Тема: Тематичний рівень компаративістики
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Тематичний рівень компаративістикиПлан

1. Проблеми тематичної і сторіографії та класифікації.

2. Архетипна / міфологічна критика. Між типологією і феноменологією.

3. Поняття про традиційний сюжет. Диференційні ознаки традиційних сюжетів і образів.

4. Форми переробки традиційного сюжетно-образного матеріалу.

5. Класифікація традиційних сюжетів і образів.

6. Термінологічні проблеми тематології. Мотив – сюжет.

7. Риторичність образного мовлення. Наратологічні аспекти тематології.

8. Явище екзистенціалізму в компаративістиці. Явище екстраполяції в тематології.

 

Самостійна робота:

1. Героїчна особистість у творах різнонаціональних літератур. Проаналізуйте образ Мазепи у творах Дж.Байрона, В.Гюго, О.Пушкіна, М. Старицького, Б. Лепкого.

2. Підготуйте повідомлення про функціонування традиційного образу (Дон Жуан, Мефістотель, Робінзон Крузо та ін.) у творчості зарубіжного чи українського письменника.

Література

1. Антофійчук В. Євангельські образи в українській літературі XX століття. - Чернівці: Рута, 2001. - 335 с.

2. Антофійчук В., Нямцу А. Проблеми поетики традиційних сюжетів та образів у літературі. - Чернівці: Рута, 1997. - 200 с.

3. Гаспаров Б. Литературные лейтмотиви: Очерки русской литературы XX века. - М.: Наука, 1994. - 304 с.

4. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Пер. з англ. Соломії Пав личко. - 2-ге вид., виправл. й авто-риз. - К.: Критика, 1998. - 206 с.

5. Дзюба І. Універсальні мотиви в Шевченковій поезії // Дзюба, Іван. Між культурою і політикою. -К., 1998. -С. 176-204. Те саме: Дзюба, Іван. З кри­ниці літ: У 3 т. - Т. 2. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. -С. 429-480.

6. Литературные архетипы и универсалии / Под ред. Е. М. Мелетинского. - М.: Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 2001. - 433 с.

7. Нямцу А. Загальнокультурна традиція у світовій літературі. -Чернів­ці: Рута, 1997.-223 с.

8. Нямцу А.Поэтика традиционных сюжетов. - Черновцы: Рута, 1999. -176 с.

9. Нямцу А. Традиція у слов'янських та західноєвропейських літерату­рах (проблеми теорії). - Чернівці: Рута, 2001. - 151 с.

10. Поліщук Н.Функціонування мотиву Агасвера у контексті традиційної структури // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: 36. наук. пр. / Серія «Проблеми світової літератури». - Вип. 1. - Львів: ВІД ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. - С. 161-170.

11. Рішар П. Смерть та її постаті // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. - Львів, 2002. -С. 209-226.

12. Рубчак Б. Поетичне бачення землі: три слов'янські варіанти // Весни розспіваної князь. Слово про Антонича: Статті, есе, спогади, листи і поезії. -Львів: Каменяр, 1989. - С 236-284.

13. Сулима В.Біблія і українська література. - К.: Освіта, 1998. - 400 с.

14. Традиційні сюжети та образи / Керівник проекту та упоряд. А. Волков. - Чернівці: Місто, 2004.

15. Фрай Н.Архетипний аналіз: теорія мітів // Слово. Знак. Дискурс. Ан­тологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубриць­кої. - Львів, 1996. - С. 109-135.

16. Франко І. Данте Аліґієрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії // Франко, Іван. Зібр. тв.: У 50 т. - Т. 12.

17. Червінська О. Традиційний історичний персонаж і його функції в художньому тексті // Поетика: Збірник. - К.: Наук, думка, 1992. - С. 151-166.

18. Шевчук М. Аспекти інтерпретації традиційних сюжетів (на матеріалі двох віршів Лесі Українки) // Слово і час. - 2000. - № 2. - С. 47-49.


Практичне заняття № 7

Тема: Компаративна генологія

План

1. Компаративна жанрологія. Розвиток жанрової системи.

2. Історична трансформація жанрів.

3. Процеси жанрової диференціації.

4. Теоретична та історична генологія.

5. Теорія родинної подібності і теорія прототипів.

6. Прагматичний (інтерпретаційний) підхід.

7. Порівняльні аспекти національних жанрових систем.

 

Самостійна робота:

Простежте становлення та розвиток жанру:

- байки в українській та світовій літературі;

- роману в українській та світовій літературі;

- драми в українській та світовій літературі.

 

Література

1. Арістотель. Поетика. - К.: Мистецтво, 1957. - 134 с.

2. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. — К.: Києво-Могилянська академія, 2008.

3. Брюнетьер Ф. Литературная критика // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. - М., 1987. - С. 95-107.

4. Веселовский А. Историческая поэтика. - М.: Высшая школа, 1989. -404 с.

5. Денисюк І. Жанрові проблеми новелістики; Питання новели у польському літературознавстві; Проблеми трансформації та розмежування жанрів ма­лої прози // Денисюк Іван. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. - Т. 1, кн. 1. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. - С. 16-66.

6. Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. - Львів: Академічний експрес, 1999. - 280 с.

7. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Пер. со словац. — М., 1979.

8. Качуровський І. Генерика і архітектоніка: Кн. І. Література європейського Середньовіччя. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. -382 с.

9. Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. -Львів: ПАІС, 2005. - С. 11-78.

10. Літературознавча компаративістика: Навч. посібник / Ред. Р.Т.Гром`як. — Тернопіль, 2002.

11. Хороб С. Українська модерна драма кінця XIX - початку XX століття (неоромантизм, символізм, експресіонізм). - Івано-Франківськ: Плай, 2002.- 413 с.


Практичне заняття № 8

Тема: Рівень літературних стилів і напрямів

План

1. Типологія стилів і напрямів.

2. Циклічні та лінійні концепції стильової еволюції.

3. Проблеми порівняльної типології стилів.

4. Модернізм із застереженнями. (Універсалістичний і плюралістичний підходи).

5. Єдність у розмаїтті стилів.

6. Інтерпретація та реінтерпретація стилю.

Самостійна робота:

1. Дібрати приклади з художніх творів для розкриття теоретичних питань плану

2. Законспектуйте та проаналізуйте статтю Ніколенко О. "Компаративний підхід у вивченні світової літератури у старших класах загальної школи (Інтертекстальний аналіз художнього твору) " // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2011. - №6. – С.16 – 23.

 

Індивідуальна робота:

Підготувати виступи-доповіді з питань:

- "Імпресіонізм в українській та світовій літературі" – І підгрупа;

- "Модернізм в українській та світовій літературі " – ІІ підгрупа;

- ""Романтизм в українській та світовій літературі" – ІІІ підгрупа.

Література

1. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова: Дискурсія раннього українського мо­дернізму. Постмодерна інтерпретація. - Львів: Літопис, 1997. - 297 с.

2. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. - М., 1979. -С. 220-224.

3. Конрад Н. Запад и Восток: Статьи. - М.: Наука, 1966. - 517 с; 2-ге вид.: 1972. - 494 с.

4. Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX - початку XX ст.: Проблеми естетики і поетики. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 304 с.

5. Наливайко Д. Искусство: направлення, течения, етили. - К.: Мистец­тво, 1981. - 287 о; 1985. - 365 с.

6. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - 347 с.

7. Наливайко Д. Феномен українського бароко в європейському контексті // Слово і час. - 2002. - № 2. - С. 30-38.

8. Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця XIX - початку XX століття. -Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005.

9. Чижевський Д.. Історія української літератури: від початків до доби ре­алізму. - Тернопіль: Презент; Феміна, 1994. - 480 с.

10. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи // Українське слово: Хресто­матія української літератури та літературної критики XX ст. - К., 1994. -Кн. 3. - С. 609-620.

11. Чижевський Д. Порівняльна історія слов'янських літератур. - К.: ВЦ «Академія», 2005. - 288 с.

12. Чичерин А. Идеи и стиль: О природе поэтического слова. - 2-е изд., до­полн. - М.: Советский писатель, 1968. -374 с.

13. Чичерин А. Ритм образа: Стилистические проблеми. - 2-е изд., расшир. -М.: Советский писатель, 1980. - 335 с.

14. Шерех Ю. На риштованнях історії літератури // Шерех Ю. Пороги і За­поріжжя. - Т. І. - Харків: Фоліо, 1998.


Практичне заняття № 9

Тема: Концепція інтертекстуальності в компаративістиці

План

1. Межі компаративістики. Становлення категорії інтертекстуальності.

2. Типи міжтекстової взаємодії.

3. Форми інтертекстуальності.

4. Палімпсестова будова тексту. Історичні міжтекстові форми.

5. Міжтекстовість епохи модернізму і постмодернізму.

6. Міждисциплінарні підходи порівняльного вивчення літератури та її контекстів.

 

Самостійна робота:

1. Законспектуйте та проаналізуйте статтю Павленко М. "Лісова пісня" Лесі Українки і "Маруся Чурай" Л.Костенко як перегук епох та літературних поколінь: Спроба порівняльного аналізу // Українська мова і література в гімназіях, ліцеях..,- 2009. - № 1. – С.66-82.

2. Взаємини літератури з міфологією та фольклором (Народна дума "Втеча трьох братів з Азова" і "Дума про братів неазовських" Ліни Костенко) (виконайте порівняльний аналіз творів);

3. Проаналізуйте явище інтертекстуальності в українській постмодерній поезії (Андрухович Юрій, Андрусяк Іван, Жадан Сергій, Ірванець О, Неборак Віктор та інші).

 

Література

1. Барт Р. Від твору до тексту // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. - Львів: Літо­пис, 2006. - С 491-496.

2. Бахтин М. Проблеми поэтики Достоевского. - М.: Художественная литература, 1972. - 470 с.

3. Жердинівська М. Латиноамериканська література від джерел до «магічного реалізму» // Всесвіт. - 1998. - № 1. - С. 164-167.

4. Зубрицька М. Читання як соціокультурний феномен. - Львів: Літопис, 2004. - 351 с.

5. Лихоманкова Н. О. Міфологічна парадигма постмодерністського роману (До проблеми інтертекстуальності) // Питання літературознавства. - Вип. 4 (61). - 1997. - С 37-44.

6. Лучук О. Діалогічна природа літератури: Перекладознавчі та літературо­знавчі нариси. - Львів: Український католицький ун-т, 2004. - 280 с.

7. Нич Р. Пародія і пастиш: 3 історії художніх понять у літературній свідо­мості XX століття // Світ тексту: Постструктуралізм і літературознавство / Пер. з польськ. Олена Галета. - Львів: Літопис, 2007. - С. 178-305.

8. Сорока М. Інтертекстуальність поезії Юрія Тарнавського // Слово і час. - 2002. - № 7. - С 15-21.

9. Ямпольский М. Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. -М.: РИК «Культура», 1993. - 456 с.


Практичне заняття № 10

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.009 с.)