Тема: Міждисциплінарні підходи до літератури та її контекстів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Міждисциплінарні підходи до літератури та її контекстівПлан

1. Компаративістика на міждисциплінарному перехресті.

2. Інтермедіальність - красне письменство серед інших мистецтв.

3. Мистецтво та інші сфери духовної культури. Співвідношення інтермедіальності та мистецтва слова в контексті системи мистецтв.

4. Культурологічне й антропологічне вивчення літератури.

5. Культуральні студії.

6. «Глобальне село»: національні літератури та їхні міжнаціональні контексти.

 

Самостійна робота:

1. Визначте ознаки імпресіонізму в творі М.Коцюбинського "З глибини" , "Хмари" (мініатюра)), картинах К. Моне "Імпресія. Схід сонця", О. Ренуара " Дівчина з віялом", О.Маневича "Весна на Курінівці" або "Міський пейзаж", фрагменті х/ф "Тіні забути предків" (реж. С.Параджанов). Що єднає імпресіоністичні твори різних видів мистецтва?

2. Підготуйтесь до виступу на одну із запропонованих тем:

"Література і кіно: проблема взаємин", "Образотворче мистецтво і література: проблема взаємин", "Музика і література: проблема взаємин".

3. Законспектуйте та проаналізуйте статтю: Корогодський Р. «Тіні забутих предків»: повість, сценарій, фільм // Слово і час. - 1994. - № 9-10. - С 75-82.

4. Прокоментуйте явище синестезії в літературі.

 

Література

1. Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме...» Гоголь і Шевченко: Порівняльно-типологічні студії. - Харків: Акта, 2001. - 376 с.

2. Беньямін В. Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваности // Веньямін Вальтер. Вибране / Пер. з нім.Юрія Рибачука і Наталії Лозинської. - Львів: Літопис, 2002. - С. 53-97. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Пер. з англ. за заг. ред. Р. Семківа. - К.: Факт, 2007. - С. 20-50.

3. Брюховецька Л. Література і кіно: проблема взаємин. - К., 1988. Брюховецька Л. Поетична хвиля українського кіно, - К.: Мистецтво,1989.-173 с.

4. Брюховецька Л.Приховані фільми. Українське кіно 1990-х. - К.: АртКк, Бібліотека журналу «Кіно-Театр», 2003. - 381 с.

5. Денисова Т.Сучасність як доба в літературі США // Слово і час. - 1998. -№ 4-5. - С. 64-69.

6. Дзюба І. Знайомство з десятою Музою // Дзюба, Іван. З криниці літ: У 3 т. -Т. 2. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - С. 706-787.

7. Довженко О.Слово у сценарії художнього фільму //Довженко, Олек­сандр. Твори: В 5 т. - Т. 4. - К., 1965.

8. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музика./ Науч. ред. и авт. послесл. В. М. Толмачев; Пер. с франц. - М.: Роспублика, 1998. - 429 с.

9. Ільницький О. Візуальні експерименти в поезії та прозі // Ільницький О. Український футуризм: 1914-1930. - Львів: Літопис, 2003. - С. 353-364.

10. Корогодський Р. «Тіні забутих предків»: повість, сценарій, фільм // Слово і час. - 1994. - № 9-10. - С 75-82.

11. Маковська В. До проблеми синтезу кіно і літератури // Літературознавчі зошити. - Вип. 1. - Львів, 2001.

12. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства // Наливайко Д. Теорія літератури й компара­тивістика. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - С. 9-37.

13. Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. -160 с.

14. Поетичне кіно: заборонена школа. 36. ст. і мат. / Автор ідеї й упоряд. А. Брюхо­вецька. - К.: АртЕк, Редакція журналу «Кіно-Театр», 2001. - 463 с.

15. Рисак О. Мелодії і барви слова. Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця XIX - поч. XX ст. - Луцьк: Надстир'я, 1996. -98 с.

16. Соловей Е. Українська філософська лірика. - К.: Юніверс, 1998. -368 с.

17. Сторі Дж. Теорія культури та масова культура: Вступний курс. - К.: Акта, 2005. - 357 с.

18. Фіськова С. П. Модальність музичного часу в художньому творі // Античність-сучасність (питання філології): 36. наук, праць. - Вин. 2. - Донецьк, 2001. -С.12-16.

19. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко Іван. Зібр. тв.: У 50 т. - Т. 31. - К-: Наук, думка, 1981. - С. 45-119.

20. Фрэнк Д. Пространственная форма в современной литературе // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г. К. Косикова. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1987. - С. 194-213.

21. Фуко М. Археологія знання / Пер. з франц. Віктор Шовкун. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. - 326 с.

22. Шахова К. Образотворче мистецтво і література: Літ.-крит. нарис. - К.: Дніпро, 1987. - 195 с.


Практичне заняття № 11

Тема: Культурологічна проблематика постколоніальних студій

План

1. Феномен постколоніального письменства.

2. Канон постколоніальних студій. Розмежування дискурсів.

3. Міленарні міфи і постколоніальна реальність.

4. Межа - центр - марґінес: історична відносність і культуральна продуктивність понять.

5. Ідентичність особи й літератури.

 

Самостійна робота:

1. Порівняйте новелу В.Стефаника "Камінний хрест" з художнім фільмом "Камінний хрест" (режисер Леонід Осика).

2. Законспектуйте та проаналізуйте працю "Постколоніальна теорія і критика" у книзі: Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. - Львів: Літо­пис, 2002. - С. 709-746.

 

Література

1. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність /Пер. з польськ. - К.: Критика, 2005. - 528 с.

2. Дзюба І.Проблеми культури в незалежній Україні // Дзюба І. Між культурою і політикою. - К.: Сфера, 1998.

3. Луцький Ю. Літературна політика в радянській Україні 1917-1934. - К.: Гелікон, 2000. - 248 с.

4. Павлишин М. Козаки в Ямайці: Постколоніальні риси в сучасній українській культурі // Павлишин М. Канон та Іконостас. - К.: Час, 1997. - С 223-236.

5. Постколоніальна теорія і критика // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. - Львів: Літо­пис, 2002. - С. 709-746.

6. Саїд Е. Орієнталізм /Пер.з англ. Віктор Шовкун. - К.: Основи,2001.-511 с.

7. Співак Г. Ч. В інших світах: Есеї з питань культурної політики / Пер. з англ. Р. Ткачук, І. Супрунець, А. Кулаков. - К.: Вид. дім «Всесвіт», 2006. - 480 с.

8. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / Пер. з англ. Петро Таращук. - К.: Факт, 2004. - 496 с.

9. Шкандрій М. Літературознавство і постколоніалізм // Українське літературознавство. - Вип. 65. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - С. 3-9.


Практичне заняття № 12

Тема: Літературна етноімагологія

План

1. Імагологія як мультидисциплінарна спеціалізація літературної компаративістики. Специфіка, мета і завдання предмета.

2. Проблема національного характеру і національний образ світу.

3. Національні стереотипи в дискурсивному освітленні. Розширення Ойкумени: подорожня література.

4. Естетизація екзотичного. Категорії «свій» і «чужий».

5. Літературне порубіжжя: народи-сусіди, близькі національні літератури, «люди без батьківщини» в літературній іконографії.

6. Україна в рецепції Заходу і Сходу.

 

Самостійна робота:

1. Визначте пріоритетні напрямки імагологічних досліджень сьогодні.

2. Підготуйте характеристику стереотипів щодо образів американця, британця, італійця, іспанця. Відповідь ілюструйте прикладами з творів художньої літератури.

3. Підготуйтесь до дискусії на тему: "Рецепція України в Західній Європі XI-ХХІ ст.".

 

Література

1. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років XX ст. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. - Тернопіль: Джура, 2000. -340 с.

2. Гачев Г. Национальные образы мира. Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. - М., 1988. - 448 с.

3. Грабович Г. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі; Єврейська тема в українській літературі XIX та початку XX сторіччя // Грабович Григорій. До історії української літератури. - К.: Критика, 2003. - С. 157-179, 218-236.

4. Ґадамер Г. Ґ. Різноманітність мов і розуміння світу // Ґадамер Ганс Ґеорґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Пер. з нім. - К.: Юніверс, 2001. - С 164-175.

5. Дзюба І. Стереотипи сприйняття української культури // Дзюба Іван. З криниці літ: У 3 т. - Т. 2. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - С. 467-575.

6. Наливайко Д.. Літературознавча імагологія: предмет і стратегії // Літературна компаративістика. - Вип. 1. - К., 2005. - С. 27-44. Передрук у вид.: Наливайко, Дмитро. Теорія літератури й компаративістика. - К., 2006. -С. 91-103.

7. Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст.-К., 1998. -448 с

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ І ДОПОВІДЕЙ

1. «Слово о полку Ігоревім» та «Пісня про Роланда» в порівняльно-типологічному висвітленні.

2. Типологія образу Сатани у творах Дж. Мільтона «Втрачений рай» та Дж. Байрона «Каїн».

3. Драматичні твори Лопе де Веги «Фуенте Овехуна» і Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»: типологічні паралелі.

4. «Уроки королям» у «Зірці Севілії» Лопе де Веги та «Андромасі» Ж. Расіна (тема монархічної сваволі).

5. «Приватна війна» у творах «Розбійники» Ф. Шіллера та «Міхаель Кольхаас» Г. фон Клейста.

6. Національні панорами життя Польщі і Росії у творах А. Міцкевича «Пан Тадеуш» та О. Пушкіна «Євгеній Онегін».

7. Компаративне дослідження романів О. де Бальзака «Шагренева шкіра» та О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».

8. Компаративне прочитання романів Панаса Мирного «Повія» та Еміля Золя «Пастка».

9. Компаративний аспект вивчення творів Лесі Українки «Одержима» та Г. Ібсена «Бранд».

10. Повість М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» і роман К. Гамсуна «Пан» у порівняльно-типологічному висвітленні.

11. Проблема «влади землі» у творах О. Кобилянської, М. Коцюбинського та Е. Золя («Земля» — «Fata Morgana» — «Земля»).

12. «Жіноче питання» у творах О. Кобилянської «Людина» та Ш. Бронте «Джен Ейр».

13. Проблеми формування особистості в романах М. Горького «Фома Гордєєв» і Ч. Діккенса «Домбі і син».

14. Ідейно-естетичні й філософські паралелі у творах В. Винниченка «Чесність з собою» та Г. Ібсена «Пер Гюнт».

15. Кохання і місто в романах В. Підмогильного «Місто» та Гі де Мопассана «Любий Друг».

16. Романи В. Барки «Жовтий князь» та К. Гамсуна «Голод» у порівняльно-типологічному висвітленні.

17. Антиутопії Дж. Оруелла «1984» та Є. Замятіна «Ми» у порівняльно-типологічному висвітленні.

18. «Дияволіада» у світовій літературі.

19. Античні образи у творчості Лесі Українки.

20. Образ Роксолани в українській і світовій літературі.

21. Жанна д’Арк як історична постать і літературна героїня.

22. Образ Дон Жуана у світовій літературі.

23. Образ Івана Мазепи очима європейських романтиків (на матеріалі творів Дж.Г. Байрона, Ю. Словацького, О. Пушкіна та ін.).

24. Образ Івана Мазепи очима українських і зарубіжних письменників.

25. Роман В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» в контексті світової «дияволіади».

26. Пенелопіада у світовій літературі.

27. Мінотавріана ХХ ст.

28. Рай і Пекло у світовій поезії.

29. Інтерпретація біблійних образів та мотивів в епопеї Дж. Мільтона «Втрачений рай».

30. Біблійні мотиви у творчості Т. Шевченка.

31. Пісня кохання у світовій літературі / поезії.

32. Компаративний аспект дослідження прози Вальтера Скотта і Дж.Ф. Купера.

33. Пантеїстична філософія художнього світу М. Коцюбинського і К. Гамсуна.

34. Типологія антивоєнного роману: О.Гончар — Е.-М. Ремарк — Е. Хемінгуей.

35. Дж.Г. Байрон і байронізм у світовій літературі.

36. Адам Міцкевич та українська література.

37. Специфіка творчого стилю М. Коцюбинського в контексті західноєвропейського літературного процесу: норвезька паралель.

38. Кнут Гамсун та українська література.

39. Романтизм в Україні та Західній Європі: типологічні сходження й національні особливості.

40. Типологічні сходження й національна своєрідність українського та російського імпресіонізму (на матеріалі творчості М. Коцюбинського й А. Чехова).

41. Український модернізм на тлі європейського модернізму.

42. Українсько-російські літературні взаємини кін. ХІХ — поч. ХХ ст.

43. Українська література та західноєвропейський літературний процес.

44. Українська література в інонаціональних перекладах.

45. Зарубіжна література в перекладах українських письменників.

46. Перекладацька діяльність Івана Франка.

47. Український перекладач на ниві світової літератури (творча діяльність Бориса Тена, А. Содомори, Г. Кочура, М. Лукаша).

48. Міф і міфологічний фактор у літературі: специфіка зв’язків літератури з міфологією.

49. Літературна міфотворчість як культурно-філософський феномен кін. ХІХ — першої пол. ХХ ст. та її типологія.

50. Традиційні образи, мотиви та сюжети в літературі і культурі: особливості функціонування і трансформації.

51. Літературна компаративістика в Україні: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

52. Тенденції розвитку сучасного українського літературознавства: наукова діяльність чл.-кор. Д.С. Наливайка та інших вітчизняних вчених.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.015 с.)