ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України»Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»:

1. Проведено розрахунки між клієнтами , що обслуговуються в одному банку,

2. Проведено розрахунки між клієнтами банку готівковим способом,

3. + Зарахування коштів клієнту-одержувачу від клієнта, що обслуговується іншим банком,

4. Зараховано внесок на поточний рахунок клієнта.

126. Примусове стягнення коштів із рахунка платника на користь одержувача не дозволяється:

1. на підставі виконавчих документів,

2. на підставі рішень державних податкових адміністрацій,

3. на підставі визнаних претензій,

4.+ на підставі рішення керівника підприємства-одержувача коштів.

127. Виберіть правильне твердження:

1. + чеки та чекові книжки є бланками суворого обліку,

2. розрахункові чеки ведуть для здійснення готівкових розрахунків,

3. строк дії розрахункової чекової книжки – 3 місяці,

4. строк дії розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі – 1 місяць.

128. Акредитив, який може бути анульований тільки за згодою на це бенефіціара, називається:

1. покритий,

2. непокритий,

3. відкличний,

4. + невідкличний.

129. Який документ подає заявник акредитива для бронювання коштів на аналітичному рахунку «Розрахунки акредитивами»:

1. об’ява на внесення готівки,

2. грошовий чек,

3. + платіжне доручення,

4. платіжна вимога.

130. До якого з балансових рахунків не можна відкрити аналітичний рахунок «Розрахунки акредитивами»:

1. + 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

2. 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання»,

3. 2622 «Кошти в розрахунках фізичних осіб»

4. 2526 «Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України».

131. В якому випадку депозитні операції відносять до активних операцій:

1. банк відкриває депозитні рахунки для своїх клієнтів,

2. банк відкриває поточні рахунки для своїх клієнтів,

3. + банк розміщує свої кошти на депозитних рахунках в інших банках,

4. банк нараховує та сплачує відсотки за депозит клієнту.

132. Яку четверту цифру балансових рахунків мають групи рахунків для обліку нарахованих відсотків за депозитом:

1. 2,

2. 4,

3. 6,

4. + 8.

133. Яка господарська операція розкриває зміст проводки:

Дебет рахунків для обліку депозитів

Кредит рахунків грошових коштів

1. + повернено депозит клієнту,

2. повернено нараховані відсотки за депозит клієнту,

3. відкрито депозит клієнту,

4. нараховано відсотки за депозит клієнту.

134. Яка кореспонденція рахунків відповідає наведеній господарській операції: Сплачено відсотки за депозит:

1. Дебет 7041 «Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб»

Кредит 2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб»,

2. + Дебет 2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб»

Кредит 2620 ««Кошти на вимогу фізичних осіб»,

3. Дебет 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»

Кредит 2620 ««Кошти на вимогу фізичних осіб»,

4. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2620 ««Кошти на вимогу фізичних осіб».

135. Сплачені авансом відсотки за депозит характерні для методу нарахування відсотків:

1. метод за період,

2. + метод на період,

3. метод LIFO,

4 метод FIFO.

136. Виберіть правильне твердження:

1. датою відкриття депозитного рахунка є дата укладення депозитної угоди,

2. + датою відкриття депозитного рахунка є дата надходження грошей на депозит,

3. підприємства перераховують кошти на депозит або зі свого поточного рахунка, або вносять готівкою,

4. фізичні особи вносять кошти на депозит тільки безготівковим способом.

137. Відсотки, нараховані за депозит відображаються в балансі банку як:

1. власний капітал,

2. активи,

3. + зобов’язання,

4. резерви.

138. Яке із вказаних тверджень є правильним:

1. дострокове закриття депозитного рахунка неможливе,

2. відсотки за депозит нараховують і сплачуються в кінці дії депозитної угоди,

3. нараховані, але не сплачені відсотки за депозит відносять до доходів банку,

4. + повернення депозиту підприємству здійснюється тільки через перерахування на поточний рахунок.

139. Принципал – це:

1. клієнт банку, якому відкрито декілька видів банківських рахунків в ньому.

2. клієнт банку – фізична особа,

3. клієнт банку – юридична особа,

4. + особа, яка надає повноваження банку на виконання довірчих операцій.

140. До трастових операцій банків не відносять:

1. + відкриття поточних рахунків клієнтів,

2. зберігання цінностей у сейфі,

3. зберігання цінних паперів третьої особи та отримання за ними доходу,

4. виконувати інвестиційні та комерційні операції згідно з інструкціями довірителя.

141. Якщо вкладник строкового депозиту не вимагає повернення вкладу після закінчення строку, то:

1. кошти залишаються на строковому депозиті при незміненій відсотковій ставці,

2.+ кошти зі строкового депозиту переводяться на вклад до запитання,

3. кошти залишаються на строковому депозиті, але відсоткова ставка збільшується,

4. кошти залишаються на строковому депозиті, але відсоткова ставка зменшується.

142. Встановити кореспонденцію рахунків: Відкрито депозитний рахунок іншому банку:

1. Дебет - Поточний рахунок клієнта

Кредит - Кредиторська заборгованість за депозитом,

2. Дебет – Каса

Кредит - Кредиторська заборгованість за депозитом,

3. + Дебет – кореспондентський рахунок

Кредит - Кредиторська заборгованість за депозитом,

4. Дебет - Кредиторська заборгованість за депозитом

Кредит - кореспондентський рахунок

143. В якому з наведених варіантів відображено активні депозитні операції:

1. + розміщено вклад банку на депозитному рахунку в НБУ,

2. розміщено вклад НБУ в банку,

3. розміщено вклад іншого банку в банку,

4. нараховано відсотки за депозит.

144. Встановити кореспонденцію рахунків: Визнання заборгованості за депозитом простроченою:

1. Дебет – збільшення кредиторської заборгованості за депозитом

Кредит – зменшення простроченої кредиторської заборгованості за депозитом,

2. Дебет – збільшення кредиторської заборгованості за депозитом

Кредит – збільшення простроченої кредиторської заборгованості за депозитом,

3. Дебет – зменшення кредиторської заборгованості за депозитом

Кредит – зменшення простроченої кредиторської заборгованості за депозитом,

4. + Дебет – зменшення кредиторської заборгованості за депозитом

Кредит – збільшення простроченої кредиторської заборгованості за депозитом.

145. Виберіть правильне твердження:

1.+ депозитні рахунки призначені тільки для зберігання коштів на них,

2. депозитні рахунки призначені для зберігання коштів та здійснення розрахунків за ними,

3. депозитні рахунки призначені тільки для здійснення розрахунків,

4. депозитні рахунки призначені тільки для юридичних осіб.

146. Функції боргового цінного папера при залученні коштів на депозит виконує:

1. вексель,

2. платіжне доручення,

3. + ощадний сертифікат,

4. меморіальний ордер.

147. Банк залучив депозит на суму 20 000 грн. на 1 рік під 10% річних. Визначити суму відсотків за рік.

1. 20 000 грн.,

2. + 2 000 грн.,

3. 10 000 грн.,

4. 1 000 грн.

148. Банк залучив депозит на суму 10 000 грн. на 1 рік під 5 % річних. Визначити суму нарощену суму депозиту за рік.

1. 11 000 грн.,

2. + 10 500 грн.,

3. 15 000 грн.,

4. 12 000 грн.

149. Які з наведених варіантів не відносять до джерел формування банківських кредитних ресурсів:

1. залишки на поточних рахунках клієнтів,

2. строкові депозити,

3. кошти, одержані від випуску цінних паперів,

4. + строкові депозити банку в інших банках.

150. Які обмеження щодо розміру наданого кредиту:

1. не більше 10% власних коштів банку,

2. не більше 15% власних коштів банку,

3. не більше 20% власних коштів банку,

4.+ не більше 25% власних коштів банку.

151. Надані кредити відносять до:

1.+ дебіторської заборгованості,

2. кредиторської заборгованості,

3. власного капіталу,

4. основних засобів.

152. Середньострокові кредити надаються на термін:

1. до 1 року,

2. + від 1 до 3 років,

3. від 1 до 2 років,

4. понад 3 роки.

153. Онкольний кредит видається терміном:

1. на 3 роки,

2. на 4 роки,

3. на 5 років,

4. + на невизначений строк.

154. Якщо кредит згідно кредитної угоди видається на 3 роки, а повертається через 3 роки і 6 місяців, то він називається:

1. онкольний,

2. відстрочений,

3. + прострочений,

4. довгостроковий.

155. Якщо кредит надається на 2 роки згідно кредитної угоди, але за клопотанням позичальника прийнято рішення про погашення кредиту на пізнішу дату, то він називається:

1. онкольний,

2.+ пролонгований,

3. прострочений,

4. довгостроковий.

156. Який вид кредиту позичальник повинен погасити за першою вимогою банку, оскільки він видається на невизначений строк:

1. + онкольний,

2. відстрочений,

3. прострочений,

4. строковий.

157. Які із вказаних кредитів пов’язані із підвищеним ризиком для банку, оскільки надаються лише під зобов’язання позичальника погасити позику:

1. онкольні,

2. пролонговані,

3. ломбардні,

4. + бланкові.

158. До стандартної заборгованості за кредитом відносять заборгованість:

1. + погашену згідно кредитної угоди,

2. під контролем,

3. сумнівну,

4. безнадійну.

159. При якому із вказаних кредитів буде найвища процентна ставка:

1. іпотечний,

2. споживчий,

3. + бланковий,

4. консорціумний.

160. Кредитні операції у вигляді зобов’язань з кредитування не включають:

1. видача гарантій і поручительств,

2. відкриття кредитних ліній,

3. авалювання векселів,

4. + РЕПО.

161. Кредитні операції у вигляді власне позичкових операцій не включають:

1. кредити разового порядку,

2. овердрафт,

3. іпотечні кредити,

4. + фінансовий лізинг.

162. До операцій кредитного характеру не відносять:

1. + овердрафт,

2. факторинг,

3. РЕПО,

4. фінансовий лізинг.

163. Яку останню цифру мають групи рахунків для обліку кредитів , що відображують нараховані доходи за кредитом:

1. 4,

2. 5,

3. 7,

4. + 8.

164. Як в балансі банку відображують наданий кредит позичальнику:

1. + дебіторська заборгованість,

2. кредиторська заборгованість,

3. власний капітал,

4. пасиви банку.

165. Як в балансі банку відображують нараховані відсотки за кредит:

1. + дебіторська заборгованість,

2. кредиторська заборгованість,

3. власний капітал,

4. прибуток

166. Вибрати правильне твердження:

1. первісна вартість наданого кредиту складається із суми фактично наданих коштів без врахування комісійних та інших витрат, пов’язаних із здійсненням операції,

2. первісна вартість наданого кредиту складається із суми фактично наданих коштів без врахування комісійних, але із врахуванням інших витрат, пов’язаних із здійсненням операції,

3. + первісна вартість наданого кредиту складається із суми фактично наданих коштів із врахуванням комісійних та інших витрат, пов’язаних із здійсненням операції,

4. первісна вартість наданого кредиту складається із суми фактично наданих коштів.

167. В якому випадку використовується позабалансовий облік кредитних операцій:

1. при наданні короткострокових кредитів,

2. при наданні довгострокових кредитів,

3. при наданні середньострокових кредитів,

4. + коли дата підписання кредитного договору не співпадає з датою фактичного надання кредиту.

168. Право банку захищати своїх інтереси, не допускати збитки від неповернення боргу через неплатоспроможність боржника – це принцип…

1. строковості,

2. повернення,

3. платності,

4. + забезпеченості.

169. Надання кредиту за певну плату, яка називається відсотком, характеризує принцип надання кредиту:

1. строковість,

2. + платність,

3. забезпеченість,

4. цільовий характер.

170. Яка господарська операція відображує надання кредиту клієнту після дати, вказаній в кредитній угоді:

1. Дебет 220 «Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам»

Кредит 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

2. Дебет 206 «Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»,

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3. Дебет 207 «Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

4. + Дебет 9110 «Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам»

Кредит контррахунка групи 990.

171. Кредити овернайт –це:

1. + кредити на один робочий день,

2. кредити короткострокові,

3. кредити довгострокові,

4. кредити надійному клієнту понад залишок коштів на його поточному рахунку.

172. Для обліку кредитних операцій призначено рахунки:

1. + класу 1 і 2,

2. класу 3 і 4,

3. класу 5 і 6,

4. класу 8 і 9.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.023 с.)