ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розвиток пізнавальних процесів у підлітковому віціСприймання

У підлітковому віці ускладнюється аналітико-синтетичний характер сприймання, збільшується його обсяг, сприймання стає глибоким, всебічним, планомірним, проте сприймання підлітків відрізняється вибірковістю. Це виявляється в тому, що на цікавих уроках сприймання матеріалу є глибоким, а на цікавих уроках воно відрізняється поверховістю.

Увага

У підлітковому віці інтенсивно розвивається довільність уваги, здатність управляти увагою, розвиваються властивості уваги:

1. Обсяг уваги збільшується.

2. Увага стає більш стійкою.

3. Розвивається здатність до переключення уваги. Вже не потрібна психологічна підготовка для переходу до іншої діяльності.

4. Розвивається здатність до розподілу уваги.

Віковою особливістю уваги є її вибірковість.

Пам'ять

У підлітковому віці розвивається довільна, словесно-логічна, смислова пам'ять, посилюється здатність управляти процесами пам’яті. У порівнянні з молодшими школярами в підлітків набагато краще розвинена здатність опрацьовувати матеріал для його запам’ятання, здатність використовувати спеціальні прийоми смислового запам’ятання. Збільшується обсяг запам’ятовуваного матеріалу, а також міцність його збереження. У підлітків спостерігається небажання запам’ятовувати дослівно навіть точні визначення і формули, вони прагнуть передавати зміст такого матеріалу своїми словами, але при цьому викривлюється значення, смисл цих формул і правил. Підлітки відмовляються від дитячого способу засвоєння матеріалу (чергування запам’ятання з його наступним відтворенням). В зв’язку з цим перед підлітком стоять такі завдання:

1. Давати підліткам необхідність запам’ятання визначень, правил, формул напам’ять.

2. Вчити підлітків точно передавати зміст матеріалу своїми словами.

3. Пояснити підліткам, що прийом чергування запам’ятання з відтворенням є дуже ефективним і використовується дорослими.

Уява

В підлітків інтенсивно розвивається здатність управляти своєю уявою, посилюється реалізм образів уяви. У цьому віці продовжує розвиватись як репродуктивна, так і творча уява.

Мислення

Підлітковий вік є сенситивним періодом для розвитку активного самостійного творчого мислення. У цьому віці підлітки, освоюючи основи наук, засвоюють систему наукових понять. У них набагато вище, ніж у молодших школярів розвивається здатність здійснювати розумові операції. Для розвитку таких розумових операцій як абстрагування та узагальнення важливе значення має вивчення алгебри, яка забезпечує подвійну абстракцію (арифметика – це абстракція числа від конкретних предметів, алгебра – це абстракція від конкретних чисел).

В цьому віці розвивається критичність мислення, проте критичність мислення як позитивну якість треба відрізняти від критиканства (критика заради критики, а не заради отримання позитивного розв’язку задач).

Мовлення

У підлітковому віці інтенсивно розвивається так і писемне мовлення, в усному мовленні значно активніше розвивається монологічне мовлення.

Підлітки продовжують оволодівати граматичною стороною рідної мови, в них значно збагачується активний словниковий запас, удосконалюється володіння фонетичною стороною мови.

 

Формування особистості підлітків

В підлітковому віці закладаються основи моральної свідомості, починає інтенсивно формуватись світогляд і переконання. Якщо молодший школяр діяв або за вказівкою дорослих, або під впливом своїх безпосередніх спонукань, то підліток прагне у відповідності з власним поглядами і принципами.

У цьому віці підлітки продовжують засвоювати моральні норми і в зв’язку з цим дуже важливим є досвід позитивної моральної поведінки школярів. У підлітковому віці формуються ідеали в двох основних напрямках:

1. як ідеал виступає конкретна людина – носій позитивних якостей, які найбільш цінуються підлітком;

2. як ідеал виступає узагальнений образ найбільш важливих і цінних для підлітка якостей.

Найпоширенішою в цьому віці є перша форма існування ідеалів

Потребово-мотиваційна сфера

У підлітків під впливом більш високого рівня учбової діяльності інтенсивно розвиваються пізнавальні потреби та інтереси.

Вікові особливості інтересів підлітків:

1. У порівнянні з молодшим шкільним віком інтереси підлітків стають більш широкими, тобто охоплюють значно більшу кількість галузей знань і видів діяльності.

2. Інтереси підлітків стають більш глибокими і змістовними.

3. Інтереси підлітків у порівнянні з молодшими школярами стають більш стійкими, проте часто підлітки шукають свій основний інтерес, а тому вони характеризуються розкиданістю інтересів.

4. У підлітків інтерес до чогось може набувати характер пристрасті.

Емоційно-вольова сфера

У підлітків у порівнянні з молодшими школярами набагато краще розвинена здатність управляти своїми емоціями та почуттями, проте через притаманну вікову запальність, вибуховість, нестриманість спостерігається суперечливе явище, коли підлітки не можуть стримати свої емоційні прояви і демонструють схильність до афектів.

У підлітковому у віці школярі значно краще, ніж молодші школярі можуть зрозуміти свої емоції та почуття інших, проте в цьому віці ще спостерігаються значні труднощі в адекватному розумінні як своєї власної емоційної сфери, так і емоцій і почуттів інших людей. Під впливом різних видів діяльності в підлітків розвиваються вольові якості, насамперед самостійність, наполегливість, організованість. Проте при неправильних умовах виховання підлітки демонструють замість наполегливості впертість і розвивають в процесі самовиховання негативні якості, які вважають позитивними.

Характер

У підлітковому віці продовжується формування характеру, в порівнянні з молодшим шкільним віком риси характеру набувають більшої стійкості і перетворюються в певну систему. У зв’язку з перебудовою нейро-гуморальних співвідношень в цьому віці спостерігається дратівливість, неврівноваженість підлітків, неадекватна реакція на слабкі стимули. Ці вікові особливості підлітків, які при переході до старшого шкільного віку поступово щезають.

 

Психологічні аспекти навчально-виховної роботи з важковиховуваними підлітками

До важковиховуваних підлітків у психології відносять школярів з серйозними порушеннями мм моральної та емоційно-вольової сфер особистості, які демонструють соціально дезадаптовані форми поведінки.

При роботі з важковиховуваними підлітками потрібно педагогу працювати в тісній єдності з практичним психологом. За допомогою такого співробітництва здійснюється вивчення індивідуальних особливостей кожного важкого підлітка, вивчають умови його сімейного виховання, особливості його взаємин з ровесниками, вчителями, на цій основі розробляються напрями психо-кореційної роботи з кожним конкретним важким підлітком.

При роботі з важковиховуваним підлітком вчитель може використовувати такі напрями:

1. Якщо важковиховуваний підліток не є негативним лідером класу, потрібно вивчити інтереси цього підлітка і, враховуючи їх, намагатися включити цього підлітка в спільні діяльність всього класу, використовуючи при цьому прийом гарантованого успіху (який означає, що підлітку створюють умови для прояву його можливостей спочатку в трудовій, спортивній або громадській діяльності, потім переходять до учбової діяльності. Цей прийом дозволяє змінити негативне ставлення підлітка до школи, до учіння, сприяти перетворенню його заниженої самооцінки поступово в більш адекватну.

2. Якщо підліток є негативним лідером класу і здійснює негативний вплив на клас в цілому, то вчитель повинен так організовувати спільну діяльність учнівського колективу, щоб заблокувати негативні впливи даного підлітка і розкрити його шкідливі для класу дії.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.007 с.)