Організація обліку валютних операцій на валютних рахунках у банку та в касіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація обліку валютних операцій на валютних рахунках у банку та в касіОрганізація обліку валютних операцій на валютних рахунках у банку та в касі

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Для відкриття рахунків в іноземній валюті підприємства подають установам банків пакет необхідних документів, як і для відкриття поточних рахунків в національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то надання пакета документів не обов’язкове (крім заяви про відкриття рахунку та картки із зразками підписів і відбитком печатки).

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності відкривається на підставі договору за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми;

б) копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав свідоцтво;

в) картки із зразками підписів, що надаються у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником або нотаріально.

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, додатково подають копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену в установленому законодавством порядку.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-резиденту відкривається на підставі заяви; документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином; картки із зразками підписів, які надаються у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезиденту відкривається на підставі договору за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми;

б) картки із зразками підписів, що надаються у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником;

в)засвідченої нотаріально копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Установа банку у разі відкриття поточного рахунку в іноземній валюті зобов’язана повідомити про це податкові органи за місцем реєстрації власника рахунка та національний банк України для включення до зведеного електронного реєстру власників рахунку.

Облік операцій по валютному рахунку здійснюється за платіжними банківськими документами, особливістю є те, що при переказу коштів за кордон платіжні документи оформляються англійською мовою.

Облік коштів на валютному рахунку банк веде в двох грошових одиницях: в іноземній валюті в якій здійснювалась операція, і в гривневому еквіваленті, перерахунок якого проводиться за курсом НБУ. Про всі здійснені операції банк повідомляє власників шляхом видачі виписок з додаванням підтверджуючих документів.

Підприємства облік валютних коштів ведуть на рахунку 31 “Рахунки в банках ”, в розрізі субрахунків:312 “Поточні рахунки в іноземній валюті ”, 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті ”. Ці рахунки призначені для безготівкових розрахунків. За Д-т цих рахунків відображається надходження грошових коштів, за К-т – використання.

Облік операцій на рахунках у банку в іноземній валюті

Зміст операцій Кореспонденція рахунків Сума USD, грн.
дебет кредит
1.Зараховано валютну виручку на валютний рахунок 5000 USD (5000*8,00)=40000грн. 5000/40000
2.Одержано в касу з поточного рахунку в іноземній валюті 300/2400
3.Списано суму валютної виручки для продажу 500 * 8,00=4000 500/4000
4.Виставлено акредитив з поточного рахунку в іноземній валюті для розрахунків з іноземним постачальником 2000*8,00=16000 2000/16000
5.Перераховано з поточного рахунка в іноземній валюті для розрахунків з іноземними постачальниками (1000*8.0)=8000 1000/8000
6.Перераховано з рахунка акредитивів для розрахунків з іноземними постачальниками 2000*8.00 = 16000 2000/16000
7.Відображення доходу від зміни курсових різниць на останній день звітного періоду, якщо курс став 8.08 (8.08-8.00) • 1200 USD=
8. Відображення витрат від зміникурсових різниць на останній деньзвітного періоду, якщо курс став 7.98(7.98 – 8.00)= -0.02 • 1200 USD

 

Надходження і витрачання готівки в іноземній валюті відображається на рахунку 30 “Каса, в розрізі субрахунків:

302 “Каса в іноземній валюті”

304 “Операційна каса в іноземній валюті”.

Ситуація 3. З валютного рахунка підприємства в касу отримано 500дол. З них: 400 дол. видано на відрядження, 100 дол. повернуто в банк. Курс при отриманні коштів 8.05 грн., при поверненні в банк 8.06 грн. за 1 дол.

Облік операцій в касі в іноземній валюті

 

Зміст операцій Кореспонденція рахунків Сума USD, грн.
дебет кредит
1. Отримано з валютного рахунка в касу (500 х 8.05) 500/4025
2. Видано на відрядження (400 х 8.05) 400/3220
3. Повернуто в банк на валютний рахунок (100 х 8.1) 100/810
4.Відображено нарахування курсової різниці (8.1-8.05) х 100 5.00

 

Перша подія – перерахування інвалютної оплати за активи (роботи, послуги).

Таку операцію покупець відображає записом Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами" Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" за курсом НБУ на дату перерахування коштів

Визначати курсові різниці по дебіторській заборгованості, що виникла за виданим авансом, не потрібно. Оскільки така дебіторка - немонетарна стаття. Однак, якщо інвалюта, яку ви перерахували нерезиденту, "провисіла" на рахунку хоча б день до її списання, беріться обчислювати по ній курсові різниці.

Отриманий від нерезидента товар покупець оприбутковує за курсом НБУ, що діяв на дату сплати авансу. Цю операцію показують так: Дт 28 "Товари" Кт 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".

Часткова інвалютна передоплата.

По суті, облік цієї операції об'єднує в собі правила, розглянуті вище.

Так, за умови часткової передоплати суму інвалютних витрат, які формуватимуть первісну вартість товару, розраховують :

- У частині сплаченого авансу - за курсом НБУ на дату здійснення передоплати;

- У частині, яку підприємство оплачує після отримання товарів, - за курсом НБУ на дату оприбуткування товарів.

Після оприбуткування товару за кредитом субрахунка 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" з'явиться монетарна стаття у частині вартості товарів, яка ще не оплачена постачальнику. По ній на дату балансу та/або на дату її погашення (списання) бухгалтер повинен розраховувати курсові різниці.

Тести

1.Специфічною сферою використання розрахунків по відкритому рахунку є

А) комісійна та консигнаційна торгівля

2.Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики інформує НБУ та ДПІ України про видачу зміни строків розрахунків за операціями з експорту протягом

Б)5 робочих днів, з дати видачі висновку

3.Підтвердження завершення експортної операції є

А)відбитки печатки митниці країни-одержувача на товаросупровідних документах

Б)Довідка банку про надходження грошових коштів на рахунок підприємства

4.Товари, що поміщують у митний режим митного складу, декларуються митному органу

В)утримувачем митного складу

5.До супроводжуваної документації відносять

Б)сертифікат якості товару

6.За методами виконання акредитив буває

Г)не покритий

7.До особливостей операцій чистої комісії відноситься

А)розрахунки за товар між комітентом і третьою стороною здійснюється безпосередньо

8.Операції з вивезення продукції,виготовленої з давальницької сировини нерезидента

В)не є об’єктом оподаткування

9.Протягом якого строку орган державної реєстрації розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземних інвестицій або про відмову в їх реєстрації

Б)протягом семи днів з дати надходження документів

10.Працівник під час відрядження за кордон витратив більше, аніж йому видано авансу. Через коливання валютних курсів позитивна різниця по заборгованості перед колегою у бух обліку відображається записом

Задача

Пп 02,09,2015р. отримало в банку кредит на придбання товару за ЗЕД-контрактом в розмірі 15 тис.євро на два місяці під 19% річних. Курс НБУ на цю дату склав – 26,27 грн/євро. Товар за ЗЕД-контрактом за рахунок отриманого кредиту оплачено 19.09.2015р. Курс НБУ на цю дату- 26,67 грн/євро. Кредиторська заборгованість за товар обліковувалась за курсом 26,29 грн/євро. За умовою кредитного договору проценти за користування кредитом нараховуються щомісячно (виходячи з кількості календарних днів у місяці) і сплачуються до десятого числа місяця, слідуючого за місяцем їх нарахування і в момент погашення кредиту. Кредит погашено 07.11.2015 р.

Курс НБУ на 30.09.2015-26.87 грн/євро. Проценти за кредитом погашено 09.10.2015р. Курс НБУ на 09.10.2015р. – 27,05 грн/євро. Курс НБУ на 31.10.20015 – 27,25 грн/євро. Курс НБУ на 07.11.2015 – 27,54 грн/євро.

Дата Курс Зміст Док Дт Кт Грн. Євро
02.09 26,27 Отримано кредит від банка у розмірі 15 тис БВ 15 000
30.09 26,87 Нараховано %-ки за користування кред коштами у вересні(15 000*28дн*19%)/365 Графік погашення, БД 5874,59 218,63
30.09 26,87 На дату балансу визначено курсову різницю (КР) за тілом кредиту (26,87-21,27)=-0,20*15 000 доход БД БВ 3 000
09.10 27,05 Погашено %-ки за кредитом Плат доруч БВ 5913,94 218,63
09.10 27,05 Відображено суму КР на дату погашення заборгованості за %-ми (5913,94-5874,59)=39,35 доход БД 39,35 218,63
31.10 27,25 Нараховано %-ки за користування кред коштами у жовтні(15 000*31дн*19%)/365 Граф погашен, БД 6595,86 242,05
07.11 27,54 Погашено заборгованість за кредитом БВ 413 100
7.11 27.54 Відображено КР на дату погашення заборгованості за кредитом (27,54-26,87)*15 000 доход БД БВ
7.11 27,54 Нараховано %-ки за кред кошти у листопаді (15 000*7дн*19%)/365 Граф погашен, БД 1505,34 54,66
7.11 27,54 Погашено заборгованість за %-ми за кредит ВБ 1505,34 54,66
                 
                 

 

 

Варіант 8.

Тести

1.Підприємство-резидент уклало контракт з підприємством-нерезидентом про експорт товарів на суму 10000євро. 10.02 одержана попередня оплата від нерезидента на повну суму договору. 12.02 товари надійшли на митницю. Курс НБУ на 10.02 – 26,65 грн/євро, на 12.02 – 26,67грн/євро. Надходження попередньої оплати відображається записом

Отримано передоплату

Дт314-Кт681 (курс26,65) – 266500

Відвантажено товар

Дт362-Кт702

2. Суб′єкт ринку зобов’язаний продати без доручення клієнта- резидента кошти в іноземній валюті, які були куплені і перераховані на корсть нерезидента та повернені на адресу резидента у зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання частково або повністю не виконані

Б)не пізніше ніж на третій робочий день після дня зарахування на розподільчий рахунок

3.Під консолідованим вантажем розуміється вантаж, що

Г) перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників

4. В обліку у консигнатора-резидента вартість реалізованих товарів списується за цінами продажу з

В)кт субрахунку 703

5.Міжнародний рахунок лоро – це

г) вірні відповіді б і в

( б)рахунок, який банк відкриває у своєму іноземному банку-кореспонденті й на якому враховуються всі його витрати і надходження; в)кореспондентський рахунок, за яким здійснюються всі операції з виконання кореспондентом доручень банку.)

6.Вигода використання оренди для орендаря полягає у

А)збільшуються можливості самофінансування

7.Дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж певного часу з визначенням його загального обсягу – це

Г)відкрита ліцензія

8.Перелік товарів (робіт,послуг), експорт та імпорт яких за бартерними операціями забороняється, встановлюється

Б)Кабінетом Міністрів України

9.Списання на собівартість готової продукції вартості давальницької сировини відображають записом Дт903 – Кт23

10.Датою відвантаження експортного товару вважається дата

А)перетину митного кордону України

Задача

ТОВ «Дружба» (платник податку на прибуток і ПДВ) 01.06.2015 р. уклало договір із підприємством з Італії про продаж йому 10 диванів вартістю 10000 євро.

Згідно з умовами зовнішньоекономічного договору, перехід права власності на товар відбувається після відвантаження товару покупцю. Товар був відвантажений 08.06.2015 р., про що свідчать первинні документи (видаткова накладна тощо). Курс НБУ на 08.06.2015 р. — 25,146 грн/1 євро.

19.06.2015 р. на рахунок ТОВ «Дружба» отримало оплату від нерезидента. Курс продажу на міжбанківському валютному ринку станом на 19.06.2015 р. — 25,533 грн/1 євро). Комісія банку — 100 грн.

Курс НБУ станом на 19.06.2015 р. — 25,095 грн/1 євро.

Собівартість 1 дивана — 9 600 грн.

Особливості обліку розглянемо в таблиці 2.

Таблиця 2

Облік експорту товарів на умовах постоплати

Дата Курс валют Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума  
Дт Кт  
08.06.2015 25,146 грн/1 євро Відвантажено товар покупцю нерезиденту (10000 євро × 25,146 грн/1 євро) = 251460 грн 10000 євро  
251460 грн  
08.06.2015 Списано на витрати собівартість виготовлених диванів (10 шт. × 9600 грн) = 96 000 грн 96000 грн  
19.06.2015 25,095 грн/1 євро Отримано оплату за ЗЕД-договором на розподільчий рахунок експортера (10000 євро × 25,095 грн/1 євро) = 250950 грн 10000 євро  
250950 грн  
19.06.2015 25,095 грн/1 євро Відображено курсову різницю на дату оплати (погашення дебіторської заборгованості) (25,095 грн/1 євро - 25,146 грн/1 євро) × 10000 євро = - 510 грн 510 грн  
19.06.2015 25,533 грн/1 євро Отримано кошти від продажу інвалюти за вирахуванням комісії банку (7500 євро × 25,533 грн/1 євро) - 100 грн = 191397,5 грн 191397,5 грн  
19.06.2015 - Відображено комісію банку 100грн  
   
19.06.2015 Відображено дохід від продажу валюти (25,533 грн/1 євро - 25,095 грн/1 євро) × 7500 євро = 3285 грн 3285 грн  
19.06.2015 Відображено зарахування зобов’язання щодо продажу інвалюти (191397,5 грн + 100 грн - 3285 грн) = 188212,5 грн 188212,5 грн  
             
             

 

Організація обліку валютних операцій на валютних рахунках у банку та в касі

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.017 с.)