та печаткою, а у разі подання декларації в електронній формі - електронним підписом підзвітних осіб, зареєстрованих у поряд­ку, визначеному законодавством.

Література

1. Бідюк О.О., Шара С.Ю. Облік і звітність в оподаткуванні. Навчальний посібник.К.:,Центр учбової літератури, 2012, стр.163

2. Податковий кодекс України, Верховна Рада України, Закон від 02.12.2010 № 2755-VI

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ З РОЗДІЛУ ДИСЦИПЛІНИ,

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.019 с.)