Завдання 2. Вирішення ситуаційних завдань.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 2. Вирішення ситуаційних завдань.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2 листопада 2011 р. стався нещасний випадок на виробни­цтві з менеджером фірми "Плутон", що здійснює роздрібну торгів­лю пальним, Білоіваненком Іваном Івановичем. Білоіваненко І. І. пропрацював на підприємстві 5 років. Дата його народження - 6 лютого 1978 року. Проживає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Петровського 18, кв. 100. Паспорт серія АВ № 142828, ви­даний Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Дніпропетровській області 15 травня 1995 р. Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 234158765.

Заробіток постраждалого наведено в таблиці 1.

 

Розрахунок середньої заробітної плати Білоіваненка Івана Івановича

Розрахунковий період за місяцями Кількість відпрацьованих робочих днів Виплати, здійснені в розрахунковому періоді Виплати, які включаються до розрахунку
Вид виплати Сума, грн. Вид виплати Сума, грн.
Січень 2011 р. Заробітна плата 3000,00 Заробітна плата 3000,00*
Дивіденди 2000,00
* Сума дивідендів не включається до розрахунку середньої заробітної плати, позаяк вона не включається до фонду оплати праці й з неї не сплачуються внески до страхових фондів
Лютий 2011р. Заробітна плата 3000,00 Заробітна плата 3000,00
Березень 2011р. Заробітна плата 682,00 Заробітна плата 682,00*
Відпускні 2435,00
* Сума відпускних не бере участі у розрахунках, позаяк є виплатою за невідпрацьований час
Розрахунковий період за місяця­ми Кількість відпрацьованих робочих днів Виплати, здійснені в розрахунковому періоді Виплати, які включаються до розрахунку
Вид виплати Сума, грн. Вид виплати Сума,
грн.
Квітень 2011 р. Заробітна плата 3000,00 Заробітна плата 3000,00
Травень 2011 Р- Заробітна плата 2455,00 Заробітна плата 2455,00*
Допомога з тимчасової не­працездатності 558,00
* Сума допомоги з тимчасової непрацездатності не включається до розрахунку середньої заробітної плати, позаяк вона не включається до фонду оплати праці, й з неї не сплачуються внески до страхових фондів
                       

 

Розрахунковий період за місяцями Кількість відпрацьованих робочих днів Виплати, здійснені в розрахунковому періоді Виплати, які включаються до розрахунку
Вид виплати Сума, грн. Вид виплати Сума, грн.
Червень 2011 р. Заробітна плата 3000,00 Заробітна плата 3000,00
Липень 2011 р. Заробітна плата 3000,00 Заробітна плата 3000,00
Серпень 2011 р. Заробітна плата 3000,00 Заробітна плата 3000,00
Вересень 2011 р. .21 Заробітна плата 3000,00 Заробітна плата 3000,00
Жовтень 2011р. Заробітна плата 3000,00 Заробітна плата 3000,00

 

Примітка: середньоденний заробіток (СЗ) розраховують за формулою:

СЗ =

 

На утриманні у Білоіваненка І. І. знаходилися: батько Білоіваненко Іван Петрович, 1944 р.н., пенсіонер; мати - Білоіваненко Ольга Ізяславівна, 1949 р.н., пенсіонерка; дружина - Білоіваненко Надія Костянтинівна 1979 р.н., знаходиться у від­пустці для догляду за дитиною до 3-х років; дочка - Юля, 2,5 років; брат - Білоіваненко Юрій Іванович, 1970 р.н., не працює.

1. 2. Розглянути три варіанти наслідків нещасного випадку.

Варіант 1

У результаті нещасного випадку Білоіваненко І. І. отри­мав травму у листопаді 2011 р., внаслідок чого був відсутній на роботі у період з 2 листопада по 23 листопада. За цей період він надав лист непрацездатності.

Варіант 2

Під час перебування Білоіваненка І. І. на лікарняному лікарсько-консультаційна комісія (ЛКК) після клінічних дослі­джень, які підтвердили стійкий характер захворювання, напра­вила хворого на огляд до Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). До направлення додали: акт про нещасний випадок на виробництві (ф. Н-1), направлення профспілкового комітету фірми "Плутон".

МСЕК за участю Фонду оглянула хворого і зробила висновок, що у Білоіваненка І. І. стійка втрата працездатності складає 10 % і встановила III групу інвалідності.

Постраждалий згідно з рішенням МСЕК перебував на санітарно-курортному лікуванні. Вартість путівки - 2000 грн.

 

Варіант З

Потерпілий Білоіваненко І. І., внаслідок отриманої трав­ми на виробництві, помер.

2.3. Провести розрахунки страхових виплат у такій послі­довності:

Варіант 1

Розрахувати середньоденний заробіток працівника.

Розрахувати суму допомоги:

· за рахунок коштів підприємства (оплата перших п'яти робочих днів тимчасової Непрацездатності) за 2, 3, 4 і 7 листо­пада 2011р.,

· за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві за 8-11, 14-18, 21-25 листо­пада 2011 р.

· Розрахувати, яку суму допомоги буде виплачено потерпі­лому після обов'язкових відрахувань та оподаткування:

· пенсійний внесок (2 % від суми нарахованої допомоги);

· податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) (13 % від суми, що залишилася після утримання пенсійного внеску).

 

 

Варіант 2

Заповнити заяву потерпілого (додаток 1).

Розрахувати середньомісячний заробіток працівника.

Розрахувати розмір одноразової страхової виплати.

Розрахувати розмір щомісячної страхової виплати (втра­ченого заробітку).

Розрахувати витрати Фонду на санаторно-курортне лікування (згідно з рішенням відділення виконавчої дирекції Фонду - 90 % вартості путівки).

Розрахувати розмір пенсії з інвалідності, отриманої внаслідок нещасного випадку на виробництві.

 

Варіант З

 

Розрахувати розмір одноразової допомоги: сім'ї потерпі­лого, кожному утриманцю.

Визначити, хто із членів сім'ї має право на щомісячні страхові виплати і розрахувати їх розмір.

Заповнити заяву від імені дружини загиблого на вироб­ництві (додаток 2).

Розрахувати витрати на організацію похорон постраждалого (вихідні дані надає викладач).

Зразок заяви потерпілого

Додаток 1

до наказу виконавчої
дирекції Фонду
від 06.12.2004 р. №1745
до

 

(найменування робочого органу
виконавчої дирекції Фонду)

гр.

(прізвище, ім'я та по батькові заявника)

Домашня адреса:

 

(повна адреса, за якою мешкає заявник)

Дата народження

 
 


(число, місяць, рік народження заявника)

Паспорт серія №

Виданий

 

(найменування органу, що видав паспорт, дата видачі)

Номер свідоцтва про загально­ -
обов'язкове державне соціальне
страхування

 

Заява

Прошу призначити мені страхові виплати у зв'язку з не­щасним випадком на виробництві (професійним захворюван­ням), що стався (отримане) за час роботи на

 

(повна назва підприємства, на якому стався нещасний випадок)

реєстраційний номер страхувальника

На момент нещасного випадку працював на підприємстві

 

( повна назва підприємства)

реєстраційний номер страхувальника

Нині працюю (не працюю) на

повна назва підприємства,
організації, де працює заявник)

реєстраційний номер страхувальника

Виплати прошу надсилати:

на особовий рахунок у банку № МФО

(повна назва та реквізити банку)

поштовим переказом за адресою

(повна адреса, за якою мешкає
потерпілий)

До заяви додаються такі документи:

№ з/п Найменування документа Дата прийому документа Ц Підпис відпові­дальної особи
Номер свідоцтва про загально обов'язкове державне соціальне страхування    
Акт про нещасний випадок за фо­рмою Н-1 (якщо стався нещасний випадок, а не професійне захво­рювання)    
Акт розслідування нещасного ви­падку за формою Н-5 (якщо такий складався)    
Акт розслідування професійного захворювання за формою П-4 (якщо таке встановлено)    
Рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на ви­робництві або професійного за­хворювання (якщо було засідан­ня суду з цього питання)    
Рішення суду про встановлення розміру страхових виплат (якщо було засідання суду з цього пи­тання)    
Висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатно­сті    
Довідка про середню заробітну плату (дохід) потерпілого    
Довідка про виплати в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілого    
Довідка про середню заробітну плату (дохід) потерпілого, пере­веденого на легшу роботу    
Копія трудової книжки, що заві­рена страхувальником або пра­цівником відділення на підставі оригіналу    
Копія трудового договору (конт­ракту), що завірена страхуваль­ником або працівником відді­лення на підставі оригіналу    
13. Довідка про розмір пенсії з інва­лідності (якщо вона призначена) внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання    
Довідка будинку-інтернату для громадян похилого віку та інва­лідів або пансіонату для ветера­нів війни та праці про розмір ва­ртості утримання потерпілого в ньому    
Рішення суду про відшкодування моральної (немайнової) шкоди    
Висновок медичних органів про наявність моральної шкоди    

 

Мені відомо, що:

- відповідно до частини 3 ст. 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещас­ного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" Фонд соціального страхування від нещасних випадків може затримати страхові виплати до з'ясування підстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформлені з порушенням установлених вимог;

- згідно зі ст. 37 Закону України "Про загальнообов'яз­кове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" Фонд соціального страхування від не­щасних випадків може відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:

1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;

2) подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціаль­ного страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;

3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застра­хованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов'язаним із виробництвом.

Про звільнення з роботи, зміни місця мешкання та інші зміни зобов'язуюсь своєчасно повідомляти робочий орган вико­навчої дирекції Фонду.

Документи, яких не вистачає, будуть надані

До ² ² 20 р.

² ² 20 р.

(підпис заявника) (прізвище заявника)

Відомості за паспортом заявника перевірено, заява з до­датком документів на аркушах прийнята" " 20 _ р.

та зареєстрована за № .

М.П.

(прізвище, підпис, посада працівника, який прийняв документи)

 

 

Додаток 2

Зразок заяви зацікавленої особи
Додаток Б

до наказу виконавчої дирекції Фонду
від 06.12.2004 р. № 1745

До

(найменування робочого органу

виконавчої дирекції Фонду)

гр .

(прізвище, ім'я та по батькові заявника)

Домашня адреса:

 

(повна адреса, за якою мешкає заявник)

Дата народження

(число, місяць, рік народження заявника)

Паспорт серія №

виданий

(найменування органу, що видав паспорт, дата видачі)

Номер свідоцтва про загальнообов'яз­кове
державне соціальне страхування

 
 


Заява

Прошу призначити мені страхові виплати у зв'язку зі смертю годувальника

(прізвище, ім 'я та по батькові померлого внаслідок нещасного випадку)

Номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соці­альне страхування потерпілого внаслідок нещасного випадку

на виробництві (професійного захворювання), що стався (отри­мане) за час роботи на

 

(повна назва підприємства, на якому стався нещасний випадок)

реєстраційний номер підприємства-страхувальника .

Я перебуваю

(ступінь споріднення або інші відносини з померлим)

померлого

До дня смерті перебував (ла) на його утриманні та маю право на одержання страхової виплати

(підстава для призначення страхової виплати згідно зі ст. 33 Закону)

Виплати прошу надсилати:

на особовий рахунок у банку № МФО

 
 


(повна назва та реквізити банку)

поштовим переказом за адресою

(повна адреса, за якою мешкає заявник)

№ з/п Найменування документа Дата при­йому до­кумента Підпис відпо­відальної особи
Номер свідоцтва про загальноо­бов'язкове державне соціальне страхування заявників    
Акт про нещасний випадок за формою Н-1 (якщо стався неща­сний випадок, а не професійне захворювання)    
Акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (якщо такий складався)    
Акт розслідування професійного захворювання за формою П-4 (якщо таке встановлено)    
Рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на ви­робництві або професійного за­хворювання (якщо було засідан­ня суду з цього питання)    
Рішення суду про встановлення розміру страхових виплат (якщо було засідання суду з цього питан­ня)    
Копія свідоцтва органу реєстрації актів громадянського стану про смерть потерпілого (завірена пра­цівником відділення на підставі оригіналу)    
Копія свідоцтва органу реєстрації актів громадянського стану про шлюб (завірена працівником від­ділення на підставі оригіналу)    
Висновок МСЕК про причинний зв'язок смерті годувальника з наслідками раніше отриманого трудового каліцтва чи професій­ного захворювання    
Довідка про середню заробітну пла­ту (дохід) потерпілого (якщо він не отримував страхові виплати)    
Копії свідоцтва про народження дитиня (завірені працівником від­ділення на підставі оригіналу)    
Довідка житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності - довідка виконавчого органу ради чи інших документів про склад сім'ї померлого, в т.ч. про тих, хто перебував на його утриманні, або копії відповідного рішення суду    
Довідка житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності - ви­конавчого органу влади про бать­ків або іншого члена сім'ї помер­лого, який не працює та доглядає дітей, братів, сестер чи онуків по­мерлого, які не досягли 8-річного віку    
Довідка навчального закладу про те, що член сім'ї потерпілого віком від 18 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, навча­ється за денною формою навчання    
Довідка навчального закладу інтернатного типу про те, що член сім'ї потерпілого, який має право на відшкодування шкоди, перебу­ває на утриманні цього закладу    
Довідка МСЕК про встановлення інвалідності осіб, які перебували на утриманні потерпілого або мали на день його смерті право на одер­жання від нього утримання    
Довідка про розмір пенсії потерпі­лого (якщо він не працював на день смерті)    
Копії трудових книжок осіб, які мають право на страхові виплати (завірені працівником відділення на підставі оригіналу)    

 

 

Мені відомо, що:

- відповідно до частини 3 Ст. 36 Закону України "Про за­гальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещас­ного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" Фонд соціального страху­вання від нещасних випадків може затримати страхові виплати до з'ясування підстав для виплат, якщо документи про нещас­ний випадок оформлені з порушенням установлених вимог;

- згідно зі Ст. 37 Закону України "Про загальнообо­в'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" Фонд соціального страхування від нещас­них випадків може відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:

1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;

2) подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціаль­ного страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;

3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застра­хованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов'язаним з виробництвом.

Про звільнення з роботи, зміни місця мешкання та інші зміни зобов'язуюсь своєчасно повідомляти робочий орган вико­навчої дирекції Фонду.

Документи, яких не вистачає, будуть надані до " "

200 _ р.

²___²______200___р.

(підпис заявника) (прізвищі заявника)

Відомості за паспортом заявника перевірено, заява з додат­ком документів на аркушах прийнята " " 200 _ р.

та зареєстровано за № .

М.П.

 

 

(прізвище, підпис, посада працівника, який прийняв документи)

Охорона праці в галузі
Завдання для практичних занять

 

Редактор Дмитренко О. Л.
Коректор Турський В. В.
Оператор Бею Т. В

Зауваження і пропозиції щодо завдань для практичних занять просимо надсилати до Навчально-методичного центру Укоопспілки "Укоопосвіта"

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Навчально-методичного центру Укоопспілки "Укоопосвіта" заборонено

Підп. до друку 23.10.12
Наклад 444

 

НМЦ Укоопспілки "Укоопосвіта",
2013 01001 м. Київ, Хрещатик, 7/11

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.022 с.)