Тема1: Загальні принципи і особливості податкового обліку 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема1: Загальні принципи і особливості податкового обліку1.1 Нормативні документи, що регулюють організацію обліку податків, зборів і платежів в Україні.

1.2 Сутність податкового обліку.

1.3 Основні відмінності між податковим та бухгалтерським обліками.

1.4 Види штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, порядок їх нарахування та відображення в обліку.

Тема 1.

1.Законодавчо-нормативне регулювання податкового обліку.

Податковий облік - це система групування інформації для визначення податкової бази за податками та зборами на підставі первинних документів, згрупованих в відповідності з порядком, передбаченим діючим податковим законодавством.

Система податкового обліку - це система, яка надає інформацію державним податковим органам та керівництву підприємства про порядок нарахування та сплати податкових платежів.

Таблиця 1. Схема структури нормативно-правового регулювання обліку і звітності в оподаткуванні підприємства.

Перший рівень - Закони України з питань оподаткування та господарської діяльності (Податковий кодекс та інші кодекси України)____________

Другий рівень - Укази Президента України, постанови, декрети Кабінети Міністрів України, які регулюють податкові норми в Україні_______

Третій рівень - накази Державної податкової служби (ДПАУ), Міністерства фінансів, Державної митної служби, Державного казначейства України

Четвертий рівень - Податкові роз’яснення, інструкції, методичні рекомендації з організації та методики ведення обліку в оподаткуванні_________

П’ятий рівень - накази (розпорядження) підприємства (організації) про облікову і податкову політику, положення про порядок організації ведення обліку та складання податкової звітності_______________________________

2. Характеристика предмету та об’єктів податкового обліку.

Податковий облік ведеться з метою формування повної та достовірної інформації про порядок обліку господарських операцій, що були проведені платником протягом звітного періоду з метою оподаткування, а також забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів для контролю за вірністю нарахування повнотою та своєчасністю перерахування податків до відповідних бюджетів.

Головне завдання податкового обліку - сформувати повну та достовірну інформацію про те, як врахована для цілей оподаткування господарська операція.

Предметом податкового обліку, як однією із складових бухгалтерського обліку, являється господарська діяльність підприємства і в першу чергу є нарахування та сплата податків.

Об’єктом оподаткування (тобто те, що обкладається податком) є дохід (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість певних товарів, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних та фізичних осіб, тощо. Податковий облік виконує фіскальні і регуляторні функції.

 

3. Основні відмінності між податковим та бухгалтерським обліками.

Порівняння бухгалтерського обліку і обліку з метою оподаткування
Найменування ознаки Опис відмінностей в обліку підприємства
Бухгалтерський фінансовий облік Облік з метою оподаткування
Мета Надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої й неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів Визначення баз оподаткування. Суми податків та зборів до бюджетів та контроль за їх сплатою, розрахунками з бюджетами
Завдання Надання даних внутрішнім і зовнішнім користувачам для здійснення контролю щодо виконання своїх обов’язків Формування даних, які відповідають потребам податкових органів при перевірці діяльності
Функція Контрольна, аналітична та інформаційна Фіскальна, регуляторна, захисту інтересів держави при здійсненні комерційної діяльності
Вимірники Єдиний грошовий вимірник Єдиний грошовий вимірник
Основні користувачі інформації Менеджери і працівники підприємства та зовнішні користувачі (засновники, кредитори, інвестори, постачальники, покупці, статистичні органи тощо) Менеджери підприємства та органи державної податкової служби
Призначення звітності За даними фінансової звітності можна охарактеризувати фінансовий стан суб’єкта господарювання За даними податкової звітності характеризується стан розрахунків з бюджетом за податками і платежами
Форми звітності Повна звітність та звітність суб’єкта малого підприємництва Повна, скорочена, спеціальна та звітність платника єдиного податку
Періодичність складання звітів Квартальна та річна Місячна, квартальна, річна
Часовий фактор Термін позивної давності за ЦКУ 1095 днів згідно розділу 2 ПКУ

 

Податковий та фінансовий облік дещо відрізняються за первинними документами: наприклад, різні відомості вартості об’єктів амортизації, нарахування амортизаційних відрахувань, податкова накладна - у оподаткуванні та товарно-транспортна накладна - у фінансовому обліку тощо.

З метою оподаткування можуть або повинні застосовуватися для реєстрації інформації: Єдиний реєстр податкових накладних, реєстр (книга) обліку витрат, відомості або реєстр (книга) обліку доходів, реєстр отриманих і виданих податкових накладних. Книга обліку доходів і витрат платника єдиного податку, інші реєстри, аналогів у фінансовому обліку.

 

4. Види штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, порядок їх нарахування та відображення в обліку

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - плата у ви­гляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з плат­ника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового за­конодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Неподання у строки заяв або документів дня взяття на облік у органі ДПС, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення ін­ших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених доку­ментів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відпо­відальних за ведення бухгалтерського обліку та складення подат­кової звітності: тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання до­говору про спільну діяльність, - 510 гривень.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке по­рушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахуван­ня та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 1020 гривень.

Порушення платником податків, що виробляють спирт етило­вий (коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби, вимог щодо обов’язкової реєстрації як платника акцизного по­датку органами державної податкової служби за місцем держав­ної реєстрації таких суб’єктів у п’ятиденний строк з дня отриман­ня ліцензії на виробництво тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

Неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установле­ний статтею 69 цього Кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків тягне за собою на­кладення штрафу у розмірі 340 гривень за кожний випадок непо­дання або затримки.

Неподання або порушення порядку подання платником подат­ків інформації для формування та ведення Державного реестру фізичних осіб - платників податків тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень.

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, по­дання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гри­вень.

Оформлення документів, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазна­чення реєстраційного номера облікової картки платника подат­ків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати по­датки, збори податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за со­бою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке не­подання або несвоєчасне подання.

Неподання платником податків - фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат та якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу тягнуть за собою накладення на платника податків - фізичну особу штрафу у розмірі 25 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов’язання і сумою, визначеною податковим органом.

Несплата (неперерахування) платником податків - фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені за­конодавчим актом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок податку, встановлених для фізичних осіб - платників єдиного податку.

У разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом певних строків, та­кий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів; наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Ненарахування, неутримання та несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим аген­том, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 від­сотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів тягнуть за со­бою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, вчинені протягом 1095 днів втрете та більше тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету.

Пеня - це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодав­ством строки.

Пеня в податковому обліку має дискусійну природу. З одного боку, пеня вважається способом забезпечення виконання обов’яз­ку по сплаті податків і зборів, оскільки стимулює платника подат­ків до належної поведінки. З іншого боку, вона відповідає ознакам фінансової санкції, адже формальною підставою її нарахування є порушення строків погашення податкових зобов’язань.

Пеня нараховується після закінчення встановлених Податко­вим кодексом України строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається:

ü При самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків - від першого робочого дня, наступно­го за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного цим Кодексом;

ü при нарахуванні суми грошового зобов’язання контролю­ючими органами - від першого робочого дня, наступно­го за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно із нормами цього Кодексу.

ü у день настання строку погашення податкового зобов’я­зання, нарахованого контролюючим органом або плат­ником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскар­ження);

ü у день настання строку погашення податкового зобов’я­зання, визначеного податковим агентом при виплаті (нара­хуванні) доходів на користь платників податків фізичних осіб та контролюючим органом під час перевірки такого по­даткового агента.

Нарахування пені закінчується:

ü у день зарахування коштів на відповідний рахунок Держав­ного казначейства України та/або в інших випадках пога­шення податкового боргу та/або грошових зобов’язань;

ü у день проведення взаєморозрахунків непогашених зу­стрічних грошових зобов’язань відповідного бюджету перед таким платником податків;

ü у день запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів (при винесенні відповідної ухвали суду у справі про банкрутство або прийнятті відповідного рішення Наці­ональним банком України);

ü при прийнятті рішення щодо скасування або списання суми податкового боргу (його частини).

У разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку.

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Націо­нального банку України, діючої на день виникнення такого подат­кового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний кален­дарний день прострочення у його сплаті.

Література

1. Бідюк О.О., Шара С.Ю., Облік і звітність в оподаткуванні. Навчальний посібник. К.:, Центр учбової літератури, 2012, стр30-48

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)