Вид події, що призвела до нещасного випадкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вид події, що призвела до нещасного випадку 

01 - пригоди (події) на транспорті

01.1 — дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шля­хах) загального користування, в тому числі:

01.1.1- наїзд транспортних засобів на потерпілого;

01.2 - дорожньо-транспортна пригода на території підп­риємства, в тому числі:

01.2.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого;

01.3 - авіаційна подія;

01.4 - морська та річкова подія;

01.5 - транспортна подія на залізничному транспорті.

02 - падіння потерпілого, в т.ч.:

02.1 - під час пересування;

02.2 - з висоти;

02.3 - в колодязь, ємність, яму тощо.

03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріа­лів, породи, грунту тощо, в т.ч.:

03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів;

03.2 - обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо;

03.3 - падіння, зсув, перекидання технологічних транс­портних засобів;

03.4 - падіння устаткування (обладнання) або їх конст­руктивних елементів;

04 - дія предметів та деталей, що рухаються, розлітають­ся, обертаються, в т.ч.:

04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей об­ладнання, машин і механізмів;

04.2- дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі.

05 - ураження електричним струмом, у т. ч.:

05.1 - у разі доторкання до ліній електропередачі та обір­ваних дротів;

05.2 - у разі наближення на недопустиму відстань до струмоведучих частин, що перебувають під напругою;

05.3 - у разі дії блискавки.

06 - дія температур

06.1 - дія підвищених температур (крім пожежі);

06.2 - дія низьких температур (обмороження).

07 - дія шкідливих і токсичних речовин

08 - дія іонізуючого випромінювання.

09 - показники важкості праці.

10 - показники напруженості праці.

11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, кома­хами, іншими представниками фауни і флори.

12 - утоплення.

13 - асфіксія.

14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою.

15 - техногенна аварія.

16 - стихійне лихо.

17 - пожежа.

18 - вибух.

19 - самогубство.

20 - зникнення працівника.

21 - газодинамічне явище.

22 - погіршення стану здоров'я.

23 - інші види.

Причини настання нещасного випадку

Технічні

01 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва;

02 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів;

03 - неякісне розроблення або відсутність проектної до­кументації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів,будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устатку­вання тощо;

04 - неякісне виконання будівельних робіт;

05 - недосконалість технологічного процесу, його невід­повідність вимогам безпеки;

06 - незадовільний технічний стан, у т.ч.:

06.1 - виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території;

06.2 - засобів виробництва;

06.3 - транспортних засобів;

07 - незадовільний стан виробничого середовища (пере­вищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів);

08- інші.

Організаційні

09 - незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;

10 - недоліки під час навчання безпечним прийомам пра­ці, в т.ч.:

10.1 - відсутність або неякісне проведення інструктажу;

10.2- допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;

11 - неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;

12 - відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з питань охорони праці;

13 - порушення режиму праці та відпочинку;

14 - відсутність або неякісне проведення медичного об­стеження (професійного відбору);

15 - невикористання засобів індивідуального захисту че­рез незабезпеченість ними;

16 - виконання робіт з відключеними, несправними засо­бами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо;

17 - залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

18 - порушення технологічного процесу;

19 - порушення вимог безпеки під час експлуатації об­ладнання, устаткування, машин, механізмів тощо;г;

20 - порушення вимог безпеки під час експлуатації тран­спортних засобів;

21 - порушення правил безпеки руху (польотів);

22 - незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності);

23 - незастосування засобів колективного захисту (у разі їх наявності)*!,

24 - порушення трудової і виробничої дисципліни, в т. ч.:

24.1 - невиконання посадових обов'язків;

24.2 - невиконання вимог інструкцій з охорони праці;

25 - інші.

Психофізіологічні

26 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння;

27 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп'яніння;

28 - низька нервово-психічна стійкість;

29 - незадовільні фізичні дані або стан здоров'я;

30 - незадовільний психологічний клімат у колективі;

31 - травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб;

32 - особиста необережність потерпілого;

33 - інші причини.

 

 

Практична робота 4

Тема. Порядок розслідування професійних захворю­вань та оформлення документації

Мета: вивчити організацію і порядок розслідування про­фесійних захворювань.

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення

1. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. - № 1112. - с. 3-14.

2. Акт розслідування хронічного професійного захворю­вання (Форма П-5).

 

Завдання 1. Ознайомлення з порядком розслідування професійних захворювань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Скориставшись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112, ознайомитися з порядком розс­лідування професійних захворювань, результати роботи описати в довільній формі.

Дайте відповіді на запитання

1. Який порядок розслідування професійних захворю­вань?

2. Які документи оформляються при розслідуванні про­фесійних захворювань?

3. Як встановлюється зв'язок професійного захворюван­ня з умовами праці?

4. Які захворювання відносяться до професійних?

 

Завдання 2. Оформлення акту розслідування.

 

Під час проведення атестації робочих місць на підприєм­стві комісія виявила невідповідність умов праці нормативним документам. Виникла підозра про захворювання одного з пра­цівників. Адміністрація підприємства направила працівника з відповідними документами до лікарняного закладу для обсте­ження.

Через деякий час до підприємства надійшло повідомлен­ня (форми П-3) про наявність у працівника професійного захво­рювання.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вирішити ситуацію відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112, зробити відпо­відні висновки та скласти акт розслідування професійного за­хворювання (додаток 1).

 

Додаток 1

Форма П-4 ЗАТВЕРДЖУЮ

 

(посада санітарного лікаря)

 

(підпис) (ініціали, прізвище)

" " 20 р.

М.П.

 

АКТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)