Тема: Еволюційні етапи порівняльного літературознавстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Еволюційні етапи порівняльного літературознавстваПлан

1. Передісторія літературної компаративістики.

2. Міфологічна школа. Теорія наслідування.

3. Антропологічна теорія. Культурно-історична школа.

4. Компаративні зацікавлення Івана Франка.

5. Методологічні пошуки компаративістики XX століття.

6. Розвиток порівняльних студій в Україні.

 

Самостійна робота:

1. Законспектуйте та проаналізуйте статтю Гурдуз А. "Українська літературна компаративістика: етапи розвитку" // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. - № 6.- С. 90 – 98.

2. Укладіть таблицю "Становлення і розвиток порівняльного літературознавства".

Індивідуальна робота:

1. Підготуйте повідомлення про одного з українських дослідників порівняльного літературознавства (Михайла Драгоманова, Миколу Дашкевича, Івана Фран­ка, Володимира Перетца, Михайла Возняка, Василя Щурата, Олександра Білецького, Григорія Вервеса, Дмитра Затонського, Романа Гром'яка, Миколу Ткачука, Ігоря Папушу, Дмитра Наливайка)

 

Література

1.Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. - К.: Либідь, 1998. - С. 215-221; 274-283; 295-300; 316-329.

2.Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Білецький, Олександр. Зібрання праць: У 5 т. - Т. 2. - К.: Наук, думка, 1965.-С. 5-49.

3.Будний В, Ільницький М. Порівняльне літературознавство.– К.: Києво-Могилянська академія, 430с.

4.Гром'як Р. Орієнтації. Розмисли. Дискурси. 1997-2007. - Тернопіль: Джу­ра, 2007. - 368 с.

5.Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. М.: Прогресс, 1977.- С. 40-65.

6.Драгоманов М. Розвідки про українську народню словесність і пись­менство: У 4 т. - Львів, 1899-1907.

7.Енциклопедія постмодернізму / За ред. Чарлза Е. Вінквіста та Віктора Е. Тейлора; Пер. Віктор Шовкун; Наук. ред. Олексій Шевченко. - К.: Вид-во Соло­мії Павличко «Основи», 2003. - С 206-211.

8.Зубрицька М. Передмова // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літе­ратурно-критичної думки XX ст. - Львів, 2002. - С. 15-31.

9.Літературознавча компаративістика: Навчальний посібник / За ред. Р. Гром'яка. - Тернопіль, 2002. - С. 6-20, 29-181.

10. Літературознавча рецепція і компаративний дискурс / За ред. Р. Гром'яка. -Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - 367 с.

11. Мітосек З. Теорія літературних досліджень / Пер. з польськ. Віктор Гуменюк. - Сімферополь: Таврія, 2005. - 408 с.

12. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Києво-Могилянська академія, 347 с.

13. Неупокоева И. История всемирной литературы: Проблемы системного и сравнительного анализа. - М.: Наука, 1976. - 216 с.

14. Потебня О.. Естетика і поетика слова: Збірник / Упоряд., вст. ст., при-міт. І. В. Іваня, А. І. Колодної. - К.: Мистецтво, 1985. - 301 с.

15. Фізер І. Американське літературознавство: Історико-критичний нарис. -К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - 106 с.

16. Червінська О. Рецептивна поетика. Історико-методологічні та теоретичні засади: Навч. посібник. - Чернівці: Рута, 2001. - 56 с.


Практичне заняття № 3

Тема: Порівняльно-історичний (генетично-контактний) підхід

План

1. Поняття «порівняння» в компаративістиці.

2. Генетичний (генеалогічний) метод. Контактологічний метод. Зовнішні зв'язки.

3. Внутрішні контакти: категорія впливу, рецепція - комунікація – традиція.

4. Принципи дослідження міжлітературних зв'язків.

5. Наукова особистість О.М. Веселовського. Основні праці та наукові інтереси.

 

Самостійна робота:

1. Порівняйте поему І.Франка «Мойсей» та драматичний етюд О.Олеся «По дорозі в Казку» з біблійною легендою про Мойсея . Оформіть у вигляді таблиці.

Література

1. Дашкевич М. Отзыв о сочинении Г. Петрова «Очерки истории украинской литературы XIX столетия» // Історія української літературної критики та літературознавства: хрестоматія. - К.: Либідь, 1998. - Кн. 2. - С. 201-205.

2. Дима А.. Принципи сравнительного литературоведения. - М., 1977. – С. 121-130.

3. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. - М., 1979. - С 102-124.

4. Качуровський І. Відгуки творчости Ґете в поезії Юрія Клена // Сучасність. - 1983. -№3.-С 18-30.

5. Матвіїшин В. Українсько-французькі літературні зв'язки XIX - по­чатку XX ст. - Львів: Вища школа, 1989. - 166 с.

6. Наливайко Д. Спільність і своєрідність: Українська література в кон­тексті європейського літературного процесу. - К.: Дніпро, 1988. - 395 с.

7. Нахлік Є. Доля - Лос - Судьба: Шевченко і польські та російські романти­ки. - Львів: Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2003.-568 с.

8. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: У 2-х кн. - Львів: Ін-т народо­знавства; Кн. 1. - 1997. - 420 с; Кн. 2. - 1998. - 510 с.

9. Папуша І. Індійська література в рецепції Івана Франка. -Тернопіль: Збруч, 2000. - 206 с.

10. Пахльовська О. Українсько-італійські літературні зв’язки ХІ-ХХ ст. - К.: Наук, думка, 1990.

11. Пеленський Є. Райнер-Марія Рільке й Україна. - Львів, 1935. - 29 с.

12. Стріха М. Данте й українська література: досвід рецепції на тлі «запізнілого націєтворення». - К.: Критика, 2003. - 163 с.

13. Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті. - Т. 1-5. - К., 1987-1994.


Практичне заняття № 4

Тема: Переклад як форма міжлітературних взаємин

План

1. Поняття перекладу. Переклад і його різновиди. Функції перекладу як засобу міжлітературного спілкування.

2. Критерії точності і творчого самовираження інтерпретатора.

3. Проблеми тлумачення поетичного тексту.

4. Тисячоліття українського перекладу

4.1. «Позичена кобза» Пантелеймона Куліша

4.2. Іван Франко - будівничий золотих мостів

4.3. Володимир Самійленко та «Плеяда»

4.4. Агатангел Кримський - поліглот світового класу

4.5. Переклади Миколи Зерова

4.6 Максим Рильський - один з неокласиків

4.7 Переклади Василя Мисика

4.8 Переклади Миколи Лукаша

5. Проблеми перекладознавства.

Самостійна робота:

  1. Шекспірівський сонет в розмаїтті перекладів. Порівняйте переклади сонетів Шекспіра українськими письменниками (Д.Павличко, І.Франко, Д.Паламарчук та ін.).
  2. Поль Верлен і українська література. Дослідіть особливості українських перекладів творів П.Верлена.

Індивідуальна робота:

1. Підготуйте доповідь про творчу діяльність українського чи зарубіжного перекладача (на вибір студента).

Література

1. Ґадамер Г. Батьківщина і мова // Ґадамер Г. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Пер. з німецької. - К.: Юніверс, 2001. - С. 188— 194.

2. Записки перекладацької майстерні. - Т. 1-3. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка; Центр гуманітарних досліджень, 2000-2002.

3. Зорівчак Р. Реалія і переклад: На матеріалі англомовних перекладів української прози. - Львів: Вид-во при Львівському ун-ті, 1989. - С 16-37, 84-150.

4. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навч. посібник для студен­тів. - К.: Юніверс, 2003. - 280 с.

5. Лановик З. Художній переклад як проблема компаративістики // Літера­турознавча компаративістика. - Тернопіль, 2002. - С. 256-271.

6. Лановик М. Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій // Літературознавча компаративістика. - Тер­нопіль, 2002. - С. 272-309.

7. Лановик М.Теорія відносності художнього перекладу: Літературознав­чі проекції / Наук. ред. Р. Т. Гром'як. - Тернопіль: ТНПУ, 2006. - 470 с.

8. Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. - К.: Дніпро, 1995. - С. 5-38.

9. Содомора А. Студії одного вірша. - Львів: Літопис, 2006. - 364 с.

10. Франко І. Каменярі. Український текст і польський переклад: Дещо про штуку перекладання // Франко І Зібрання творів: У 50 т. - Т. 39. - С. 7-20.


Практичне заняття № 5

Тема: Порівняльно-типологічний (зіставний) підхід

План

1. Історичні етапи зіставної методики.

2. Паралельне зіставлення - контекстуальний аналіз - типологічне вивчення.

3. Відношення між генеалогією і типологією.

4. Структуральні засади типології. Порівняльна поетика.

5. Принципова новизна концепції порівняльного вивчення літератури в інтерпретації Д. Дюришина.

6. Проблеми теоретичної та історичної типології.

 

Самостійна робота:

1. Порівняйте твори «Міщанин-шляхтич» Мольєра і «Мина Мазайло» М.Куліша у контексті загальнолюдських проблем. Оформіть у вигляді таблиці.

2. Поясніть сутність суспільно-історичних, літературних і психологічних передумов типологічних сходжень. Які з них найбільш вагомі і чому?

 

Література

1. Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтич­ні поезії: порівняльна типологія і поетика). - К-: ПЦ «Фоліан», 2004. - 216 с.

2. Вєрвес Г. В інтернаціональних літературних зв'язках: Питання контек­ту. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - К.: Дніпро, 1983. - 383 с.

3. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. - М., 1977. -С.153-166.

4. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. - М., 1979. - С. 173-201.

5. Жирмунский, В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. - Ленинград: Наука, 1979. - 494 с.

6. Ласло-Куцюк М. Велика традиція: Українська класична література в порівняльному висвітленні. - Бухарест: Критеріон, 1979. - 287 с.

7. Скуратівський В. Шевченко в контексті світової літератури // Скуратівський, Вадим. Історія і культура. - К.: Українсько-американське бюро захисту прав людини, 1996. - С. 4-14.

8. Сравнительное и сопоставительное литературоведение: Хрестоматия /Я. Г. Сафиуллин (науч. ред.), В. Р. Аминева (сост.). - Казань: ДАС, 2001. - 389 с.

9. Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против»: Сб. статей. — М.: Прогресе, 1975. - С. 37-113.

10. Франко І. Влада землі в сучасному романі // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - Т. 28. - К.: Наук, думка, 1980. - С. 176-195.


Практичне заняття № 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.008 с.)